О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

  

  453                                     18.04.2013г.                         Град Стара Загора    

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД     ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На осемнадесети април                                   две хиляди и тринадесета година

В закрито заседание в следния състав: 

                                             

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА  

 

                                                                            МАРИАНА МАВРОДИЕВА

Секретар ……………….

като разгледа докладваното от съдията  -  докладчик   МАВРОДИЕВА

въззивно гражданско дело номер  1062 по  описа за 2013 год.

 

Производството е образувано по въззивната жалба на И.С.Р., чрез пълномощника й адв. Е.Н. против решение № 621 от 03.12.2012г., постановено по гр.дело №  1759/2012 г.  по описа  на Казанлъшкия районен съд.

 

В срока за произнасяне с решение, въззивната инстанция констатира, че районния съд е пропуснал да отрази формираната воля на съда по отношение на предявения от И.С.Р. против Ц.К.Б. иск за определяне на местоживеенето на детето при нея, с правно основание чл.127, ал.2 във вр. чл.123, ал.2  от СК. 

 

В изготвения по делото доклад на основание чл.146 от ГПК, съдът не е посочил правното основание на този иск, но при излагане претенциите на ищцата изрично е посочил искането й, детето К.Б. да живее с нея във Кралство Великобритания, заедно с искането за даване разрешение на детето да напусне страната и да се разпореди издаването на международен паспорт. При разпределяне на доказателствената тежест, съдът е съобразил това искане и е дал указания на ищцата да установи, че в интерес на детето е да напусне страната, за да посети Великобритания, където да живее и учи, че разполага с добри социално – битови условия за отглеждане, финансови възможности. 

 

В мотивите и диспозитива на решението си, обаче районния съд не е изложил съображения по иска за определяне на местоживеене на детето К.Б. при майката  в Кралство Великобритания на посочения по делото адрес.

          Съдебното решение трябва да е отговор на искането на ищеца.  Целият предмет на делото за разрешаване на детето да напусне пределите на страната без съгласието на другия родител, да се определи местоживеенето му при майката в Кралство Великобритания и да се постанови издаване на международен паспорт, не е намерил място в мотивите и диспозитива на обжалваното решение. Поради липса на изрично произнасяне, което да разреши със сила на присъдено нещо поставения пред съда спор – не излагане на мотиви и не произнасяне в диспозитива на решението по посечения по- горе иск, предявеното искане няма как да бъде преклудирано, и по отношение на него решението не може да влезе в сила.

 

          Съгласно разпоредбата на чл.250 от ГПК, страната може да поиска допълване на решението, ако съдът не се е произнесъл по цялото й искане, като срокът за подаването на молбата е едномесечен. В случая въззивната жалба е подадена от ищцата И.С.Р., поради което може да се приеме, че е налице искане от нея за допълване на постановеното по делото решение по цялото й искане.

 

Предвид горните съображения, съдът намира, че следва да отмени определението си от 20.03.2013г. за даване ход на устните състезания  и за произнасяне с решение, производството по делото пред въззивната инстанция следва да бъде прекратено, а делото – да се върне на Казанлъшкия районен съд за постановяване на допълнително решение по отношение на предявения от И.Р. против Ц.Б. иск за определяне местоживеенето на детето при майката в Кралство Великобритания. Съгласно разпоредбата на чл.127, ал.2 от СК, съдът при решаване на въпроса за местоживеенето на детето, следва да се произнесе и по въпроса за личните отношения на другия родител с детето служебно, така, както се предвижда в  разпоредбата на чл.59 от СК.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.250 от ГПК,  Окръжният съд

                                       

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определението си от 20.03.2013г. за даване ход на устните състезания и произнасяне с решение.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 1062/2013г. по описа на Старозагорския окръжен съд.

         

ВРЪЩА делото на Казанлъшкия районен съд, в същия състав за произнасяне по реда на чл.250 ГПК по предявения от И.Р. против Ц.Б. иск за определяне местоживеенето на детето при майката в Кралство Великобритания.

         

След постановяване на допълнително решение, делото да се върне на Старозагорския окръжен съд за произнасяне по въззивната жалба.

         

          Определението не подлежи на обжалване.

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

ЧЛЕНОВЕ: