О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 Номер 676                               06.06.2013 г.                   град  Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД             ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На шести юни                                                                                    Година 2013

в закрито заседание, в следния състав :

                                                 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар ……………….

като разгледа докладваното от съдия Трифон Минчев гражданско дело номер 41 по описа за 2013 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е на основание чл. 49, във вр. с чл. 52 от ЗЗД.

 

            Образувано е по субективно съединени искове, предявени от З.К.В., С.П.В. и А.П.В. против Прокуратура на РБ, с която молят да се осъди ответника да им заплати за всяка една от тях по 30 000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди от незаконосъобразни действия и бездействия на служители и прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора. Ищците претендират и законната лихва върху сумата от датата на завеждане на исковата молба.

 

С определение от 01.10.2013 г. е оставено без движение ИМ по гр.д. № 41/2013 г. по описа на ОС гр. Стара Загора, като е даден едноседмичен срок от връчването на ищците, в който да конкретизират ответника, срещу когото предявяват претенцията си, както и да представят по делото документ за платена държавна такса в размер на 3 600 лв. по сметка на ОС Стара Загора с вписване на предупреждението, че в противен случай исковата молба ще бъде върната обратно на ищците, а производството по делото прекратено.

 

            По делото е постъпила молба вх. № 5403/26.04.2013 г. от адв. Г.С., като пълномощник на ищците като уточнява, че ответник по иска е Прокуратурата на РБ. По отношение на дължимата държавна такса счита, че в случая намира приложение правилото на чл. 9а, от ЗОДОВ и се дължи проста държавна такса за която представя б.б. в размер на 50 лв., а не посочената от съда 3600 лв., поради което моли да се даде ход на делото.

           

С определение от 26.04.2013 г. е оставено повторно без движение ИМ по гр.д. № 41/2013 г. по описа на ОС гр. Стара Загора, като е даден едноседмичен срок от връчването на ищците, в който да довнесат държавна такса за разглеждане на делото в размер на 3550 лв. по сметка на ОС Стара Загора и представят в канцеларията на съда банковото бордеро по делото, с вписване на предупреждението, че в противен случай исковата молба ще бъде върната обратно на ищците, а производството по делото прекратено.

По делото е постъпила молба вх. № 7014/05.06.2013 г. от адв. Г.С., като пълномощник на ищците в която отново посочва, че в случая намира приложение правилото на чл. 9а, от ЗОДОВ и се дължи проста държавна такса. Сочи, че съдът е нарушил чл. 2 от ГПК и определението на съда представлява отказ от правосъдие. Прилага жалба до Инспектората на ВСС гр. София

 

Предвид горното съдът намира, че ищците не са изпълнили определението на съда в дадения му за това срок, поради което производството по гр. дело № 41/2013 г. година по описа на Старозагорския окръжен съд следва да бъде прекратено, а исковата молба - върната обратно на ищеца, поради неотстраняване в срок допуснатите нередовности. Това е така защото, както бе посочено в предходното определение на съда, в подадената до СтОС искова молба и молбата-уточнение към нея ищците претендират ответника да им заплати за всяка една от тях по 30 000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди от незаконосъобразни действия и бездействия на служители и прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора. Като правопораждащ отговорността на Прокуратурата на РБ факт, посочват бездействие на прокуратурата и груби нарушения на администрацията й, представляващи загуба на сл. дело № 33/97 г. и наблюдаваща преписка № 99/1997 г.. Тези твърдения изключват деликтните вземания по чл. 2 ЗОДОВ, а оттук – и приложението на чл. 9а ЗОДОВ, който предвижда по делата по този закон да се внася проста държавна такса. Държавната такса следва да се определи според цената на иска и в приложението на общата норма на чл. 1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, тъй като производството следва да се развие по общия исков ред – чл. 49 във вр. с чл. 52 от ЗЗД.

 

Освен това следва да се отбележи, че в ГПК съществува и чл. 129, ал. 6 който предвижда, че Длъжностно лице, което даде ход на молбата, без да е внесена напълно държавната такса, отговаря по чл. 6 от Закона за държавните такси.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 129, ал. 3 от ГПК, съдът

                                   

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 41 по описа за 2013 година на Окръжен съд Стара Загора, поради неотстраняване в срок допуснатите нередовности и връща обратно исковата молба на ищците, заедно с приложенията.

 

ПРЕПИС от Определението да се връчи на ищците по делото.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва в едноседмичен срок от получаването му с частна жалба, чрез ОС- гр.Ст.Загора пред АС- гр. Пловдив.

 

             

                                                          ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:…………………….