Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер 207                                   17 май 2013 Година                  гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД   ПЪРВО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На 17 април ………………………………………………………….. 2013 година

В открито заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

                                                ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                                   МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

СЕКРЕТАР: П.В. ……………………………………………….

Като разгледа докладваното от …………………съдия ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в.гр.д. № 1116 по описа за 2013 г.,за да се произнесе съобрази:

 

Производството е образувано по въззивна жалба на адв.Д.М. като пълномощник на Л.К.К. против решение № 1296 от 30.11.2012г., постановено по гр.дело №3863/2011г. по описа на Старозагорския районен съд.

Въззивницата Л.К.К. е останала недоволна от решението, поради което го обжалва изцяло и в срок. Моли същото да бъде отменено като вместо него бъде постановено друго, с което да се допусне до делба „Апартамент" В III, находящ се в гр.Стара Загора, у…" №…в жилищна сграда, построена в дворно място с площ от 500 кв.м, представляващо УПИ VIII - 3491, в квартал 58 по плана на гр.Стара Загора при квоти: 3/4 ид.части за въззивницата и 1/4 ид.част — за въззиваемия. По отношение на движимите вещи, находящи се в този делбен имот моли да се допуснат същите до делба също при квоти 3/4 ид.части за нея  и 1/4 ид.част - за въззиваемия. Моли също така да бъде допуснат до делба  втория недвижим делбен имот, представляващ Апартамент /студио/ находящ се в гр.Приморско, с площ от 33 кв.м при равни квоти по 1/2 ид.част за всеки от съделителите, както и да се допуснат до делба движимите вещи, находящи се в този недв.имот при равни квоти между съделителите. Моли също така да се допусне до делба и лек автомобил марка „Фиат" модел - „Брава" с ДК№ СТ 0659 СК при квоти:  1/2 ид.част за въззивницата и  1/2 ид.част за въззиваемия. Счита обжалваното решение за неправилно, незаконосъобразно,  а изводите на съда не кореспондирали със събраните по делото доказателства. С оглед на това моли да се постанови решение, с което да бъде отменено решението на СтРС като неправилно и незаконосъобразно и вместо него бъде постановено друго в посочения по-горе смисъл. Подробни съображения излага във въззивната си жалба чрез пълномощника си, докладвани в с.з..

 

Въззиваемият К.Х.К. чрез пълномощниците му адв. П. и адв.С. е подал писмен отговор, с който заявява, че оспорва въззивната жалба изцяло и моли същата да бъде оставена без уважение, а обжалваното решение бъде потвърдено като правилно и законосъобразно, както и да му се присъдят направените разноски по делото, за които представя списък с разноските. Изложил е подробни съображения, докладвани в с.з.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, извърши проверка на обжалвания съдебен акт, съгласно разпоредбата на чл.271 ал.1 от ГПК, при съвкупната преценка на доказателствата по делото, намира за установено следното:

 

Жалбата е частично основателна.

Предявен е иск с правно основание чл.34, ал.1 ЗС във връзка с чл.27, ал.1 и чл.28 от СК.

По делото не се спори, че страните са бивши съпрузи, като бракът им е сключен на 15.01.2000 г. и е прекратен по реда на чл.50 СК с решение №19 от 06.01.2011г. по гр.д.№5918/2010 г. по описа на Старозагорския районен съд.

От представения по делото нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № …г., том …, нот. д. № …г. на нотариуса с район на действие СтРС е видно, че страните К.Х.К. и Л.К.К. са закупили от А.И.Ж. следния недвижим имот: апартамент В-3, находящ се в гр.Стара Загора, ул…. №…, в жилищна сграда построена в УПИ VIII - 3491, в кв.58, състоящ се от дневна, кухня, спалня, баня - тоалетна, антре и балкони, при граници: север - двор, изток -стълбище, юг - апартамент Б - III, от запад - улица, заедно с принадлежащото избено помещение №18, при граници на мазето: от север - мазе 17. от изток -коридор, от юг - коридор и запад - стълбище, както и със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, както и 7,30 ид.ч. от дворното място, за сумата от … лв. Съгласно действащата кадастрална карта този недвижим имот е с идентификатор 68850.503.78.1.9.

На 29.09.2008 г. ищецът К.Х.К. закупил от Р.Т.Ж. и Г.Г.Ж. недвижим имот, представляващ студио №1, на втория етаж, в жилищна сграда, построена в УПИ - VI, в кв.67 по плана на гр.Приморско, област Бургас, който имот е със застроена площ 33,73 кв.м. и се състои от стая, тераса, преддверие и баня с тоалетна, при граници: от североизток - външен зид, югоизток - стълбищна клетка, югозапад - студио №2 и външен зид и северозапад - външен зид, заедно със склад №4 в сутерена на сградата с площ 5.34 кв.м., при граници: североизток -преддверие, югоизток - склад №5, югозапад - външен зид и северозапад -склад №3, ведно с 6,48% ид.ч. от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж. Съгласно действащата кадастрална карта така описания имот е с идентификатор 58356.503.37.1.3. Продажбата е обективирана в нотариален акт №…, том , рег.№…, дело №…г. на нотариус Д. Ч., с район на действие Районен съд - Царево. Посочената продажна цена е … лв.

Ищецът К.Х.К. е поискал да бъде допуснат до делба апартамента в гр.Стара Загора при равни квоти за страните, а по отношение на недвижимият имот в гр.Приморско е заявил, че същия не следва да се допуска до делба, тъй като този имот не е съсобствен на страните, а е негова изключителна собственост, тъй като е придобит чрез преобразуване на негови лични средства с извънсемеен произход по дарение от майка му и вложени при покупката на този имот изцяло.

Ответницата Л.К.К. е заявила, че имота в гр.Стара Загора следва да бъде допуснат до делба при квоти: ¾ ид.ч. за нея и ¼ ид.ч. за ищеца, тъй като при закупуването му тя е вложила сумата … лв., представляваща нейни лични средства, дарени от нейните родители поради което и на основание чл.23 ал.2 от СК твърди, че следва да й бъде признато преобразуване на това имущество.

По отношение на недвижимият имот в гр.Приморско твърди, че същия е СИО, тъй като е придобит по време на брака им, поради което следва да бъде допуснат до делба при равни квоти между страните.

Във връзка с тези твърдения на страните районният съд е допуснал и  изслушал свидетелски показания. Ответницата Л.К.К. е представила нотариален акт №…, том …, нот.д.№…от …г. на нотариус Д.Н. с район на действие РС-Стара Загора, от който е видно, че нейните родители са продали свой недвижим имот на посочената дата за сумата от …лв. във връзка с твърденията й, че родителите й са продали свой апартамент, като парите от продажбата са вложили за закупуване на процесния недвижим имот в гр.Стара Загора. Това твърдение се подкрепя и от показанията на свид. П.Д..

По отношение на недвижимият имот, находящ се в гр. Стара Загора въззивният съд намира, че решението е правилно и законосъобразно. Няма спор, че същият е закупен на името на двамата съпрузи, както е че е придобит по време на брака им. Придобиването на името на двамата съпрузи изключва трансформацията на лично имущество само за единия съпруг. Когато като страна по придобивната сделка са посочени двамата съпрузи, транслативният ефект на сделката настъпва в патримониума и на двамата съпрузи като страни по сделката на основание чл.21 ЗЗД, а не по силата на закона – чл.19 ал.1 от СК /отм./. В тези случаи произходът на средствата за придобиване на имуществото  е без значение, тъй като плащането на цената няма вещноправни последици. Следователно, независимо от това чии средства са вложени при закупуването на имота, ако в акта за придобиване на този имот като приобретатели са посочени двамата съпрузи, то този имот е собственост и на двамата съпрузи, а при прекратяване на брака е съсобствен между тях при равни квоти.

Предвид гореизложеното, въззивният съд намира решението на Старозагорския районен съд в тази му част за правилно и законосъобразно.

 

По отношение на недвижимият имот, находящ се в гр.Приморско въззивният съд намира следното:

По делото е установено, че този имот ищецът К.Х.К. е закупил от Р.Т.Ж. и Г.Г.Ж. на 29.09.2008 г., т.е. също по време на брака между страните.

Старозагорският районен съд е приел, че към момента на придобиването му, същият не е станал семейна имуществена общност, тъй като е закупен единствено на името на ищеца със средства, получени от него по дарение от неговата майка. Приел е, че тези факти, са се установили безспорно и е приел, че са налице предпоставките на чл.23, ал.1 СК, според който лични са вещните права придобити по време на брака изцяло с лично имущество по чл.22, ал.1 СК. Придобитите по дарение парични средства са лично имущество по смисъла на чл.22, ал.1 СК, поради което и в случая било налице пълна трансформация на такова имущество при придобиването.

Въззивният съд намира, че тези изводи са незаконосъобразни и не кореспондират със събраните по делото доказателства.

Свидетелката А.Т., която е майка на ищеца установява, че средствата използувани за закупуването на имота в гр. Приморско били дарени от нея на ответника. Това било станало през месец май на 2008г., в период, в който свидетелката, която към онзи момент работела и пребивавала в Република Гърция, се била върнала в България. Тогава Т. изтеглила от „Банка ДСК" АД сумата …евро, които в същия ден предала на сина си. Това станало в колата на негов приятел на име И.. По-късно в разговор по телефона свидетелката узнала, че с дадените му пари ищецът е закупил апартамент в гр. Приморско за …лева.

Първоинстанционният съд е приел, че показанията на Т. относно времето, мястото и начина на предаване на сумата, се потвърждавали от тези, депозирани от свидетеля И.Д.Б., който сочи, че е присъствувал в деня, в който майката предала на сина си парите, като поел към ищеца ангажимент да съхранява сумата в жилището си, където имал огнеупорна каса. Свидетелят твърди, че пазил сумата в дома си до края на септември 2008г. Тогава ищецът поискал от него да отидат до гр. Приморско за изповядването на сделката за закупуване на апартамента. Пътували с колата на свидетеля, който предал на ищеца парите непосредствено преди разплащането със собствениците, което станало в една от двете стаи, намиращи се в кантората на нотариуса. Плащането на сумата било извършено наведнъж, след което страните  /ищецът и продавачите/ влезли при нотариуса в съседната стая.

В противоречие с показанията на Б., относно начина на заплащане на цената на апартамента в Приморско, както и относно това кои лица са присъствували, са показанията на бащата на ответницата К.Г.К.. Той твърди, че цената на апартамента в гр. Приморско е бил заплатен на три пъти, в гр. Царево, като сумите били предадени на лице на име М.К., която, според свидетеля, разпродавала апартаментите в качеството на представител на агенция. Противоречието не е преодоляно и при проведената между тези двама свидетели очна ставка.

При така установената фактическа обстановка въззивният съд намира, че неправилно районният съд е приел, че достоверни са показанията на свидетеля Б., който, освен, че не се намира в роднински отношения със страните / за разлика от К./, депозира показания, потвърждаващи се от представените по делото писмени доказателства. Районният съд счита, че съобразно нотариалния акт за продажбата на студиото в гр. Приморско цената на имота е … лева - обстоятелство, което ценено ведно с показанията на майката на ищеца относно размера на дарената от нея сума, обосновавал извод, че цената е била платена еднократно в деня на сделката. Освен това, пак в нотариалния акт било отбелязано, че продавачите са две лица – Р.Ж.и Г.Ж., които са се явили лично в нотариалната кантора и не са действували чрез пълномощник. С оглед на това, съдът е приел, че по делото е установено, че апартаментът в гр. Приморско е бил закупен за сумата … лева и заплатен със средства, дарени от майката на ищеца, като плащането е станало наведнъж в деня на изповядване на сделката.

Въззивният съд не споделя тези изводи. Според настоящата въззивна инстанция от тези свидетелски показания може да се направи извод, че и двамата родители са дали парични средства за закупуване на процесния недвижим имот, находящ се в гр.Приморско. Същия безспорно е закупен по време на брака. Няма категорични доказателства, че средствата вложени за закупуването му действително са негови лични на съпруга. Освен гласните доказателства не са представени писмени за паричните средства, дарени му от майката, няма доказателства, че парите които майката твърди, че е изтеглила, действително са вложени само и единствено за закупуването на този имот. Отделно от това спорен е и въпросът и недоказан, че тази сума е дадена само на ищеца от майка му, а не на семейството, предвид факта, че това е станало по време на брака между страните – 29.09.2008г., а бракът им е прекратен едва през 2011г.  Следователно в случая е допустимо оборване на презумпцията, но въззивният съд приема, че тя не е оборена.

Придобитото по време на брак имущество има правното положение на средствата, които са разходвани за придобиването му, като установената в чл.19 от СК презумпция за съвместен принос на двамата съпрузи при придобиването на право на собственост върху недвижим имот по време на брака е оборима, при което следва да се има предвид и фактическия състав, както и правната природа на конкретния придобивен способ. Изводът дали презумпцията за съвместен принос е оборена или не, следва да се прави винаги с оглед характерните особености на съответния придобивен способ и на тази основа преценката за наличие на трансформация чрез влагане на лични средства от един от съпрузите да се извършва съобразно онзи съществен елемент от фактическия състав на придобивния способ, който с оглед спецификата на способа го отличава от останалите придобивни  способи и в най-голяма степен го характеризира.

Съгласно разпоредбата на чл.21 ал.2 от СК лични са вещите, правата върху вещи и паричните влогове, придобити по време на брака изцяло с лично имущество по чл.20 ал.1 от СК или с друго лично имущество придобито по време на брака. В случая следва да се извърши преценката за това дали е налице пълна или частична трансформация към момента на придобиване на съответната вещ.

С оглед на гореизложеното следва решението на Старозагорския районен съд в тази му част да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което да се допусне до делба процесния недвижим имот, находящ се в гр.Приморско при равни квоти за двете страни, тъй като същия се явява СИО.

 

По отношение на движимите вещи, предмет на делбеното производство въззивният съд намира, че обжалваното решение  е правилно и законосъобразно:

Между страните не е спорно, че въведените като предмет с първоначалния иск движими вещи, а именно: автоматична пералня „Горение”, електрическа готварска печка с фурна и стъклокерамичен плот „Ариели”, бяла на цвят, хладилник „JVC” с камера, бял на цвят -2002г., холна гарнитура, кухненски комплект, спалня тип „Приста”, състояща се от легло /персон и половина/ с еднолицев матрак с повдигащ механизъм и ракла, със светъл фурнир, гардероби изработени по поръчка, бежови на цвят – състоящи се от три части – две гардеробчета и шкаф над вратата, кухненско обзавеждане –комплект кухненски шкафове, изработени по поръчка, състоящи се от четири шкафа, на цвят кафяви, два шкафа,кафяви на цвят, представляващи обзавеждане за остъклена тераса, са придобити по времето на брака и се намират в държане на ответницата, в апартамента в гр. Стара Загора, ул. …№…. Предвид това, относно тези вещи правилно делбата е допусната при равни права.

Искът за делба на останалите движими вещи – въведени с искането на ответницата, а именно: лек автомобил Фиат Брава с №СТ0659СК, климатик марка „Краун” закупен 2010 г., хладилник м.”Мидеа” – 2010 г., готварска печка с два котлона, м.”Ариели” – 2010г., три броя легла от чам, двукрилен гардероб с надстройка от чам, холна маса с четири броя табуретки, закупени 2001 г., телевизор м.”Акита”, 14 инчов, зак.2010г., ел. бойлер м.”Дипломат” закупен през 2010 г., съдът е намерил за недоказан.

Предвид обстоятелството, че ищеца е оспорил, че тези вещи съществуват и се намират в негово владение, тежестта за доказване на тези обстоятелства се носи от ответницата. В хода на производство не са сочени и събрани доказателства относно наличието на съсобственост върху така изброените движими вещи.

По дело за делба на движими вещи е необходимо да се докаже по категоричен начин не само, че вещите са придобити през време на брака със средствата на двамата съпрузи с цел задоволяване на семейните им нужди, но и че те съществуват към настоящия момент, както и да се посочи по ясен начин кой от съсобствениците осъществява фактическата власт върху тях. След като в настоящото производство не са установени тези обстоятелства, то въззивният съд намира, че правилно и законосъобразно  искът за делбата им е отхвърлен.

Предвид гореизложеното, въззивният съд намира, че решението на Старозагорския районен съд в тази му част е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено. Не се установиха допуснати нарушения на материалния и процесуалния закони.

        

         Въззивницата не е направила искане за присъждане на разноски по делото, поради което не следва да й се присъждат такива. Въззиваемият е поискал присъждане на разноски по делото, направени пред настоящата инстанция, поради което следва да му бъдат присъдени такива съобразно отхвърлената част на въззивната жалба, които са в размер на … лв.

 

         С оглед отмяна на решението и допускане до делба на процесния недвижим имот в гр.Приморско следва да бъде отменено и решението в частта, в която въззивницата е осъдена да заплати ДТ за сумата над … лв. до … лв.

 

         Водим от горните мотиви, Окръжен съд – гр. Стара Загора

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ОТМЕНЯВА решение № 1296 от 30.11.2012г., постановено по гр.дело №3863/2011г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта, в която е отхвърлен предявения иск за делба на Л.К.К. против К.Х.К. относно допускане, на осн. чл.34 ЗС, вр. с чл.27, ал.1 и чл.28 СК, на недвижим имот с идентификатор 58356.503.37.1.3, представляващ студио №1, на втория етаж, в жилищна сграда, построена в УПИ - VI, в кв.67 по плана на гр.Приморско, област Бургас, който имот е със застроена площ 33,73 кв.м. и се състои от стая, тераса, преддверие и баня с тоалетна, при граници: от североизток - външен зид, югоизток - стълбищна клетка, югозапад - студио №2 и външен зид и северозапад - външен зид, заедно със склад №4 в сутерена на сградата с площ 5,34 кв.м., при граници: североизток - преддверие, югоизток - склад №5, югозапад - външен зид и северозапад - склад №3, ведно с 6,48% ид.ч. от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж, както и в частта за определената държавна такса за сумата над …лв. до …лв., като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

         ДОПУСКА да бъде извършена съдебна делба между съделителите К.Х.К. ЕГН********** ***-къща и Л.К.К. ЕГН********** *** №…., ет…., ап…., на следния недвижим имот, а именно: недвижим имот с идентификатор 58356.503.37.1.3, представляващ студио №1, на втория етаж, в жилищна сграда, построена в УПИ - VI, в кв.67 по плана на гр.Приморско, област Бургас, който имот е със застроена площ 33,73 кв.м. и се състои от стая, тераса, преддверие и баня с тоалетна, при граници: от североизток - външен зид, югоизток - стълбищна клетка, югозапад - студио №2 и външен зид и северозапад - външен зид, заедно със склад №4 в сутерена на сградата с площ 5,34 кв.м., при граници: североизток - преддверие, югоизток - склад №5, югозапад - външен зид и северозапад - склад №3, ведно с 6,48% ид.ч. от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж; при квоти по 1/2 /една втора/ ид.ч. за всеки от съделителите.

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1296 от 30.11.2012г., постановено по гр.дело №3863/2011г. по описа на Старозагорския районен съд в останалите му обжалвани части.

 

         ОСЪЖДА Л.К.К. с п.а.  да заплати на К.Х.К. с п.а. сумата …лв. /…лева/, представляваща направените разноски пред въззивната инстанция съразмерно отхвърлената част от жалбата.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280 от ГПК.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: