Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 296                                19.07.2013 година                        гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД          ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 03 юли                                                                                        2013 година

В открито заседание в следния състав

 

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ:         РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                                   МАРИАНА МАВРОДИЕВА                                         

                                                                    

СЕКРЕТАР: П.В. ……………………………………………….

ПРОКУРОР:………………………………………………………………………..

Като разгледа докладваното от зам. председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в.гр.д. № 1215 по описа за 2013 г., за да се произнесе съобрази:

 

Производството е образувано по въззивна жалба на В.И.Г. чрез пълномощника й адв. Н.К. против решение № 371 от 22.03.2013г., постановено по гр.дело № 4705/2012г. по описа на Старозагорския районен съд.

Въззивницата В.И.Г. е останала недоволна от така постановеното решение, поради което го обжалва в срок като незаконосъобразно, постановено в нарушение на материалния закон и при съществени процесуални нарушения. В решението не били обсъдени възраженията им във връзка със събраните по делото доказателства, което довело да неправилно приложение на материалния закон и постановяване на незаконосъобразен съдебен акт. Подробни съображения излага във въззивната си жалба и в писмена защита, докладвани в с.з.. Моли да бъде отменено решението на Старозагорския районен съд и бъде постановено ново, с което да се уважат предявените от нея искове, както и да й бъдат присъдени и разноските по делото.

 

Въззиваемият  “МБАЛ-проф. д-р Стоян Киркович” АД гр.Стара Загора чрез пълномощника си адв.П. изразяват становище, че подадената жалба е изцяло неоснователна, а постановеното решение е правилно и законосъобразно. Подробни съображения излага в писмен отговор. Моли да бъде оставена без уважение подадената въззивна жалба и оставено в сила обжалваното решение. Претендира да им бъдат присъдени направените разноски по делото.

 

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, извърши проверка на обжалвания съдебен акт, съгласно разпоредбата на чл.271 ал.1 от ГПК, при съвкупната преценка на доказателствата по делото, намери за установено следното:

 

Жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Предявени са три обективно съединени иска с правно основание чл.344 ал.1 т.1,2 и 3 от КТ – за признаване уволнението за незаконно и неговата отмяна, за възстановяване на предишната работа и за изплащане на обезщетение по чл.225, ал. 2 от КТ.

По делото е безспорно установено, че ищцата В.И.Г. /въззивник в настоящото производство/ е била в трудово правоотношение с ответника “МБАЛ-проф. д-р Стоян Киркович” ЕАД гр.Стара Загора /въззиваем в настоящото производство/ и е заемала длъжността “старша медицинска сестра” за неопределен срок в Амбулаторен сектор на Институтска болница при ВМИ видно от трудов договор № 89 от 10.11.1994г. С трудов договор от 01.06.2004г. ищцата се е съгласила да изпълнява длъжността “старша медицинска сестра” в МБАЛ -Стара Загора ЕАД, място на работа ДКБ с ПКК - функционално отделение, като с допълнителни споразумения от 01.06.2006г., от 25.04.2008г., от 25.04.2009г. е преназначавана по нейни молби /всички приложени по делото- молба от 19.04.2004г.; молба от 31.05.2005г.; молба от 20.04.2009г./, на длъжността “старша сестра” - Функционално отделение до провеждане на конкурс. С допълнително споразумение от 03.08.2010г. на осн. чл.68 ал.1 т.1 и чл.107 вр. чл.96 КТ е преназначена на длъжността “старша медицинска сестра” -Приемно и функционално отделение, в УМБАЛ-СЗ-ЕАД със задължение да постъпи на работа на 25.04.2010г., със срок на споразумението – “до провеждане на конкурс”, а от 20.04.2011г. на длъжността “старша медицинска сестра” - Приемно консултативни кабинети до провеждане на конкурс, считано от 01.03.2011г.

Със заповед № РД-09-3175-73/22.06.2012г. на изп. директор на “УМБАЛ-СЗ” ЕАД гр.Стара Загора трудовото правоотношение на В.И.Г. с въззиваемото дружество е било едностранно прекратено на основание чл.328 т.8 от КТ с постъпване на работа на работника или служителя, който е избран или е спечелил конкурс, считано от 25.06.2012г. Заповедта е връчена на 25.06.2012г. лично на въззивницата В.И.Г..

 Видно от протокол № 7 от 14.6.2012г. на посочената дата е проведено заседание на Комисията за провеждане на конкурс за “старша медицинска сестра” на Приемно консултативни кабинети, като за мястото са кандидатствали въззивницата В.Г. и С.М.- двете с образователна степен “Бакалавър по управление на здравните грижи” като комисията след извършено гласуване предложила за одобрение от Изпълнителния директор от УМБАЛ-Стара Загора ЕАД – С.М. да бъде назначена за срок от три години като „старша медицинска сестра" на Отделение на приемно консултативни кабинети. С трудов договор от 22.6.2012г. работодателят представляван от изпълнителния директор – В.Т. сключил със С.П.М. трудов договор за срок от три години за изпълнение на длъжността “старша медицинска сестра” в Приемно консултативни кабинети на УМБАЛ - Стара Загора-Стара Загора, което дружество е заличено към момента и има за правоприемник “Многопрофилна болница за активно лечение проф. д-р Стоян Киркович” АД - Стара Загора.

Съгласно чл. 90 от КТ длъжностите, които се ще се заемат с конкурс се определят в закон, в акт на Министерския съвет, на Министър или ръководител на друго ведомство или от работодателя. Съгласно чл.90,ал.З, предложение второ от КТ до провеждане на конкурса длъжността може да се заеме със срочен трудов договор за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс. В настоящия случай видно от представените и приети като писмени доказателства по делото - Протокол № 8 от 17.1.2001г. от Заседание на съвета на Директорите на “МБАЛ - Стара Загора” ЕАД/Университетска/ - гр.Стара Загора, т.1, т.З е приет Правилник за условията на провеждане на конкурс за “старша медицинска сестра” в Дружеството. Съгласно протокол № 2 от 01.02.2010г. от Заседание на Директорите от УМБАЛ -Стара Загора ЕАД - гр.Стара Загора е взето решение за разкриване на Спешно приемно отделение към ДКБ с разкриване на щат - началник отделение - 1 брой, лекари -6 броя, медицински специалисти - 6 броя и санитари - 6 броя, което “Спешно отделение” да осъществяват 24 часов прием по спешност. Въззивницата е заемала същата длъжност “старша медицинска сестра” с място на работа “Приемно и функционално отделение” при ответника, считано от 03.08.2010г., като е преназначена с допълнително споразумение от 20.04.2011г., до провеждане на конкурс.

В случаите, в които трудовото правоотношение възниква въз основата на конкурс, трудовото правоотношение въз основа на закона възниква с лицето, класирано на първо място в конкурса - чл.96,ал.1 КТ. Трудовото правоотношение със спечелилия конкурса служител от ръководството на предприятието не възниква по волята на управителя, защото работодателят е длъжен да встъпи в трудово правоотношение с класираното на първо място лице - в случая медицинската сестра С.М.. Назначаването с конкурс на лице на длъжността “старша сестра” е предвидено от работодателя в негов акт, поради което заповедта му за прекратяване на трудовото  правоотношение с въззивницата се явява законосъобразна. Същата е заемала длъжност, която е предвидено да бъде заета с конкурс /без самата тя да я е заела след провеждане на такъв/ и затова са неоснователни възраженията й, че длъжността не е била свободна или не е предстояло освобождаването й, за да може да се проведе конкурс за заемането й - самата ищца е участвала в провеждането му и е класирана на второ място.

 

Предвид гореизложените съображения, въззивният съд намира, че искът за признаване на уволнението за незаконно и отмяна на обжалваната заповед като незаконосъобразна следва да бъде отхвърлен като неоснователен. По отношение на другите два обективно съединени иска за възстановяване на преди заеманата длъжност и за присъждане на обезщетение по чл.225 ал.2 от КТ, съдът счита, че същите също следва да бъдат отхвърлени като неоснователни, тъй като искът за отмяна на заповедта има преюдициално значение по отношение на другите искове и от неговото уважаване зависи и уважаването на същите. В този смисъл е постоянната практика на ВКС.

Ето защо въззивният съд намира, че следва да бъде отхвърлен и втория иск - за възстановяване на ищцата на преди заеманата от нея работа на длъжността “старша медицинска сестра” в Приемно-консултативни кабинети при “УМБАЛ-Стара Загора” ЕАД -Стара Загора.

Неоснователен е и предявения иск по чл.225,ал.2от КТ за заплащане на обезщетение за времето, през което ищецът е останал без работа, тъй като съгласно чл.225 от КТ при незаконно уволнение работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа или е работил на по-ниско платена работа поради това уволнение, но за не повече от 6 месеца, като в съдебно заседание е извършена сверка за оставането без работа на ищеца към момента на съдебно заседание. Видно от справка от НОИ въззивницата  от 01.08.2012г. работи само по трудово правоотношение в Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи - Регионална колегия - Стара Загора. Назначена е съдебно - икономическа експертиза, която е дала заключение за размера на обезщетението по чл.225 КТ за периода от 25.06.2012г. до 02.08.2012г. - брутна сума от …лева, но в случая не е установена незаконността на уволнението. С оглед на това следва и тази претенция да бъде отхвърлена като неоснователна.

Предвид гореизложеното, въззивният съд счита, че и трите обективно съединени иска следва да бъдат отхвърлени като неоснователни.

Предвид гореизложените съображения, въззивният съд намира обжалваното решение за правилно и законосъобразно, поради което следва изцяло да бъде потвърдено. При постановяването му не са допуснати нарушения на материалния и процесуалния закони.

Въззиваемият е направил искане за присъждане на разноски пред въззивната инстанция като е представил пълномощно с договор за правна защита и съдействие, от който е видно, че заплатеното възнаграждение е в размер на 500 лв. за настоящата инстанция. Следва в този размер да му бъдат присъдени разноски по делото за настоящата инстанция.

 

Водим от горните мотиви, Старозагорският окръжен съд

 

          Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №371 от 22.03.2013г., постановено по гр.дело № 4705/2012г. по описа на Старозагорския районен съд.

 

ОСЪЖДА В.И.Г., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на “МБАЛ-проф.Стоян Киркович”АД -Стара Загора, ЕИК 123535874, Стара Загора, ул.”Генерал Столетов”, №2, представлявана от изпълнителния директор П.А., чрез адв.П. ***, сумата от …/…/лева платено адвокатско възнаграждение.

 

   Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280 от ГПК.

 

 

 

 


                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:         

 

ЧЛЕНОВЕ: