Р Е Ш Е Н И Е

 

 310                                             25.07.2013г.                       Град Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,     ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и пети  юли                                  две хиляди и тринадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                       

                      ЧЛЕНОВЕ:  МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                  

                                                                               ИВАНЕЛА КАРАДЖОВА

                    

Секретар ПЕНКА ВАСИЛЕВА

като разгледа докладваното от  съдията МАВРОДИЕВА       

въззивно гражданско дело номер 1272  по описа за 2013 година.

Производството е по реда на чл. 435 и сл. ГПК.

Образувано е по жалба на К.Ж.Ж. против постановление на ЧСИ  Я.Г., с район на действие при ОС - Стара Загора от 03.07.2013 г., с което се отказва намаляване на приетия по делото адвокатския хонорар като направен разход на взискателя в размер на … лв., на основание чл.78, ал.5 от ГПК, по изп. д № 275/2013г. по описа на ЧСИ Я.Г., с район на действие Окръжен съд  – Стара Загора.

 

Жалбоподателят К.Ж. моли да бъде отменен отказът за намаляване на приетия адвокатски хонорар по изпълнително дело на основание чл.78, ал.5 от ГПК. Излага подробни съображения.

 

В срока по чл. 436, ал. 3, изр. първо ГПК не е постъпило  възражение от другата страна.

Съгласно чл. 436, ал. 3 ГПК, по делото са приложени мотиви на ЧСИ Я.Г., с район на действие ОС – Стара Загора, в които се взема становище за неоснователност на жалбата.

Жалбата е подадена в срока по чл. 436 от ГПК, от легитимирано лице и е редовна.

Съдът, като обсъди направените оплаквания и възражения и като прецени приложените по служебно изготвената преписка по изпълнително дело № 275/2013г. по описа на ЧСИ Я.Г. с район на действие ОС- Стара Загора, писмени доказателства, намира за установено следното:

Производството по изпълнително дело № 275/2013г. по описа на ЧСИ Я.Г., с район на действие ОС- Стара Загора е образувано по молба, подадена на 16.05.2013г. от Б.Д.П., действаща чрез адв. К.А., въз основа на изпълнителен лист от 13.06.2012г. по гр.д.№ 2738/2012г. по описа на РС – Стара Загора, по силата на който К.Ж.Ж. е осъден да заплати на взискателя сумата от … лв. разноски. Към молбата за образуване на изпълнително дело е приложено адвокатско пълномощно от 10.05.2013 г. в полза на адвокат адв. К.А.  и договор за правна защита и съдействие по смисъла на чл. 36 от Закона за адвокатурата, в който е уговорено адвокатско възнаграждение за образуване и водене на изпълнителното дело в размер на … лева, като е отбелязано, че е изплатено изцяло.

С постановление от 16.05.2013г. ЧСИ Г. е приела като разноски на взискателя по изп. дело направените разходи за един адвокат в размер на …лв., съгласно договор за правна защита и съдействие.

На 26.05.2013 год. е връчена покана за доброволно изпълнение на длъжника по изпълнителното дело. Посочено е, че задължението възлиза на …лв. неолихвяема сума, …лева – разноски по и.д., както и такса по т.26 от Тарифата за таксите и разноските по ЗЧСИ в размер на … лева., както и др. суми, дължими до този момент в общ размер на от … лв. /в.т.ч. ДТ, адв. възнаграждение, възнаграждение за в.л. за пазач и пр./ Общият размер на задължението към 20.05.2013г. е … лв.

На 11.06.2013г. ЧСИ е изпратил запорно съобщение до работодателя на длъжника, което е получено на 19.06.2013г. В същото е посочено, че задължението към 11.06.2013г. е в размер на …лв. Съобщението за наложения запор на длъжника е връчено на 02.07.2013г. На 03.07.2013г. К.Ж. е поискал от ЧСИ да намали размера на дължимите разноски за адвокатско възнаграждение до размера на минималното такова – … лв. съгласно чл.10, т.1 от Наредбата за адвокатските възнаграждения.

ЧСИ е отказал да намали приетия по делото адвокатски хонорар като направен разход от взискателя до размера на 100 лв., с мотива, че приетия адв. хонорар не надхвърлял трикратния размер на възнагражденията, визиран в § 2 от Наредба № 1/09.07.2004г. за минималните възнаграждения, поради което в случаите на чл.78, ал.5 не можело да бъде намаляван. Съобщението до длъжника е връчено на 03.07.2013г.  Видно от представеното копие от вносна бележка от 03.07.13г., на същия ден, длъжникът по изпълнителното дело е внесъл по сметката на ЧСИ Я.Г. сумата от …лв., представляваща цялата дължима по делото сума. С вносна бележка от 10.07.2013г. е внесъл и допълнително определената сума за такси по изпълнението в размер на … лв. по сметка № 5678 от 10.07.2013г.

При така установената фактическа обстановка, съдът, от правна страна, намира следното:

Разпоредбата на чл.78, ал.5 от ГПК предвижда възможност, ако заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е прекомерно, съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото, съдът по искане на насрещната страна да присъди по - нисък размер на разноските в тази им част, но не по – малко от минимално определения размер съобразно чл.36 от Закона за адвокатурата. Съгласно чл.36 от ЗА, размерът на възнаграждението се определя в договор между адвоката и клиента. Този размер трябва да бъде справедлив и обоснован и не може да бъде по-нисък от предвидения в наредба на Висшия адвокатски съвет размер за съответния вид работа. Съгласно Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения, чл.10, т.1 и т.2, за образуване на изпълнително дело предвидения минимален размер на адвокатското възнаграждение е …лв. , а за водене на делото – …лв.  По изп.д.№ 275/2013г. по описа на ЧСИ Я.Г., може да се приеме, че се дължи адв. хонорар за образуване на делото и за воденето му, тъй като видно от изп. дело дължимите суми по делото са внесени по сметка на ЧСИ на 03.07.2013г. след налагане на запор на трудовото възнаграждение на длъжника, но преди извършване на същински действия по изпълнението. Тъй като делото е с малък материален интерес – …лв. и е налице изпълнение на длъжника в кратък срок от образуването му, може да се приеме, че са налице предпоставките на чл.78, ал.5 от ГПК и заплатения адвокатския хонорар е прекомерен съобразно действителната и правна сложност на делото.

Наистина, разпоредбата на § 2 от ДР на Наредба № 1, предвижда, че в случаите на чл. 78, ал. 5 от Гражданския процесуален кодекс, присъденото възнаграждение не може да бъде по-ниско от трикратния размер на възнагражденията, посочени в тази наредба. Тази разпоредба, обаче, е в противоречие с разпоредбата на чл.78, ал.5 от ГПК и чл.36 от ЗА, поради което, съдът намира, че следва да се приложи по - високия по степен акт/ чл.15, ал.3 от ЗНА/.

В този смисъл, съдът намира, че възнаграждението от …лв. не е справедливо и обосновано, предвид фактическата и правна сложност на делото и с оглед размера на задължението на длъжника, както и факта на извършеното плащане преди започване на същински изпълнителни действия,  поради което следва да бъде намалено от … на … лв.

Водим от горното, Окръженият съд

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯВА постановлението от 03.07.2013 год. на ЧСИ Я.Г. с район на действие ОС – Стара Загора, с което е отказано намаляване на приетия по делото адвокатски хонорар от …лв. като направени разноски от взискателя по изпълнителното дело.

НАМАЛЯВА на основание чл. 78, ал.5 от ГПК, адвокатското възнаграждение на адв. К.А., по изпълнително дело № 275/2013г. по описа на ЧСИ Я.Г. с район на действие ОС Стара Загора от …лв. на …лв.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                              ЧЛЕНОВЕ: