Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 317                                        29.07.2013 г.                     град Стара Загора

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД              ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На дванадесети юли                                                                   2013 година

в открито заседание, в следния състав:           

                                                                       

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

                                                           

Секретар: П.В.,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 54 по описа за 2013 година, за да се произнесе съобрази следното:

 

            Производството е на основание чл. 87 от ЗЗД.

 

Образувано е по искова молба от М.З.Н. и Х.Д.Н. против Д.Х.Д. и Е.Д.Б., с която ищците молят съда да развали поради неизпълнение на задължението за издръжка и гледане от страна на ответниците, договор за прехвърляне на недвижими имоти, подробно описани в ИМ.

 

Ответника Д.Х.Д., в който заявява, че искът е процесуално допустим и не оспорва същия.

 

Ответника Е.Д.Б., в който заявява, че искът е процесуално допустим, но не признава иска по основание, поради което моли същия да бъде отхвърлен.

 

Съдът, като обсъди представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намери за установено следното:

          

Между страните не се спори, че с нот. акт № 149, том І, рег. № 1406, дело № 161/02.07.2001 г. на нотариус Иван Генов с район на действие – КРС, ищците М.З.Н. и Х.Д.Н. са прехвърлили на първия ответник Д.Х.Д. следните недвижими имоти: Дворно място, цялото от 426 кв.м., находящо се в ***, заедно с построената в това място масивна жилищна сграда, търговски обект и подобрения, представляващо поземлен имот № 1334 в кв.136 по плана на *** при съседи на имота - М.Г.З., М.Ж.М., К.Х.К., М.Г.М. и улица; Дворно място, цялото от 710 кв.м., находящо се в ***, заедно с построените в него жилищна сграда, стопанска постройка и подобрения, представляващо урегулиран поземлен имот № ІІІ-171 в кв.23 по плана на ***, при съседи на имота - М.З.,*** наследници на Т.М.; Празно дворно място от 710 кв.м., находящо се в ***, съставляващо урегулиран поземлен имот IV- 171 в кв.23 по плана на ***, а по сега действащия план УПИ \/-171 в кв.23 по плана на селото, при съседи на имота: наследници на Т.М., М.З.,*** Б.Б., срещу задължение от страна на Д.Х.Д. да поеме гледането и издръжката на прехвърлителите лично или чрез трети лица, като им осигури нормален и спокоен живот, такъв какъвто са водили до сега и с право на ползване на трите имота.  

 

Не е спорно и обстоятелството, че ответниците са бивши съпрузи, като брака им е прекратен с влязло в сила решение № 151/09.12.2003 г., постановено по гр. дело № 1211/2003 г. по описа на КРС.

 

От приетите като писмени доказателства: етапна епикриза на Х.Д.Н. от 30.06.2010 г., епикриза № 604 на Х.Д.Н., епикриза № 386 на Х.Д.Н., експертно решение на ТЕЛК № 1521/06.07.2010 г. на Х.Д.Н., удостоверение на НОИ на М.З.Н. № 2166/03.04.2013 г., удостоверение на НОИ на Х.Д.Н. № 2167/03.04.2013 г., се установява, че ищците са пенсионери, а Х.Н. е претърпял ПТП и има сериозни здравословни проблеми.

  

От показанията на разпитаният свидетел М.Ж.Р. се установява, че е приятел с М. и Х., които са пенсионери. Свидетелства, че Х. е претърпял ПТП пътувайки за имота в ***. Относно здравословното състояние сочи, че Х. не е добре с костта и с кръвното, а М. с костната система не е добре и в момента сами се оправят. Сочи, че не е виждал М. да полага някакви грижи за Х. и М., а Е. не е идвала да им носи нещо или да помага.

 

От показанията на свидетеля С.П.М. се установява, че познава М. и Х. от 25 - 26 години и повече, тъй като живее наблизо. Е. познава от 2001 г. - 2002 г., когато е била женена за Д.. Сочи, че М. и Х. сами се справят с покупките, готвенето, прането, шетането без ничия помощ. Сами се справят със закупуването на лекарства и всичко. Налагало се е, като съседи да им помагат. Д. не се е грижил за тях, нито им е пазарувал, нито им давал помощи. Те сами се справят с пране, готвене, чистене, плащане на данъци, такси, телефони и сами те се справят с нещата. Д. по никакъв начин не го е виждал да дойде да им помага, да им шета. Твърди, че сега има ново семейство с което живее на отделен етаж, а бившата му жена се грижи за детето. никога не е виждала Е. да ходи в този дом.

 

От показанията на свидетеля П.И. Д. се установява, че е майка на Е. и че ги свързва общо дете Х.. Когато детето е при Д., те са заедно М. и Х. в дома на едните или в другите. Празнуват различни поводи -  за Коледа майка със сина, за празника на розата Сочи, че Д. е много привързан с родителите си, като това е била една от причините за развода с дъщеря и. Твърди, че се Д. се грижи за майка си и баща си, като това го знае от детето.

 

От показанията на свидетеля П. К.Д. се установява, че Е. Д. и е снаха. Сочи, че М. и Х. лично не ги познава. Детето и разказвало как Д. помагал, дърва са карали, вадили мед.

 

            Предвид установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

  

Договорът за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане е двустранен и възмезден. По него престацията на едната страна е еднократна - прехвърляне на недвижим имот. Със сключването на договора във формата на нотариален акт прехвърлителят е изпълнил задължението си по него - собствеността върху подробно описания в н. а. имот е преминала върху приобретателя, тъй като самият договор има вещно действие. Престацията на другата страна е за постоянно изпълнение и е неделима - прехвърлителите трябва да бъдат и гледани и издържани.

 

Когато задължението за издръжка и гледане по алеаторен договор е поето от един от съпрузите, развалянето на договора поради неизпълнение на задължението му има рефлексни последици спрямо другия съпруг, поради което в производството за разваляне на договор относно имот, придобит от единия съпруг в течение на брака се конституират като страни и двамата съпрузи, макар и като приобретател да фигурира само единият. Втората ответница по време на сключване на алеаторния договор, не е страна по алеаторния договор, поради което и не е носител на задължение за гледане и издръжка спрямо прехвърлителите и поведението и спрямо тях е ирелевантно и в тази връзка не следва да бъде обсъждано. От друга страна обаче е надлежно легитимирана ответница по предявения иск за разваляне на алеаторния договор, доколкото сделката е сключена по време на брака и с първия ответник – длъжник по алеаторния договор, договора е породил вещно-транслативен ефект и процесния имот е придобит от двамата ответници в режим на съпружеска имуществена общност, прекратена с развод и трансформирана в обикновена съсобственост при равни права, поради което бившите съпрузи - съсобственици на имота при равни права са съвместно пасивно процесуално легитимирани да отговарят по настоящия иск. Спорно по делото е дали е налице изпълнение от приобретателя на поетото задължение за грижи и издръжка.

 

В конкретния случай длъжникът по алеаторния договор и ответник по делото в попадения отговор по същество признава иска. Втория ответник – бивша съпруга на първия ответник оспорва иска, като счита, че бившия и съпруг е изпълнявал задълженията си по договора, като е гледал и издържал прехвърлителите, като това обстоятелство ползва и нея като страна по договора.

 

Съдът прецени признанието на иска от ответника съгласно чл.175 от ГПК с оглед на всички обстоятелства по делото, признанието му на неизгодния за него факт, че престациите по така сключения алеаторен договор не са изпълнявани от него както понастоящем, така и в миналото. С оглед обаче събраните гласни доказателства, съдът намира, че ответникът Д.Х.Д. не е изпълнил задълженията си да осигури необходимата издръжка и полагане на лични грижи за ищците, съобразно приетия от страните критерий - осигуряване на спокоен и нормален живот, каквито са водили до момента на сключването на договора. Съдът кредитира свидетелските показания на М.Ж.Р. С.П.М., които са без родство със страните и показанията им са последователни и непротиворечиви и от които се установява, че Д. не е помагал на ищците в домакинството, не ги е издържал и гледал съгласно договора, а напротив последните са се грижили за сина си и внука си. Следва да се отбележи, че ответникът е имал дълги отсъствия от дома, свързани с неговата работа. Видно от приетите по делото писмени доказателства ищците са пенсионери, със здравословни проблеми и се нуждаят от грижи и издръжка, която не са получавали от преобретателя.  Първият ответник не е изпълнявал договорните си задължения за гледане и издръжка нито лично, нито чрез втората ответница, доколкото се касае до заместими престации, поради което неизпълнението е съществено с оглед интереса на кредиторите.

 

При тълкуване на волята на страните съобразно чл. 20 от ЗЗД се изхожда от правилото, че ако не са уговорени ограничения в обема на дължимата издръжка и грижи, се дължи цялата необходима издръжка и всички необходими грижи. За да бъдат изправен длъжника по такъв договор, трябва ежедневно и системно, през целия период на действие на договора, да предоставя издръжка, включваща изцяло храна, режийни разноски, облекло и др. и да полагат грижи за здравето, личната и битовата хигиена и домакинството на прехвърлителя. Основно задължение на приобретателя по алеаторния договор е да следи във всеки един момент конкретните нужди на прехвърлителя и да престират такава издръжка и гледане, които да са съответни на тези конкретни нужди. Съгласно ТР № 96/99 ОСГК, "Длъжникът се е задължил да създаде на кредитора домашна обстановка не само колкото се отнася до това, че той има домашно сготвено ястие и домашно обслужване, но той му дължи такова отнасяне каквото следва да има към член на домашна среда".

 

По тези съображения настоящата инстанция приема, че е налице пълно неизпълнение на договора за издръжка и гледане от страна на ответниците, поради което ищците имат правото да развалят този договор. Ето защо искът по чл. 87, ал. 3 от ЗЗД на ищците срещу ответниците се явява основателен и доказан и следва да бъде уважен.       

 

            При този изход на делото, на ищците следва да се присъдят направените от тях разноски в размер на 3065,08 лв..

 

            Воден от горните мотиви, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

           

РАЗВАЛЯ по отношение на Д.Х.Д. ***, ЕГН **********, и Е.Д. ***, ЕГН **********, на осн. чл.87, ал.3 от ЗЗД,  договора за прехвърляне срещу издръжка и гледане, на правото на собственост върху: Дворно място, цялото от 426 кв.м., находящо се в ***, заедно с построената в това място масивна жилищна сграда, търговски обект и подобрения, представляващо поземлен имот № 1334 в кв.136 по плана на *** при съседи на имота - М.Г.З., М.Ж.М., К.Х.К., М.Г.М. и улица; Дворно място, цялото от 710 кв.м., находящо се в ***, заедно с построените в него жилищна сграда, стопанска постройка и подобрения, представляващо урегулиран поземлен имот № ІІІ-171 в кв.23 по плана на ***, при съседи на имота - М.З.,*** наследници на Т.М.;Празно дворно място от 710 кв.м., находящо се в ***, съставляващо урегулиран поземлен имот IV- 171 в кв.23 по плана на ***, а по сега действащия план УПИ \/-171 в кв.23 по плана на селото, при съседи на имота: наследници на Т.М., М.З.,*** Б.Б., сключен на 02.07.2001 г. между М.З.Н., ЕГН ********** и Х.Д.Н., ЕГН ********** и двамата с адрес от ***, *** и Д.Х.Д. и обективиран в нотариален акт № 149, том І, рег. № 1406, дело № 161/02.07.2001 г. на нотариус Иван Генов с район на действие – КРС.

 

            ОСЪЖДА Д.Х.Д. ***, ЕГН **********, и Е.Д. ***, ЕГН **********, да заплатят на М.З.Н., ЕГН ********** и Х.Д.Н., ЕГН ********** и двамата с адрес от ***, ***, сумата от 3065,08 лева, представляваща направените по делото разноски.

 

                РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на всяка от страните с въззивна жалба чрез Окръжен съд Стара Загора пред Апелативен съд гр. Пловдив.

 

 

           

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :