О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 700                                           10.06.2013 г.                      град  Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

на десети юни                                                                                       2013 Година

в закрито заседание, в следния състав:

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар……………………….,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 1193 по описа за 2012 г., за да се произнесе съобрази следното :

 

 

Производството е по чл. 127-129 от ГПК, във вр. с чл. 108 от ЗС.

           

Образувано е по Искова молба вх. № 15519/21.12.2012 г. от Мюсюлманско изповедание гр. София, представлявано от Г.м. М.А.Х., чрез адв. К.Р., против ответника Държавата, чрез МРРБ в лицето на Областен управител гр. Стара Загора, с която е предявен ревандикационен иск по чл.108 от ЗС за предаване владеенето върху недвижим имот- култов комплекс “Ески джамия”- гр.Ст.Загора, в едно със 529 кв.м. застроеното място от терена върху който е построена джамията, както и да бъде обезсилен съставния за процесния имот АДС № 6154/13.01.2009 г..

 

След изпълнение на процедурата по размяна на книжа по чл.131, ал.1 от ГПК, в рамките на законния едномесечен срок по чл.131, ал.1 от ГПК, ответникът е подал подробен писмен отговор по реда на чл.131, ал.2-3 и чл.132 от ГПК, в който заявява, че ИМ е нередовна, а по същество искът е неоснователен и недоказан.

 

С определение от 20.05.2013 г. е оставена без движение повторно ИМ по гр. д. № 1193/2012 г. по описа на ОС гр. Стара Загора, като е даден едноседмичен срок от връчването на ищеца, в който да отстрани  следните нередовности:

1. да представи нот. акт № 89, рег. № 289, дело № 99/1911 г.;

2. да определи конкретните правопораждащи юридически факти, от които извежда твърдението, че ищеца е собственик на процесния имот;

3. да представи доказателства, установяващи  активната му процесуална легитимация, съгласно § 4, ал. 2 и 3 от ЗВ, с вписване на предупреждението, че в противен случай исковата молба ще бъде върната обратно на ищеца, а производството по делото прекратено.

 

С молба от 07.06.2013 г. ищецът заявява, че нот. акт № 89, рег. № 289, дело № 99/1911 г. ще бъде представен по делото; сочи конкретните правопораждащи юридически факти, от които извежда твърдението, че ищеца е собственик на процесния имот и моли делото да бъде спряно до завършване на процедурата, съгласно §4, ал. 2 и 3 от ЗВ.

Съдът намира, че ищецът не е изпълнил указанията на съда, дадени му с Определението от 20.05.2013 г. – да представи доказателства, установяващи  активната му процесуална легитимация, съгласно § 4, ал. 2 и 3 от ЗВ.

 

В конкретния случай ищецът е представил удостоверение от МС Дирекция "Вероизповедания" относно правоприемствеността, но липсват  доказателства установяващи завършеност на процедурата, съгласно §4, ал. 2 и 3 от ЗВ, от което не се установява ищецът да е правоприемник на местната мюсюлманска община Стара Загора, за която с твърди, че е управлявала и стопанисвала процесния имот. Освен това дори след повторното оставане без движение на ИМ, ищецът не представя нот. акт № 89, рег. № 289, дело № 99/1911 г., от който твърди, че черпи правата си на собственик.

 

Въпроса за правоприемствеността на ищеца е такъв свързан с неговата активна проц. легитимация за предявяване на иска по чл. 108 от ЗС, поради което не може при това положение делото да бъде спряно. Искът се явява преждевременно предявен.

 

Това налага производството по гр. дело № 1193/2012 г. година по описа на Старозагорския окръжен съд да бъде прекратено, а исковата молба - върната обратно на ищеца, поради липса на активна проц. легитимация за предявяване на иска по чл. 108 от ЗС.

 

Предвид изложеното, съдът

 

                                               

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 1193 по описа за 2012 година на Окръжен съд Стара Загора, поради липса на активна проц. легитимация на ищеца за предявяване на иска по чл. 108 от ЗС.

 

ПРЕПИС от Определението да се връчи на страните по делото.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва в едноседмичен срок от получаването му с частна жалба, чрез ОС- гр.Ст.Загора пред АС- гр. Пловдив.

 

             

 

 

                                        

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:…………………….