О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

Номер  575                                  18.05.2013 година                  Град Стара Загора   

                                            

    СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД    ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 18 май                                                           две хиляди и тринадесета година

В закрито заседание в следния състав: 

                                             

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

                                                ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                                        МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

Секретар……………………………….…………………………………………..                                                        

Прокурор………………………………………………………………………….                                           

като разгледа докладваното от зам.-председателя  ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА                        

въззивно гражданско дело номер 1178 по описа за 2013 година.

 

          Производството  е образувано по въззивна жалба на “Турийски и син” ООД гр. Павел баня срещу действията на ЧСИ – Д.Ц. по изп.д.№ 55/2013г. по описа на ЧСИ с район на действие ОС-Стара Загора.

          Първоначално е подадена молба от М.Д.М. в качеството си на управител на “Турийски и син” ООД гр. Павел баня до Административен съд гр.Стара Загора, от която е видно, че се иска обявяване на Акт за установяване на публично общинско вземане №3 от 12.11.2012г. издаден от кмета на Община Павел баня за нищожен, алтернативно моли този акт да бъде отменен като издаден при съществени нарушения на материалния закон и процесуалните правила.

В молбата е направено и искане на основание чл.166 от АПК да се постанови спиране на принудителното изпълнение, насочено срещу него по изп.д.№ 55/2013г. по описа на ЧСИ Д.Ц..

По тази молба АС-Стара Загора е образувал адм.д. № 136/2013г. по описа на АС-Стара Загора. С определение от 01.04.2013г., постановено по делото, съдията докладчик е разделил производството по делото като е постановил, че производството по делото следва да продължи по жалбата, в частта, в която се иска обявяване на Акт за установяване на публично общинско вземане №3 от 12.11.2012г. издаден от кмета на Община Павел баня за нищожен, алтернативно - този акт да бъде отменен като издаден при съществени нарушения на материалния закон и процесуалните правила, а по отношение на искането за спиране на принудителното изпълнение, насочено срещу него по изп.д.№ 55/2013г. по описа на ЧСИ Д.Ц. е разпоредил да се образува ново дело.

С оглед на това е образувано ново адм.д.№ 140/2013г. по описа на АС-Стара Загора на 03.04.2013г. На 30.04.2013г. съдията докладчик по адм.д. № 140/2013г. по описа на АС-Стара Загора е приел, че не е компетентен да се произнесе по искането за спиране, а това следва да стори ОС-Стара Загора. Приел е, че оспорване на действия на ЧСИ се извършва по общия ред, установен в ГПК, поради което е прекратил производството по адм.д.№ 140/2013г. по описа на АС – Стара Загора и е изпратил делото на ОС-Стара Загора по подсъдност.  

          Окръжният съд намира следното:

          Видно от данните по делото изпълнителното производство е инициирано с молба от Кмета на Община Павел баня до ЧСИ – Д.Ц. с район на действие  Окръжен съд – Стара Загора. С нея се иска образуване на производство за принудително изпълнение на  Акт за установяване на публично общинско вземане №3 от 12.11.2012г. издаден от кмета на Община Павел баня.

          Жалбата, подадена от “Турийски и син” ООД гр. Павел баня, по която първоначално е било образувано адм.д.-№136/2013г. по описа на АС-Стара Загора е именно против Акт за установяване на публично общинско вземане №3 от 12.11.2012г. издаден от кмета на Община Павел баня. И точно във връзка с неговото оспорване е направено и искане за спиране на изпълнителното производство до приключване на делото, по което се иска отмяна на този акт, който е предмет на разглеждане от АС-Стара Загора.

Разпоредбата на чл.296 ал.1 от АПК сочи, като компетентни да разглеждат жалбите срещу постановления на органите по изпълнението съответните административни съдилища, поради което и на основание  чл. 135, ал. 4 АПК намира, че следва да повдигне препирня за подсъдност. При тези данни по делото, настоящият съдебен състав намира, че от основно значение в конкретния случай е видът и характерът на образуваното изпълнително производство. То от своя страна зависи от вида на изпълнителното основание, въз основа на което е образувано. В случая това е Акт за установяване на публично общинско вземане №3 от 12.11.2012г. издаден от кмета на Община Павел баня, което съставлява изпълнително основание по смисъла на чл. 268  АПК и като такова попада в обхвата на дял пети от АПК - "Изпълнение на административни актове и съдебни решения по административни дела”. Постановленията в това производство съгласно чл. 296, ал. 1 от него са подсъдни на административния съд по мястото на изпълнението. Такъв в конкретния случай е Старозагорския административен съд. След като компетентен по обжалването на Акт за установяване на публично общинско вземане №3 от 12.11.2012г. издаден от кмета на Община Павел баня е АС-Стара Загора, то съответно и по искането за спиране на изпълнението по чл.166 от АПК на административен акт, което е започнало именно въз основа на същия акт, компетентен да се произнесе е АС-Стара Загора.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.135 ал.4 от АПК, окръжният съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОВДИГА пред смесен петчленен състав на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд ПРЕПИРНЯ ЗА ПОДСЪДНОСТ за определяне на компетентния съд за разглеждане на искането на “Турийски и син” ООД гр. Павел баня на основание чл.166 от АПК да се постанови спиране на принудителното изпълнение, насочено срещу него по изп.д.№ 55/2013г. по описа на ЧСИ Д.Ц., с оглед оспорването от него на Акт за установяване на публично общинско вземане №3 от 12.11.2012г. издаден от кмета на Община Павел баня.

 

          Делото да се изпрати на ВКС на РБ.

 

          Определението не подлежи на обжалване.

 

Чл. 268. Изпълнителни основания по този кодекс са влезлите в сила или подлежащи на предварително изпълнение:

1. индивидуални или общи административни актове;

2. решения, определения и разпореждания на административните съдилища;

3. споразумения пред административните органи или пред съда.

  

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    

 

 

 

       ЧЛЕНОВЕ: