Р Е Ш Е Н И Е

 

297                                19.07.2013 г.                          гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД     І  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На трети юли                                                  две хиляди и тринадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

                                                       

    РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ:

                                                                    МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

Секретар П.В.

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гражданско дело N 1211 по описа за 2013 година.

 

Производството е образувано по въззивната жалба на адв.К.К., като пълномощник на З.И.И. против решение № 178 от 12.04.2013г., постановено по гр.д.№ 2936/2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което се отхвърля, като неоснователен иска с правно основание чл. 108 от ЗС, предявен от З.И.И. против Н.К.Б., да се признае за установено по отношение на ответника, че З.И.И. е собственик на циркуляр; фреза; абрихт; специален ключ за диска на циркуляра; Специален ключ за ножовете на фрезата; Специален ключ за ножовете на вала на абрихта; Тесли- 3 бр.; Гаечни ключове комплект- 20 бр. от най-малкия до най-големия размер; Отвертки комплект- 6 бр.; Клещи- 2 бр.; Чукове- 2 бр.- малък и голям; Свредла за пробиване на метал и дърво- общо 10 бр. и да бъде осъден Н.К.Б. да предаде на ищеца владението на посочените вещи. Признава се за установено по отношение на Н.К.Б., че З.И.И. е собственик на прахова аспирация с трифазен двигател, като се отхвърля, като недоказан иска с правна квалификация чл.108 от ЗС в частта, с която се претендира Н.К.Б. да бъде осъден да предаде на ищеца владението на праховата аспирация с трифазен двигател, и се признава за установено, на осн. чл. 108 от ЗС, по отношение на Н.К.Б., че З.И.И. е собственик на Винтоверт - акумулаторен, марка Skill-1 бр. и се осъжда Н.К.Б. да предаде на З.И.И. владението на Винтоверт -акумулаторен, марка Skill-1 бр., както и на осн. чл. 55, ал.1 от ЗЗД да върне на З.И.И. дървен материал - дъб, сух,1/2 куб.м. Отхвърля се, като неоснователен, иска на З.И.И. на осн.чл. 240 от ЗЗД, Н.К.Б. да бъде осъден да му заплати сумата от лв., предоставена в заем през м. февруари 2012г., ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба- 09.11.2012г. до окончателното й изплащане, присъдени са разноски съразмерно на уважената и отхвърлената част от исковете.

 

Въззивникът счита, че решението е неправилно, поради необоснованост и нарушение на материалния закон. Излага подробни съображения в жалбата си, които са докладвани в съдебно заседание . Моли да се постанови решение, с което да се отмени обжалваното и вместо него да се постанови друго, с което да се уважат исковете. Претендира за разноските.

 

Въззиваемият Н.К.Б., чрез пълномощника си адв. Е.Н. оспорва жалбата като неоснователна. Излага подборни съображения в отговора си, които съдът е докладвал в съдебно заседание. Моли да се остави жалбата без уважение и да се потвърди обжалваното решение. Претендира разноски.

               

След като провери събраните по делото доказателства и обсъди становищата на страните, съдът намира за установена следната фактическа и правна обстановка по делото:

 

Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. 108 ЗС, евентуален иск за заплащане на паричната равностойност на вещите с правно основание чл. 57, ал.2 от ЗЗД, чл. 55, ал. 1 от ЗЗД и чл. 240 от ЗЗД.

 

Ищецът З.И.И. твърди в исковата молба, че в помещение под наем изградил работилница за производство на мебели и в нея разположил собствените си машини: циркуляр, описан подробно; фреза, с подробно описание; абрихт, подробно описан. Сочи, че придобил собствеността чрез преработване, тъй като ръчно изработил машините, с 95% материали - негова собственост. Твърди също, че занесъл и следните инструменти - специален ключ за диска на циркуляра; специален ключ за ножовете на фрезата; специален ключ за ножовете на вала на абрихта; Тесли- 3 бр.; Винтоверт -акумулаторен, марка Skill-1 бр.; Гаечни ключове комплект- 20 бр. от най-малкия до най-големия размер; Отвертки комплект- 6 бр.; Клещи- 2 бр.; Чукове- 2 бр.- малък и голям; Свредла за пробиване на метал и дърво-общо 10 бр. В съдебно заседание от 13.02.2013г. процесуалният представител на ищеца уточни, че всички инструменти били придобити по силата на договор за покупко-продажба. С молба от 22.11.2012г. към вещите включва и прахова аспирация, с трифазен двигател. Твърди също, че в работилницата бил складиран сух дървен материал - дъб, надхвърлящ 1 куб. метър , който бил съсобствен на страните по делото, закупен по- рано. В работилницата работили заедно с брат си Петко И. и ответника Н.Б.. След прекратяване на договора за наем, на 02.07.2012г., когато заедно с брат си отишли да изнасят машините установили, че патрона на бравата бил сменен от ответника Б., който бил новият наемател на помещението и започнал да им изхвърля вещите. Възникнала разправия, но впоследствие се разбрали ищецът да си изнесе вещите за два дни. На 02.07.2012г. З. и П.И. изнесли част от вещите, но когато се върнали на следващия ден- 03.07.2012г. установили, че процесиите машини- циркуляр, фреза, абрихт, както и комплекта инструменти и дървения материал липсвали. Ответникът ги пренесъл другаде и въпреки многократните опити на ищеца, да си ги получи обратно от ответника, това не станало. Моли съда да постанови съдебно решение, с което да осъди ответника да му предаде владението върху собствените му движими вещи. При условията на евентуалност, в случай, че вещите са отчуждени, унищожени или повредени, моли да се осъди ответника да заплати на ищеца тяхната парична равностойност в общ размер на лв.  Твърди също, че докато страните по делото работили заедно, в края на м. февруари 2012г. З.И.И. дал в заем на ответника Н.К.Б., чрез брат си Петко сумата лв., представляваща левовата равностойност на евро по официалния курс на БНБ. Тази сума и до настоящия момент не била върната на заемодателя. Претендира да се осъди ответника да му заплати сумата от лв., представляваща левовата равностойност на евро- неизпълнено парично задължение по договор за заем, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба. Ответникът оспорва исковете. Сочи, че с ищеца работили заедно от 2002г. През този период изработили заедно трите процесии машини- циркуляр, фреза и абрихт, които ползвали в процеса на работа. За изработването им ответникът сочи, че предоставил следните части: ос за циркуляр, паралел и ос за фреза, всички ремъци и шайби за тези машини, ел.двигател и плот за циркуляра, част от металните конструкции за машините поотделно, като всички посочени части били собственост на баща му. За общата работа с ищеца, предоставил и 15 бр. гаечни ключове, 2 специални ключа за машини, една дрелка, като посочените инструменти също били собственост на баща му. През 2006г. при тях дошъл да работи и братът на ищеца- П.И.. Тъй като не можели да заплащат наема на помещението ищецът и брат му решили, въпреки несъгласието на ответника да предадат на вторични суровини част от общото движимо имущество и да вземат парите, както и направили, без да му заплатят нищо от продажбата, което влошило отношенията между страните. Братът на ищеца и ответникът останали да работят в наетото помещение в с. Малка Верея, като ползвали общо машините, а заплащали поотделно общия наем на Стефан Стефанов. През м. юни 2012г., ищецът И. и брат му решили да прекратят дейността си и договора за наем, а ответникът решил да наеме сам помещението. Договорили се с ищеца И., той да вземе дърводелската петоперационна машина, банциг, малък струг, аспирация и лентов шлайф /всички фабрични/, всички налични железа, бункера за талаш, ½ от дърводелските стеги, фрезовото оборудване, магарета, ½  куб. м. дъбови греди, два шкафа, една работна маса и мостри, произведени общо от тях. За ответника останало да получи самоделно направените машини- циркуляр, абрихт и фреза, тъй като основните части за изработката били предоставени от него и с негово съгласие да предадат на вторични суровини- 1 тон желязо, както и другата ½ от дърводелските стеги, фрезовото оборудване и дървени изрезки. Между тях възникнал конфликт във връзка с разпределението на вещите. След намесата и на органите на реда, тримата в присъствието на сестрата на ответника и наемодателя на помещението, отново разделили вещите, като З. и брат му започнали да товарят своите вещи, а Н. им помагал, като се уговорили до няколко дни да вземат всички вещи. Ответникът сочи, че изнесъл своите машини и инструменти в присъствието на наемодателя и сестра си, а дървените изрезки в присъствието на Таня Тачева и сестра си. В помещението останали вещите и дървения материал на ищеца и брат му от подялбата. Предвид изложеното счита иска за неоснователен, тъй като претендираните от ищеца вещи не били негова собственост, а такава на ответника. Счита, че не дължи връщане на владението им и размера на претендираната сума, представляваща тяхната равностойност. Ответникът твърди, че не е искал от ищеца да му предостави заем и в тази връзка не е получавал заем от него или чрез брат му Петко И.. Предвид изложеното моли съда да отхвърли иска като неоснователен.

 

        Не се спори по делото и се установява, от представения договор за наем от 01.10.2010г., че ищецът З.И.И., е наел помещение от 200 кв.м. в с. М. Верея, което се е използвало като работилница, в която З., брат му П. и Н. изработвали мебели. В работилницата страните донесли свои машини и инструменти, необходими за работата им.

 

За изясняване на делото от фактическа страна, съдът е допуснал събирането на гласни доказателства. От показанията на св. Петко И., брат на ищеца се установява, че страните по делото били съученици и решили да работят заедно като дърводелци. Свидетелят също отишъл да работи с тях в наетото помещение в с. Малка Верея. По отношение на претендираните вещи установява, че моторът на праховата аспирация бил закупен от ищеца, още преди да се нанесат в помещението в с. Малка Верея, а св. И. направил конструкцията й. Тръбите, от които бил правен корпуса на циркуляра били наследство на ищеца и брат му от баща им. Оста на циркуляра била предоставена от Н.. Шайбите и ремъците за циркуляра били купени от ищеца. Конструкцията-шейна с упори на циркуляра била направена от свидетеля. Кабелите също били предоставени от ищеца и свидетеля. Плотът на циркуляра бил от водоустойчив шперплат също бил направен от ищеца и свидетеля. Първоначално циркулярът бил сглобен от Н. и З.. Направили били конструкция, колкото да работи, но свидетелят го сглобил така, че да работи професионално- сменил мястото на триона, плота, направил шейна, с която да се движи детайла, упор отстрани, за да може да се реже на точен размер. Тръбите и винкелите, от които била правена фрезата били наследство на ищеца и брат му от баща им. ПВА ключа на фрезата, за стартиране и ключа за реверс на фрезата били предоставени от свидетеля и ищеца. Железата за корпуса и валът, който държи ножовете на абрихта били наследство на ищеца и брат му от баща им. Плотът от ламарина, ремъка, шайбата и частта от метална конструкция на абрихта, свидетелят не знае чии са били. Установява се също, че фрезата и абрихта били изработени от ищеца и ответника. Специалните ключове били гаечни ключове - част от претендирания комплект гаечни ключове, но с по- специален номер. Целият комплект били собственост на ищеца, завещани от баща му. Теслите били донесени в помещението от свидетеля и ищеца. Свидетелят не знае къде се намират в момента гаечните ключове, но предполага че били във владение на ответника. Винтовертът бил закупен от ищеца от „Практикер или от друга голяма верига магазини за такива инструменти. Н. го взел за малко, а след това казал, че го ремонтирал и затова го задържал. Ищецът не бил давал съгласие за ремонта на винтоверта. За комплект отвертки от 6 бр. и чукове -2 бр. голям и малък свидетелят не знае къде се намират и чия собственост били. В работилницата имало и клещи, собственост на ищеца и свидетеля, по наследство от баща им. Свредла страните купували заедно, но ищецът донесъл комплект свредла, които му били по наследство от баща му. Сухият дървен материал бил събиран с години за поръчки, защото винаги се купувало повече материал. Купували го ищецът и Н.. Дървеният материал бил като заготовки - пет на десет или дванадесет сантиметра и с дължина около метър. Купували и талпи. Ищецът не бил взел нищо от материала. Като количество материалът бил около кубик или два. В помещението нямало останал материал, тъй като бил взет от ответника. Свидетелят установява, че през пролетта на 2010г. м. април или май, нямали поръчки и пари за плащане на наем и сметки, заради което ищецът изпратил пари от чужбина,  на заем, за да закупият материал и да си платят наема. По скайп ответника и ищеца се разбрали свидетелят да изтегли 700 евро от парите. Половината от тази сума била за свидетеля, а другата половина- за Н.. Парите използвали за заплащане на наема. Уговорката била, че ще върнат парите на ищеца. З. си потърсил парите, но ответникът не му ги върнал. Съдът намира, че не следва да кредитира показанията на свидетеля, доколкото са в противорчеие с показанията на останалите свидетели и тъй като свидетелят като брат на ищеца и заинтересован от изхода на спора изцяло свидетелства в негова полза. Още повече, че и лично е заинтересован, тъй като за някой от претендираните вещи сочи, че са останали на него и ищеца от баща им по наследство и употребява често определението “наши” за процесните движими вещи, за които свидетлства.

        

От показанията на св. Желев и св. Гудев се установява, че в работилницата имало дървен материал, един или два кубика, талпи и малки парчета, които държали в склад. Св. Желев помагал при пренасяне на машините и инструментите на ищеца. При един от курсовете установили, че фрезата, абрихта, всичките режещи части- ножове и глави и дървеният материал ги нямало.  Показанията на тези свидетели доколкото не са в противоречие с останалите доказателства, съдът намира, че следва да бъдат кредитирани.

 

Св.Б., баща на ответника твърди, че при направата на циркуляра предоставил ос, шайби, планки от лява и дясна страна, ел. двигател. За фрезата предоставил ос и шайба, плот, от стомана или чугун. Свидетелят  установява, че страните изработили заедно циркуляра, фрезата и рендосвачката. Свидетелят твърди, че дал на страните 15-16 броя гаечни ключове и дрелка, тесла, специални ключове за ножовете на вала и на абрихта., 10 бр. свредла за пробиване.

 

От показанията на св. Стефанов, без родствена връзка със страните  се установява, че в началото на м.юли 2012г. страните прекратили наемните отношения с представляваната от него кооперация. До 05.07.2012г. трябвало да освободят помещението. На 02.07.2012г. свидетелят присъствал при разпределяне на машините и съоръженията между страните. З. казал, че няма претенции за това, което Н. посочи, че е негово. Н. посочил циркуляра, фрезата, абрихта и двигателя. След като натоварили останала една машина на З. и П.. Дървен материал - 5, 6 греди и изрезките останали в помещението.

Св. Бъчварова- сестра на ответника установява, че на 02.07.2012г. тя била извикана от брат си в цеха с. Малка Верея, където З. и П. заявили претенции по отношение на машините, като З. казал, че машините - циркуляр, фреза и абрихт, ще му даде, когато се издължи с дължимите пари. Тогава свидетелката разбрала, че З. твърди, че бил дал пари на брат й. Свидетелката също била предоставила пари на брат си , за да може да потръгне работата им. Пред свидетелката тримата се договорили циркуляра, фрезата и абрихта да останат за брат й. Ответникът натоварил дървен материал - за горене, а в помещението останал материал около половин кубик, който бил за горене, за който нямало уговорка. Машините на ответника се намирали в гр. Николаево. Св. Т. – съжителстваща с ответника,  твърди, че помагала при изнасянето от ответника на дървени изрезки, които били около половин кубик.

По делото е назначена съдебно - икономическа експертиза, която е представила основно и допълбнително заключения. Съдът намира, че следва да кредитира заключенията като обективни и компетентно изготвени. От заключенията му, се установява, че пазарната цена на дървен материал - дъб, сух 1/2 куб.м. е 250 лв. ;  на Циркуляр, употребяван- 1 бр. - лв.; Фреза за обработване на дървени детайли, употребявана- 1 бр. - … лв.; Абрихт, употребяван, без ел. двигател- 1бр. лв.; Винтоверт, акумулаторен, марка „Skill, употребяван- 1 бр. лв.; Инструменти на обща стойност лв., в това число: Гаечен ключ с размери 41/36, употребяван- 1 бр. лв.; Гаечен ключ с размер 30, употребяван- 1 бр. лв.; Гаечен ключ с размери 27/24, употребяван- 1 бр. лв.; Гаечен ключ с размери 30/24, употребяван- 1 бр. лв.; Гаечен ключ с размери 29/19, употребяван- 1 бр.- лв.; Гаечен ключ с размери 17/14, употребяван- 1 бр. лв.; Гаечен ключ с размер 11, употребяван- 1 бр. лв.; Тесла, ръждива метална част, употребявана- 1 бр. – … лв.; Метална част на тесла без дървена дръжка, употребявана- 1 бр. лв.; Свредло, 19 мм., употребявано- 1 бр. -  лв.; Свредло, 10 мм., употребявано- 1 бр. - …лв. Eкспертизата е определила пазарна стойност на процесиите машини и инструменти всичко общо в размер на лв. В съдебно заседание вещото лице уточни допълнително, че за металната конструкция на циркуляра е определена стойност лв., от които лв. са за труд, а останалите лв. са стойност на материалите. За направата на металната ос с ремъчна шайба на циркуляра, там труда възлиза на лв., а останалите лв. са за материалите. Посочената стойност за ел. двигателя е само като цена на материал, няма вложен труд. Същото е положението и за стойността на ел.кабела, щепсела, плота, шейната и ел.кабела за включване към мрежата. Посочените стойности са само за материали, няма цена на труд. По отношение на фрезата стойността на метална конструкция в размер на лв., от които лв. са за труд, а останалите лв. - за вложените материали. В посочената стойност за паралела с ос и винтов крик са включени лв. за труд и лв. за материали. В посочената стойност на металния кожух на фрезата е вложен труд, който се оценява на лв. и лв. за материали. Останалите част на фрезата, а именно: ел. двигател, плот от ПДЧ, дървени крила и корпус за ПВА ключ, включват само цена на материалите. В тях няма вложен труд. В направата на металната конструкция на абрихта, са вложени лв. труд и лв. за материали. За плота е посочена само цена за материали, в направата му няма вложен труд. При направата на металния вал с работна част има вложен труд, който вещото лице е установило, че е в размер на лв., а останалите лв. са стойността на материалите. В останалите части на абрихта и по- точно дървените подложки и дървения рупор се включва само стойност на материалите, тъй като в тях също няма вложен труд. За останалите инструменти- винтоверт, гаечни ключове и свредла е посочена само цена на материала. Инструментите са правени, не са фабрични, сглобявани са от различни части. Установи се, че металната конструкция на машините е от винкели, които не са нови. Двигателите на тези машини са на около 20 годишни. Вещото лице уточни също, че за циркуляра главна част е двигателят. След това по важност се нарежда металната ос с ремъчна шайба. Съответно машината трябва да има метална конструкция и плот. Това са четирите основни части на тази машина.За фрезата основна част е ел. двигателя, след това по важност е паралела с ос, съответно след това по важност са плота и металната конструкция. За абрихта първи по важност е металния вал, а след това плота и накрая металната конструкция.

По отношение на иска с правно основание чл. 108 от ЗС, за да се приеме за основателен следва да се докаже, че ищецът е собственик на процесните вещи, че тези вещи се намират във владението на ответника и че това владение е без основание. Тежестта на доказването е върху ищеца.

 

По делото се установи, че циркуляра, фрезата и абрихтът са изработени от страните с материали, които принадлежат на различни собственици. В този случай приложение намира разпоредбата на чл. 95, ал.1 от ЗС, според която собственик на вещта е този, на който принадлежи главния материал. От заключението на вещото лице и показанията на св. Б.  се установи, че ищецът не е собственик на главните материали, от които са изработени вещите. Действително в случая стойността на изработеното надвишава стойността на материалите, но не са налице останалите условията на чл. 94 от ЗС, за да може съдът да приеме, че ищецът е собственик на циркуляра, фрезата и абрихта. Новите вещи са резултат от труда на ищеца, ответника и св. И.. Стойността на вложения труд не надминава стойността на вложения материал и страните са знаели, че материалите са чужди. След, като ищецът не успя да установи правото си на собственост, искът с правно основание чл. 108 ЗС по отношение на циркуляра, фрезата и абрихтът, следва да бъде отхвърлен. В този смисъл са и показанията на св. Стефанов и св. Бъчварова, които установяват, че ищецът се е съгласил при подялбата на общите движими вещи, циркурярът, фрезата, абрихта и двигателят да останат на ответника.

 

От показанията на св. И. се установи, че материалите от които е изработена праховата аспирация са закупени от ищеца, още преди да се нанесат в помещението в с. Малка Верея, а свидетелят е направил конструкцията й. КРС приема, че на осн. чл. 95, ал.1 от ЗС ищецът е собственик на праховата аспирация. Свидетелят, обаче не установява в чие владение се намира праховата аспирация, и по конкретно че се владее от ответника, поради което иска и за тази вещ следва да бъде отхвърлен.

 

Процесуалният представител на ищеца уточни в съдебно заседание, че всички инструменти: специален ключ за диска на циркуляра; специален ключ за ножовете на фрезата; специален ключ за ножовете на вала на абрихта; тесли- 3 бр.; гаечни ключове комплект- 20 бр. от най-малкия до най-големия размер; отвертки комплект- 6 бр.; клещи- 2 бр.; чукове- 2 бр.-малък и голям; свредла за пробиване на метал и дърво- общо 10 бр. са придобити от ищеца по силата на договор за покупко-продажба, преди 01.10.2010г. От събраните по делото свидетелски показания на св. И. се установява, че брат му е собственик на процесните инструментите, които получил по наследство от починалия си баща. В този смисъл въззивната инстанция изцяло споделя мотивите на районния съд, към които препраща на основание чл.272 от ГПК, че тъй като ищецът не установи твърдяното от него придобивно основание, то искът с правно основание чл. 108 ЗС е неоснователен и следва да бъде отхвърлен.

 

От показанията на св. И. се установи, че брат му е закупил Винтоверт - акумулаторен, марка Skill бр., който ответникът взел да ползва и не върнал. Ответникът не спори, че винтоверта се намира у него и не установи правно основание на владението му, поради което искът с правно основание чл.108 от ЗС, следва да бъде уважен по отношение на тази вещ.

 

От показанията на св. И., се установява, че при съвместната им работа страните са закупили дървен материал. От показанията на св. Ж. и Г. се установи, че в работилницата имало дървен материал, един или два кубика, талпи и малки парчета, които държали в склад, като при изнасянето ищецът установил, че дървеният материал липсвал. Св. Т. заяви, че е участвала в изнасянето на дървен материал. По отношение на количеството съдът не кредитира показанията на свидетелката, като отчита нейната заинтересованост по смисъла на чл. 172 от ГПК. Ето защо съдът приема, че ответникът се е обогатил неоснователно за сметка на ищеца с взетия и употребен дървен материал - дъб, сух, 1/2 куб.м., защото го е взел без основание и затова е длъжен да върне на ищеца толкова и такъв дървен материал, колкото е взел, а именно дъб, сух, 1/2 куб.м.. Искът като основателен, следва да бъде уважен.

 

Договорът за заем е от категорията на реалните договори и се счита сключен от момента на предаване на заемната сума. Законът не изисква определена форма за сключването на договора. Ищецът, обаче не доказа по безспорен начин, твърденията си, че в края на м. февруари 2012г. е дал в заем на ответника Н.К.Б. сумата лв., представляваща левовата равностойност  на евро по официалния курс на БНБ със задължението на ответника да върне сумата. В подкрепа на тези  твърдения са единствено показанията на свиделеят И. – брат на ищеца, който обаче установява, че сумата била дадена през пролетта на 2010г. – м. април или май. Това съществено различие в момента на даване на заема от ищеца на ответника, дори и да е чрез трето лице – свидетеля И., прави претенцията на ищеца недоказана, а поради това и неоснователна.

 

         Оплакването във въззивната жалба, относно необоснованото кредитиране на показанията на св. Б. – баща на ответника, вместо тези на св. И. – брат на ищеца, съдът намира за неосноветелно. Наистина двамата свидетели се намират в роднинска връзка със страните по делото и са заинтересовани от изхода на делото, поради което показанията им трябва да се кредитират дотолкова, доколкото са налице и други показания в същия смисъл. Показанията на св. Б., в които твърди, че основните части от които са изработени процесните машини са негови, както и че инструментите, които са използвали страните в работилницата за мебели са били предоставени от него, се потвърждават макар и косвено от показанията на свидетелите С. и Б.. Свидетелите Стефанов – без роднинска връзка, със страните по делото и следователно незаинтересован от изхода на делото и св. Б.– сестра на ответника установяват, че при срещата между ищеца и ответника при подялбата на общите движими вещи след прекратяване на договора за наем, ищеца се е съгласил да получи фабричните машини, намиращи се в работилницата, а на ответника - да получи ръчно изработените от двамата циркуляр, фреза, абрихт и двигател. Това обстоятелство, както и противоречието в твърдението на пълномощника на ищеца и показанията на св. И. относно придобивния способ на инструментите, находящи се в работилницата, претендирани по делото, обосновават извода за недоказаност на претенцията на ищеца.

Оплакването в жалбата, че съдът приел, че прахова аспирация, винтоверт марка Skill и дървен материал – дъб ½ куб. м. са собственост на ищеца, но не се установявало същите да са във владение на ответника, тъй като били унищожени или отчуждени, и въпреки това не разгледал предявения евентуален иск за тяхното заплащане, въззивната инстанция намира за неоснователно. Това е така, защото първоинстационният съд е приел, че винтоверта и дървения материал се намират при ответника, въз основа на показанията на св. Т., Б. и обясненията на самия ответник, поради което е уважил иска за предаване на владението им. В този случай не се налага разглеждане на евентуалния иск за заплащане на равностойността на вещите. По отношение на праховата аспирация съдът е приел, че ищеца е притежавал такава вещ, но не са налице доказателства, ответника да я е взимал от общата работилница на страните, нито са налице доказателства, че тази вещ се намира в него. В този смисъл правилно районният съд е приел, че искът по чл. 108 от ЗС е неоснователен поради липса на елемент от фактическия състав на разпоредбата – не се установява, че вещта се владее от ответника. В този случай не са налице предпоставки за разглеждане на евентуално предявения иск за заплащане на паричната равностойност на тази вещ.  

 

Не може да бъде споделено твърдението на въззивника в жалбата, че съдът отхвърлил иска с правно основание чл.240 от ЗЗД, с мотива, че било необходимо договорът за заем да е писмен, когато има за предмет голяма сума. Искът е отхвърлен като недоказан, тъй като не са налице доказателства по делото относно предоставяне на сума на заем през м. февруари 2012г. Свидетелят И. много подробно и обстоятелствено обяснява за даване на … евро за сметки и наем от ищеца на ответника през пролетта на 2010г. като сочи, че през това време нямали поръчки, поради което не може да се приеме, че е налице грешка в датата. 

        

Предвид гореизложеното, въззивната инстанция счита, че решението на Казанлъшкия районен съд е законосъобразно и правилно, поради което  следва да бъде потвърдено.

 

С оглед на изхода на делото, въззивника следва да заплати на въззиваемия направените по делото разноски в размер на … лв. за възнаграждение на един адвокат.

        

Водим от горните мотиви, Старозагорският окръжен съд в настоящия съдебен състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

         ПОТВЪРЖДАВА решение № 178 от 12.04.2013г., постановено по гр.дело № 2936/2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд.

        

ОСЪЖДА  З.И.И. ***, ЕГН ********** да заплати на Н.К.Б. ***, ЕГН ********** сумата от … /…/ лв., представляващи направените пред настоящата инстанция разноски за адвокатска защита.

 

         Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.           

                                                                              

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   

                  

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: