О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер 733                       17.06.2013г.                  град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

на седемнадесети юни 2013г.

в закрито заседание в следния състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 1145 по описа за 2012г., за да се произнесе съобрази следното :

 

Производството е на основание чл.129, ал.3 и във вр. с чл.130 от ГПК и във вр. с чл.62, ал.4 във вр. с чл.69 от СК.

 

Постъпила е Искова молба вх. № 11701/26.09.2012г./л.3-4 от делото/ от ищцата- малолетната българска гражданка З.З.И. чрез нейната майка и законна представителка- Ф. Ю. И. *** против 3 бр. ответници – двамата й родители, посочени в акта й за раждане, както и срещу предполагаемия от нея действителен биологичен баща – всички пълнолетни български граждани, с искане за признаване на установено по отношение на ответника З.А.И., че същият не е баща на ищцата, тъй като не е зачената от него поради наличната фактическа раздяла между него и майка й към датата на раждането й.

 

Тъй като ответникът по делото – пълнолетния З.А.И. не е открит поради непосочен в исковата молба адрес с цел връчване препис от същата и приложенията, производството е оставено без движение с указания за представяне на справка за постоянен и настоящ адрес на този ответник.

 

В предоставения от съда срок ищцата е представила справка за адресна регистрация на ответника, като на посочените в същата постоянен и настоящ адрес по ЗГР ответникът отново не е открит.  

 

С разпореждане от 20.05.2013г. исковата молба е оставена без движение, като е указано за лицето З. А.И. да се изгови официална справка за постоянен и настоящ адрес по ЗГР, но на съответните адреси същият не е намерен.

 

С Разпореждане от 22.05.2013г. исковата молба е оставена без движение, като на ищцата  е указано в 1- седмичен срок от получаване на съобщението да посочи евентуален друг домашен или служебен адрес за призоваване на ответника З. А.И., или да представи по делото платежен документ за внесен депозит в размер на 250лв. за назначаване на особен представител – адвокат на невъзможния за призоваване ответник. В разпореждането съдът изрично е съобщил на ищцата последиците при неизпълнение  на указанията в срок. Съобщение за това й е редовно връчено на 27.05.2013 г., но в определения от съда 1- седмичен срок ищцата не е изпълнила указанията на съда.

   

Следователно е налице законовата хипотеза на чл.129, ал.3, изр.1, пр.1 и изр.2 от ГПК, поради което Исковата молба следва да се върне обратно на ищцата, ведно с всички законни последици от това.

 

Тъй като това постановено в закрито заседание настоящо съдебно Определение прегражда по- нататъшното развитие на делото, то може да се обжалва в 1- седмичен срок от съобщаването му на всяка от страните с частна жалба чрез настоящия първоинстанционен ОС – Стара Загора пред въззивния му АС – Пловдив по правилата на чл.252- 254 във вр. с чл.274, ал.1, т.1 и чл.275 от ГПК.

 

Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.129, ал.3 и във вр. с чл.130 от ГПК и във вр. с чл.62, ал.4 във вр. с чл.69 от СК, първоинстанционният ОС – Стара Загора

 

 

  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

        

ВРЪЩА обратно на ищцата З.З.И. – ЕГН **********,***, чрез своята майка и законна представителка- Ф. Ю. И. – ЕГН **********,***  Исковата молба вх.№ 11701/26.09.2012г. по делото, ведно с всички законни последици от това.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 1145/2012г. по описа на Окръжен съд - гр. Стара Загора.

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на ищцата с частна жалба чрез ОС - гр. Стара Загора пред АС – гр. Пловдив.

 

 

                      

                     ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :