Р Е Ш Е Н И Е

 

281                                 10.07.2013 г.                          гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД           І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На деветнадесети юни                                         две хиляди и тринадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА - ЯНЧЕВА                                        

         Р. ТИХОЛОВА   

       ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                      МАРИАНА МАВРОДИЕВА

Секретар П.В.

Прокурор……………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА

въззивно гражданско дело N 1208 по описа за 2013 година.

         

                Производството е образувано по въззивната жалба на адв. Р.С., като пълномощник на П.П.С. против решение № 529 от 25.04.2013г., постановено по гр.д.№ 6726/2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което се отхвърлят предявените искове от П.П.С. против Професионална гимназия по облекло и хранене „Райна Княгинягр. Стара Загора, представлявана от директора З.К. за признаване уволнението, извършено със заповед № 52/01.10.2012г. на директора на Професионална гимназия по облекло и хранене „Райна Княгиня гр. Стара Загора на основание чл. 328 ал. 1, т. 2 от КТ, за незаконно и неговата отмяна, за възстановяване на преди заеманата работа, за изплащане на обезщетение по чл.225, ал. 1 от КТ в размер на лева, за изплащане на обезщетение за забава на обезщетението по чл.225 ал.1 от КТ за периода от 01.10.2012г. до 15.11.2012г. в размер на лева, като неоснователни и недоказани, присъдени са разноски.

 

Въззивницата счита, че решението е неправилно, като постановено в нарушение на закона, при съществени процесуални нарушения и необосновано. Излага подробни съображения в жалбата си, които съдът е докладвал в съдебно заседание. Моли да се отхвърли решението на РС Стара Загора като неправилно и да се постанови друго, с което да се уважат обективно съединените искове, с правно основание чл.344, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от КТ. Претендира за разноските.

 

Въззиваемата страна Професионална гимназия по облекло и хранене “Райна Княгиня” – гр.Стара Загора, чрез процесуалния си представител адв. В.Ц. оспорва жалбата като неоснователна. Счита, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно. Излага съображения в съдебно заседание. Моли да се потвърди първоинстанционното решение и да се отхвърлят исковете.

 

Съдът, след като провери събраните по делото доказателства и обсъди становищата на страните, намира за установена следната фактическа и правна обстановка по делото:

 

Производството е образувано по предявени искове за отмяна на уволнение, за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност и за заплащане на обезщетение за оставане без работа поради незаконно уволнение, с правно основание чл.344 ал.1 т.1, т.2 и т.3 от КТ.

 

Ищцата П.П.С. твърди в исковата си молба, че със Заповед на Директора на ПГ по облекло и хранене Райна Княгиня гр.Стара Загора, трудовото й правоотношение било прекратено на основание чл. 328, ал. 1, т.2 от КТ, считано от 01.10.2012г. Счита, че заповедта била незаконосъобразна, тъй като при прекратяване на правоотношението, работодателят не бил спазил процедурата и не било извършено реално съкращаване на щата. Списък Образец №1 на училището за учебната 2012- 2013г. бил съгласуван от Началника на РИО- Стара Загора и утвърден от Директора на ПГ по облекло и хранене, след връчване на предизвестие. Твърди, че не било спазено и правото на подбор, тъй като ответника не бил запазил правоотношението с тези служители, които имали по-висока квалификация. Само формално било спазено изискването на закона, за подбора била назначена комисия, която да вземе решение и да бъде съставен протокол. Не било взето предвид, че тя има по - висока квалификация, отговаряла на заеманата длъжност и работила в училището от 1994 година. Също така не и били налагани дисциплинарни наказания. Ответникът не бил спазил и задължението да установи дали въпросният работник не се ползва със защита при уволнение по чл. 333 от КТ. Твърди, че тя била трудоустроена с ТЕЛК,  което била представила в училището през месец март 2011г., а самото решение имало срок до 01.03.2013г. Освен това била член на синдикалната организация на съюза на българските учители, а не било взето тяхното становище. Моли съда да постанови решение, с което да отмени обжалваната заповед, да я възстанови на работа, да осъди ответника да й заплати обезщетение по чл.225 ал. 1 от КТ, представляващо шест брутни заплати в размер на лева, както и мораторна лихва за забава в размер на лева за периода от 01.10.2012г. до 15.11.2012г.Ответникът Професионална гимназия по облекло и хранене „Райна Княгиня гр. Стара Загора, представлявана от директора З.К., оспорва исковете по основание, като твърди, че Заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение била законосъобразна и мотивирана и издадена при спазване на изискванията на КТ. Предвид обстоятелството, че заеманата от ищцата длъжност била единствена, работодателят нямал задължение за извършване на подбор. Въпреки това, комисията назначена със заповед на Директора на ПГОХ „Р.Княгиня гр.Стара Загора извършила оценяване на ищцата, като взела предвид притежаваното от нея образование и квалификационна степен. Не отговаряло на истината твърдението, че работодателят не бил спазил изискването да установи наличието на основание за закрила спрямо подлежащите на съкращение служители. Ищцата била поканена да декларира наличието на фактите, посочени в чл.333 от КТ. С Декларация от 26.06.2012г., П.П.С. декларирала, че не ползва закрила при уволнение. Прави възражения за прихващане на претендиралото от ищцата  обезщетение по чл.225 със сумата от лв., изплатени на ищцата като обезщетение по чл.222 от КТ в размер на лв. и чл.220 от КТ в размер на лв. Моли съда да отхвърли като неоснователни и недоказани предявените искове.

Безспорно се установи по делото, че ищцата е работила по трудово правоотношение в ответното училище и е заемала длъжността Старши учител практическо обучение до 01.10.2012г. Със заповед № 52/01.10.2012г. е  прекратено трудовото й правоотношение на основание чл.328, ал. 1, т.2 предложение 2-ро във връзка с чл.326 ал.2 от КТ.

За да е налице законосъобразно уволнение по чл.328, ал.1 т.2, предложение второ от КТ е необходимо да са налице следните условия: съкращението в щата да е реално, т.е. съответната трудова функция действително да се премахва, а не само да се променя наименованието на съответстващата й длъжност при запазване характера на извършваната работа; съкращаването на щата да е налице към момента на уволнението и на фактическото премахване на съответната трудова функция или уволнението да следва съкращаването на щата; да бъде извършено по съответния ред и от органа, който има право да извършва това уволнение. В тежест на ответника – работодател е да установи законосъобразността на уволнението.

 

Със заповед № 52/01.10.2012г. на Професионална гимназия по облекло и хранене “Райна Княгиня гр. Стара Загора е прекратено трудовото правоотношение на П.П.С., поради съкращение на 1бр. от длъжността „Учител практическо обучение”, след осъществен подбор по чл.329 от КТ на основание чл.328 ал.1, т.2, предложение второ от КТ във връзка с чл.326 ал.2 от КТ.

 

От приложеното по делото поименно длъжностно разписание на персонала и работните заплати в ПГОХ „Р.Княгиня гр.Стара Загора, в сила от 01.07.2012г., изготвено въз основа на заповед № 490/29.06.2012г. на Директора е видно, че ищцата П.П.С., вписана под № 38, е на длъжност старши учител, по предмет “Технология на облеклото”, с ПКС “Практика –облекло. От представеното Структурно щатно разписание за учебната 2011- 2012г. в сила от 01.07.2012г., утвърдено със заповед № 490 от 29.06.2012г. на Директора, се установява, че длъжността “учител практическо обучение – облекло” е една.

 

В утвърдения проект за структурно щатно разписание, в сила от 03.09.2012г. е видно, че длъжността на ищцата не съществува, а длъжността “учител теоретично обучение - облекло” от 3 бр. е намаляла на 1 бр. 

От заключението на назначената по делото съдебно - икономическата експертиза се установява, че в ПГОХ „Р.Княгиня гр.Стара Загора е налице намаление на числеността на работещите, като към 01.07.2012г., длъжностите са били 43 броя, а към 03.09.2012г. - 39 броя. От заключението на вещото лице е видно, че за учебната 2012/2013 година е сформирана 1 паралелка в направление „Облекло”, с 1 брой учител по техника и технология на текстила. Налице е намаление на броя на длъжностите в направление „Облекло от 4 бр.  към 01.07.2012г. на 1 бр. към 03.09.2012г. След извършен подбор единствената длъжност в това направление  е заета от В.Ц.Р., чието трудово правоотношение е запазено.

Безспорно е, че заеманата от ищцата длъжност е била само една, поради което работодателят не е имал задължение да извърши подбор. Въпреки това, със Заповед № 595/ 03.09.2012г. на Директора на ПГОХ „Р.Княгиня гр.Стара Загора е назначена комисия, която е извършила оценяване на ищцата и другите учители заемащи, длъжността “учител теоретично обучение – облекло”, за което е съставен протокол от 10.09.2012г.

При съкращаване в щата на единствената щатна длъжност /трудова функция/, работодателят може да уволни съответния работник или служител, заемащ тази длъжност, или да направи подбор между него и друг /други/, заемащ близка или сходна длъжност. Ако правото на подбор бъде упражнено, работникът или служителят може да оспори уволнението във връзка с проведения подбор. В този случай съдът е длъжен да разгледа и прецени законосъобразността на извършения подбор. Правото на уволнение подлежи на съдебен контрол, както и правото на подбор като част от него. Закрилата на труда намира проявление в съдебния контрол за законност на подбора. При неговото осъществяване от работодателя, за работника или служителя се поражда правото да го оспори. В този смисъл е задължителната съдебна практика, отразена в Тълкувателно решение № 3 от 16.01.2012г. на ВКС по тълк. Д. № 3/2011г. на ОСГК.

Въззивната инстанция намира, че не се установи нарушение на разпоредбата на чл.333 от КТ от страна на работодателя при прекратяване на ТПО, тъй като липсват доказателства ищцата П.П.С. да се ползва от закрила при уволнение. Още повече, че с декларация от 25.06.2012г. тя е декларирала, че не ползва закрила при уволнение. Представеното решение на ТЕЛК не установява, наличие на някое от заболяванията, посочени в Наредба № 5, при които работниците боледуващи от тях имат особена закрила съгласно чл.333, ал.1 от  КТ.

 

          Не отговаря на истината твърдението в исковата молба на ищцата, че не било взето становището на синдикалната организация на съюза на българските учители, чийто член била тя. Видно от приложените към отговора на ответника писмени доказателства, преди прекратяване на трудовите правоотношения, работодателят е поискал становище от двете синдикални организации. Становище е постъпило и е налице по делото, макар и с него да се изразява несъгласие с прекратяването на трудовите правоотношения. Задължението на работодателя, предвидено в чл.10 ал.3 от КТД за системата на народната просвета е да вземе предварително становище на съответната синдикална организация. Това задължение е изпълнено, тъй като в КТД не се предвижда изискване за получаване на съгласие за прекратяване на трудовото правоотношение.

 

От представените по делото доказателства се установява по категоричен начин, че съкращението в щата при ответника е извършено реално. Длъжността „Учител практическо обучение по учебен предмет „Облекло” не съществува при ответника за учебната 2012/ 2013г. Съответната трудова функция действително е премахната, с оглед намаляване на паралелките, в това направление  през учебната 2012/2013г. в училището. Съкращаването на щата е налице към момента на уволнението и фактическото премахване на съответната трудова функция или уволнение следва съкращаването на щата, уволнението е извършено по съответния ред и от орган, който има право да извърши това.  

Като субективно право, упражняването на подбора е насочено към определена от законодателя цел - да бъде в интерес на производството или службата и към конкретно посочени резултати - да останат на работа тези, които имат по-висока квалификация и работят по-добре. Работодателят следва да провежда подбор съобразно изискванията на закона, прилагайки еднакви критерии при осъществяване на правото си по чл. 329 КТ /арг. от чл. 21 от Закона за защита срещу дискриминацията/, които независимо от спецификата на всяко производство или служба трябва да бъдат относими към нормативно регламентираните критерии. Точното прилагане на закона, към което е насочен съдебния контрол за законосъобразност не се изчерпва с констатиране формалното прилагане на критериите по чл. 329, ал. 1 КТ, а обхваща проверката на приетите от работодателя и оспорени от работника или служителя оценки по същите критерии. Като преценява обосноваността на оценките по чл. 329, ал. 1 КТ, съдът решава дали правото на подбор е осъществено съобразно установения правен режим.

Критериите по чл. 329, ал. 1 КТ имат обективни признаци и тяхното спазване може да бъде установено с всички доказателствени средства по ГПК. Подборът обхваща конкретни действия, които се свеждат до оценка работата на всеки участник в него, както и до съпоставянето на приетите показатели за изпълнение на законовите критерии, а в зависимост от извършеното сравнение и приемане на решение по основния въпрос, кои работници и служители имат по-висока квалификация и работят по-добре. Тези действия се обективират чрез външно изявената воля на работодателя. Критериите по чл. 329, ал. 1 КТ имат обективни признаци и тяхното спазване е начина за упражняване на правото на подбор и правото на уволнение, което при спор се преценява от съда. Когато преценката е обективирана в писмен документ, същият представлява писмено доказателство и при оспорване от уволнения работник или служител истинността на отразените в него обстоятелства подлежат на пълно доказване от работодателя чрез разпит на свидетели или прилагането на други доказателствени средства, с оглед установяване на действителните качества на участвалите в подбора. Формата на извършване на подбора е въпрос на работодателска преценка. Доказването му при оспорване, както на неговото извършване, така и на останалите въпроси - включването в подбора на всички необходими участници, прилагането на законовите критерии, обективното съответствие на оценката по отделните показатели на обективно проявените професионални качества и квалификация /подготовка/ на работника или служителя с оглед на възложената работа e допустимо с всички доказателствени средства.

В случая, ищцата оспорва оценяването на участниците в подбора, както и определянето на критериите и тежестта им в общата оценка при извършения подбор. Сочи, че неправилно са определени 30 т. за образование, а по 10 т. за другите критерии – професионална квалификационна степен или звание, допълнителна професионална квалификация, свързана със заеманата длъжност и резултати от контролната дейност за работата на служителя. Сочи на противоречие с КТ на извършеното оценяване, предвид изискването за равнопоставеност на критериите по – добра квалификация и по добрата работа.

 

Безспорно е, че квалификацията на работника не се определя само от образователния му ценз, а и от знанията и уменията му. Определянето на критериите за провеждания подбор от работодателя и тежестта на всеки от критериите в общата оценка, обаче, е въпрос на целесъобразност и не може да се проверява от съда. Работодателят е приел, че образованието, като част от квалификацията на служителя заема съществено място в общата оценка на оценяваните служители, при извършвания подбор. Определил е тежестта на останалите критерии: допълнителните професионални квалификации, професионалната квалификационна степен или звание и резултатите от контролната дейност на служителите в общата оценка на участващите в подбора лица. Това е негово право, тъй като той е този който определя критериите, по който ще се извършва подбора, както и между кои лица следва да се извърши. Преценката на съда за законосъобразност се отнася до проверка на включването на всички необходими участници, обективността при оценяването на участниците в подбора по определените критерии, съответствието на оценките по отделните показатели със обективно проявените професионални качества и квалификация на служителите, с оглед на изпълняваната работа.   

 

От представените по делото доказателства и с оглед определените критерии за извършване на подбора, съдът намира, че подбора е извършен обективно и дадените оценки съответстват на действителното положение. По критерия Притежавано образование, ищцата е получила 20 т., тъй като е с полувисше образование – учител по практика, специалност “ Технология на облеклото”, което съответства на изискванията на Инструкция № 2. По първия критерий Ц.Г.Й. и В.Ц.Р. са получили максимален брой точки – 30 т., тъй като имат висше образование по специалност Текстилна техника, съответно Техника и технология на текстила и облеклото, квалификация машинен инженер, учителска правоспособност, като образованието съответства на изискванията на Инструкция № 2.  По втория критерий – притежавана професионална квалификационна степен, ищцата П. С. и Ц.Й. са получили по 8 т., тъй като имат ІІ степен на професионална квалификация, а В.Р. – 0 т., тъй като не притежава такава. По третия критерий – допълнителна професионална квалификация, свързана със заеманата длъжност ищцата е оценена с 10 т., тъй като има допълнителна професионална квалификация. Ц.Й., тъй като не притежава допълнителна професионална квалификация, получава 0 т. , а В.Р., тъй като има допълнителна професионална квалификация – “Художествено оформяне и моделиране на текстилни и шивашки изделия” – 10 т. По последния критерий – резултати от контролната дейност, всички оценявани служители са с констатирани нарушения за 2010/2011г. , а за  2011/2012г. – първите две служителки, съгласно приложени доклади и констативни протоколи, поради което ищцата получава 4 т., Ц.Й. – 3 т./ 4 т. , а  В.Р. – 5 т.

 

При така установеното, въззивната инстанция намира, че извършеният подбор, отразен в представения протокол от 10.09.2012г., е извършен законосъобразно и в съответствие с определените критерии. Неоснователно е оплакването, че определените критерии и тежестта им в общата оценка водят до незаконосъобразност на извършения подбор. Не може да бъде споделено изложеното в жалбата, че при определянето на  критериите за извършване на подбора е следвало да се вземат предвид специфичните показатели, предвидени в националната програма диференцирано заплащане и наредба № 1 за работните заплати на персонала в системата на народната просвета от 2010г. на МОН. Предвидените критерии за по–високо заплащане в посочените по горе подзаконови актове, се отнасят за определяне на възнагражденията на служителите в системата на образованието и не е задължително същите да са критерии за извършен подбор.    Право на работодателя е да определи съответните критерии за оценяване на служителите, участващи в подбора.

 

Неоснователно е оплакването в жалбата, че Списък Образец № 1 на училището, бил съгласуван с началника на РИО и утвърден от директора след връчване на предизвестието.  Както вече бе посочено по – горе, необходимо е съкращаването на щата да е налице към момента на прекратяване на трудовото правоотношение, а не към момента на връчване на предизвестието.

 

Неоснователно е оплакването за незаконосъобразност на решението и за постановяването му при допуснато съществено процесуално нарушение от първоинстанционния съд, поради необсъждането на извършения подбор. Това е така, защото въззивната инстанция като инстанция, разглеждаща спора по същество има възможност да санира този недостатък на решението – липса на мотиви за законосъобразността на извършения подбор. Ето защо, допуснатото нарушение не е съществено и подлежи на саниране от въззивната инстанция.  

       Предвид гореизложените съображения, предявеният иск с правно основание чл.344, ал.1, т.1 КТ се явява неоснователен и недоказан. Процесната заповед за дисциплинарното уволнение на ищцата е законосъобразна, поради което предявените искове с правно основание чл.344, ал.1, т.1- 3 КТ следва да бъдат отхвърлени, както правилно е приел и първоинстанционният съд. Ето защо, въззивният съд намира, че обжалваното решение е правилно и следва да бъде потвърдено.

                 Водим от горните мотиви, Окръжният съд  

                                                      Р  Е  Ш  И :

        ПОТВЪРЖДАВА решение № 529 от 25.04.2013 г., постановено по гр.дело № 6726/2012 г. на Старозагорския районен съд.

 

          Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.

                                                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

         

          ЧЛЕНОВЕ: