О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

   …..                              16.05.2013 г.                    град Стара Загора

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,     ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ                       

                                                                           ТРЕТИ     състав

 

На втори април 2013 година

В закритото заседание в следния състав :

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ : НИКОЛАЙ УРУКОВ                                                     

 

Секретар: ПАВЛИНА ГЕОПГИЕВА

като разгледа докладваното от СЪДИЯ- ДОКЛАДЧИК УРУКОВ

гр.дело   1060  по описа за 2012 година и за да се произнесе, съобрази следното :

 

          Производството е на основание чл.252- чл.254 от ГПК/2008г./ във вр. с чл.104, ал.1, т.4 от ТПК и § 1 от ПЗР на ЗОДОВ и във вр.с чл.7 от ЗОДОВ. и чл.2, ал.2 от ЗОДОВ.

 

 Постъпила е искова молба с вх. № 5100/20.04.2012 г. от ищцата В.Н.В., както и допълнена и уточнена искова молба с вх. № 12011 от 02.10.2012 г.  чрез пълномощника й адвокат С.М. ***, против Прокуратура на Република България гр. София, представлявана от Главния прокурор. С исковата си молба ищцата В.Н.В. иска от съда, при условията на обективно кумулативно съединяване на предявените искове, да осъди Прокуратурата на Р.България да й заплати обезщетение за неимуществени вреди за периода от месец октомври 2010 г. до 05.01.2011г., за претърпени от нея унижения, притеснения и уронване на престижа и доброто й име в обществото, вследствие на повдигнатото и поддържано обвинение за извършено престъпление по чл. 286, ал.1, т.1 от НПК, в размер на 2000 лева заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на незаконното обвинение до окончателното й изплащане, както и направените разноски о делото.

 На основание  чл. 83, ал.2  от ГПК, съдът е освободил ищцата В.Н.В. от заплащането на дължимата държавна такса по делото и й е предоставена безплатна адвокатска защита за осъществяването на процесуално представителство, чрез назначаване на служебен адвокат по чл. 94 от ГПК.

 

Постъпил е писмен отговор от контролиращата страна Окръжна прокуратура - Стара Загора, съгласно чл.10, ал.1 от ЗОДОВ, в който сочи, че иска е процесуално допустим. Твърдят, че исковите претенции са недоказани по основание и размер. Оспорват иска за обезщетяване на неимуществени вреди по размер като завишен и неотговарящ на твърдените вреди и на икономическия стандарт в Р.България. Няма други доказателствени искания.

 

Постъпил е и писмен отговор от Прокуратурата на Р.България, в който изразяват становище, че с оглед цената на иска и разпоредбата на чл.7 от ЗОДОВ делото е подсъдно на КРС. Оспорват претенцията за присъждане на лихва от датата, на която ищцата е била обвинена, като  неоснователна. Твърдят, че исковите претенции са недоказани по основание и размер. Оспорват претендирания размер на обезщетението, тъй като увреждането е от най-ниска степен, поради краткия период на увреждане, особено след като се отчете разумната продължителност на воденото досъдебно производство, вида на обвинението и взетата най-лека мярка за процесуална принуда.

 

В съдебно заседание на датата 02.04.2013 год. се е явила за Окръжна прокуратура гр.Стара Загора прокурор Юлияна Станева, която моли искът да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан по съображенията подробно изложени в това съдебно заседание.

 

          След като се запозна с изложеното в Исковата молба и с допълнителната молба, както и с писмените доказателства към исковата молба и като взе предвид приложимите по случая материално- правни и процесуални норми, съдът счита за изяснено следното :

 

Исковете са процесуално допустими, но исковата молба следва да бъде изпратена по правилата на родовата и местната подсъдност на Районен съд гр.К., поради следните съображения:

 

Делото е подсъдно на Районен съд- гр. К., както с оглед цената на иска от 2000лв., така и с оглед разпоредбата на чл.7 от ЗОДОВ. Видно от поправената, допълнена и уточнена искова молба от ищцата В. Н.В., депозирана чрез адв.М. ***, цената на иска посочена от сачмата ищца е в размер на 2000лева. Съобразно разпоредбата на чл.104, ал.1, т.4 от ГПК на ОС като първа инстанция са подсъдни исковете по граждански и търговски дела с цена на иска над 25 000 лева, с изключение на исковата за издръжка, трудовите спорове и за вземания по актове за начет. Съобразно специалният закон за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/ - Параграф § 1. от ПЗР на същия закон за неуредените в този закон въпроси се прилагат разпоредбите на гражданските и трудовите закони. Тъй като не е налице специална разпоредба в ЗОДОВ касаеща и уреждаща правилата за подсъдността, то следва да се приложи общата разпоредба на ГПК, а именно чл.104, ал.1, т.4 от ГПК.

 

            Освен това съгласно чл.7 от ЗОДОВ Искът за обезщетение се предявява пред съда по мястото на увреждането или по настоящия адрес или седалището на увредения срещу органите по чл. 1, ал. 1 и чл. 2, ал. 1, от чиито незаконни актове, действия или бездействия са причинени вредите. От една страна настоящият съд намира, че тъй като мястото на увреждането се явява гр.К., поради обстоятелството че процесните действия, за които се твърди в исковата молба, са извършени от РП- К., следва да се приеме, че това е и мястото на извършване на увреждането. От друга страна ищцата е с постоянен и настоящ адрес: *** Освен това тъй като органът, за който се твърди, че е причинил някакви вреди на ищцата е РП гр.К.. Всички тези факти и обстоятелства дават сериозното основание на съда да приеме, че делото, както родово подсъдно, така и съобразно правилата на местната подсъдност се явява подсъдно и следва да бъде разглеждано от Районен съд гр.К..

 

 

В тази насока предвид разпоредбата на чл.7, ал.1 от ГПК /нов/, съдът следва служебно да извърши всички процесуални действия  и да следи за допустимостта и надлежното извършване на процесуалните действия. Освен това съдът следва да съдейства на страните за изясняване на делото от фактическа и правна страна. Изцяло в същия смисъл е и разпоредбата на чл. 10 от ГПК /нов/ която гласи, че съдът осигурява на страните възможност и им съдейства за установяване на фактите които са от значение за решаване на делото, включително и за установяване на пълната обективна истина по същото. Според чл.118, ал.1 от ГПК, всеки съд сам решава дали започнатото пред него дело му е подсъдно. Според ал.2, ако съдът прецени, че делото му не е подсъдно, той го изпраща на надлежният съд. В този случай делото се смята за висящо пред този съд, от деня на подаване на молбата пред надлежния съд, като извършените от последния действия запазват силата си. 

 

На практика съдът намира, че съобразно горецитираните разпоредби на ГПК уреждащи служебното начало в гражданския процес, съдът следва да възобнови производството по делото и да го изпрати по подсъдност на компетентния Районен съд гр.К.. Предвид което, съдът счита, че следва да отмени своето протоколно определение от последното открито съдебно заседание по делото на 02.04.2013г., с което е приключил съдебното дирене и е дал хода на устните състезания.

 

Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл.253, ал.1 от ГПК/2008г./,  във връзка чл.104, ал.1, т.4 от ГПК и § 1 от ПЗР на ЗОДОВ и във вр.с чл.7 от ЗОДОВ, Окръжен съд- гр.Стара Загора

 

                          О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

          ОТМЕНЯ своето протоколно определение, постановено в последното открито съдебно заседание на 02.04.2013г., с което е приключил съдебното дирене, и е дал ход на делото по същество и го е обявил за решаване, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

         ВЪЗОБНОВЯВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ по гр. дело № 1060/2012 год. по описа на ОС - Стара Загора.

 

ИЗПРАЩА гр. д. № 1060/2012 г. по описа на СтОС по правилата на родовата и местна подсъдност на Районен съд гр.К..

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране  в 1-седмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд гр.Пловдив, чрез ОС Стара Загора , съобразно чл.121 от ГПК.

 

 

 

 

                                                ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :