Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 196                                 10.05.2013 година                        гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД          ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 10 април                                                                                       2013 година

В открито заседание в следния състав

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                                   МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

СЕКРЕТАР: ……………………..П.В.………………………..

ПРОКУРОР: ………………………………………………………………………

Като разгледа докладваното от зам.председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в.гр.д. № 1100 по описа за 2013 г., за да се произнесе съобрази:

 

Производството е образувано по въззивна жалба на Т.Х.Т. против решение № 9 от 04.01.2013г., постановено по гр.дело № 2278/2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд.

Въззивникът Т.Х.Т. е останал недоволен от така постановеното решение, поради което го обжалва в срок. Твърди, че решението е неправилно, незаконосъобразно и достигнатите изводи от съда не кореспондират на събраните по делото доказателства. Подробни съображения излага в писмен отговор, докладвани в с.з. Моли да бъде отменено обжалваното решение и бъде постановено друго, с което да се уважат предявените от него искове, както и да му бъдат присъдени направените разноски. 

Въззиваемата А.А.О. чрез пълномощника си адв. В.А. заявява, че подадената въззивна жалба е неоснователна, а обжалваното решение е правилно и законосъобразно. Моли да бъде потвърдено изцяло решението на КРС като правилно и обосновано. Претендира и за направените по делото разноски.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, извърши проверка на обжалвания съдебен акт, съгласно разпоредбата на чл.271 ал.1 от ГПК, при съвкупната преценка на доказателствата по делото, намира за установено следното:

 

Жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Предявен е иск с правно основание чл.240 ал.1 от ЗЗД и чл.86 ЗЗД.

Ищецът Т.Х.Т. /въззивник в настоящото производство/ твърди, че с ответницата А.А.О. /въззиваем в настоящото производство/ са сключили договор за заем на 05.08.2009г. за сумата от …лв. На същата дата  ответницата е подписала “записна заповед” с падеж 05.10.2009г. От същата е видно, че  А.О. е декларирала, че на падежа ще изплати на ищеца Т. сумата от … лв. В отговора си на исковата молба ответницата оспорва, че е получила в заем процесната сума. Не оспорва, че представения  документ с наименование „Записна заповед" е саморъчно написан и подписан от нея, но твърди, че не е получавала въпросната сума. Доказателства за факта на получаване на процентната сума в размер на … лв. не са събрани по делото.

За определяне размера на законната лихва върху главницата от 4800лв. за периода 06.10.2009г. - 14.09.2012г. районният съд е назначил съдебно-счетоводната експертиза, която е депозирала писмено заключение. Същата е посочила, че размерът на законната лихва възлиза на …лв. Заключението е компетентно и мотивирано, не е оспорено от страните.

При така събраните доказателства по делото правилно е прието от районния съд, че между страните не е възникнало облигационно правоотношение по сключен договор за заем. Договорът за заем е неформален и реален. За действителността на същия не е задължителна писмена форма, но за да е валиден е необходимо да е предадена от заемодателя на заемополучателя определена парична сума. Установено е по делото, че ответникът оспорва, че е получил от ищеца в заем сумата от … лв., поради което следва ищецът да докаже, че действително е предал на ответницата претендираната сума. След като не са събрани доказателства за предаване на сумата в заем, липсва основание да се иска връщане на незаета парична сума на посоченото от ищеца основание - сключен на 05.08.2009г. договор за заем. Представеният писмен документ съставлява писмено обещание на ответницата да плати на ищеца на определена дата посочената парична сума. Документът материализира едностранна, абстрактна, строго формална сделка. За да изиграе ролята на ценна книга /каквато законът придава на този вид едностранни обещания/, т.е. за да е действителна тази едностранна, абстрактна сделка трябва да отговаря на задължителни и изрични изисквания на закона. Редът за реализиране на правата по менителничните ефекти /какъвто е записа на заповед/ е различен от претендирания от ищеца в настоящото производство.

С оглед на гореизложеното правилно е прието в обжалваното решение, че претенцията с правно основание чл. 240, ал. 1 ЗЗД е неоснователна и недоказана и следва да бъде отхвърлена като такава.

Правилно е решението и по отношение на иска с правно основание чл.86 от ЗЗД.

Предявеният иск за обезщетение от …лв. за забавеното изплащане на сумата …лв. също е неоснователен поради неоснователността на главната претенция. Липсва парично задължение, за неизпълнението на което да е налице забава, вреди от забавата и основание за тяхното обезщетяване.

 

С оглед на гореизложените съображения, въззивният съд намира, че решението на Казанлъшкия районен съд е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено изцяло. При постановяването му не са допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон.

 

         Въззиваемата е направила искане за присъждане на разноски по делото, но тъй като не е представила доказателства за направени такива, то не следва да й се присъждат разноски по делото.

 

         Водим от горните мотиви, Окръжен съд – гр. Стара Загора

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 9 от 04.01.2013г., постановено по гр.дело № 2278/2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд.

 

Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: