О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 Номер 625                             29.05.2013 г.                      град  Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД             ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и девети май                                                                  Година 2013

в закрито заседание, в следния състав :

                                                 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар ……………….

като разгледа докладваното от съдия Трифон Минчев гражданско дело номер 61 по описа за 2013 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по молба от А.С.Г., с която моли съда да приеме за установено, че баща на детето Б.И.Ч. не е записания като такъв И.Д.Ч., а такъв е третия ответник – М.Б.К..

 

Със свое определение от 16.05.2013 г. е оставена без движение ИМ по гр. д. № 61/2013 г. по описа на ОС - гр. Стара Загора, като е даден едноседмичен срок от връчването на ищеца, в който да отстрани следните нередовности:

1. да представи платен документ за внесена държавна такса в размер на 30 лв. по сметка на ОС Стара Загора в КТБ АД клон Стара Загора;

2. да представи платен документ за внесен депозит 250 лв. по депозитната сметка на ОС Стара Загора в КТБ АД клон Стара Загора за назначаване на адвокат за особен представител на малолетния ответник;

3. да представи още един екземпляр от ИМ и всички приложения към нея, с вписване на предупреждението, че в противен случай исковата молба ще бъде върната обратно на ищеца, а производството по делото прекратено. Съобщението за това е връчено на проц. представител на ищеца – адв. Г. но 20.05.2013 г..

 

            По делото е постъпила молба вх. № 6668/29.05.2013 г. от адв. Г., като пълномощник на ищеца за отстраняване на констатираните нередовности. Молбата е подадена по пощата на 28.05.2013 г. /видно от самата молба и пощенското клеймо на плика/.

 

Съдът констатира, че законният едноседмичен срок за отстраняване на констатираните нередовности на ИМ е изтекъл на 27.05.2013 г., /понеделник, работен ден/, съгласно разпоредбата на чл.60, ал.4 от ГПК, т.е. молбата на адв. Г. е подадена след определения за това срок.

 

Тъй като ищеца, чрез своя проц. представител адв. Г. не е изпълнил определението на съда за отстраняване на констатираните нередовности на ИМ в дадения му за това едноседмичен срок, съдът намира, че производството по гр. дело № 61/2013 г. година по описа на Старозагорския окръжен съд следва да бъде прекратено, а исковата молба - върната обратно на ищеца, поради неотстраняване в срок на допуснатите нередовности.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 128, ал. 1, т. 2 и 3 от ГПК, във връзка с чл. 129 от ГПК, съдът

 

                                              

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 61 по описа за 2013 година на Окръжен съд Стара Загора, поради неотстраняване в срок допуснатите нередовности и връща обратно исковата молба на ищеца, заедно с приложенията.

 

ПРЕПИС от Определението да се връчи на ищеца по делото.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва в едноседмичен срок от получаването му с частна жалба, чрез ОС- гр.Ст.Загора пред АС- гр. Пловдив.

 

             

 

 

                                        

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:…………………….