Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 241                                 11.06.2013 Година                     гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ  ОКРЪЖЕН СЪД         ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 16  май …………………………………………………………….2013 година

В открито заседание в следния състав:

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                                                   МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

 

СЕКРЕТАР: ……………………П.В.…………………………..

Като разгледа докладваното от съдия …………………ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в.гр.д. № 1163 по описа за 2013 г.,за да се произнесе съобрази:

 

Производството е образувано по въззивна жалба на Е.Б.И. против решение № 36 от 18.01.2013г., постановено по гр.дело № 2000/2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд.

 

Въззивникът Е.Б.И. е останал недоволен от така постановеното решение, поради което го обжалва в срок. Възразява относно размера на дължимото обезщетение, тъй като твърди, че имота е необитаем, без електричество, без водомери и санитарно оборудване, сериозно пострадал от земетресението през м.май 2012г. Гаража бил в приземния етаж където нямало достъп поради неизправна канализация. Моли да бъде отменено решението като неоснователно и необосновано. По негова преценка обезщетението за четири месеца не трябва да надхвърля общо …лв.

 

Въззиваемата М.Г.К. е депозирала подробно писмено становище чрез пълномощника си адв.С., в което заявява, че счита обжалваното решение за правилно и обосновано, поради което следва да се потвърди, а въззивната жалба намира за неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. Претендира да й бъдат заплатени направените разноски пред въззивната инстанция.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, извърши проверка на обжалвания съдебен акт, съгласно разпоредбата на чл.271 ал.1 от ГПК, при съвкупната преценка на доказателствата по делото, намира за установено следното:

 

         Жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

  Предявен е иск с правно основание чл. 59 от ЗЗД .

 

Не се спори по делото, че на 27.01.2005г. ищцата М.Г.К. /въззиваема в настоящото производство/ закупила от “Стомана Секюрити” ООД, гр. Перник следните недвижими имоти: апартамент № …, находящ се в гр. Перник, на ул. „ …", в жилищна сграда- блок № …, секция “…”, етаж първи, състоящ се от дневна, кухня, спалня и сервизни помещения, със застроена площ 75.86кв.м., заедно с принадлежащото към него мазе № 1 със светла площ 5.00 кв.м., ведно с припадащите се към този апартамент 2.57% ид.части от общите части на сградата и 1/15 ид.част от правото на собственост върху мястото, върху което е построена сградата, представляващо УПИ V-7294 “б”, в кв. 17 според утвърдения със Заповед № 2322/22.12.1978г. план за регулация и застрояване на гр. Перник, кв. “Изток”, целият с площ от 536 кв.м., при граници на апартамента: изток- апартамент № … от вх.”…”, запад- стълбищна клетка и ап.2 от вх.”Б”, север- улица и юг- двор и при граници на избеното помещение: изток- мазе № 6 и коридор, запад- мазе № 2, север-път и юг- коридор и гараж № 1, разположен на сутерена на сградата, описана по- горе, на ул.  “…” № …, под секция “А” на сградата, със застроена площ от 17.15 кв.м., ведно с припадащите се към този гараж 2.55% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, върху което е построена секция “А” от сградата, при граници: от изток- мазе № 16 и коридор, от запад- гараж № 2, от север- коридор и мазета и от юг- двор. Сделката била обективирана в нотариален акт за продажба на недвижими имоти № 33, том I, нот.дело № 28/2005г.по описа на нотариуса с район на действие Пернишки районен съд.

Не е спорно и обстоятелството, че през м. декември 2006г. ищцата заминала за Република Италия.

От представения по делото нотариален акт № …, том …, рег. № …, нот.дело № …г. по описа на нотариуса с район на действие Пернишки районен съд се установява, че на 17.01.2007г. имотите на М.Г.К. били продадени на ответника Е.Б.И. /въззивник в настоящото производство/. С Решение № 393/22.05.2008г., постановено по гр.д. № 706/2007г. по описа на РС- Перник, влязло в законна сила на 20.01.2011г., съдът е прогласил нищожността на сделката за покупко - продажба от 17.01.2007г., поради липса на представителна власт и отменил нотариален акт за покупко - продажба на недвижими имоти № …, том …, рег. № …, дело № …г. на Нотариус И.И., рег. № …на Нотариална камара, действащ в района на Районен съд- Перник.

На 22.11.2007г. с договор за покупко - продажба, обективиран в нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № …, том …, рег. № …, нот.дело № …г. по описа на нотариуса с район на действие Пернишки районен съд процесиите недвижими имоти били продадени на трето лице Е.Х.Я. срещу когото ищцата към настоящия момент води съдебни процеси, видно от представената по делото персонална справка от Службата по вписвания - Перник за периода 01.01.1992г. до 20.12.2012г. на М.Г.К..

За изясняване на делото от фактическа страна районният съд е назначил съдебно - икономическа експертиза със задача да изчисли пазарния месечен наем за описаните в исковата молба апартамент и гараж за периода от    22.07.2007г.  до 22.11.2007г. Вещото лице е депозирало писмено заключение, което не е оспорено от страните по делото и съдът го е възприел като компетентно и мотивирано изготвено. От същото се установява, че за да изготви експертното си заключение вещото лице се е запознало с доказателствата по делото и е провело разговори с агенции за недвижими имоти в гр. Перник. Експертът не е посетил имота, тъй като същия се намира във владението на трето за спора лице и страните не са в състояние да осигурят достъп. Вещото лице е дало заключение, че размерът на пазарния месечен наем за периода от 22.07.2007г. до 22.11.2007г. за апартамент и гараж, находящи се в гр. Перник, ул. „Младен Стоянов" 14 е общо в размер на 1000 лв., от които за апартамента  е в размер на 800 лв.,  и за гаража 200 лв.

Съгласно разпоредбата на чл. 59, ал.1 ЗЗД е дадена възможност за ангажиране на гражданската отговорност на лице, което се е обогатило за сметка на другиго, като бъде осъдено да върне онова, с което се е обогатило, за да се възстанови имущественото равновесие между субектите до размера на обедняването. В доказателствена тежест на ищеца е да установи кумулативното съществуване на три предпоставки: ищецът да е собственик на имота; ответникът да ползва имота в претендирания период от време и ползването на имота в този период от време да е без основание.

От събраните по делото писмени доказателства е установено по безспорен и категоричен начин, че ищцата М.Г.К. е придобила правото на собственост върху процесиите апартамент и гараж по силата на договор за покупко- продажба, обективиран в нотариален акт за продажба на недв.имоти № …, том …, дело № …г. Видно от  отбелязването в същия към този момент за сградата има издадено Разрешение за ползване № СТ -12-286/22.07.2004г., издадено от РДНСК Перник. Следователно имотът е бил във вид годен за експлоатация.

Ответникът Е.Б.И.  е закупил процесните имоти на 17.01.20007г., като за сделката е съставен Нотариален акт за покупко- продажба на недвижими имоти № …, т. …, рег. № …, дело № …г. В т. 3 на същия е договорено, че продавачът чрез пълномощника си поема задължението да предаде владението върху недвижимите имоти на купувача чрез пълномощника му на 17.01.2007г., а в т. 5 се сочи, че продавачът чрез пълномощника си поема задължението да заплати разходите за ел.енергия и вода за тези недвижими имоти ползвани в същия до датата на предаване на владението.  Впрочем в депозираното от ответника становище, той сам признава, че имотът му е бил предаден от пълномощника на ищцата на посочената дата. С оглед на гореизложеното въззивният съд намира за недоказано твърдението на ответника, който впрочем не е представил никакви доказателства по делото, че имотът му е предаден във вид, който предопределял невъзможността да бъде използван по предназначение. Във въззивната си жалба твърди, че имота е пострадал сериозно от земетресението през месец май. 2012г. Следва да се отбележи, че това възражение е неотносимо към предмета на делото, тъй като процесния период, за който ищцата претендира обезщетение по чл.59 от ЗЗД е 22.07.2007г. до 22.11.2007г., т.е няколко години преди земетресението през 2012г.

След като с влязло в законна сила решение № 393/22.05.2008г., постановено по гр.д. № 706/2007г. по описа на РС- Перник, влязло в законна сила на 20.01.2011, съдът е прогласил нищожността на договора за покупко - продажба от 17.01.2007г. по силата, на който ответникът е придобил собствеността върху процесиите имоти и отменил нотариален акт за покупко - продажба на недвижими имоти № …, том …, рег. № …, дело № …г., то предявеният от ищцата иск се явява основателен и доказан, тъй като нищожната сделка не поражда правни последици още от сключването си и не може да бъде превърната в действителна, поради тази причина собственик на процесиите имоти продължава да бъде ищцата. Ето защо правилно районният съд е приел за установено, че през процесния период от време - периода 22.07.2007г. до 22.11.2007г., ответникът Е.Б.И. е ползвал без правно основание процесиите недвижими имоти, поради което е препятствал ищцата да ги ползва съобразно функционалното им предназначение. Ищцата е била лишена от възможността да реализира имуществена облага от имотите, ползвайки ги лично или отдавайки ги под наем. Обезщетението е определено от средномесечния пазарен наем, който ищецът би получавал за процесния период, като от заключението на вещото лице е установено, че размерът на пазарния месечен наем за периода от 22.07.2007г. до 22.11.2007г. за апартамент и гараж, находящи се в гр. Перник, ул. „…" №… е в размер на …лв., от които за апартамента …лв. и за гаража …лв. С оглед на гореизложеното правилно и законосъобразно е уважен искът в предявените размери.

 

С оглед на гореизложеното, окръжният съд намира, че решението на Казанлъшкия районен съд е законосъобразно и правилно, поради което следва да бъде потвърдено. При постановяване на обжалваното решение съдът не е допуснал нарушение на материалния и процесуалните закони.

Въззиваемата чрез пълномощника си е направила искане за присъждане на разноските, които е сторила пред въззивната инстанция. По делото обаче няма постъпил списък на разноските пред въззивната инстанция, няма представени  и доказателства за такива разноски. С оглед на това въззивният съд намира, че на следва да се присъждат разноски на въззиваемата за настоящата инстанция.

 

         Водим от горните мотиви, Окръжен съд – гр. Стара Загора

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 36 от 18.01.2013г., постановено по гр.дело № 2000/2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд.

 

Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: