О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 675                     06.06.2013 г.              град  С.З.

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

на шести юни 2013 г.

в закрито заседание в следния състав:

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 80 по описа за 2013 г., за да се произнесе съобрази следното :

 

    Производството е на основание чл.104, т.4 във вр. с чл.105 и чл.108 от ГПК и във вр. с чл.45 от ЗЗД.

 

След като се запозна с изложеното в Исковата молба на 2 ищци вх.№ 7041/05.03.2013г./л.2- 3 от делото/ в ОС- Ст.Загора, с представените към нея писмени доказателства по делото, и като взе предвид приложимите по случая материално- правни и актуални процесуални норми, съдът счита за изяснено следното :

 

    Постъпила е Искова молба от 2 бр. ищци/пълнолетни вменяеми български гражданин/ от гр.С.З., срещу ответницата/също пълнолетна вменяема българска гражданка/, също от гр.Ст.Загора, с 2 бр. искови претенции по чл.45 от ЗЗД с цена на всяка от тях от по 2 500 лв., ведно със законната лихва върху тях от датата на твърдяното увреждане.

 

Тоест паричните искове са с размери под 25 000 лв. всеки един от тях по смисъла на чл.104, т.4 от ГПК, които суми определя родовата подсъдност на исковете между Районния и Окръжния съд в гр.Ст.Загора.

 

    Следователно по Исковата молба е налице първоначална родова неподсъдност на иска пред настоящия първоинстанционен Окръжен съд- гр.Ст.Загора, за което съдът е длъжен да следи служебно съгласно императивната разпоредба на чл.119, ал.1 от ГПК.

Поради което производството по делото следва да се прекрати пред неправилно посочения в Исковата молба родово некомпетентен първоинстанционен ОС- Ст.Загора, ведно със законните последици, като делото се изпрати по правилата на родовата и местната подсъдност на надлежния родово и местно компетентен първоинстанционен РС- гр.С.З., съгласно правилата на чл.118, ал.2, изр.1 във вр. с ал.1 от ГПК.

 

Настоящото първоинстанционно съдебно Определение не прегражда пътя на делото и не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

   

    Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.104, т.4 във вр. с чл.105 и чл.108 от ГПК и във вр. с чл.45 от ЗЗД, първоинстанционният Окръжен съд- гр.С.З.

 

 

   О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

 

    ПРЕКРАТЯВА пред себе си производството по образуваното първоинстанционно гр.д.№ 80/2013г. по описа на ОС- Ст.Загора поради първоначална липса на родова компетентност за разглеждане на иска по спора.

 

    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не прегражда пътя на делото и не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

 

    РАЗПОРЕЖДА делото да се изпрати по правилата на родовата и местната подсъдност на компетентния първоинстанционен Районен съд- гр.С.З..

 

    РАЗПОРЕЖДА препис от настоящото съдебно Определение да се изпрати за сведение на ищцовата страна, както следва :

1.На двамата ищци- на посочения им домашен адрес в гр.Ст.Загора.

2.На повереника им- адв.С. Митков М. от АК- Ст.Загора на служебния адрес на кантората му в гр.Ст.Загора.

 

                    ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :