- .

1.5.2013. 31.5.2013.

No , No , , - , - 򠠠
1 () No 168/2011 ...,
...
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
:
. :
.
10.5.2013.
2 () No 152/2012 .. . ... :
. :
.
10.5.2013.
10.5.2013.
3 No 1017/2012 ... ...,
...,
...,
...
:
.
18.5.2013.
4 No 1058/2012 ... ... :
.
22.5.2013.
5 No 1060/2012 ... . . :
.
16.5.2013.
6 No 4/2013 ... ... :
.
30.5.2013.
7 No 16/2013 ... ...,
...
:
.
23.5.2013.
8 No 20/2013 ...,
...
... :
.
14.5.2013.
9 No 61/2013 ... ...,
...,
...
:
.
29.5.2013.
10 () No 1048/2013 "- " ... :
. :
.
20.5.2013.
11 () No 1076/2013 ... ... :
. :
.
10.5.2013.
10.5.2013.
12 () No 1082/2013 ...,
...
:
. :
.
14.5.2013.
13 () No 1086/2013 ... ...,
...
:
. :
.
27.5.2013.
14 () No 1092/2013 ... ... :
. :
.
9.5.2013.
9.5.2013.
15 () No 1098/2013 ... :
. :
.
27.5.2013.
16 () No 1099/2013 ... .... :
. :
.
17.5.2013.
17 () No 1100/2013 ... ... :
.
10.5.2013.
10.5.2013.
18 () No 1104/2013 ... " " - :
. :
10.5.2013.
10.5.2013.
19 () No 1110/2013 ... ... :
. :
17.5.2013.
20 () No 1111/2013 ... ... :
. :
22.5.2013.
21 () No 1112/2013 . 77" :
.
10.5.2013.
10.5.2013.
22 () No 1116/2013 ... ... :
.
17.5.2013.
23 () No 1117/2013 ... ... :
. :
17.5.2013.
24 () No 1121/2013 ... ... :
.
10.5.2013.
10.5.2013.
25 () No 1122/2013 ... ... :
.
10.5.2013.
26 () No 1128/2013 " " - . ... :
. :
.
23.5.2013.
27 () No 1130/2013 - " ... :
.
30.5.2013.
28 () No 1131/2013 ...,
...
:
.
30.5.2013.
29 () No 1138/2013 " " - . ... :
. :
.
29.5.2013.
29.5.2013.
30 () No 1177/2013 ... :
. :
10.5.2013.
10.5.2013.
31 () No 1178/2013 ,
:
.
18.5.2013.
18.5.2013.
32 () No 1179/2013 ... ... :
.
15.5.2013.
15.5.2013.
33 () No 1184/2013 ,
...
...,
...,
...,
...,
...,
...
:
. :
.
21.5.2013.
21.5.2013.
34 () No 1205/2013 ... ... :
. :
31.5.2013.