Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 320                        31.07.2013 г.                       град  Стара Загора

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД    ІІ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На тридесет и първи юли                                                   година  2013

в закрито заседание, в следния състав :

                                                 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

 

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1. НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

                       2. ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар: ……………………

като разгледа докладваното от съдията – докладчик Минчев въззивно гражданско дело номер 1290 по описа за 2013 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

         

 

            Производството е по реда на чл. 278, във вр. с чл. 463 от ГПК.

 

Образувано по жалба с вх. № 7227/10.06.2013 г. на “К.А. Б.” ЕАД против разпределение от 21.05.2013 г., обективирано в Протокол от същата дата по изп. д. № 300/2013 г. по описа на ЧСИ К.А.. Жалбоподателят излага доводи за незаконосъобразност на обжалваното разпределение и моли съдът да го отмени. Претендира разноски.

           

            В срока за отговор няма постъпил такъв от другите страни по изпълнителното дело.

 

            На основание чл. 436, ал. 3 от ГПК са приложени мотивите на ЧСИ К.А.. Приложено е изп. дело № 300/2013 г. по описа на същия ЧСИ в заверено фотокопие.

 

Окръжният съд, след като обсъди направените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното действие, намери за установено следното:

 

Изпълнителното дело е образувано въз основа на Акт на Община - С.З. за вземания за данъци срещу юридическо лице СК “А.” АД. На 21.02.2013 г. е извършен опис и оценка на „ОБЕКТ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ - РЕСТОРАНТ А.", като е определена начална цена на 285 000 лв. Насрочена е публична продан за времето от 07.04.2013 г. до 07.05.2013 г. С Протокол от 08.05.2013 г. за обявяване на наддавателни предложения за купувач на недвижим имот “ОБЕКТ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ - РЕСТОРАНТ А.” на основание чл. 492, ал. 1 от ГПК е обявен присъединения кредитор „КО АО БО" ЕАД за сумата от 520 000 лв. На осн. чл.460 от ГПК и чл.495 от ГПК е изготвен Протокол за разпределение от 08.05.2013 г. Жалбоподателят е редовно уведомен за предявяването на разпределението на 09.05.2013 г. Купувачът “К.А. Б.” ЕАД в законоустановения срок не е внесъл сумата от 520 000 лв. С Протокол от 18.05.2013 г. за купувач на недвижим имот „ОБЕКТ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ - РЕСТОРАНТ А." е обявен наддавача предложил следващата най-висока цена Община - С.З.. Община С.З. е внесла пълния размер на предложената от него цена, поради което и на основание чл. 496, ал. 1 от ГПК е изготвено Постановление за възлагане от 20.05.2013 г. С обжалвания протокол от 21.05.2013 г., ЧСИ е предявил разпределението на длъжника и на всички взискатели, като жалбоподателят е редовно уведомен за предявяването на разпределението на 04.06.2013 г..

 

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи :

 

Съгласно разпоредбата на чл. 462 от ГПК Съдебният изпълнител предявява разпределението на длъжника и на всички взискатели, които се призовават за това в определен от съдебния изпълнител ден. Ако в тридневен срок от деня на предявяване на разпределението не бъде подадена жалба, то се смята за окончателно и съдебният изпълнител предава сумите по разпределението.

 

 В конкретния случай жалбоподателят възразява срещу вземането на Община С.З., като и дали Общината е привилегирован кредитор с оглед изготвеното на 21.05.2013 г. разпределение и реда за удовлетворяване на взискателите. Настоящата съдебна инстанция намира, че разпределението е изготвено в съответствие с  разпоредбата на чл. 136 от ЗЗД.  Съгласно нормата на чл. 136, ал. 1, т. 2 от ЗЗД с право на предпочтително удовлетворение се ползват вземанията на държавата за данъци върху определен имот или за моторно превозно средство - от стойността на този имот или на моторното превозно средство, както и вземания, произтичащи от концесионни плащания, лихви и неустойки по концесионни договори. Изпълнителното дело е образувано въз основа на Акт на Община - С.З. за вземания за данъци върху процесния имот, които съгласно горецитираната разпоредбата се ползват с право на предпочтително удовлетворение пред тези на ипотекарния кредитор – жалбоподател, който се нарежда на трето място в протокола за разпределение. Следва да се отбележи, че в нормата е посочена само държавата, но същата следва се тълкува разширително, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 162 от ДОПК, вземанията за данъци на държавата и общините са приравни като публични такива.

 

По отношение на възражението относно вземането на Община С.З., съдът намира, че за взискателя “К.А. Б.” ЕАД съществува възможността да оспори вземането по исков ред, съгласно разпоредбата на чл. 464, ал. 1 от ГПК.

 

По останалите възражения съдът намира, че не следва да се произнася, тъй като същите са били предмет на обжалване по т.д. № 1250/2013 г. по описа на СтОС и не касаят настоящото разпределение от 21.05.2013 г., обективирано в Протокол от същата дата по изп. д. № 300/2013 г. по описа на ЧСИ К.А..

 

Предвид гореизложеното съдът намира, че жалба с вх. № 7227/10.06.2013 г. на “К.А. Б.” ЕАД против разпределение от 21.05.2013 г., обективирано в Протокол от същата дата по изп. д. № 300/2013 г. по описа на ЧСИ К.А. следва да бъде оставена без уважение, като неоснователна. 

 

Водим от горните мотиви, съдът

 

 

                                                            Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 7227/10.06.2013 г. на “К.А. Б.” ЕАД с ЕИК …………. със седалище и адрес на управление гр. С., район О., бул. К.М. Л. № . ет. 5, против разпределение от 21.05.2013 г., обективирано в Протокол от същата дата по изп. д. № 300/2013 г. по описа на ЧСИ К.А., като неоснователна. 

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пловдивския апелативен съд в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ :                             

 

 

ЧЛЕНОВЕ : 1.                                            

 

 

2.