Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 199                                       10.05.2013 г.              Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

С.Т ОКРЪЖЕН СЪД                             ВТОРИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ        

На единадесети април                                                                         Година 2013

в публичното заседание, в следния състав:

                                                                       

                                                 Председател: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                                                                                       

Членове: 1. НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

                                                                               2. ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар  С.С.,

Прокурор ……………………..,

като разгледа докладваното от съдията - докладчик ТРИФОН МИНЧЕВ въззивно гражданско дело № 1076 по описа за 2013 година, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по въззивната жалба на М.Т.К. против решение № 1392 от 15.12.2012 г., постановено по гр. дело № 7061/2011 г. на Районен съд С=.

           

С обжалваното решение e отхвърлен иска на М.Т.К. за разваляне, на осн. чл.87, ал.3 от ЗЗД, на договора за прехвърляне срещу издръжка и гледане, както и с оглед на минали грижи, на правото на собственост върху две трети идеални части от:  1. урегулиран поземлен имот с площ от 980 кв.м. находящ се в с. Х., общ. С., представляващ парцел ІІ -69 в кв. 27 по плана на селото, при граници от север улица, от изток – УПИ ІІІ-69, от юг – УПИ  ХVІІ-70 и от запад – УПИ –І-70, заедно с 2/3 ид.ч. от построените в имота стопански постройки и подобрения; 2. урегулиран поземлен имот с площ 1150 кв.м., находящ се в с. Х., общ. С., представляващ парцел ІІІ-69 в кв.27 по плана на селото, при граници: север – улица, от изток – УПИ  ІV-68, от юг – УПИ ХІV-63 и от запад – УПИ – ІІ-69 и УПИ ХVІІ-70, заедно с две трети идеални части от построените в него жилищна сграда и стопански постройки, сключен на 21.12.2004 г. между Т. С.а С. и Д.Т.С. и обективиран в нотариален акт № ., том . рег. № ., дело № 106/2004 г. на нотариус Г. В., с район на действие РС С..

 

 Въззивникът М.Т.К., чрез адв.Т.Г., моли съда да уважи подадената въззивна жалба като отмени първоинстанционното решение и постанови ново, с което да развали алеаторния договор до размера на 2/6 ид.ч., тъй като ответницата е била в обективна невъзможност и фактически не е изпълнявала своите задължения по него. Претендира за разноски.

 

Въззиваемата Д.Т.С., чрез адв.Ц.В. моли да се остави без уважение подадената въззивна жалба и потвърди решението на С. районен съд, което е правилно, мотивирано и постановено при обсъждане на всички събрани доказателства по делото.

 

            Въззивният съд след като обсъди установените по делото обстоятелства, намира за установено следното:

 

Предявен е иск с правно основание чл. 87, ал.3 от ЗЗД.

 

Ищцата твърди, че с ответницата по делото са сестри.  През 2004г.  майка им прехвърлила на ответницата 2/3 ид.ч. от процесните два недвижими имота срещу задължение за издръжка и гледане. Твърди се, че ответницата не е изпълнявала поетото задължение, като не предоставяла на майка си уговорените грижи и издръжка, а същите били изцяло поети от ищцата и от членовете на семейството. Породи което, моли да бъде развален договора. Ответницата поддържа, че е изпълнявала задълженията си по договора и счита иска за неоснователен.

           

            Между страните не се спори, че ищцата и ответницата са сестри и че след смъртта на баща си, заедно с майка си наследили от него правото на собственост върху процесните недвижими имота.

           

С нотариален акт № ., том ., рег. № ., дело № . г.на нотариус Г. В. майка им прехвърлила на ответницата правото на собственост върху две трети идеални части от процесните имоти, срещу задължение да поеме гледането и издръжката на своята майка, като й осигури нормален и спокоен живот, какъвто е водила и до сега, като прехвърлителката си запазила правото, докато е жива, да ползува безвъзмездно жилищната сграда.

 

            От събраните гласни доказателства, се установява, че прехвърлителката  живеела в с. Х., обл. С. З.в едно домакинство с ответницата. Преди да започнат здравословните й проблеми, майката на страните била жизнена – грижела се за домакинството, вършела селскостопанска работа и можела да се обслужва сама. Ответницата имала също здравословен проблем и била с определена инвалидна група. Прехвърлителят /майка на страните/ страдала от паркинсонизъм, който бил диагностициран през 2002 г. и който заедно с други заболявания довел до прогресиращо влошаване на здравословното й състояние и пълната й инвалидизация през 2006 г..

 

            От гласните доказателства се установява, че ищцата, която живеела в С., била ангажирана с медицинските грижи, наложили се във връзка със заболяването на майка й. Тя осигурявала посещенията на възрастната жена в различни болнични заведения, включително и относно явяването пред ТЕЛК. След като прехвърлителката се обездвижила и здравето й се влошило още повече, ищцата започнала да живее в с. Х. в дома на майка си, за да помага в грижите за нея, като през последните месеца от живота на майка и, ищцата се била преселила в село Х., където стояла постоянно, тъй като ответницата, не можела да се грижи пълноценно за болната, а готвела и почиствала къщата.

 

            От представените писмени доказателства - Етапна епикриза на Т. С.; Експертно решение № 0315/27.02.2006 г.; Протокол № 785/20.09.2005 г.; Заповеди №№ 2366,2368,2367/11.10.2005 г.; Приемно – предавателен протокол от 14.10.2005 г., Социална оценка от 28.03.2006 г. се установява, че ищцата е била изцяло ангажирана с медицинските грижи, връзка със заболяването на майка й.   

 

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

 

Договорът за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане е двустранен и възмезден. По него престацията на едната страна е еднократна - прехвърляне на недвижим имот. Със сключването на договора във формата на нотариален акт прехвърлителят е изпълнил задължението си по него - собствеността върху подробно описания в н. а. имот е преминала върху приобретателя, тъй като самият договор има вещно действие. Престацията на другата страна е за постоянно изпълнение и е неделима - прехвърлителят трябва да бъде и гледан и издържан.

 

При тълкуване на волята на страните съобразно чл. 20 от ЗЗД се изхожда от правилото, че ако не са уговорени ограничения в обема на дължимата издръжка и грижи, се дължи цялата необходима издръжка и всички необходими грижи. За да бъдат изправен длъжника по такъв договор, трябва ежедневно и системно, през целия период на действие на договора, да предоставя издръжка, включваща изцяло храна, режийни разноски, облекло и др. и да полагат грижи за здравето, личната и битовата хигиена и домакинството на прехвърлителя.

 

В нотариалния акт страните не са уговорили ограничения в обема на дължимите издръжка и грижи, поради което следва да се приеме, че са се съгласили да бъде осигурявана цялата необходима издръжка на прехвърлителя и да бъдат полагани всички необходими грижи за него, което ответницата не е изпълнила. Законът - чл. 79, ал.1 ЗЗД, изисква точното изпълнение на договора. То предполага изпълнение на дължимата престация и съобразно правилата на добросъвестността, което изискване на закона е от особено съществено значение за алеаторните договори с начално прехвърляне на вещни права и право на собственост срещу задължения за издръжка и гледане. Съгласно установените правила за разпределение на доказателствената тежест, относно положителния факт на изпълнението на договорните задължения лежи върху ответника, който следва да понесе и неблагоприятните последици при неустановяването му. При това, за установяването на този факт, ответникът следва да проведе пълно главно доказване.

 

В конкретния случай безспорно е установено, че ответницата и майка и са живели в едно домакинство. Този факт обаче не е достатъчен да се приеме, че ответницата е изпълнявала задълженията си по договора в пълен обем. Това е така, защото тя самата е била в тежко здравословно състояние, което не и позволява да полага адекватни грижи за майка си, която също е била в много тежко здравословно състояние. Тези обстоятелства се установяват от показанията на свидетеля К. К., които съдът кредитира, тъй като се подкрепят и от представените писмени доказателства. От представените медицински документи се вижда, че всички задължения за лечението и рехабилитацията на  майката на страните е изпълнявано от ищцата. Следва да се отбележи, че има и показания в същия смисъл от свидетелите на ответницата – Д.Д., която установява, че “ответницата не може да върви, камо ли да я бие”. 

 

При тези данни съдът намира, че алеаторният договор следва да бъде развален поради неизпълнение. Ответницата не е осигурила на прехвърлителя постоянни, ежедневни и непосредствени грижи и издръжка, съответни на нуждите и, предвид здравословното си състояние, като това неизпълнение е съществено и значително, поради което обосновава развалянето на договора.

 

Искът е предявен от ищцата като наследница на прехвърлителя, поради което след нейната смърт за нея се открива възможност да предявя иск за разваляне на алеаторния договор поради неизпълнение, допуснато приживе на прехвърлителя. В качеството си на нейна наследница тя може да упражни правото да развали договора по отношение на неизправния длъжник в обема на притежаваните от нея права, т.е. съобразно дела си, след като не е единствен наследник. При това положение делът на ищцата е 2/6 ид.ч.. Ищцата в ИМ претендира разваляне на 2/3 ид.ч., следователно договорът следва да бъде развален частично или до размер на 2/6 ид.ч..

 

Предвид горното съдът намира, че решението на първоинстанционния съд е частично неправилно и следва да бъде отменено в частта в която е отхвърлен иска на ищцата за разваляне на договора за издръжка и гледане по отношение на процесните недвижими имоти до размера на 2/6 ид.ч., като вместо него следва да бъде постановено друго с което претенцията за тази идеална част следва да бъде уважена. В останалата отхвърлителна част решението не е обжалвано и е влязло в сила. Следва да бъде отменено и решението в частта за разноските с което е осъдена ищцата да заплати на ответницата разноски в размер над 400 лв..

 

            При този изход на делото следва да бъде осъдена въззиваемата да заплати на въззивницата направените разноски, съразмерно на уважената част от иска в размер на 512,50 лв..

 

С оглед евентуалния обжалваем интерес, определен въз основа на чл. 69, ал. 1, т. 4 от ГПК в размер на 2 769,80 лв., настоящето въззивно решение не подлежи на касационно обжалване, съгласно чл. 280, ал. 2 от ГПК.

 

Мотивиран така, съдът

 

Р Е Ш И:

 

   ОТМЕНЯ частично решение № 1392 от 15.12.2012 г., постановено по гр. дело № 7061/2011 г. на Районен съд С=, в частта в която е отхвърлен иска на М.Т.К. срещу Д.Т.С. за разваляне, на осн. чл.87, ал.3 от ЗЗД, на договора за прехвърляне срещу издръжка и гледане, както и с оглед на минали грижи, на правото на собственост върху две шести идеални части от: 1. урегулиран поземлен имот с площ от 980 кв.м. находящ се в с. Х., общ. С., представляващ парцел ІІ -69 в кв. 27 по плана на селото, при граници от север улица, от изток – УПИ ІІІ-69, от юг – УПИ  ХVІІ-70 и от запад – УПИ –І-70, заедно с 2/6 ид.ч. от построените в имота стопански постройки и подобрения; 2. урегулиран поземлен имот с площ 1150 кв.м., находящ се в с. Х., общ. С., представляващ парцел ІІІ-69 в кв.27 по плана на селото, при граници: север – улица, от изток – УПИ  ІV-68, от юг – УПИ ХІV-63 и от запад – УПИ – ІІ-69 и УПИ ХVІІ-70, заедно с две шести идеални части от построените в него жилищна сграда и стопански постройки, сключен на 21.12.2004 г. между Т. С.а С. и Д.Т.С. и обективиран в нотариален акт № 63, том ІІІ, рег. № 3291, дело № 106/2004 г. на нотариус Г. В., с район на действие РС С., както и решението в частта на разноските с което е осъдена М.Т.К. да заплати на Д.Т.С. деловодни разноски над сумата от 400 лв., като постановява:

 

РАЗВАЛЯ частично - до размер на 2/6 ид.ч., на осн. чл.87, ал.3 от ЗЗД,  договора за прехвърляне срещу издръжка и гледане, както и с оглед на минали грижи, на правото на собственост върху две шести идеални части от: 1. урегулиран поземлен имот с площ от 980 кв.м. находящ се в с. Х., общ. С., представляващ парцел ІІ -69 в кв. 27 по плана на селото, при граници от север улица, от изток – УПИ ІІІ-69, от юг – УПИ  ХVІІ-70 и от запад – УПИ –І-70, заедно с 2/6 ид.ч. от построените в имота стопански постройки и подобрения; 2. урегулиран поземлен имот с площ 1150 кв.м., находящ се в с. Х., общ. С., представляващ парцел ІІІ-69 в кв.27 по плана на селото, при граници: север – улица, от изток – УПИ  ІV-68, от юг – УПИ ХІV-63 и от запад – УПИ – ІІ-69 и УПИ ХVІІ-70, заедно с две шести идеални части от построените в него жилищна сграда и стопански постройки, сключен на 21.12.2004 г. между Т. С.а С. и Д.Т.С. и обективиран в нотариален акт № 63, том ІІІ, рег. № 3291, дело № 106/2004 г. на нотариус Г. В., с район на действие РС С..

 

ОСЪЖДА Д.Т.С., ЕГН **********,*** Загора да заплати на М.Т.К., ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 512,50 лв..

 

            РЕШЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

                                                                                      

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         

 

 

                                                                                               

                                                                                                ЧЛЕНОВЕ:  1.                                  

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                        2.