Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

Номер 224 …………………………….31.05.2013 година……………………………Град Стара Загора

 

 

                        В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД……………………………………Първи граждански състав

На тридесет и първи май………………………………………………………………………………Година 2013               

В закрито заседание в следния състав:

                                             

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                ЧЛЕНОВЕ:    РУМЯНА ТИХОЛОВА   

 

                                            МАРИАНА МАВРОДИЕВА                                                                                                      

                      

 

Секретар………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Прокурор…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

като разгледа докладваното от………………………………………..съдията Р.ТИХОЛОВА      

въззивно гражданско дело номер 1205…по описа за 2013……………година.

 

        Производството е по реда на чл.435 и следв. ГПК и е образувано по жалба на В.В.Д.- длъжник по изп.дело № 20118670400205 на ЧСИ Д.Д.,рег.№ 867, подадена чрез пълномощника й адв.А.А..

 

        Жалбоподателката обжалва действията на Частния съдебен  изпълнител- публична продан на недвижим имот. Счита, че при извършената продан са допуснати нарушения на правилата по ГПК, тъй като на публична продан бил изнесен несеквестируем имот и тя не била надлежно уведомена за насрочената публична продан.Моли да бъде отменена публичната продан от 08.03.2013 г. до 08.04.2013 г. като неправилно и незаконосъобразно извършена.

 

        Взискателят Т.С.М. в срока по чл.436, ал.3 ГПК не е подал писмени възражения.

         

        Приложени са мотиви по обжалваните действия от Частния съдебен изпълнител съгласно чл.436, ал.3 ГПК.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и законосъобразността на обжалваните действия на съдебния изпълнител,   намери за установено следното:     

 

        Жалбата е допустима като подадена от длъжник по изпълнителното дело против насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, но разгледана по същество същата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

        Изпълнителното производство е образувано на 20.10.2011 г. по молба на взискателя Т.С.М. въз основа на  изпълнителен лист по заповед за изпълнение № 1626 от 18.10.2011 г., издадена по ч.гр.дело № 2288/2011 г. на Казанлъшкия районен съд, срещу В.В.Д. за сумата … евро главница, ведно със договорна 3% месечна лихва върху нея, считано от 17.10.2011 г. до изплащане на вземането, … евро лихва за забава за периода от 17.07.2011 г. до 17.10.2011 г. и … лв. съдебни разноски.

 

        За времето от 08.03.2013 г. до 08.04.2013 год. е проведена публична продан на описания по изпълнителното дело недвижим имот: урегулиран поземлен имот с площ 860  кв.м, представляващ УПИ ХV-440 в кв.44 по плана на с.Овощник ул."…" № , ведно с построените в имота полумасивна жилищна сграда на един етаж, състояща се от салон, стая, баня с тоалетна, метален навес върху метална конструкция и бетонна площадка, склад и всички други подобрения, при граници и съседи на имота: от запад и от юг-улици,от изток- УПИ ХІV-441 и от север УПИ ХVІ-439, собственост на длъжника В.В.Д., при начална цена … лв. Проданта е била надлежно разгласена /л.77- 83/ и на 09.04.2013 год. е било отворено постъпилото наддавателно предложение /л.86/ от единствения участник в проданта З.Н.К.. Наддавателното предложение на участникът е подадено в срок, внесен е задатък в размер на …лв. и е обявена цена от …лв. Наддавачът е бил обявен за купувач на имота на тази цена. В седмичния срок сумата по проданта е внесена и по специалната банкова сметка ***., която с внесения задатък от … лв. формира цената от …лв., за което е продаден имота /л.92/. На страните е връчено изготвеното Постановление за възлагане на недвижим имот от 11.04.2013 г.       

 

        Жалбоподателката твърди, че публичната продан е извършена в нарушение на правилата на ГПК, тъй като бил продаден несеквестируем имот по смисъла на чл. 444, т.7 ГПК и освен това, че тя не била надлежно уведомена за извършване на проданта. Тези оплаквания са неоснователни.

 

        Изпълнението в настоящия случай е насочено срещу имот, който е бил ипотекиран в полза на взискателя по делото и обезпечаващ вземането му по договор за заем, видно от приложените по делото заповед за незабавно изпълнение въз основа на паричен документ № 1626/18.10.2011 г. на КРС и нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № …, том …, рег.№ …, дело № …г. на нотариус П.П.. Съгласно разпоредбата на чл.445, ал.1 ГПК от забраните по чл.444 ГПК не могат да се ползват длъжниците относно вещи, върху които е учреден залог или ипотека, когато взискател е заложният или ипотекарният кредитор. Безспорно е по делото, че върху процесният имот е учредена ипотека от длъжницата В.В.Д. в полза на заемодателя– кредитор Т.С.М.. Взискател по делото е именно ипотекарният кредитор Т.С.М.. Поради това длъжницата В.Д. не може да се ползва от забраната по чл.444, т.7 ГПК. Затова доводите й относно несеквестируемостта на продадения имот са неоснователни. Неоснователни в тази връзка са и исканията й за събиране на доказателства, установяващи несеквестируемостта- назначаване на съдебно- техническа експертиза и разпит на свидетели.

 

        Неоснователно е и възражението, че жалбоподателката не е била надлежно уведомена за извършване на проданта, тъй като баща й В.Д., на който били връчвани съобщенията, не я уведомявал за тях, а освен това съобщението за проданта от 08.03.2013 г. до 08.04.2013 г. не било подписано от В.Д., а от неизвестно за жалбоподателката лице. Това съобщение е връчено на 20.02.2013 г. на В.П.Д. - баща на длъжницата, със задължението да й го предаде /л.78/. Съгласно чл.46, ал.1 и ал.2 ГПК, когато съобщението не може да бъде връчено лично на адресата, то се връчва на друго лице, което е съгласно да го приеме, като лицето, чрез което става връчването, се подписва в разписката със задължение да предаде призовката на адресата. С приемане на съобщението от другото лице се смята, че връчването е извършено на адресата. Поначало твърдението на жалбоподателката, че всички съобщения били връчвани на баща й, който не я уведомявал за изпълнителните действия, не се подкрепя от данните по делото. Поканата за доброволно изпълнение  също е била връчена на баща й, но жалбоподателката е била уведомена за изпълнителното производство, видно от съставеното и подписано от нея и взискателя споразумение от 30.11.2011 г./л.36 и 37/ и същата е извършила частично плащане на дълга на 20.08.2012 г. лично на взискателя, видно от приложената по делото разписка /л.44/. А за насрочената публична продан за процесния период за времето от 08.03.2013 г. до 08.04.2013 г. освен съобщението до длъжницата, получено от баща й В.Д., обявления за проданта са били поставени на таблото на кантората на ЧСИ, на табло на РС- Казанлък, на процесния имот в с.Овощник, и на Кметството в с.Овощник. Обявлението е било изпратено и на сайта за публични продажби на КЧСИ /вж. актовете за разгласяване на л.79- 82/. По изложените по- горе съображения съдът намира за неоснователно оплакването за ненадлежно уведомяване на длъжницата за извършване на проданта.  

 

        Пред вид гореизложените съображения въззивният съд намира подадената жалба за неоснователна, поради което същата следва да бъде отхвърлена. С оглед изхода на делото, неоснователно е и искането за спиране на изпълнителното производство.   

 

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                    Р  Е  Ш  И :

 

        ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на В.В.Д., ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр.Хасково, ул.”Христо Ботев” № 1, ст.103, против действията на Частния съдебен изпълнител Д.Д., рег.№ 867, по изп.дело № 20118670400205- публична продан на недвижим имот от 08.03.2013 г. до 08.04.2013 г., както и искането за спиране на изпълнителното производство.                                                                       

    

        Решението не подлежи на обжалване.

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:             ЧЛЕНОВЕ: 1.          2.