Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О   Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 312                             25.07.2013 г.            град  Стара Загора

 

     В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

на двадесет и пети юли 2013 г.

в закрито заседание в следния състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар П.Г.,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 1107 по описа за 2011г., за да се произнесе съобрази следното:

 

 

            Производството е на основание чл.250, ал.3 във вр. с чл.248, ал.3 и във вр. с чл.78, ал.1 и 8 от ГПК, и във вр. с чл.36, ал.1 и 2 от Закона за адвокатурата/ЗАдв./ във вр. с чл.7, ал.2, т.4 от Наредба № 1/2004г. на Висшия адвокатски съвет/ВАС/- София.

 

         По делото са постъпили 3 бр. отделни писмени Молби вх.№ 2743/01.03.2013г./л.227 от делото/, вх.№ 2742/01.03.2013г./л.228 от делото/ и вх.№ 5362/24.04.2013г./л.235 от делото/, с които ищецът моли съда да допълни постановеното изцяло позитивно за него свое първоинстанционно Решение № 94/22.02.2013г./л.216- 223 от делото/ в частта му за разноските, които са поискани изрично с Исковата молба, с представения списък съгласно чл.80 от ГПК, с пледоарията на процесуалния му представител- юрисконсулт и с писмената му защита/л.211- 213 от делото/.

 

         Съдът е счел, че се налага насрочване на делото в открито съдебно заседание по направеното искане от ищеца по делото с оглед изричната разпоредба на чл.250, ал.2, изр.1 от ГПК, което е проведено на 25.07.2013г., в което се е явил процесуален представител само на ищеца, но не се е явил процесуален представител на ответника.

 

По направените искания съдът следва да се произнесе с настоящото Допълнително Решение в след вече проведеното  и приключено открито съдебно заседание, с призоваване на страните и техните процесуални представители по делото.

 

         При извършената размяна на книжа по реда на чл.250, ал.2, изр.1 от ГПК във вр. с чл.131- 133 от ГПК, в законния 1-седмичен срок ответникът не е подал писмени възражения, не е изразил становище по искането и не е пледирал лично или чрез процесуален представител пред настоящия първоинстанционен съд.

 

След като се запозна с изложеното в 3 бр. Молби на ищеца, с текста на постановеното си вече първоначално Решение, със събраните до момента по делото доказателства и материали, и като взе предвид приложимите по случая материално - правни и процесуални норми, съдът счита за изяснено следното:

 

ОТНОСНО ПРОЦЕСУАЛНАТА ДОПУСТИМОСТ НА ИСКАНЕТО:

         Действително съдът не се е произнесъл в мотивите и диспозитива на постановеното си изцяло позитивно за ищеца и съответно изцяло негативно за ответника свое първоинстанционно Решение, по отношение на претендираните от ищеца и направени от него разноски по делото.

 

         Искането с вх.№ от 01.03.2013г./л.227 от делото/ е направено своевременно от ищеца в рамките на законния 1-месечен срок за него по чл.250, ал.1, изр.2, пр.1 от ГПК, тъй като съобщението за Решението му е връчено на 28.02.2013г./Разписка на л.226 от делото/.

 

Поради което искането е процесуално допустимо, своевременно направено, от ищцовата страна, която има законното право на това, и настоящият първоинстанционен съд следва да се произнесе по тях с настоящото си Допълнително Решение по реда на чл.78, ал.1 и във вр. с чл.250, ал.3 от ГПК.

 

ОТНОСНО МАТЕРИАЛНАТА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА ИСКАНЕТО:

Видно от материалите по делото, ищецът е направил по делото разноски в размер на 440 лв. за депозит и допълнително заплащане за вещо лице, и претендира юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв.- или разноски в размер на общо 590 лв. Юрисконсултското възнаграждение на процесуалния представител на ищеца, в размер на съответното адвокатско такова, не представлява прекомерен размер по смисъла на чл.78, ал.5 във вр. с ал.3 и 4 от ГПК във вр. с чл.36, ал.1 и 2 от ЗАдв. във вр. с чл.7, ал.2, т.4 от Наредба № 1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения на Висшия адвокатски съвет/ВАС/- София, с оглед данъчната оценка на претендирания недвижим имот.

 

         Поради което искането на ищеца се явява изцяло основателно и доказано, и следва на основание чл.250 от ГПК да бъде изцяло уважено, като се допълни първоначалното Решение в частта му за разноските на ищеца по делото, ведно с всички законни последици от това, като ответникът бъде осъден да заплати на ищеца изцяло направените разноски в размер на общо 590 лв., ведно със законните последици от това.

 

Настоящото Допълнително съдебно Решение, следва да се връчи по надлежния ред на всяка от страните по делото.

 

То може да се обжалва от всяка от страните в общия 2- седмичен срок от връчването му на всяка от страните по правилата на чл.250, ал.3 и във вр. с чл.258- 259, ал.1 от ГПК, чрез настоящия първоинстанционен ОС- Ст.Загора, пред въззивния му Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

 

Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.250, ал.3 във вр. с чл.248, ал.3 и във вр. с чл.78, ал.1 и 8 от ГПК, и във вр. с чл.36, ал.1 и 2 от ЗАдв. във вр. с чл.7, ал.2, т.4 от Наредба № 1/2004г. на ВАС- София, първоинстанционният Окръжен съд - Стара Загора

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

 

ОСЪЖДА ответника „Федерация на научно-техническите съюзи в България"/ФНТСБ/- БУЛСТАТ 000703172, регистрирано с Решение по ф.д.№ 884/1989г. на Софийски градски съд/СГС/, със седалище гр.София, община Столична,  ул.„Раковски" № 108, да заплати на ищеца Областен управител- Стара Загора, като представител на Държавата, гр.Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 108, ЕИК- 123138141, общо сумата 590 лв./петстотин и деветдесет лева/ разноски по делото.

 

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 2- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с въззивна жалба чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

 

              ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: