Р Е Ш Е Н И Е

 

253                                   21.06.2013 г.                          гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД     І  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и втори май                             две хиляди и тринадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА                                                 

    РУМЯНА ТИХОЛОВА

   ЧЛЕНОВЕ:

    МАРИАНА МАВРОДИЕВА

Секретар П.В.

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гражданско дело N 1132 по описа за 2013 година.

        

Производството е образувано по въззивна жалба на М.Е.Е. против решение № 15 от 30.06.2011г., постановено по гр.дело № 29/2010г. по описа на Чирпанския районен съд, с което се приема за установено по предявения иск с правно основание чл. 124 ал. 1 от ГПК по отношение на М.Е.Е., А.Д.Ч. и В.Д.Х., че Е.И.И., Ц.И.И., В.К.И., като наследник на Й.И.И., В.Й.И., като наследник на Й.И.И. са собственици по наследяване по закон на 1/3 ид.ч. от нива, находяща се в землището на гр.Чирпан, в местността „Ени кория”с площ от 13,683 декара, четвърта категория, съставляваща имот № 133051 по плана за земеразделяне, при граници – подробно описани; присъдени са разноски.

 

Въззивникът обжалва решението като неправилно и незаконосъобразно и моли да бъде отменено. Излага съображения, които са докладвани в съдебно заседание.

 

         Въззиваемите Е.И.И., Ц.И.И., В.К.И. и В.Й.И., редовно и своевременно призовани не се явяват, не изпращат представител и не вземат становище по подадената въззивна жалба.

 

         Въззиваемите А.Д.Ч., редовно и своевременно призована и В.Д.Х., редовно уведомена чрез особения и представител адв. Т.С., не вземат становище по жалбата.  

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и взе предвид събраните по делото доказателства, намери за установено следното:

Предявени са субективно съединени положителни установителни искове с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК.

 

Ищците Е.И.И., Ц.И.И., В.К.И. и В.Й.И. твърдят, че били наследници по закон на И.Д.Б., жител ***, починал на 07.10.1944 год. Наследството на И.Д.Б. се разделяло на три колена между Т.И.И. - дъщеря, поч. 20.07.1957г., Д.И.Б.– син, поч. 07.05.1998 г. и Н.И.У.. Всеки от тях бил собственик по наследяване по закон на 1/3 идеална част от наследството на наследодателя им. С Решение № 54/06.01.1995 год. на Поземлена комисия гр.Чирпан на наследниците на И.Д.Б. били възстановени земеделски земи, между които и нива, находяща се в землището на гр.Чирпан, в местността „Ени кория” с площ от 13,683 декара, четвърта категория, съставляваща имот № 133051 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 133052 на наследниците на П.И.П. , имот № 133006 на наследниците на З.Т.Б., имот № 133002 на П.Е.К., имот № 133050 на наследниците на И.Г.С. и кад.№ 000263 Полски път. На 12.01.2010 год. ищците узнали, че наследствената им нива, подробно описана по-горе била продадена изцяло от А.Д.Ч. и В.Д.Х., които притежавали само 1/3 идеална част от имота, на ответника М.Е.Е., като сделката била оформена с нотариален акт на нотариус № …с акт № …год. вписан в Служба по вписванията Чирпан под вх.№ 2303 от 23.08.2007г., акт № …, том …, дело № …год., а процесният имот бил подробно описан в пункт І, т.4 от нотариалния акт. Ищците твърдят, че втория и третия ответник съответно А.Д.Ч. и В.Д.Х. продали на първия ответник М.Е.Е. нещо, на което не са били собственици, а именно -наследствената им 1/3 ид.ч. поради което същият не бил станал собственик на процесният имот. Считат, че имат интерес от търсената защита, като искат да бъде признато за установено спрямо ответниците М.Е.Е., А.Д.Ч. и В.Д.Х., че са собственици по наследяване по закон на 1/3 ид.ч. от процесната нива. Ответникът М.Е.Е. оспорва предявените искове, като счита, че същите следва да бъдат отхвърлени, като неоснователни и недоказани. Твърди, че като добросъвестен купувач, чрез пълномощник  закупил земеделски земи от А.Д.Ч. и В.Д.Х., като сделката е била оформена по нотариален ред. Ответницата А.Д.Ч. признава иска. В.Д.Х., чрез назначения и особен представител адв. Т.С.  признава иска като основателен и доказан.

 

От представените заверени копия от Удостоверения за наследници на И.Д.Б., бивш жител ***, починал на 07.10.1944г. се установява, че негови законни наследници са Т.И.И. - дъщеря, починала на 20.07.1957 год., Д.И. Б.- син, починал на 07.05.1998 год. и Н.И.У. - дъщеря. Всеки един от посочените по - горе наследници наследява по закон 1/3 идеална част от наследството на наследодателя Б.. Ищците Е.И.И. и Ц.И.И. са законни наследници на Т.И.И., б.ж. на гр.София, починала на 20.07.1957г., заедно с техния брат Й.И.И., б.ж. на гр.София, починал на 10.11.2008г. и оставил законни наследници В.К.И. и В.Й.И.. Ответниците А.Д.Ч. и В.Д.Х. са наследници на Д.И.Б., б.ж. на гр.София, починал на 07.05.1998г.

 

С Решение № 54/06.01.1995 год. на Поземлена комисия гр.Чирпан на наследниците на И.Д.Б. се възстановява провото на собственост върху следната земеделска земя: нива, находяща се в землището на гр.Чирпан, в местността „Ени кория” с площ от 13,683 декара, четвърта категория, съставляваща имот № 133051 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 133052 на наследниците на П.И.П., имот № 133006 на наследниците на З.Т.Б., имот № 133002 на П.Е.К., имот № 133050 на наследниците на И. Г.С. и кад.№ 000263 Полски път.

 

На 12.01.2010 год. наследниците на Д.И.Б., поч. на 07.05.1998 год. - А.Д.Ч. и В.Д.Х. са се разпоредили с целия имот като са го продали на ответника М.Е.Е.. За сделката е съставен нотариален акт № …год. , том …, дело № …год. на нотариус Л.И., с район на действие РС Чирпан, вписан в Служба по вписванията Чирпан под вх.№ 2303 от 23.08.2007г., акт № …, том …, дело № …год.

 

При така установеното, съдът намира, че е налице правен интерес за водене на субективно съединените положителни установителни искове с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК. Това е така, защото претенцията не се отнася до установяване на размера на квотите на страните от имота, а съгласно чл. 124, ал. 1 ГПК - за установяване на съществуващото правоотношение на съсобственост между наследниците на Т.И.И., б.ж. на гр.София, починала на 20.07.1957г. и наследниците на нейния брат Д.Б., б.ж. на гр.София, починал на 07.05.1998г., които са се разпоредили с целия имот, в полза на първия ответник М.Е.Е.. От друга страна, съгласно трайната съдебната практика на ВКС, установителен иск за собственост, предявен от съсобственици против другите съсобственици, е допустим, независимо от това дали съсобственикът владее имота и има на разположение осъдителни или конститутивни искове за защита на правата си. Съсобственикът има право, но не е длъжен да си служи с общата вещ. Всеки съсобственик сам решава дали да упражнява лично фактическа власт върху вещта или да я владее чрез друг съсобственик, който се явява държател за неговите идеални части и да избере вида и характера на търсената защита.

 

Предявените искове са основателни. Ответниците Ч. и Х. са се разпоредили с недвижим имот, от който притежават 1/3 идеална част, по силата на наследяване от техния праводател Д.Б.. Това е така, защото процесната нива е възстановена от ПК на наследници на И.Д.Б., който е оставил трима законни наследници: Т.И.И., починала 1957г., Д.И.Б., починал 1998г. и Н.И.У.. Купувачът М.Е. не е могъл да стане собственик на целия имот по силата на договора за покупко- продажба, отразен в НА № …, том …, дело № …г. на нотариус Л.И., с район на действие РС Чирпан. Същият е придобил собственост само върху 1/3 идеална част от процесния недвижим имот, колкото са притежавани неговите праводатели. При това положение, ищците, като наследници на Т.И., поч. 1957г., притежават 1/3 идеална част от процесната нива от 13.683 дка, четвърта категория, находяща се в м.”Ени кория”, имот № 133051 по плана за земеразделяне за землището на гр.Чирпан, възстановена на наследници на И.Д.Б.. Ето защо, предявените искове са основателни и следва да бъдат уважени. 

 

Предвид изложените съображения, въззивната инстанция намира, че решението на Чирпанския районен съд е правилно и законосъобразно и съобразено със събраните по делото доказателства. Ето защо, обжалваното решение следва да бъде потвърдено изцяло. 

        

         Доколкото не е направено искане за присъждане на разноски, нито са представени доказателства за сторени такива от страна на въззиваемите, в настоящата инстанция разноски не следва да се присъждат.

 

 

         Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

Р    Е    Ш    И:

 

        ПОТВЪРЖДАВА решение № 15 от 30.06.2011г., постановено по гр.дело № 29/2010г. по описа на Чирпанския районен съд.

        

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         

 

ЧЛЕНОВЕ: