Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 288                          12.07.2013г.               град Стара Загора

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Гражданско отделение, ТРЕТИ граждански състав,                  на деветнадесети март 2013 г.

в публичното заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : Николай Уруков

Секретар  НИКОЛЕТА ГОЧЕВА

Прокурор  ……………………………………………………………..

като разгледа докладваното от съдията – докладчик УРУКОВ 

Гражданско дело № 1118 по описа за 2012 година, за да се произнесе съобрази следното :

 

 

       

Производството е на основание чл.45- 49 и чл.82- чл.86 от ЗЗД.

 

Постъпила е Искова молба от юридическото лице “ТЕЦ М.”- ЕАД- с.К., общ.Р., обл.С. против ответника- търговския субект ЕТ“П.Г.”***, с която се иска от съда да приеме за доказано, че ответникът чрез незаконно изтеглен ДДС умишлено го е увредил по реда на чл.45 и сл. от ЗЗД, поради което моли ответникът да бъде осъден да му заплати парично обезщетение в размер на общо 25 588,54 лв., от която главница 22 977,63 лв. и мораторна лихва 2 610, 91 лв., ведно със законната лихва върху главницата от датата на завеждане на иска в съда- 12.08.2009г. до окончателното изплащане на сумите, както и всички разноски по делото.

 

Искът е процесуално допустим, родово и местно подсъден на настоящия ОС-С.като първа съдебна инстанция, исковата молба е редовна, отговаря на изискванията по чл.127, чл.128 и чл.129, ал.1 от ГПК/2008г./, и не са налице абсолютните законови пречки по смисъла на чл.129, ал.2-6 и чл.130 от ГПК/2008г./.

 

След изпълнение на процедурата по размяна на книжа по чл.131, ал.1 от ГПК/2008г./, в рамките на законния 1-месечен срок по чл.131, ал.1 от ГПК/2008г./, ответникът е подал писмен отговор по реда на чл.131, ал.2-3 и чл.132 от ГПК/2008г./, като счита на първо място, че искът се явява процесуално недопустим и поведението на ответника изключвало приложението на чл.49 от ЗЗД, поради което моли да бъде прекратено производството по делото, ведно с всички законови последици от това.

На второ място счита, че искът се явява неоснователен, по съображенията подробно изложени в писмения отговор. Счита, че ЕТ “П.Г.” с ЕИК ……. не е пасивно легитимиран да отговоря по иска, тъй като този търговец не бил правоприемника на правата и задълженията по търговските сделки на ЕТ “П.Г.-Х. Г.” с ЕИК …..

Също така ответника с отговора си твърди, че не е налице виновно и противоправно поведение /действие или бездействие/ от страна на ЕТ “П.Г.”. Подробни съображения в тази насока са изложени в писмения отговор на ответника.

Освен това твърди, че на отделно основание, всички фактури, посочени от ищеца, които били обекта на  проверката, не били подписани от лицето Х. Г. и носели подписа на неизвестно лице. Оспорва истинността на частните документи –фактури, представени от ищеца по отношението на техния подпис и дата, тъй като с оглед на обстоятелството, че не носели подписа на П.Г.. В тази връзка моли да се отхвърли иска, ведно със съединените с него искове, като неоснователни.

 

Ищецът “ТЕЦ “ТЕЦ М.”- ЕАД- с.К., общ.Р., обл.С., редовно и своевременно призовани не изпращат упълномощен представител по делото.

 

Ответникът - търговския субект ЕТ“П.Г.”***, редовно и своевременно призован, явява се лично, заедно с адв. Ж., като заемат становището, че искът се явява неоснователен и недоказан и като такъв следва да бъде изцяло отхвърлен по съображенията, подробно изложени в съдебното заседание по съществото на делото.

 

        След като се запозна с направените в Исковата молба претенции, със становищата на всяка една от страните по делото, със събраните по делото писмени доказателства, със заключенията на съдебно- икономическата експертиза по делото и с приложимите по казуса материално-правни и процесуални норми, ОС-Ст.Загора счита за изяснено и доказано следното:

 

        Видно от заключението на назначената, изпълнена, изслушана и приета като доказателство по делото съдебно-счетоводна експертиза и от допълнителното заключение към същата издадени са общо 4 броя фактури от „П.Г. - Х. Г." ЕТ на "ТЕЦ М." ЕАД на обща стойност 137 865.82 лв. с ДДС.

В материалите по делото и тези предоставени от ответника са приложени фактури издадени от ЕТ „К. П." на „П.Г. - Х. Г." ЕТ описани в заключенията на експертизите.

Не са представени данни за възлагане на същите СМР, от ищеца на трето лице -подизпълнител. Не е представен договор за възлагане от страна на „П.Г. - Х. Г." ЕТ на ЕТ „К. П.", но са издадени фактури както следва:

1. Ф-ра № .., с данъчна основа - в размер на 25 342.36 лева и ДДС в размер на 5 068.47 лева. Данъчен период м.09.2005 год. Фактурата е отразена в дневника за продажби на „П.Г. - Х. Г." ЕТ за периода 01.09.-30.09.2005 год. Основанието за издаване на фактурата е Извършено СМР по протокол.

В същия данъчен период е издадена Ф-ра № ., с данъчна основа - в размер на 25 042.00 лева и ДДС в размер на 5 008.40 лева от ЕТ „К. П.", на „П.Г. - Х. Г.ЕТ. Фактурата е отразена в дневника за покупки на „П.Г. - Х. Г." ЕТ за периода 01.09.-30.09.2005 год.като за предмет на сделката е посочено- Покупка. Не е представена фактурата за да се уточни какво точно е фактурирано СМР или друго. Датата на издаване на фактурата от ЕТ „К. П." е след фактуриране на СМР от „П.Г. - Х. Г." ЕТ на "ТЕЦ М." ЕАД

Представено е от ТД на НАП П. офис Стара Загора заверено копие на СД по ЗДДС № 2400…г. ведно с дневниците за покупки и продажби за м. 09.2005 год.

2.Ф-ра № ., с данъчна основа - в размер на 48 470.95 лева и ДДС в размер на 9 694.00 лева. Данъчен период м. 10.2005 год. Фактурата е отразена в дневника за продажби на „П.Г. - Х. Г." ЕТ  за периода 01.10.-31.10.2005 год. Основанието   за   издаване   на   фактурата   е   Извършени   СМР   съгл.   Договор №.. и Протокол за извършени СМР.

В същия данъчен период е издадена и Ф-ра под № ., с данъчна основа - в размер на 48000.00 лева и ДДС в размер на 9600.00 лева от . ЕТ „К П”, на „П.Г. - Х. Г” ЕТ.” ЕТ.

Фактурата е отразена в дневника за покупки на „П.Г. - Х. Г" ЕТ за периода 01.10.-31.10.2005 год.като за предмет на сделката е посочено- Покупка. Фактурата е приложена в материалите по делото.Фактурирано е СМР по договор. Представено от ТД на НАП П. офис Стара Загора заверено копие на СД по ЗДДС № . г., ведно с дневниците за покупки и продажби зам. 10.2005 год.

З.Ф-ра № .., с данъчна основа - в размер на 37 987.82 лева и ДДС в размер на 7 595.76 лева Данъчен период м.11.2005 год. Фактурата е отразена в дневника за продажби на „П.Г. - Х. Г" ЕТ за периода 01.11.-30.11.2005 год. Основанието   за   издаване   на   фактурата   е   извършени   СМР   съгласно   Договора под №7347/08.09.2005г. и Протокол за извършени СМР.

В същия данъчен период е издадена Ф-ра под № 0000000474/29.11.2005г, с данъчна основа - в размер на 38000.00 лева и ДДС в размер на 7600.00 лева от ЕТ „К. П.” на „П.Г. - Х. Г" ЕТ. Фактурата е отразена в дневника за покупки на „П.Г. - Х. Г" ЕТ за периода 01.11.-30.11.2005 год.като за предмет на сделката е посочено- Покупка. Фактурата е приложена в материалите по делото.Фактурирано е СМР по договор.

4.Ф-ра № 0000000150/17.11.2005г, с данъчна основа - в размер на 3 096.06 лева и ДДС в размер на 619.21 лева- данъчен кредит в размер на 619.21 лева. Данъчен период м.11.2005 год. Фактурата не е отразена в дневника за продажби на „П.Г. - Х. Г" ЕТ за периода 01.11.-30.11.2005 год.

В същия данъчен период е издадена Ф-ра № 0000000146/08.11.2005г, с данъчна основа - в размер на 3000.00 лева и ДДС в размер на 600.00 лева от . ЕТ „К П”, на „П.Г. - Х. Г” ЕТ.” ЕТ. Фактурата е отразена в дневника за покупки на „П.Г. - Х. Г" ЕТ за периода 01.11.-30.11.2005 год.като за предмет на сделката е посочено- Покупка. Фактурата е приложена в материалите по делото.Фактурирано дъски Зм. дъски 4 м. и платна .

Представено е от ТД на НАП П. офис С.заверено копие на СД по ЗДДС № 24009932426/14.12.2005. ведно с дневниците за покупки и продажби за м. 11.2005 год.

 

        Съдът намира от доказателствата по делото, че така предявения от ищеца иск се явява неоснователен по следните съображения:

        Настоящият ответник ЕТ   „П.    Г.",    съответно с ЕИК    …..  не    е    пасивно легитимиран да отговаря по иска. Този търговец не е правоприемник на правата и задълженията по търговските сделки на ЕТ"П.Г.- Х. Г." с ЕИК . Това е така, тъй като към датата на сделките, обективирани в посочените в исковата молба фактури, предприятието на едноличния търговец е било прехвърлено на лицето Х. Г.. В тази насока Окръжната прокуратура – С.с Постановлението си под № 3888/2010г. от 19.03.2012 год., прието като писмено доказателство по настоящото дело /лист 18-20 от делото/ е констатирала, че това лице има вече регистриран едноличен търговец преди придобиването на предприятието от П.Г.-което съставлява обективна законова пречка да бъде вписано както придобиването на ЕТ"П.Г." от Х. Георгиев, така и да бъдат вписани всички нови обстоятелства по партидата на тази фирма. Ето защо. след проведено исково производство, по силата на съдебно решение, е заличено с обратна сила вписаното прехвърляне на фирмата. Съдът, с решение от 17.12.2007 година заличава от търговския регистър при ОС- С. вписваните нови обстоятелства- прехвърляне на предприятието от П.Г. на Х. Г.. Предприятието не се прехвърля обратно на П.С.Г., ведно с всички права и задължения на Х. Георгиев, а се възстановява по силата на закона състоянието отпреди нищожните вписвания- само със съвкупността от права и задължения, които е притежавало предприятието преди датата на незаконосъобразното и заличено прехвърляне. Отговорността за вреди следва да се носи от лицето Х. Г., който, съгласно съдебното решение, неправомерно и при забраната на Търговския закон, се е легитимирал като ЕТ"П.Г.". Неговата легитимация като ЕТ „П.Г." и представителната му власт като търговец с това наименование са заличени с обратна сила- като неслучили се. Ето защо, всички задължения, поети от това лице и отговорността за всички действия през времето на незаконната регистрация се носят лично от него, като неограничено отговорен търговец-физическо лице без регистрация.

Не    е    налице    виновно    и    против оправно    поведение /действие или бездействие/ от страна на настоящия ответник ЕТ "П.Г."***. Причината да бъде отказано   приспадането   на  данъчен   кредит   за   дружеството   ищец   е   поради ненамирането на търговеца Х. Г. за извършване на насрещна проверка по  посочените  фактури.  Това лице  не  е  намерено  от  органа  по  приходите, извършвал ревизията, защото се е намирало в Затвора – С., където е излежавало  ефективно  присъда ..лишаване  от свобода".  След  изтърпяване  на наказанието, на същия е било образувано и данъчно  производство и назначена данъчната ревизия, както е и било образувано досъдебно производство по чл. 255, ал.1   от НК. С влязлото в сила Постановление от 19.03.2012 година, Окръжният прокурор е прекратил производството, като е приел, че дължимият от доставчика на услугата ДДС е надлежно внесен и липсва основание да му се търси отговорност. Видно от справките-декларации  по ДДС  за същия  период при  извършената на Х. Г. Г. ревизия, е било установено, че всички облагаеми сделки с ищеца  ТЕЦ М.” ЕАД са били вписани в дневниците за продажби на ЕТ „П.Г.- Х. Г." и ДДС е бил надлежно начислен. По изложените
причини,  не е  налице
виновно  поведение /чрез бездействие/,  изразяващо се  в неоказване на съдействие на данъчните служители за извършване на ревизията на ищеца. Причините за това са били обективни и не могат да се вменят във вина дори и на третото за настоящия спор лице Х. Георгиев, тъй като поради лишаването му от свобода до същия не е достигнало искането за извършване на насрещна проверка - за да може той да избира да окаже или да не окаже съдействие на данъчния орган.

 

Съдът намира също така от доказателствата по делото, че ЕТ "П.Г.- Х. Г.” не се явява възложителя, а изпълнителя на услугите в полза на Възложителя „ТЕЦ М.” ЕАД.  Едноличният  търговец е възложил съответно  същите строително-монтажни работи  на подизпълнител - третото лице ЕТ „К. П.”, град Пловдив,  като всички суми, получавани от ответника, са били префактурирани и получавани от този подизпълнител. Именно на него е следвало да се направи данъчна проверка от органа по приходите, но не са налице по делото данни такава да е направена. Ако този подизпълнител не е окажел съдействие нему е следвало да се търси отговорност за вреди от виновното бездействие.

 

        С оглед на гореизложените съображения и доводи, съдът намира, че искът се явява неоснователен и недоказан, поради което този иск следва да се отхвърли изцяло, ведно със законните последици от това.

 

        На основание чл.78, ал.3 от ГПК ищеца следва да бъде осъден да заплати на ответникът направените от последния разноски по делото пред съответните съдебни инстанции общо в размер на 833 лева, от които 33 лева ДТ за обжалване и за съдебно удостоверение, 100 лева възнаграждение за вещото лице, внесено и заплатено от ответника и 700 лева възнаграждение за едни адвокат – адв. Ал.Ж. от СТАК.

 

        Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл.49 във връзка с чл.45 от ЗЗД, Окръжен съд- гр.Стара Загора

 

 

                                    Р      Е      Ш      И     :

 

 

ОТХВЪРЛЯ иска на “ТЕЦ М.”- ЕАД- с.К., общ.Р., обл.С. със седалище и адрес на управление с.К., общ.Р., обл.С.с ЕИК .. представлявано от инж.Г. П. Х. в качеството си на Главен изпълнителен директор и инж.Е. Г. С. в качеството си на изпълнителен директор против ответника ЕТ“П.Г.”***, ЕИК …. със седалище в град С., адрес на управление -ул."Ц. И. Ш."№ . ап.., представляван от П.С.Г. ЕГН ********** и със съдебен адрес: адвокат  А.Ж.,   Адвокатска   колегия   -   С., ул.”Ц. И. Ш."№ ., ет.., с който се иска  ответникът да бъде осъден да заплати на ищеца парично обезщетение в размер на общо 25 588,54 лв., от която главница 22 977, 63 лв. и мораторна лихва 2 610, 91 лв., ведно със законната лихва върху главницата от датата на завеждане на иска в съда- 12.08.2009г. до окончателното изплащане на сумите, както и всички разноски по делото, като неоснователен и недоказан.

 

        ОСЪЖДА “ТЕЦ М.”- ЕАД- с.К., общ.Р., обл.С. със седалище и адрес на управление с.К., общ.Р.обл.С. с ЕИК ….. представлявано от инж.Г.П. Х. в качеството си на Главен изпълнителен директор и инж. Е. Г. С.в качеството си на изпълнителен директор ДА ЗАПЛАТИ на ответника ЕТ “П.Г.”***, ЕИК….. със седалище в град С., адрес на управление -ул."Ца. И. Ш." № ., ап.., представляван от П.С.Г. ЕГН ********** и със съдебен адрес: адвокат  А.Ж.,   Адвокатска   колегия   -   С., ул.”Ц. И.Ш."№ .ет. ., сумата в размер на 833 /осемстотин тридесет и три/ лева, представляваща направените от ответника разноски по делото.

 

        РЕШЕНИЕТО може да се обжалва и протестира в 2-седмичен срок от връчването му на страните с въззивна жалба чрез Окръжен съд- гр.С.пред Апелативен съд- гр.П..

 

 

 

 

 

                                        ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :