Р Е Ш Е Н И Е

 

  279    /08.07.2013 година                                                  Град Стара Загора

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд                           ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На втори юли                                                                                        2013 година

В публично заседание, в следния състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                              ЧЛЕНОВЕ:  НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                      ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар С.С.

Прокурор   

като разгледа докладваното от чл. съдията М. САРАНЕДЕЛЧЕВА                 

въззивно гражданско дело номер 1210 по описа за 2013 година.

 

 

Обжалвано е решение № 277/05.03.2013г., постановено по гр. дело № 7153/2012г., по описа на С. районен съд.

 

Въззивниците Т. и Т. Д. молят да бъде отменено решението. Развиват подробни съображения във въззивната жалба. Претендират за направените разноски пред тази инстанция, съобразно представеният списък.

 

Въззиваемият Етажната собственост на собствениците на самостоятелни обекти в сграда “М.” гр. Н. са подали подробен писмен отговор на въззивната жалба, с който молят да се потвърди изцяло обжалваното решение и присъдят направените разноски.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

 

Предявени са искове с правно основание чл. 38, във вр. с чл. 6,

ал. 1, т. 8 от Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/ и чл. 86 от ЗЗД

 

По делото са представени копия от протокол на ОС на собствениците на сграда известна като “М.” от 19.04.2012г. за избиране на управителни органи и протокол от ОС на собствениците за приемане на годишен бюджет за приходите и разходите за 2011г. и определяне размерът на паричните вноски, дължими от собствениците за разходите за управление и поддържане на общите части.   

 

Ответниците по делото са собственици на апартамент 403 със застроена площ от 54.10 кв. метра, ведно с припадащите се 9.53 кв.метра ид.части от общите части на сградата, видно от представения нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 140/2009г.

 

По делото не се спори относно редовността на свикването на Общо събрание. След узнаване решението на ОС на ЕС от 08.07.2011г. – ответниците с писмено уведомление са заявили на управителя на ЕС, че за календарната 2012г. няма да пребивават в апартамента за повече от 30 дни, което е представено по делото.

 

По делото е прието като писмено доказателство копие на 13 страници от дневник за влизащите и излизащите за обекта от който се установява, че за периода 12.06.2011г. – 16.08.2011г. собствениците и техни гости са посещавали процесния имот седем пъти.

 

Съгласно чл. 48, ал. 8 от ЗУЕС собствениците, ползвателите и  обитателите на обекти в етажната собственост дължат ежемесечни вноски за поддържане на общите части в размер определен в закона. Съгласно чл. 51, ал. 2 от Закона собственик, ползвател или наемател който пребивава в ЕС не повече от 30 дни в рамките на една календарна година, не заплаща разходи по ал. 1. Съгласно чл. 51, ал. 2 от Закона, обнародван в ДВ брой № 6/2009г., в сила от 01.05.2009г. – деца до шестгодишна възраст и обитатели които пребивават в ЕС не повече т един месец, не заплащат разходите по ал. 1. С изменение на разпоредбата в сила от 29.07.2011г. – ДВ брой 57/26.07.2011г., възможността да не се плащат разходи е разпростряна и върху собствениците и ползвателите на имота.

 

Претенцията на ищеца се отнася за периода 01.03.2011г. до 20.02.2012г., съобразно решението на ОС на ЕС от 08.07.2011г. Предвид горното следва да се приеме, че  от 01.03.2011г. до 29.07.2011г. /деня, до който е действала старата редакция на чл. 51, ал. 2 от Закона, като собственици на самостоятелен обект/, ответниците дължат заплащане на разходите за управление и поддържане на общите части, въпреки че са пребивавали по-малко от тридесет дни за процесния период в имота си, които дължими разходи са по 220.35 лева за всеки един от ответниците. За периода от 30.07.2011г. /когато изменението на законовата разпоредба на чл. 51, ал. 2 от Закона е влязло в сила/, до 29.02.2012г. исковете са неоснователни.

Разпитаните свидетели Д. Д. и Е. И.установяват, че ответниците живеят в К. и рядко си идват. Свидетелят е придружавал ответника Д. два пъти до апартамента му в С., като престоят им там е бил за не  - повече от час. Представеното извлечение от дневника показва, че същият не е воден изрядно. Така например в дневника не е отразено излизане на собственика Д., който е влязъл в имота на 12.06.2011г. От 27.06.2011г. до 01.07. с.г. имотът е бил обитаван от сина на собствениците и негова приятелка но в дневника не е отразено напускането на имота. В същия е записано “напускане на имота на 05.08.2011г. от семейство”, но не е отразено “влизане”. Според ответниците те са ползвали и обитавали имота  в продължение на 23 дни през календарната година, но съгласно решението на ОС на ЕС до изменението на закона през м. юли 2011г., дължат разходи за управление на общите части. Едва след влизане в сила на посоченото изменение  решението на ОС на ЕС в тази част е нищожна. След този период собствениците, обитателите и ползвателите които пребивават в ЕС не повече от един месец, не заплащат разходи по ал. 1.

 

Въззивният съд намира за неоснователно направеното във въззивната жалба възражение, че решението на ОС противоречи на закона изцяло. Неоснователен е и довода за недействителност на решението на ОС относно определянето на месечната такса за поддръжка, тъй като събранието на ОС е проведено редовно, при необходимото мнозинство и същото не е обжалвано. Ответникът Д. или негов представител е присъствал на събранието и е направено възражение, което обаче не се отнася до размера на дължимите вноски.

 

Предвид изложеното въззивният съд намира, че обжалваното решение следва да се отмени частично над сумата 220.35 лв. и над 1.22 лева мораторна лихва, за всеки един от ответниците. Решението следва да бъде отменено в частта относно присъдените разноски. В полза на ищеца следва да се присъдят разноски по 81.50 лева на всеки един от ответниците, съгласно чл. 78, ал. 1 ГПК.

 

 

 В полза на ответниците следва да се присъди сумата 376 лева за всеки един от тях, дължима от ищеца, съгласно чл. 78, ал. 3 ГПК. В присъждането на разноските в полза на ответниците са включени всички направени разноски, като е взето предвид и определение № 994/26.03.2013г., постановено по същото дело по описа на РС.  Предвид това ответниците – въззивници следва да бъдат осъдени да заплатят в полза на бюджета по сметка на ОС-Ст.сумата 25 лв. - държава такса.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 271, ал. 1 ГПК, въззивният съд     

                                      Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ решение № 277/05.03.2013г., постановено по гр. дело № 7153/2012г., по описа на С. районен съд, в частта, в която са осъдени Т. и Т. Д. да заплатят на ЕС на собствениците на самостоятелен обект сграда “М.” – гр. Н., сумите над 220.35 лева – всеки един от тях  и над сумата 1.22 лева – мораторна лихва, всеки един от тях и дължими разноски по делото над сумата 81.50 лева, дължима от всеки един от ответниците, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

ОСЪЖДА Т.Д.Д., с ЕГН **********,***, да заплати на Етажна собственост на собствениците на самостоятелен обект сграда “М.” – гр. Н., к.к. “Слънчев бряг”, представлявано от управителя “М.” ЕООД - гр. Б., представлявано от Р. Е., сумата 220.35 лева /двеста и двадесет лева и 35 ст./, представляваща дължима годишна вноска за разходите за управление и поддържане на общите части на посочената сграда, за периода: от 01.03.2011г. до 29.07.2011г., съобразно решения на ОС на ЕС от 08.07.2011г., ведно със законната лихва считано от 31.08.2012г. до изплащане на вземането, сумата от 1.22 лева  /един лев и 22 ст./ - представляващо обезщетение за забавено плащане за периода 01.03.2011г. до 29.07.2011г., както и сумата 81.50 лева /осемдесет и един лева и 50 ст./, представляваща разноски по делото.

 

ОСЪЖДА Т.М.Д., с ЕГН **********,***, да заплати на Етажна собственост на собствениците на самостоятелен обект сграда “М.” – гр. Н., к.к. “С.”, представлявано от управителя “М.” ЕООД - гр. Б., представлявано от Р.Е., сумата 220.35 лева /двеста и двадесет лева и 35 ст./, представляваща дължима годишна вноска за разходите за управление и поддържане на общите части на посочената сграда, за периода: от 01.03.2011г. до 29.07.2011г., съобразно решения на ОС на ЕС от 08.07.2011г., ведно със законната лихва считано от 31.08.2012г. до изплащане на вземането, сумата от 1.22 лева  /един лев и 22 ст./ - представляващо обезщетение за забавено плащане за периода 01.03.2011г. до 29.07.2011г., както и сумата 81.50 лева /осемдесет и един лева и 50 ст./, представляваща разноски по делото.

 

ОСЪЖДА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ на собствениците на самостоятелен обект сграда “М.” – гр. Н.,  к.к. “С.”, представлявано от управителя “М.” ЕООД - гр. Б., представлявано от Р. Е., да заплати на   ОСЪЖДА Т.Д.Д., с ЕГН **********,***, сумата  376 лева направени разноски по делото.

 

 ОСЪЖДА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ на собствениците на самостоятелен обект сграда “М.” – гр. Н.к.к. “Слънчев бряг”, представлявано от управителя “М.” ЕООД - гр. Б., представлявано от Р. Е.да заплати на Т.М.Д., с ЕГН **********,***,  сумата  376 лева направени разноски по делото.

 

ОСЪЖДА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ на собствениците на самостоятелен обект сграда “М.” – гр. Не.,  к.к. “С.”, представлявано от управителя “М.” ЕООД - гр. Б., представлявано от Р.Е., да заплати на държавния бюджет по сметка на Окръжен съд – гр. С.- сумата 25 лева, дължима държавна такса по въззивната жалба.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

        ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

 

                                 2.