Р Е Ш Е Н И Е

 

 301 /22.07.2013 година                                                        Град Стара Загора

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

С.т окръжен съд                     ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На единадесети юли                                                                             2013 година

В публично заседание, в следния състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                              ЧЛЕНОВЕ:  Н. УРУКОВ

                                                                      ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар С.С.

Прокурор   

като разгледа докладваното от чл. съдията М. САРАНЕДЕЛЧЕВА                 

въззивно гражданско дело  номер 1229 по описа за 2013 година.

 

 

Обжалвано е решение № 440/05.04.2013г., постановено по гр. дело № 5496/2012г., по описа на С. районен съд.

 

Въззивницата И.А.К. чрез адв. Д. М. счита, че решението е неправилно и незаконосъобразно. Считат, че от всички писмени доказателства се установява, че наследодателите и на двете страни са реституирани собственици, тоест, налице е възникнала съсобственост и оттук  - основание да се допусне делба върху процесния имот. Обжалват решението изцяло, включително и в частта за разноските. Молят да се отмени обжалваното решение и постанови ново, с което да се допусне делба на имота.

 

Въззиваемите Д. и Н. С., П.К.Т. и Н.К.М. не са подали отговор на въззивната жалба и не се явяват в съдебно заседание.  

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

 

Предявен е иск с основание чл. 34 от ЗС, като производството е във фаза по допускане на делбата

 

Видно от нотариален акт за дарение на ид. части от недвижими имоти № 139/2012г. Г. П. П. и Ю. П. П. са дарили на ищцата К. 769/946 ид. части от поземлен имот находящ се в с. Х, в местността “А”, представляващ новообразуван имот № 206.418, по плана на селото, одобрен със заповед № 161/20.03.2006г. на Областния управител на гр. С., като имотът представлява лозови насаждения.

 

От приетият като доказателство нотариален акт за собственост на недвижими имоти № 137 от 2012г. за собственост на недвижими имоти придобити по § 4к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, се установява, че дарителите са признати за собственици на дарените ид. части. Видно от удостоверение за наследници № 48/10.04.2012г. Пенчеви са наследници на Г. П. Ф., починал на 06.01.1957г.

 

От удостоверение за наследници № 69/06.06.2012г. е видно, че ответниците по делото са наследници по закон на И.Т. Христова, починала през 1982г.

 

От представената по делото заповед № РД-25-746/26.04.2012г. на Кмета на Община – С. З., въз основа на влезлия в сила план на новообразуваните имоти за посочената по-горе местност е наредено да се възстанови на наследниците на Г. П. Ф. правото на собственост върху 769/946 ид. части от процесния новообразуван имот.

 

От заповед № РД-25-38/09.01.2012г. на Кмета на Общината е наредено да се възстанови на наследниците на И.Т. Христова правото на собственост върху 178/946 ид. части от процесния новообразуван имот.

 

 При тези установени по делото обстоятелства, въззивният съд намира, че предявеният иск за делба е основателен. В рамките на задължението си за преценка валидността на твърдените от страните право пораждащи факти, съдът осъществи косвен съдебен контрол на валидността на представените заповеди на Кмета на Община-С. по § 4к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с които ищцата и ответниците се легитимират като съсобственици на процесния новообразуван имот. Ид. части от определено вещно право съставляват съотношението, в което правото на собственост на всеки съсобственик при съпритежание на вещно право се отнася към правото на собственост на всеки от другите съсобственици. Съсобствеността възниква по силата на закона при осъществяване на посочените в него определени юридически факти или по силата на волеви актове /чл. 77 от ЗС/.

 

От всички писмени доказателства безспорно се установява, че наследодателите и на двете страни са реституирани собственици, тоест, налице е възникнала съсобственост и оттук – основание да се допусне делба върху процесния имот.

 

За да е законосъобразен административният акт, следва на първо място да бъде издаден от компетентен орган, оправомощен за това – тълк. решение № 2/14.05.1991г. на ОСГК на ВС, относно нищожността на административните актове и способите за обявяването им. Нищожен административен акт е налице когато липсва някой основен елемент, за да има волеизявление на власт. Само некомпетентността и неспазването на форми могат да доведат до нищожност. При останалите три порока: нарушение общо на закона, превратно упражнение на власт и извращение на фактите, порочния акт може да бъде поначало само унищожаем, а не нищожен – Ръководство по административно правосъдие с автори П. С. и А. А. – издание 1945г.

 

Издадените заповеди от Кмета на Община – С. са по § 4к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 28а, ал. 1 ППЗСПЗЗ, във вр. с § 4б, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и въз основа на влязъл в сила план на новообразуваните имоти за местността “А.” в землището на с. Х, одобрен със заповед № 161/20.03.2006г. на Областен управител на Област С. З., решения по чл. 14, ал. 1, т. 3 от ЗСПЗЗ №№ 48002 и 48388 на ОСЗГ – С. З., по заявления №№ 48001 и 48519 по чл. 11 ЗСПЗЗ и скици №№ 4004 от 09.09.2011г. и 689/06.04.2012г.,  поради което същите не са нищожни.

 

Поради изложеното въззивният съд намира, че постановеното решение е неправилно и незаконосъобразно и следва да бъде отменено. Следва да бъде допусната делба върху процесния имот при квотите посочените в исковата молба.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 271, ал. 1 ГПК, въззивният съд     

                                      Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ решение № 440/05.04.2013г., постановено по гр. дело № 5496/2012г., по описа на С. районен съд, включително и в частта за присъдените разноски и държавната такса, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

ДОПУСКА съдебна делба между И.А.К. с ЕГН **********,***, п. 7, от една страна и Д.Т.С. с ЕГН ********** ***, Н.Т.С. с ЕГН  **********,***, П.К.Т. с ЕГН **********,*** и Н.К.М. с ЕГН **********,***, от друга страна, по отношение на новообразуван недвижим имот № 206.418 по плана на новообразуваните имоти местността “А”, находяща в землището на с. Х, ЕКАТТЕ……, Община – С. З., одобрен със заповед № 161/20.03.2006г. на Областен управител на Област С. З., с площ 946 кв. метра, вид територия: селско стопанство, НТП: лозови насаждения /не терасирани/, при съседи на имота: 206.9504 – полски път Кметство село Х., 206.414- лозе на наследниците на Г. П. Ф., 206.412 – лозе на наследниците на И.Т. Х., 206.177 – лозе на наследниците на И.Т. Христова и 206.176 – лозе на наследниците на С. П.Л., при квоти: 769/946 ид. части за И.А.К. и 177/946 ид. части  - общо за Д.Т.С., Н.Т.С., П.К.Т. и Н.К.М..

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

        ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

                                 2.