Р Е Ш Е Н И Е

 

198                                   10.05.2013 г.                          гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД      І  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На десети април                                                две хиляди и тринадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

                                                         

    РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                    ЧЛЕНОВЕ:

                                                                       МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

Секретар П.В.

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гражданско дело N 152 по описа за 2012 година.

 

Производството е образувано по въззивната жалба на ТПК “Н.Й.Вапцаров” с.Ковачево,  представлявана от И.Г.Д., чрез пълномощника й адв. Ж. З. против решение № 21/12.01.2012г., постановено по гр.дело № 305/2011г. по описа на Радневския  районен съд, с което се отхвърлят исковете на ТПК „Н.Й.Вапцаров - с.Ковачево срещу Б.Г.Б. за предаване на владението върху трактор „ЮМЗ с инвентарен № 107 - земеделска техника, собственост на ТПК „Н.Й.ВАПЦАРОВ' - с.Ковачево, община Раднево и иска за заплащане на паричната  му равностойност в размер на лв., като неоснователни и недоказани; присъдени са разноски.

 

Въззивникът е останал недоволен от постановеното решение,  поради което го обжалва в срока. Счита, че решението е неправилно, незаконосъобразно и постановено при нарушение на процесуалните правила.  Излага подробни съображения в жалбата си, които съдът е докладвал в съдебно заседание. Моли да се отмени решението и да се постанови ново, с което да се уважи иска за сумата от …лв., представляваща действителната стойност на отчуждената вещ – трактор ЮМЗ с инв. № 107, ведно със законната лихва върху сумата до окончателното и изплащане. Претендира за разноските.

 

Въззиваемият Б.Г.Б. оспорва жалбата като неоснователна. Решението на районния съд било обосновано и законосъобразно. Излага подробни съображения в отговора си, докладвани в съдебно заседание. Моли да се потвърди решението на районния съд. Претендира за разноски. 

 

Съдът, след като провери събраните по делото доказателства и обсъди становищата на страните, намира за установена следната фактическа и правна обстановка по делото:

 

Предявени са при условията на евентуалност два обективно съединени иска с правно основание чл.108 ЗС и чл.57, ал.2 ЗЗД –за ревандикация на движима вещ, евентуалност при за присъждане на паричната й равностойност.

 

Ищецът ТПК „Н.Й.Вапцаров” - с.Ковачево, община Раднево твърди в исковата си молба, че с Протокол за предаване от 20.10.2008г.,  предал на ответника Б.Г.Б. селскостопанска техника, вкл. процесния трактор за съхранение. На 17.03.2010 г. отправил писмена покана на ответника да върне предоставената му за съхранение селскостопанска техника. Техниката била върната на 23.04.2010 г. с изключение на процесния трактор. Твърди, че бил собственик на претендираната движима вещ, която се намирала във владение на ответника и моли съда да постанови решение, с което да осъди Б.Г.Б. да му предаде владението върху собствения му трактор „ЮМЗ с инв.№ 107 или евентуално да бъде осъден да му заплати паричната равностойност в размер на лв., ведно със законната лихва. Ответникът Б.Г.Б. оспорва предявените искове като твърди, че вещта не била владяна от него – протоколът за приемане на селскостопанската техника бил изготвен по-късно и процесният трактор бил вписан в протокола, без да бъде предаден за съхранение. Моли съда да отхвърли исковете като неоснователни.

 

От представените по делото писмени документи се установява, че с договор за продажба на МПС и инвентар чрез търг между правоимащи от 18.04.1994г. ТПК “Н.Й.Вапцаров” с. Ковачево е закупила от ПСП в ликвидация, с. Ковачево, трактор ЮМЗ инв. № 3, на стойност … лв. Плащането на цената на трактора е удостоверено с издадена фактура от 21.04.1994г. от Селско стопанство Ковачево, с. Ковачево. Съставен е и приемо - предавателен протокол за трактора ЮМЗ инв. № 3. В последствие процесния трактор е записан в балансовата стойност на кооперацията. От представеното удостоверение № 73347 от 08.11.2011г. на МВР с-р Пътна полиция Стара Загора се установява, че МПС с рег. № СЗ 0466 ЕТ – колесен трактор марка “ЮМЗ” е регистриран на името на ССП с.Ковачево.

Не е спорно и обстоятелството, че на 20.10.2008г. Б.Г.Б. е подписал протокол за приемане и предаване на селскостопанска техника в стопанския двор на ТПК “Н. Й. Вапцаров” с.Ковачево, като сред посочените е и Трактор “ЮМЗ” инв.№ 107. Сочи се в прокотола, че Б.Б. се задължава да пази и съхранява техниката и да я върне при поискване.

За успешното провеждане на иска по чл.108 ЗС е необходимо да се докаже, че ищецът е собственик на вещта, че вещта се намира във владение или държане на ответника, както и че това владение или държане е без правно основание. Страните по делото не спорят относно наличието на първата предпоставка на чл.108 ЗС, че ищецът ТПК „Н.Йапцаров” - с.Ковачево, община Раднево е собственик на процесната вещ, съгласно цитирания по – горе договор за продажба на МПС и инвентар чрез търг между правоимащи и фактура № 351/21.04.1994г. Основното възражение на ответника е, че не бил взел процесния трактор за съхранение. В отговора си сочи също, че предаването на техниката се извършвало в продължителен период от време, който не съвпадал със съставянето на двустранния протокол по приемане-предаване на техниката. Твърди, че имал желание да вземе и процесния трактор „ЮМЗ с инвентарен № 107, но при огледа се установило, че е неизползваем - липсвали отделни възли и детайли, които правели вещта практически неизползваема, поради което не го взел от двора на кооперацията.

 

          За изясняване на делото от фактическа страна е назначена съдебна автотехническа експретиза, която е представила основно и допълнителни заключения и са разпитани свидетели.

 

От заключението на вещото лице от 14.09.2011г. се установява, че в счетоводството на ищеца ТПК „Н.Й.Вапцаров” - с.Ковачево, община Раднево, процесният трактор „ЮМЗ с инвентарен № 107 фигурира в актива на кооперацията - вписан е в счетоводна сметка 204 „Машини и съоръжения. При това положение, макар и МПС да не е регистрирано на името на ищеца в КАТ, съдът намира за установено, че ищецът е негов собственик. Липсата на регистрация на процесната земеделска техника по правилата на ЗРКЗГТ в КТИ не е елемент от фактическия състав на придобиването и, а представлявава административно нарушение, което се санкционира по реда на чл.19 от ЗРКЗГТ.  

По силата на приложения по делото Протокол от 20.10.2008г. по категоричен начин се установява, че ответника е получил владението върху спорната движима вещ от ищеца на посочената дата. Това писмено доказателство не е оспорено от ответника в срока за това, по отношение на съдържанието, поради което съдът намира, че е годно доказателство за факта на преминаване на държането на трактор “ЮМЗ” инв.№ 107 от Кооперацията - ищец  върху ответника Б..

В същия смисъл са показанията на свидетелите Д.Д., Й.Б. и Г.И., които установяват, че ответникът е закачил трактора на друг трактор и по този начин го е закарал у тях, тъй като процесния трактор не е могъл да се движи на собствен ход. От показанията на св. Д.С. и Б.Б. се установява, че на трактора бил направен основатне ремонт, чрез замяна някои части с нови, както и че след това тракторът станал ниезползваем поради кражба на нафтова помпа и други части. 

 

С оглед на поканата от 17.03.2010г., получена на същата дата от ответника, за връщане на селскостапанската техника, за него е отпаднало основанието да държи процесния колесен трактор, поради което е налице и третата предпоставка на чл.108 от ЗС. 

 

От събраните по делото гласни доказателства – показанията на св. Й.Б., Г.И. и Г.Б. се установи, че към момента процесната вещ не се намира при ответника, макар и да не се установява дали е погинала или е отчуждена, поради което предявения иск с правно основание чл.108 от ЗС не може да бъде уважен, поради липсата на един от елементите от фактическия състав – вещта да се владее или държи от ответника.

Основателен е, обаче предявения иск за осъждане ответника да заплати на ищеца действителната цена на вещта, чието връщане дължи, с правно основание чл.57, ал.2 от ЗЗД. От заключението на вещото лице по назначената съдебна автотехническа експертиза от 02.12.2011г. се установява, че стойността на трактора без нафтова помпа е … лв.

 

Въз основа на изложените съображения обжалваното решение е незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено изцяло и вместо него да бъде постановено друго, с което ответникът Б.Г.Б. да бъде осъден да заплати на ищцата на основание чл. 57, ал. 2 от ЗЗД сумата лв., представляваща действителната стойност на “ЮМЗ” с инв.№ 107 – земеделска техника, собственост на ТПК “Н.Й.Вапцаров”, с Ковачево, община Раднево, заедно със законната лихва от датата на исковата молба – 26.05.2011г. до окончателното и изплащане.

 

В полза на въззивника следва да се присъдят направените разноски за двете инстации в размер на  710 лв.

 

Мотивиран от горното, Старозагорския окръжен съд, в настоящия съдебен състав

Р Е Ш И :

 

 ОТМЕНЯ решение № 21 от 12.01.2012г., постановено по гр.дело №  305/2011г. по описа на Радневския районен съд, вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

 ОСЪЖДА Б.Г. *** да заплати на  ТПК „Н.Й.Вапцаров - с.Ковачево сумата …/…/ лв. , представляваща паричната равностойност трактор „ЮМЗ с инвентарен № 107 - земеделска техника, собственост на ТПК „Н.Й.Вапцаров” - с.Ковачево, община Раднево и на основание чл. 78, ал. 1 ГПК сумата … /…/ лв., представляващи направените разноски за двете съдебни инстанции.

 

Решението не подлежи на обжалване.

                                                          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                           

ЧЛЕНОВЕ: