Р Е Ш Е Н И Е

 

  314            /26.07.2013 година                                            Град Стара Загора

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд                           ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и трети юли                                                                      2013 година

В публично заседание, в следния състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                              ЧЛЕНОВЕ   ТРИФОН МИНЧЕВ

                                                                  АСЕН ЦВЕТАНОВ      

 

Секретар С.С.

Прокурор   

като разгледа докладваното от чл. съдията М. САРАНЕДЕЛЧЕВА                 

въззивно гражданско дело  номер 1255 по описа за 2013 година.

 

 

Обжалвано е решение № 250/27.05.2013г., постановено по гр. дело № 423/2013г., по описа на К. районен съд.

 

Въззивникът С.А.С. моли да се обезсили като недопустимо и алтернативно да се отмени изцяло решението. Счита, че щатното разписание е антидатирано и съчинено. Претендира за присъждане на съдебни и деловодни разноски пред двете съдебни инстанции.

 

Въззиваемият “ПРО” ЕАД - гр. П. чрез адв. Г. е подал писмен отговор /молба/, с който моли да се потвърди решението и присъдят направените пред настоящата инстанция разноски, съгласно представеното адвокатско пълномощно.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

 

Предявени са искове за отмяна на уволнение и възстановяване на заеманата работа,  с правно основание чл. 344, ал. 1, т.т. 1 и 2 от КТ

 

Установено е, че ищецът е работил по трудов договор при ответника на длъжността “работник-поддръжка на сгради”. На 12.12.2012г. работодателят му връчил предизвестие  и заповед № 71 за прекратяване на трудовия договор, поради съкращаване на щата, считано от 13.12.2012г.

 

Съгласно щатно разписание от 01.01.2012г. утвърдено от прокуриста, средно списъчния състав на работещите в клона е 236 броя, в това число 4 броя за длъжността “работник - поддръжка сгради”. Видно от утвърденото длъжностно щатно разписание в сила от 01.10.2012г. средно списъчният състав е 228 броя, като посочената по-горе длъжност не съществува.

 

Основанието по чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ, означава фактическо премахване на съответната трудова функция като длъжност или щатна бройка. Във връзка с това основание ищецът излага две основания за незаконосъобразност на уволнението – че не е съкращаван щата за длъжността и че директора не притежава компетентност да прекрати трудовия договор. С оглед на представените доказателства по делото съдът приема, че към датата на прекратяване на трудовото правоотношение – 12.12.2012г. е налице реално съкращаване в щата, тъй като с утвърденото щатно разписание, в сила от 01.10.2012г. трудовата функция заемана от ищеца е премахната. То е заведено в клона под № 508/08.10.2012г., което означава, че към датата на прекратяване на трудовия договор същото е съществувало. Не са събрани доказателства, които да установяват антидатиране на щатното разписание. Районният съд в заседание на 13.05.2013г. е извършил констатация на представените два броя длъжностни щатни разписания в оригинал в сила от 01.01.2012г. до 31.12.2012г. и в сила от 01.10.2012г. до  31.12.2012г. като е констатирал, че оригиналите напълно и точно съответстват на намиращите се по делото и приети като доказателства ксерокопия. Съгласно заповед № 05/25.01.2012г. на ответника, на Х.Г. Ч. на длъжност директор на клона е разрешено ползването на неплатен отпуск до края на мандата на народен представител, считано от 25.01.2012г. От трудов договор № 06/26.01.2012г. на ответника и пълномощно № 03 от същата дата е видно, че лицето Г.И.С. е назначен на длъжността директор на клона, със срок до завръщане на титуляра на длъжността, като са му делегирани и правомощия да назначава и освобождава работници и служители от предприятието. Процесната заповед № 71/12.12.2012г. за прекратяване на трудовото правоотношение е подписана от директор Г.С.. Отделно от това ответникът е вписан в Търговския регистър и е работодател по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на КТ, самостоятелно наема работници и се представлява от управителя /респ. директора/, съгласно чл. 17 от ТЗ.

 

По изложените съображения въззивният съд намира, че е осъществен фактическият състав на чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. 2 от КТ, поради което уволнението е законосъобразно.

 

Поради изложеното по-горе въззивният съд намира, че постановеното решение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено. Правилно първоинстанционният съд е отхвърлил предявените искове.

 

В полза на въззиваемия следва да се присъдят направени разноски във въззивното производство за заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 250 лева, видно от представения договор за правна защита и съдействие.

 

Съгласно чл. 359 от КТ безплатността на производството за работника се отнася до задължението му заплащане на разноски към съда. Тя обаче не го освобождава от отговорността му за разноските направени от другата страна по делото, когато тя е спечелила делото и е била представлявана от адвокат. Заплащането на тези разноски при загубване на делото работникът дължи на работодателя на общо основание.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 271, ал. 1 ГПК, въззивният съд     

                                      Р  Е  Ш  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 250/27.05.2013г., постановено по гр. дело № 423/2013г., по описа на К. районен съд.

 

ОСЪЖДА С.А.С. с ЕГН **********,***, за заплати на “ПРО” ЕАД клон П.с ЕИК ….., с адрес на управление: гр. П., ул. “О.” № ., сумата 250 лева, направени разноски за адвокатско възнаграждение във въззивната инстанция.

 

 Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчване препис на страните, пред ВКС при наличие на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК.

 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

        ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

                                 2.