- .

1.4.2013. 30.4.2013.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 1095/2011 ... ... :
.
22.4.2013.
2 () No 467/2012 " ...,
...,
...
:
.
16.4.2013.
3 () No 502/2012 - ... :
.
17.4.2013.
4 No 1031/2012 ... - :
.
12.4.2013.
5 No 1043/2012 ... :
.
23.4.2013.
6 No 1077/2012 ... :
.
25.4.2013.
7 No 1082/2012 ... ...,
...,
...
:
.
10.4.2013.
8 No 1083/2012 ... ...,
...,
...
:
.
25.4.2013.
9 No 1086/2012 ... ... :
.
18.4.2013.
10 No 1116/2012 ... ...,
...,
...,
...,
...
:
.
22.4.2013.
11 No 1119/2012 ... . :
.
11.4.2013.
12 No 1122/2012 ... . :
.
30.4.2013.
13 No 1133/2012 ... ... :
.
4.4.2013.
14 No 1155/2012 ... ... :
.
12.4.2013.
15 No 1158/2012 ... ...,
...,
...
:
.
4.4.2013.
4.4.2013.
16 No 1177/2012 - . - ... :
.
11.4.2013.
17 No 1178/2012 ... :
.
12.4.2013.
18 No 1179/2012 ... :
.
11.4.2013.
19 No 1180/2012 ... :
.
11.4.2013.
20 No 1181/2012 - ... :
.
12.4.2013.
21 No 1182/2012 ... :
.
11.4.2013.
22 No 1183/2012 - . - ... :
.
11.4.2013.
23 No 14/2013 ... ... :
.
26.4.2013.
24 () No 1023/2013 " ... :
. :
.
25.4.2013.
25.4.2013.
25 () No 1041/2013 ... ... :
.
12.4.2013.
12.4.2013.
26 () No 1043/2013 ... ... :
.
12.4.2013.
27 () No 1047/2013 ... ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
:
. :
.
5.4.2013.
28 () No 1053/2013 ... ... :
.
19.4.2013.
19.4.2013.
29 () No 1057/2013 - . ... :
.
12.4.2013.
30 () No 1060/2013 ... ...,
...
:
. :
.
22.4.2013.
31 () No 1061/2013 ... 1 :
. :
.
12.4.2013.
32 () No 1062/2013 ... ... :
. :
.
18.4.2013.
18.4.2013.
33 () No 1064/2013 -. ... :
. :
.
23.4.2013.
34 () No 1065/2013 ... ... :
. :
.
10.4.2013.
10.4.2013.
35 () No 1067/2013 ... ... :
. :
.
3.4.2013.
36 () No 1070/2013 ... ...,
...
:
.
19.4.2013.
37 () No 1071/2013 ... - :
. :
.
5.4.2013.
5.4.2013.
38 () No 1077/2013 - ... :
. :
.
26.4.2013.
26.4.2013.
39 () No 1080/2013 ... " -. :
.
8.4.2013.
40 () No 1087/2013 ...,
...
"" :
.
12.4.2013.
41 () No 1088/2013 ... ...,
...
:
. :
19.4.2013.
19.4.2013.
42 () No 1094/2013 ... ... :
. :
26.4.2013.
43 () No 1095/2013 ... ... :
.
10.4.2013.
10.4.2013.
44 () No 1105/2013 ... ... :
.
22.4.2013.
45 () No 1108/2013 ... :
.
16.4.2013.
16.4.2013.
46 () No 1109/2013 ... . :
.
26.4.2013.
47 () No 1133/2013 ... :
. :
.
15.4.2013.
48 () No 1134/2013 . ,
...,
...
:
. :
9.4.2013.
9.4.2013.
49 () No 1168/2013 ... ... :
.
26.4.2013.
50 () No 1174/2013 ... ...,
...,
...
:
.
30.4.2013.
30.4.2013.