Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 270                                    04.07.2013г.                  гр.Стара Загора

 

                             В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

на двадесети юни 2013г.

в публично заседание в следния състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар П.Г.

като разгледа докладваното от съдията – докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 39/2013г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството е на основание чл.95, ал.1, т.1, във вр. чл.35, чл.18, чл.15 от ЗАПСП във вр. с чл.124, ал.1 и чл.310, ал.1, т.3 от ГПК.

 

Постъпила е Искова молба от ищеца – физическото лице/пълнолетния български гражданин/ Г.Р.Х. ***, против ответника – търговското дружество Издателска къща “Гълъбовски вести" ЕООД, с ЕИК  - 83303484, гр. Гълъбово, обл. Старозагорска, с която иска съдът да признае за установено спрямо ответника, че е нарушил авторското му право върху процесната кръстословица.

Ищецът в Исковата молба/л.3- 4 от делото/ твърди, че е автор на кръстословици, а ответникът - Издателска къща “Гълъбовски вести" ЕООД, с ЕИК – 833034847, представлявано от управителя Р.З.И. - издава вестник „Гълъбовски вести“, който е регионален седмичник за град Гълъбово, обл.Старозагорска. В брой 31 (1094) от 09.09.2009г. на вестник „Гълъбовски вести“ е публикувана негова кръстословица, без негово знание и съгласие, като при публикуването й е премахнат надписа „Г.Х.“, обозначаващ неговото авторство, както и речника с трудните думи, който е съществена част от кръстословицата. Твърди, че кръстословиците му представляват обект на авторско право и съгласно чл.3, ал.1 от ЗАПСП се ползват от закрилата на закона. Счита, че това поражда правото му да търси установяване на факта на нарушението на авторското му право от страна на издателството - ответник. Твърди, че авторското му право е нарушено чрез следните действия:

Използването на негово произведение, без разрешението му, в нарушение на чл.18, ал.1 и чл.35 от ЗАПСП.

Премахване на надписа, обозначаващ авторството му в нарушение на чл.15, ал.1, т.4 от ЗАПСП.

Премахването на речника с трудните думи в нарушение на чл.15, ал.1, т.5 от ЗАПСП.

Като доказателство, че е автор на процесната кръстословица, представя бр.4 (724) от 30.01.2004 г. на вестник „7 дни Стара Загора" - регионален седмичник за град Стара Загора, където същата е публикувана преди това. Според него, съгласно чл.6 от ЗАПСП: „До доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени по обичайния за това начин върху оригинала на произведението, копия или екземпляри от него и/или техните опаковки/“. В публикацията на вестник „7 дни Стара Загора“ се вижда надписа „Г.Х.“, доказващ авторството му, както и наличието на речник с трудните думи. При сравняване на двете кръстословици може да се установи, че кръстословицата, публикувана във вестник „Гълъбовски вести“ е идентична с тази, публикувана във вестник „7 дни Стара Загора“. Счита, че за него е налице интерес от водене на настоящия установителен иск, с правно основание чл.95 от ЗАПСП. Моли съда да приеме за установено, че ответникът - търговско дружество Издателска къща “Гълъбовски вести" ЕООД с ЕИК - 833034847 е нарушил авторското му право върху процесната кръстословица. Претендира за разноски по делото.

В съдебно заседание пледира лично/л.39 от делото/,  че поддържа иска си и моли за присъждане на разноски. В дадения му 5-дневен срок е депозирал писмена защита в тази насока/л.40-42 от делото/, в която моли предявеният от него иск да бъде уважен.

Ответникът в Отговора на исковата молба/л.20-21 от делото/ в законния 1-месечен срок по чл.131 от ГПК оспорва иска като неоснователен и недоказан. Сочи, че ответното дружество не публикува кръстословици и други забавни страници, като тази функция на практика се осъществява от Печатница „Литера принт“, гр. Ст.Загора. Представителите на печатницата запълват празните места с развлекателни публикации и кръстословици. Счита, че тези обстоятелства са разяснени от разпита на свидетелката А.Г.С.-служител в печатницата по гр.д. 1110/2012г. по описа на ОС- Ст.Загора. Действително от приложените писмени доказателства към исковата молба е видно, че двете кръстословици - във в. „7 дни Стара Загора“ и във в. „Гълъбовски вести“, бр.31/1094/2009г. са идентични. Това, че името на ищеца стои под кръстословицата, отпечатана във в. „7 дни Стара Загора“, не е безспорно доказателство, че именно ищецът е автор на тази кръстословица. Последната може по всякакъв начин да бъде изтеглена от интернет сайтове и да бъде дадена за публикуване от всяко едно лице, което да твърди, че е автор. Моли искът да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

В съдебно заседание пледира чрез процесуалния си представител- адвокат /л.39 от делото/, че искът е неоснователен и недоказан. В дадения му 7-дневен срок не е представил Писмена защита по делото.

 

Съдът след като се запозна с всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, като се съобрази с приложимите по казуса материално- правни и процесуални норми, и като взе предвид становищата на всяка една от страните, счита за изяснено и доказано по несъмнен и безспорен начин по делото следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

Относно процесуланата допустимост на иска:

Съдът намира, че предявения от ищеца против ответника иск е процесуално допустим, своевременно предявен, родово и местно подсъден като първа съдебна инстанция на настоящия първоинстанционен ОС – Стара Загора по смисъла на чл.104, т.6 от ГПК във вр. с чл.95, ал.1, т.1 и чл.96 от ЗАПСП.

 

Относно материалната основателност на иска:

Видно от събраните по делото писмени доказателства се установи следното:

Производството по делото е бързо на основание чл.310, ал.1, т.3, пр.1 и чл.311, ал.1 от ГПК във вр. с чл.95, ал.1, т.1 и чл.96 от ЗАПСП. Образувано е по искова молба на  Г.Р.Х., с която на основание чл.95, ал.1, т.1 от ЗАПСП иска съдът да признае за установено спрямо него, че ответникът е нарушил авторското му право върху процесната кръстословица.

Видно от представените от ищеца, неоспорени от ответника и приети от съда като писмени доказателства по делото, копия на страници/л.6-7 от делото/ на бр.31(1094) от 09.09.2009г. на вестник
„Гълъбовски вести“, както и такива копия на страници/л.8-13 от делото/ на бр.04(724) от 30.01.2004г. на вестник „7 дни
Стара Загора“, още на 30.01.2004г. в бр. 04(724) от същата дата –  30.01.2004г. на вестник „7 дни
Стара Загора“, е публикувана кръстословица, под която като автор е посочен ищеца, и към същата е даден Речник на трудните думи в нея. Абсолютно същата като вид и съдържание кръстословица е публикувана по-късно и в бр.31(1094) от 09.09.2009г. на вестник
„Гълъбовски вести“, издаван от ответника ТД – ИК“Гълъбовски вести“ ЕООД – гр. Гълъбово, обл.Старозагорска.

 

Видно от събраните по делото гласни доказателства – показанията на 1 бр. свидетел се установи следното:

Свидетелката А.Г.С. заявява, че кръстословицата на л.7 от делото може да е от вестник “7 дни”, може и от друг вестник да е. Заявява, че това не е практика, тогава се е наложило да сложат кръстословица. Ползвали са и от други вестници, от Интернет, други печатни издания. По желание на управителя- Емил Господинов поставят кръстословиците. Тя трябва да изпълнява техническата част. Сканират кръстословицата и я копират. Програмата е Корал, тя прави квадратчетата, стрелките, използват шрифт “Лозен” или “Лозен конденс”. Понякога са купували от РЕП вестници, ползвали са и от библиотека, по различни начини. Никакви отношения нямат с вестник “7 дни  Ст.Загора”. Те са отделна фирма, с отделна печатница, познават се като хора от един бранш. Те са конкурентна фирма и не би трябвало да поддържат отношения. Сочи, че тя се занимава с това и няма кой друг да сложи кръстословицата. Слага я на страницата на вестника. Само тя се занимава във фирмата със сканирането. Заявява, че те са им предоставили кръстословицата, защото предполага, че има от други издания кръстословици. Работят само за Гълъбовски вестници, за други не. Прекият й ръководител се е договорил да се публикува кръстословица на определени етапи, например когато не може да се събере информация във вестника и трябва същата да бъде готова в деня на издаване на вестника, за да може да се публикува. Договорката е между прекия ръководител и собственика на вестника. На нея й е казано, че когато изяви желание управителят на вестника, тя трябва да е готова да сложи кръстословица. Прекият й ръководител е Е.Д.. Собственик и управител е В.П. на „Литера принт“. Преди 2-3 години е чула, че “7 дни Ст.Загора”са прекратили дейността си, може би и преди повече време, преди повече от 4 години.

 

Съдът кредитира изцяло показанията на тази свидетелка, тъй като не са налице преки родствени отношения със страните, показанията й са вътрешно непротиворечиви, подкрепят се от събраните по делото писмени доказателства и липсват по делото данни да е пряко или косвено заинтересована от изхода на настоящия спор.

 

Следователно от събраните по делото писмени и гласни  доказателства се установи по несъмнен и безспорен начин следното:

Едно трето, външно за ответника лице/какъвто очевидно се явява свидетелката А.С. от печатницата “Литера принт”- гр.Стара Загора/, е включило тази кръстословица за запълване на останалото свободно “каре” в този брой на изданието- седмичник, издавано от ответното търговско дружество/издателска къща/, като липсва писмен договор между автора/ищец/ и издателя/ответник/ и/или печатницата/трето неучастващо по делото юридическо лице- търговско дружество/.

 

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

Разпоредбата на чл.2 от ЗАПСП сочи, че авторското право върху произведенията на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението. Същевременно чл.6 от ЗАПСП сочи, че до доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени върху произведението по обичайния за това начин.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства, се установи по несъмнен и безспорен начин, че ищецът Г.Р.Х. *** е автор на процесната  кръстословица, публикувана на страниците на брой 31 (1094) от 09.09.2009 г. на вестник „Гълъбовски вести"- регионален седмичник за град Гълъбово, обл.Старозагорска, като в този брой на вестника е публикувана негова кръстословица без негово знание и съгласие.

Съгласно разпоредбата на чл.3 от ЗАПСП, обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма. В този смисъл и всяка кръстословица е резултат на творческа дейност, чието създаване/съставяне/ изисква определени умения(наука) и талант(изкуство). Същевременно всяка кръстословица се обективира със своя текстово-графичен вид. Разпоредбата на чл.3, ал.1, т.9 от ЗАПСП изрично посочва графичното оформление на периодично издание като обект на авторското право. Графичното оформление на една кръстословица/каквато е и процесната такава/, като част от едно периодично издание/каквото е това на ответника/, също се явява обект на авторско право. От своя страна графичното оформление на една кръстословица включва рамка, полета, в които се пишат въпросите, самия текст на въпросите, оформен по подходящ начин, стрелки и полета с различна форма, в които пише читателя, както и комбинирането на всички тези елементи по подходящ начин, за да се получи едно крайно и завършено произведение.

Макар, че в чл.3 от ЗАПСП, който изброява някои обекти на авторското право, кръстословиците не са изрично включени, това изброяване не е изчерпателно. Примерно са изброени най-често срещаните типове произведения на творческа дейност. Творческата дейност, обаче, е разнообразна, поради което е невъзможно изчерпателно изброяване. Изчерпателно, обаче, са изброени произведенията, които не са обекти на авторско право. Тези обекти са изрично посочени в разпоредбата на чл. 4 от ЗАПСП и това са- нормативни актове, идеи и концепции, фолклорни творби, новини, факти, сведения и данни. Тъй като кръстословиците не могат да се отнесат към никоя от категориите в този изчерпателен списък, следва да се приеме, че те са обекти на авторско право. Това е така и защото при съставянето на кръстословици е налице творческа дейност, която се изразява в оригиналността при особения подбор и подреждане на различни думи, буквите на които да се засекат по хоризонтал и вертикал. Значенията на тези думи трябва да се опишат с кратки и ясни изречения, които да се изпишат по такъв начин, че да се съберат в предназначените за това полета. Всяка кръстословица се характеризира със своята неповторимост и за съставянето й се изисква и особен вид умения, като при съчетания на всички тези дадености, съставителят на кръстословица става носител на авторско право. В този смисъл е и становището на г-н Георги Саракинов - доктор по право; дългогодишен главен юрисконсулт на бившата Агенция за авторско право; председател на бившия Временен съвет за радиочестоти и телевизионни канали (1992 - 1995 г.); експерт към парламентарните комисии по култура и медии към 36-тото, 37-мото, 38-мото и 39-тото Народно събрание и един от създателите на Закона за авторското право и сродните му права. В своята книга „Авторско право и сродните му права в Република България", изд. “Сиби”- 2007г., за обектите на авторското право той пише: „1. Литературни произведения. За такива авторското право счита тези произведения, които се изразяват чрез слово (на латински литера значи буква). Всяко словесно произведение, независимо от неговата форма, е литературно по смисъла на закона". В този смисъл кръстословицата е литературно произведение. Към същия извод води и т.1 от ал.1 на чл.3 на ЗАПСП, където компютърните програми са приравнени към литературните произведения, въпреки че по обичайните разбирания една компютърна програма в никакъв случай не може да се нарече литературно произведение.

Друг довод, че кръстословицата е обект на авторско право е, че тя се обективира визуално в графичен вид. Законът изрично посочва графичното оформление на периодично издание като обект на авторско право (чл.3, ал.1, т.9 от ЗАПСП). Графичното оформление на кръстословицата, като част от периодично издание, също се явява обект на авторско право. Тъй като ищецът е автор и на графичното оформление на кръстословиците, а и според чл.10 от ЗАПСП, авторското право върху отделните части, включени в периодично издание, принадлежи на авторите им, той е носител и на това авторско право. Графичното оформление на една кръстословица включва: рамка, полета, в които се пишат въпросите, самият текст на въпросите, оформен по подходящ начин, стрелки, полета с различна форма, в които пише читателя, както и комбинирането на всички тези елементи по подходящ начин, за да се получи завършено произведение. Двете основни императивни норми в ЗАПСП, стоящи в основата на предмета на доказване в един авторско- правен спор са чл.2 и чл.6 от ЗАПСП. Първият текст визира постулата, касаещ възникването на авторското право. Законодателят е приел в чл.2 от ЗАПСП, че авторското право върху произведенията на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението. Вторият важен момент от предмета на доказване е самото авторство. Авторскоправната доктрина в България е приела един теоретично „улеснен" начин на доказване в този контекст, чрез изграждането на т.нар „предположение за авторство". Чл.6 от ЗАПСП казва, че до доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени върху произведението по обичайния за това начин. По безспорен начин от събраните по делото доказателства е видно, че ищецът Г.Х. е автор на кръстословицата; неговото име е изписано върху публикуваната много по- рано в бр. 4(724) от 30.01.2004г. на друг вестник „7 дни Стара Загора" кръстословица. Кръстословицата, публикувана в брой 31(1094) от 09.09.2009г. на вестник „Гълъбовски вести" е идентична- т.е. става въпрос за същото произведение, и ответникът по делото не е оспорил по никакъв надлежен начин идентичността на двете кръстословици. Ответникът оспорва авторството на процесната кръстословица, но по никакъв начин не успява да обори твърдението на ищеца, че именно той е автор на кръстословицата.

Авторското право на ищеца е нарушено чрез следните действия- използването на произведението без разрешението на автора и в нарушение на чл.18, ал.1 и чл.35 от ЗАПСП, премахване на надписа, обозначаващ авторството в нарушение на чл.15, ал.1, т.4 от ЗАПСП и премахването на речника с трудните думи -нарушение на чл.15, ал.1, т.5 от ЗАПСП.

Според чл.95б от ЗАПСП: „Юридическите лица и едноличните търговци носят гражданска отговорност за нарушаването на права по този закон, извършено виновно от лицата, които ги представляват, съответно от техни служители или от лица, наети от тях. В този случай вината се предполага до доказване на противното“. Ирелевантен за спора е фактът кой е „физическият" извършител на публикацията, предвид това, че ответник по делото е юридическо лице, което е носител на права и задължения чрез своите органи и чиято отговорност, за да се реализира не е нужна вина, а е достатъчен фактът на нарушението. Самият факт, че ответникът не е получавал от него негови произведения доказва, че кръстословицата е публикувана без разрешението на автора й- ищеца.

На основание гореизложеното в хода на съдебното дирене и съдебните прения се доказа по несъмнен и безспорен начин, че ищецът е автор на произведение, обект на закрила по ЗАПСП, както и че ответникът чрез извършване на публикация на негова кръстословица в брой 31 (1094) от 09.09.2009г. на вестник „Гълъбовски вести" е извършил нарушенията по чл.18, ал.1; чл.35; чл.15, ал.1, т.4 и чл.15, ал.1, т.5 от ЗАПСП, поради което искът на ищеца против ответника е изцяло доказан, и следва да се уважи, ведно с всички законни последици от това.

Ответникът не е оборил оборимата законова презумпция по чл.95б, изр.2 от ЗАПСП, че вината по изр.1, пр.3 на чл.95б от ЗАПСП се предполага до доказване на противното.

 

Поради което от правна гледна точка на основание чл.95, т.1 във вр. с чл. 96 от ЗАПСП установителният иск следва да се уважи в изцяло, ведно с всички законни последици от това.

 

Настоящото първоинстанционно съдебно Решение може да се обжалва в 2- седмичен срок от датата на обявяването му- днес 04.07.2013г./четвъртък/ съгласно императивната разпоредба на чл.315, ал.2 от ГПК, с въззивна жалба чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд- гр.Стара Загора пред въззивния  му Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл.95, ал.1, т.1 от ЗАПСП, във вр. с чл.124, ал.1 от ГПК, първоинстанционният ОС- Ст.Загора

 

Р   Е   Ш   И:

 

ПРИЕМА за установено по отношение на ищеца  Г.Р.Х.- ЕГН ********** ***, със съдебен адрес в ***- адв.Н.Н. от АК- В.Търново, че ответникът ИК“Гълъбовски вести”- ЕООД, ЕИК- 833034847, със седалище и адрес на управление: гр.Гълъбово, обл.Старозагорска, ул.”Димитър Благоев” № 53 е нарушил авторското му право върху неговата кръстословица, публикувана без негово знание и съгласие в бр.№ 31(1094) от 09.09.2009г. на вестник ”Гълъбовски вести”, издаван от ответника ИК“Гълъбовски вести”- ЕООД, ЕИК- 833034847, със седалище и адрес на управление: гр.Гълъбово, обл.Старозагорска, ул.”Димитър Благоев” № 53.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 2- седмичен срок от днес- 04.07.2013г./четвъртък/ от всяка от страните чрез Окръжен съд  – гр. Ст. Загора пред Апелативен съд – гр. Пловдив.

 

 

                                      ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :