Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 221                                30.05.2013 година                        гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД          ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 08 май                                                                                          2013 година

В открито заседание в следния състав

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                                                    МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

 

СЕКРЕТАР: ……………………..П.В.………………………..

ПРОКУРОР: ………………………………………………………………………

Като разгледа докладваното от зам.председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в.гр.д. № 1130 по описа за 2013 г., за да се произнесе съобрази:

 

Производството е образувано по въззивна жалба на  “БДЖ-Товарни превози” ЕООД гр.София против решение № 129 от 31.01.2013г., постановено по гр.дело № 3915/2012г. по описа на Старозагорския районен съд.

Въззивникът “БДЖ-Товарни превози” ЕООД гр.София е останал недоволен от така постановеното решение, поради което го обжалва в срок. Твърди, че решението е неправилно и незаконосъобразно. Въззивникът счита, че от събраните по делото доказателства е установено, че в процесния случай е налице реално съкращаване в щата, поради което и обжалваната заповед е правилна и законосъобразна. С оглед на това моли да бъде отменено обжалваното решение и бъде постановено друго, с което да се отхвърлят предявените искове. Претендира и за юрисконсултско възнаграждение за двете инстанции.

Въззиваемият М.П.З. чрез пълномощника му адв. Н.К., заявява, че подадената въззивна жалба е неоснователна, а обжалваното решение е правилно и законосъобразно.  Твърди, че от събраните по делото доказателства е установено, че въззиваемият и новоназначеният служител И.Б.Дочев са изпълнявали едни и същи трудови функции по обезпечаване експлоатационната дейност на Локомотивното депо с изправни инсталации, машини и съоръжения. Моли да бъде потвърдено изцяло решението на СтРС като правилно и обосновано. Претендира и за направените по делото разноски.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, извърши проверка на обжалвания съдебен акт, съгласно разпоредбата на чл.271 ал.1 от ГПК, при съвкупната преценка на доказателствата по делото, намира за установено следното:

 

Жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. 344, ал. 1 т. 1, 2 от КТ – за признаване уволнението за незаконно и неговата отмяна и за възстановяване на преди заеманата работа.

Безспорно е установено по делото, че ищецът М.П.З. /въззиваем в настоящото производство/ е работил по трудово правоотношение при ответното дружество“БДЖ-Товарни превози” ЕООД гр.София /въззивник в настоящото производство/, като е заемал длъжността “инженер, енергетик-топлотехник”. Със Заповед № …г., е прекратено трудовото му правоотношение на осн. чл.328, ал.1, т.2 от КТ, считано от 09.05.2012 г.-поради съкращение в щата.

Съгласно чл. 328, ал. 1 т. 2 от КТ трудовото правоотношение може да бъде прекратено когато е налице съкращаване на щата, което следва да бъде реално, т.е. съответната трудова функция действително да се премахва, а не само да се променя наименованието на съответстващата й длъжност при запазване характера на извършваната работа; съкращаването на щата да е налице към момента на уволнението и на фактическото премахване на съответната трудова функция или уволнението да следва съкращаването на щата; да бъде извършено по съответния ред и от органа, който има право да извършва това уволнение.

Основното оплакване на ищеца е, че не е налице реално съкращаване на щата, тъй като след прекратяване на трудовото правоотношение с него, работодателят е сключил трудов договор с друго лице на същата длъжност.

Във връзка с това са събрани доказателства пред първоинстанционният съд, от които се установява, че ищецът М.П.З. е работил при ответника, като е заемал длъжността “инженер, енергетик-топлотехник - I степен” по  силата на допълнително споразумение за изменение на трудовото правоотношение № 297/26.10.2009г., считано от 27.10.2009г. Видно от разписание на длъжностите и основните заплати за тях на “БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД, което е в сила от 09.01.2012г., под номер 1.4.4.1 в същото е записана длъжността “Инженер, енергетик-топлотехник” в Локомотивен район Стара Загора. Същата е отбелязана като единствена щатна бройка.

Със заповед № 213/02.05.2012г. на “БДЖ -ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД, гр.София, в сила от 02.05.2012г., е съкратена длъжността “инженер, енергетик-топлотехник” в Локомотивен район Стара Загора. С писмо от 09.05.2012г. ищецът М.П.З. е уведомен за утвърденото разписание на длъжностите на “БДЖ -ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД гр.София и във връзка с чл.ЗЗЗ от КТ и Колективния трудов договор е поискано да представи в случай, че притежава документ за трудоустрояване или друг документ за наличие на заболяване за преценяване на основанията за закрила при уволнение.

За изясняване на обстоятелствата по делото е назначена и изслушана съдебно - техническа експертиза, чието заключение съдът е възприел като компетентно и добросъвестно изготвено. От същото се установява, че длъжностните лица, подписвали пътните листове са както следва: за месец април 2012г. и от 01.05.2012г. до 07.05.2012г. - М.П.З., а за месеците август и септември 2012г. – И.Б.Д., назначен със заповед № … г. на длъжност “Енергетик” към звено Енергийна ефективност при Бизнес център Стара Загора на “БДЖ -ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД.

За изясняване на обстоятелствата по делото са допуснати гласни доказателства. От показанията на свидетеля Генко Станчев Рахнев, който работи в Локомотивен район Стара Загора, като експерт експлоатация, се установява, че познава ищеца, тъй като са били колеги. Същият твърди, че ищецът е заемал длъжността “инженер енергетик – топлотехник” и като такъв е замервал локомотивите за разход на гориво и е участвал в изпити по ел. безопасност. Свидетелят заявява, че познава И.Б.Д. и същият идва в тяхното предприятие и счита, че работи в ответното дружество в „Бизнес център" гр.Стара Загора, но не знае на каква длъжност, не знае и кой подписва графата “Енергийна ефективност” в пътните листове, които се издават от “Локомотивен район” Стара Загора след уволнението на ищеца. Съдът правилно е кредитирал показанията на свидетеля, тъй като същия има преки впечатления за обстоятелствата, за които е разпитан и показанията му се потвърждават от писмените доказателства, приети по делото.

По делото е представен и приет като доказателство трудов договор № …г., от който е видно, че от 30.07.2012г. И.Б.Д. е назначен в “БДЖ -ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД на длъжността “Енергетик” и място на изпълнение - Бизнес център гр.Стара Загора. Представено е и заявление от 29.06.2012г., с което И.Б.Д. е помолил да бъде назначен на длъжност “инженер енергетик –топлотехник” в Локомотивен район Стара Загора.

Във връзка с това районният съд е задължил на основание чл. 190 от ГПК, но ответникът “БДЖ-Товарни превози” ЕООД гр.София не е представил по делото длъжностна характеристика за длъжността „Енергетик", поради което правилно съдът е приел, че страната следва да понесе последиците, визирани в чл. 161 от ГПК, поради което е приел за доказано твърдението на ищеца М.П.З.,  че е    налице    припокриване    на    трудовите    функции    за длъжността       “Инженер,    енергетик   -   топлотехник”    и   длъжността “Енергетик”. Още повече, че този извод се подкрепя от всички гореизложени и събрани по делото доказателства.

Пред въззивната инстанция ответникът “БДЖ-Товарни превози” ЕООД гр.София във въззивната си жалба направи доказателствено искане за приемане от въззивният съд на заверено ксерокопие от длъжностната характеристика за длъжността “Енергетик” в бизнес център Стара Загора. Настоящия съд е изложил подробни съображения защо не следва да я приема тъй като е налице преклузия по отношение на тази възможност, поради което не следва да бъде обсъждана по настоящото дело. Страната е била задължена и е следвало да я представи своевременно пред районният съд, тъй като същата е следвало да бъде изготвена и връчена на работника, който е назначен на тази длъжност на 20.07.2012г.,  но след като не е сторила това, тя следва да понесе последиците от това.

При така събраните доказателства по делото въззивният съд намира, че правилно и законосъобразно районният съд е приел, че обжалваната заповед е незаконосъобразна и следва да бъде отменена. След като работодателят /чието задължение е това/ не е доказал наличието на действително съкращаване на щата, то заповедта се явява незаконосъобразна и следва да бъде отменена. От събраните по делото доказателства, се установява по категоричен начин, че задълженията на ищеца по длъжностната му характеристика “да обезпечава експлоатационната дейност в депото с изправни инсталации, машини и съоръжения” се осъществява от друго лице. С оглед на това следва да се приеме, че не е отпаднала трудовата функция на съкратената длъжност “Инженер, енергетик – топлотехник”, а задълженията са преминали към ново разкрита длъжност “Енергетик” в друго звено на предприятието на ответното дружество. При т.нар. фиктивно съкращаване на щата, когато се премахва длъжността като наименование, но се запазва трудовата й функция в съществените й права и задължения като съдържание на новооткрита длъжност, уволнението на посоченото основание е незаконно. /В този смисъл е постановеното по чл.290 от ГПК Решение № 126/02.05.2011г. по гр.д. № 1227/2010г. на III г.о. на ВКС/.

С оглед на гореизложените съображения, въззивният съд намира, че предявения от ищеца иск за признаване уволнението за незаконно и отмяна на обжалваната заповед, правилно е уважен.

Основателен се явява и другия обективно съединен иск - за възстановяване на предишната работа. Правото на ищеца да бъде възстановен на преди заеманата длъжност предпоставя признаване за незаконна заповедта за уволнение и нейната отмяна.

Искът за признаване незаконността на уволнението и неговата отмяна има преюдициален характер по отношение на другия обективно съединен иск. /В този смисъл Решение N0 625-92 г. III ГО ВКС, Решение № 141/ 30.03.2000г. по гр.д. № 1104/1999г. на ІІІ ГО на ВКС/.

Ето защо правилно районният съд е приел, че предявеният от ищеца иск за възстановяване на преди заеманата длъжност “Инженер, енергетик – топлотехник” в “БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД също е основателен и доказан, поради което следва да бъде уважен.

 

С оглед на гореизложените съображения, въззивният съд намира, че решението на Старозагорския районен съд е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено изцяло. При постановяването му не са допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон.

 

         С оглед изхода на делото пред въззивният съд следва на въззиваемия да се присъдят направените разноски по делото за въззивната инстанция, които са в размер на … лв. – адвокатско възнаграждение за въззивната инстанция.

        

         Водим от горните мотиви, Окръжен съд – гр. Стара Загора

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 129 от 31.01.2013г., постановено по гр.дело № 3915/2012г. по описа на Старозагорския районен съд.

 

ОСЪЖДА “БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД, гр.София, представлявано от П.И.Д. и И.Й.И., с адрес: гр.София, район Средец, ул.Иван Вазов № 3, с ЕИК 175403856 ДА ЗАПЛАТИ на М.П.З. с ЕГН ********** *** сумата от … лева /…лева/, представляваща направени разноски по делото за адвокат пред въззивната инстанция.

 

Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: