Р Е Ш Е Н И Е

 

287                                   12.07.2013 г.                            гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД            І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ   

на дванадесети юни                                             две хиляди и тринадесета  година

в закрито заседание в следния състав:

    

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                                              ЧЛЕНОВЕ:  РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                                                                       МАРИАНА МАВРОДИЕВА

Секретар  ………………….……………

Прокурор  ……………………………...

като  разгледа  докладваното  от  съдията  -  докладчик   МАВРОДИЕВА

въззивно  гр.   дело   N 1195  по  описа  за  2013 година.

 

Производството е образувано след връщането му от ВКС за ново разглеждане от друг състав, с решение № 87 от 16.05.2013., постановено по гр.д.№ 61/2013г. по описа на ВКС. 

 

Предмет на разглеждане е въззивната жалба на С. И.П., М.С.П. и Е.Т.П. против постановление за възлагане на недвижим имот от 03.08.2011г. на ЧСИ Г.И., по изп. дело № 1280/2010 г. 

 

Жалбоподателите считат, че обжалваното действие на съдия-изпълнителя е незаконосъобразно и неправилно и следва да бъде отменено. Излагат твърдения, че в хода на изпълнителното производство били допуснати съществени нарушения, които опорочавали публичната продан.  Сочат, че те - наследниците на ипотекарния длъжник не били конституирани като страни в производството, не им била изпратена покана за доброволно изпълнение, не били уведомени за продажбата, с което били накърнени правата им. Не била извършена проверка относно несеквестируемостта на имота и била нарушена процедурата по наддаването при публична продан. ЧСИ не се е съобразил със споразумението от 29.04.2011г., подписано между “Райфайзенбанк” ЕАД от една страна и С. И.П., М.С.П. и Т.И.П. от друга страна по силата, на което банката поела задължения да не предприема съдебни действия за периода на действие на споразумението. При новото разглеждане на делото в съдебно заседание взема становище, че поддържа жалбата си и моли да се отмени постановлението за възлагане на недвижимия имот. 

 

         Взискателят “Райфайзенбанк” ЕАД - гр. София, оспорва допустимостта на жалбата, както и основателността и. Счита, че обжалваното действие на ЧСИ е правилно и законосъобразно. Моли жалбата да бъде отхвърлена. В съдебно заседание, взема становище че поддържа възраженията си.

 

         Ипотекарният длъжник И.Т.П. взема становище, че е съгласна със становището на жалбоподателя П. и поддържа искането му.

 

         Частният съдебен изпълнителят в приложеното писмено обяснение, излага съображения за недопустимост за обжалване, а по същество - за законосъобразност на обжалваното действие. Излага становище, че жалбата е недопустима, а разгледана по същество - неоснователна.

 

Старозагорският окръжен съд, като обсъди направените в жалбата оплаквания, становищата на страните и като разгледа приложеното изпълнително дело, намира за установено следното:    

 

Жалбата е допустима.

 

Изпълнително дело № 1280/10г. по описа на ЧСИ Г.И., рег. №765 с район на действие - ОС Ст.Загора е образувано по молба на “Райфайзенбанк/България/” ЕАД - гр. София и приложен изпълнителен лист, издаден по гр.д. №5138/2010г. по описа на СтРС в полза на взискателя, с който С.Т.П. е осъден да заплати сумата … лв. за просрочена главница ведно със законната лихва от 15.09.2010 г. до изплащане на вземането, … лв.- просрочена редовна лихва от 10.01.2010 г. до 12.08.2010г. вкл., …лв.-просрочена наказателна лихва за периода от 10.06.10г.-14.09.2010г.  вкл. със … лв.- просрочена лихва съгл. чл.2 б.”в” и “г”, вр. с чл.8 от Анекс №1/19.11.2009 г. съобразно извлечение от счетоводните книги на заявителя към 14.09.2010 г. по договор за банков кредит от 21.03.2008 г. и Анекс №1/19.11.2009 г. както и сумата … лв.- разноски по делото.

 

Съгласно разпоредбата на чл. 435, ал. 3 ГПК постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице, внесло задатък до последния ден на проданта, и от взискател, участвал като наддавач, без да дължи задатък, както и от длъжника, поради това, че наддаването при  публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Предвид изложеното, съдът намира, че подадената жалба против действията на ЧСИ е допустима и следва да бъде разгледана по същество, тъй като в същата  се прави оплакване за нарушена процедурата по наддаването при публичната продан.

 

Наведените оплаквания за нарушена процедура по провеждане на публичната продан, изразяващо се в не уведомяване на наследниците на починалия ипотекарен длъжник Т.И.П., починал на 24.07.2011г., за провеждането и, съдът намира за неоснователно. ЧСИ не следва да спира публичната продан, при смърт на длъжника, респ. ипотекарния длъжник, след като за проданта на недвижимия имот вече е направено обявление / чл.432, т.3 от ГПК/. В случая обявлението за публичната продан е връчено на страните на 24.06.2011г. За ЧСИ не съществува задължение за изпращане на нова покана за доброволно изпълнение на наследниците на ипотекарния длъжник, при неговата смърт, след като вече по делото са извършени действия по изпълнението – аргумент от чл.428, ал.3 от ГПК.  В този смисъл не е налице задължение на ЧСИ да уведомява наследниците на починалия ипотекарен длъжник за насрочената публична продан, след като вече веднъж е бил уведомен ипотекарния длъжник за започване на процедурата по публична продажба на имота.

 

Неоснователно е и възражението на жалбоподателите, че ЧСИ не е извършил проверка относно несеквестируемостта на имота. Разпоредбата на чл.445 ГПК, предвижда, че от забраните по чл.444 ГПК не могат да се ползват длъжниците относно вещи, върху които е учреден залог или ипотека, когато взискател е заложният или ипотекарният кредитор. В този смисъл ипотекарните  длъжници, при учредяване на ипотека върху имота си в полза на банката, сами са се лишили от предвидената в чл.444 от ГПК защита.

 

Не е налице и незаконосъобразност на обжалваното изпълнително действие, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Това е така, защото в търга е участвал само един наддавач, чието предложение е единствено.

 

Споразумението от 29.04.2011г., на което се позовават страните касае вътрешни отношения между тях и не по никакъв начин не задължава ЧСИ. Въпреки това, обаче ЧСИ се е съобразил с уговореното между страните. След представянето му по изпълнителното дело с молба от взискателя, не е извършвал никакви действия по изпълнение. Едва след постъпване на молба от взискателя от 20.06.2011г. позоваваща се на неизпълнение на споразумението от страна на длъжника и ипотекарния длъжник,  ЧСИ е насрочил нова публична продан.

 

Предвид гореизложеното, окръжният съд намира, че обжалваното действие на частния съдебен изпълнител е правилно и законосъобразно, поради което жалбата се явява неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

 

         Водим от горните мотиви и на основание чл.437 от ГПК, Окръжният съд

                                       

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.И.П., ЕГН **********, М.С.П., ЕГН ********** и Е.Т.П., ЕГН ********** и тримата от гр.Ст.Загора кв. “…” №…вх….ет….ап…., против постановление за възлагане на недвижим имот от 03.08.2011г. на ЧСИ Г.И. по изп.д. №1280/10 г. по описа на ЧСИ като неоснователна.

 

          

 

         Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

ЧЛЕНОВЕ: