ПРИЛАГА към настоящето дело приключило гр. дело № 567/2007 г. по описа на СтОС.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гражданско дело номер 73 по описа за 2013 година на Окръжен съд Стара Загора, поради недопустимост на предявените искове.

 

ПРЕПИС от Определението да се връчи на страните по делото.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва в едноседмичен срок от получаването му с частна жалба, чрез ОС- гр.Ст.Загора пред АС- гр. Пловдив.

 

 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 674                               06.06.2013 г.                      град  Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                  ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На шести юни                                                                                            2013 Година

в закрито заседание, в следния състав:

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар……………………….,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 73 по описа за 2013 г., за да се произнесе, съобрази следното:

           

 

Производството е образувано е по искова молба от Е.П.З. против Е.Х.Ч. и Д.В.Ц. по предявени обективно съединени искове за сумата от 20 000 лв. – представляваща обезщетение за имуществени вреди в резултат на незаконно изпълнение; обезщетение за имуществени вреди с цена 8770 лв. – внесени от нея недължими принудителни вноски по банкова сметка ***, с цена на иска – 5 000 лв.

 

            В срока за отговор е постъпил такъв от ответника - Е.Х.Ч..  Счита иска за сумата 20 000 лв. – неустойка по предварителен договор за продажба за недопустим, по отношение на останалите претенции за погасени по давност и неоснователни. Има искания по доказателствата – да си приемат приложените към отговора доказателства.

 

В срока за отговор е постъпил такъв от ответника Д.В.Ц.. Счита иска за сумата 20 000 лв. – неустойка по предварителен договор за продажба за недопустим, по отношение на останалите претенции за погасени по давност и неоснователни.

 

След като се запозна с изложеното в Исковата молба, с представените от ищците писмени доказателства, и като взе предвид приложимите по случая материално правни и процесуални норми съдът намира следното:

 

Съгласно разпоредбата на чл. 440 от ГПК всяко трето лице, чието право е засегнато от изпълнението, може да предяви иск, за да установи, че имуществото, върху което е насочено изпълнението за парично вземане, не принадлежи на длъжника.(2) Искът се предявява срещу взискателя и длъжника.(3) Взискателят отговаря при условията на чл. 45 от Закона за задълженията и договорите за вредите, причинени на трети лица чрез насочване на изпълнението върху имуществото, което им принадлежи.

 

В конкретния случай съда констатира, че с влязло в сила решение от 01.08.2008 г. по гр. дело № 567/2007 г.. е отхвърлен предявения от ищцата иск за признаване за установено по отношение С.П.М и Е.Х.Ч., че процесните имоти /предмет на предварителния договор/ ремонтно хале № 1 и ремонтно хале № 5 не принадлежат на длъжника С.П.М. Със същото решение е отхвърлен предявения иск с правно основание чл. 336, ал. 3 от ГПК/отм./, против Е.Х.Ч. за сумата 20 000 лв. представляваща обезщетение за причинените имуществени вреди, като неоснователен и недоказан.

 

Предвид горното съдът прави извода, че претенциите на ищцата спрямо първата ответница вече са разрешени с влязло в сила съдебно решение с което е признато за установено, че изпълнението не е насочено срещу имот, собственост на ищцата, т.е., налице е хипотезата на чл. 229 от ГПК.

 

По отношение на втората ответница, съдът намира следното: съгласно нормата на чл. 441 от ГПК - частният съдебен изпълнител отговаря при условията на чл. 45 от ЗЗД за всички вреди, настъпили в резултат на негово процесуално незаконосъобразно принудително изпълнение. От съдържанието на чл. 441 от ГПК предвиждаща отговорност на ЧСИ за процесуално незаконосъобразно принудително изпълнение, че същите се отнасят само по отношение на длъжника. Ищцата, която не е страна в изпълнителното дело не е активно легитимирана да претендира вреди срещу съдебния изпълнител по този ред.

 

Предвид горното, съдът намира, че следва да прекрати производство по  настоящото гражданско дело, поради недопустимост на предявените искове.

 

Воден от горните мотиви, Окръжен съд – Стара Загора

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

ПРИЛАГА към настоящето дело приключило гр. дело № 567/2007 г. по описа на СтОС.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гражданско дело номер 73 по описа за 2013 година на Окръжен съд Стара Загора, поради недопустимост на предявените искове.

 

ПРЕПИС от Определението да се връчи на страните по делото.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва в едноседмичен срок от получаването му с частна жалба, чрез ОС- гр.Ст.Загора пред АС- гр. Пловдив.

 

             

 

 

                                        

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:…………………….