Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 256                                        24.06.2013 г.                     град Стара Загора

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД              ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На тридесет и първи май                                                                    2013 година

в открито заседание, в следния състав:           

                                                                       

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

                                                           

Секретар: П.Г.,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 6 по описа за 2013 година, за да се произнесе съобрази следното:

 

            Производството е на основание чл. 87 от ЗЗД.

 

Образувано е по искова молба от Ж.Г.Й. против П.Ж.П., с която моли съда да развали поради неизпълнение на задължението за издръжка и гледане от страна на ответника, договор за прехвърляне на недвижим имот, подробно описан в ИМ.

           

Ответникът П.Ж.П., заявява, че иска е процесуално допустим, но неоснователен и недоказан и моли да бъде отхвърлен. Претендира за направените разноски.

 

Съдът, като обсъди представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намери за установено следното:

          

С нот. акт № 18, том 2, рег. № 4239, дело № 185 от 2007 г. се установява, че ищеца е прехвърлил на ответницата срещу задължение за издръжка и гледане в своя полза за в бъдеще и за минало време /считано от 2002 г./, недвижим имот: жилище - апартамент № 2, с идентификатор № 68850.520.503.22.2, съгласно схема № 14175/04.12.2012 г. на СГКК Стара Загора, находящ се в ***, с площ 47.99 кв.м., състоящ се от стая, кухня и сервизни помещение, заедно с избено помещение № 2 с площ от 50,3 кв.м., заедно с 1,232 % ид.ч. от общите части на сградата, при граници: на същия етаж: 68850.520.503.22.3, 68850.520.503.22.1; под обекта: няма; над обекта: 68850.520.503.22.8, при условие, че прехвърлителят си запазва безвъзмездно и пожизнено право на ползване на описания имот.

  

От показанията на разпитаната свидетелка М.Д.Ж. се установява, че П. е била в много добри отношения е с Ж.. Полагала грижи за него и самият Ж. който идвал в магазина, където работила дъщеря и е казвал, че добре че е П., защото пенсия му стига най-много за една седмица. Сочи, че Т. е съпруг на П., но в момента не живеят заедно. Ж. и споделил, че има намерение да дари имот на П., тъй като са младо семейство и се грижат за него. Грижите се изразявали в купуването на храна, плащането на домашен телефон, ваучер на Глобл, сметки за ток, цигари. Била е в тях, когато й звънял да й каже да му вземе цигари и тя тръгвала. На тяхната тераса виждала прострени негови дрехи. Твърди, че много пъти ответницата, минавайки към магазина и казвала, че отива да заплаща сметките на д.Ж.. Когато бил в болница Ж., тя всеки ден ходила при него в болницата, въпреки многото задължения да се грижи за къщата и децата. Свидетелства, че Т. не й помагал за нищо и живеел при ищеца от миналата година и след като Т. се пренесъл там, се влошили отношенията между ищеца и ответницата. П. се изнесла с децата и си намерила квартира в близост до училището и градината, за да й бъде близко, за да може да се грижи и за д.Ж., тъй като поела ангажимент. Сочи, че след това ищеца не я пускал, гонил я, обиждал я, под влияние на Т.. Предлагала да му заплаща някаква сума, но не знае подробности.

 

От показанията на свидетеля Д.Т.И. се установява, че са приятелки с П. и е кръстница на едното й дете. Знае, че й е преписал процесния имот срещу гледане и грижи за него. Свидетелства, че тя се грижила за него ежедневно, давала му пари, чистила е, прала го, плащала му сметките, като част от семейството бил Ж.. Сочи, че лично е ходила самата тя, като П. е заета с децата, да му купува цигари. Тропал на вратата, звънял и казвал, какво му трябва и ответницата намирала начин да ходи да пазарува, плаща и така. Майка и работила в чужбина й изпращала пари, а П. не работила и си гледала децата. Твърди, че изцяло му заплащала тока, телефона, водата, храната, лекарствата, алкохол и цигари с нейни пари. Купувала храна, с която да живее, готвила му. В момента отношенията между тях били много сложни, напрегнати, скарани и разделени. Т. в момента живеел при Ж., а П. живеела на квартира с друг мъж. Преместила се, защото отношенията им с Т. се влошили. Преди отношенията им били много близки, нямало оплаквания, но изведнъж станал недоволен и не я допускал в жилището. Предполага, че това е станало под влиянието на Т. - лошите отношения между Т. и П. влошали и отношенията между Ж. и П.. Сочи, че той не искал повече да има нищо общо с нея, казвал и, че всичко е приключено и не искал да се грижи за него.

 

            Предвид установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

           

Договорът за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане е двустранен и възмезден. По него престацията на едната страна е еднократна - прехвърляне на недвижим имот. Със сключването на договора във формата на нотариален акт прехвърлителят е изпълнил задължението си по него - собствеността върху подробно описания в н. а. имот е преминала върху приобретателя, тъй като самият договор има вещно действие. Престацията на другата страна е за постоянно изпълнение и е неделима - прехвърлителят трябва да бъде и гледан и издържан.

 

При тълкуване на волята на страните съобразно чл. 20 от ЗЗД се изхожда от правилото, че ако не са уговорени ограничения в обема на дължимата издръжка и грижи, се дължи цялата необходима издръжка и всички необходими грижи.  

 

В конкретния случай от събраните гласни доказателства се установява, че ответницата е полагала грижи за здравето, хигиената, домакинството и бита на прехвърлителя. До влошаване на отношенията помежду им ищеца е бил доволен от полаганите за него грижи – това се установява както от свидетелските показания, които съдът възприема като обективни и безпристрастни и които се покриват и допълват помежду си, така и от записаното в самия нот. акт, че ищеца е получавал гледане и издръжка за минало време. 

 

Спорен остава въпроса, за дължимата от ответницата издръжка, след влошаване на отношенията им с ищеца. В този случай, съдът намира за установено, че лошите отношения между ответницата и Т. са се отразили негативно на отношенията и с ищеца, който мотивиран от това е прекратил отношенията с ответницата. Установено е, че Т. живее при него, а ответницата на квартира с децата и друг мъж и именно това е причината за завеждането на настоящия спор.

 

От изложеното е видно, че и след този период ответницата е продължила да изпълнява задълженията си по договора, като е поискала да дава престация в пари /Предлагала да му заплаща някаква сума, но не знае подробности…/. Съдържанието на насрещната престация се определя по съгласие на страните и следва да се преценява във всеки конкретен случай. Длъжникът не може да натрапи на кредитора грижи и начин на живот, които той не е готов да приеме. В този смисъл и преценката за изпълнението на насрещната престация, следва да се съобрази с оглед жизнените и битови нужди на прехвърлителя и възможностите му да се справя сам в случаите, когато кредиторът е приемал изпълнението на длъжника и се е считал удовлетворен. Тогава възраженията за непълнота в престацията на длъжника, като основание за разваляне на договора са неоснователни.

 

            Предвид изложеното, следва да се приеме, че договорът е бил изпълняван съобразно уговорената престация, от сключването му, което е основание за отхвърляне на иска.

 

            При този изход на делото, на ответницата следва да се присъдят направените от нея разноски в размер на 300 лв. представляващи адвокатско възнаграждение.

 

            Воден от горните мотиви, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

           

ОТХВЪРЛЯ предявеният от Ж.Г.Й. ***, ЕГН **********, против П.Ж.П.,***, ЕГН **********, иск с правно  основание чл. 87 от ЗЗД, за разваляне на договор за прехвърляне на следния недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане за в бъдеще и за минало време: жилище - апартамент № 2, с идентификатор № 68850.520.503.22.2, съгласно схема № 14175/04.12.2012 г. на СГКК Стара Загора, находящ се в ***, с площ 47.99 кв.м., състоящ се от стая, кухня и сервизни помещение, заедно с избено помещение № 2 с площ от 50,3 кв.м., заедно с 1,232 % ид.ч. от общите части на сградата, при граници: на същия етаж: 68850.520.503.22.3, 68850.520.503.22.1; под обекта: няма; над обекта: 68850.520.503.22.8, обективиран в нот. акт № 18, том 2, рег. № 4239, дело № 185 от 2007 г. на нотариус Весела Драгиева с рег. № 402 в НК, като неоснователен.

 

            ОСЪЖДА Ж.Г.Й.,***, ЕГН **********, да заплати на П.Ж.П.,***, ЕГН **********, сумата от 300 лева, представляваща направените по делото разноски за заплатено адвокатско възнаграждение.

 

                РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на всяка от страните с въззивна жалба чрез Окръжен съд Стара Загора пред Апелативен съд гр. Пловдив.

 

 

           

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :