П Р О Т О К О Л №822

 

година 2013                                             град С.З.

Окръжен съд                                          ІІІ граждански състав

На 09 юли                                                 година 2013

В публично заседание, в състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н. УРУКОВ

                    

Секретар П.Г.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия-докладчик УРУКОВ

гр. дело номер 1028 по описа за 2010 година

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦ: ТПК “ОСВОБОЖДЕНИЕ” гр. С.З. –  редовно и своевременно призовани, за тях се явява председателя Т.Д. и адв. С.Б., ред. упълномощен от по-рано

 

ОТВЕТНИК: “МТК ГРУП” ЕООД гр. С.З. –  редовно и своевременно призовани, явява се адв. З.Д., ред. преупълномощена от адв.Е.М.

 

 

АДВ.Б.: Да се даде ход на делото.

 

АДВ.ДИКЛИЕВА: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                             

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ.Б.: Във връзка с обстоятелството, че през периода на спиране на делото бе постигната съдебна спогодба в следния смисъл:

 

1. Ищецът в производството по  гр.д. №1028/2010г. по описа на СтОС - ТПК „Освобождение” гр. С.З., с ЕИК 000799369, и адрес на управление гр.С.З., ул."Княз Борис" №100, представлявана от председателя на УС Т.Т.Д.,  с ЕГН ********** от една страна заявява, че извършва отказ от предявения против ответното дружество трансформационен иск: Да бъде осъден ответника да заплати обезщетение на ищеца в размер общо на 48350 лв., ведно със законната лихва от датата на завеждане на настоящата искова молба за разрушените и съборени от него, без съгласието на ищеца в хода на настоящото съдебно производство сгради и съоръжения, както следва: (3.) релсов път, портален кран, подкранова площ за склад за материали с площ от 2800 кв.м на стойност 13775лв.; (4.) леярна (масивна сграда на един етаж) със застроена площ 370кв.м на стойност 3475лв.; (5.) масивна сграда “ковашко отделение” на един етаж със застроена площ 90кв.м на стойност 1080лв.; (6.) цистерна за вода с обем на вместимост 20 тона на стойност 200лв.; (7.)помещение за автотранспорта ( масивна сграда на един етаж) със застроена площ 20кв.м на стойност 240лв.; (8.) масивна административна сграда, на два етажа с разгъната застроена площ 400кв.м и приземен етаж с площ 150кв.м на стойност 27500лв.; (9.) паянтова сграда на един етаж със застроена площ 20кв.м на стойност 100лв.; (10.)  склад за/д/ ДАП (масивна сграда на един етаж) със застроена площ 150кв.м на стойност 1980лв. – находящи се в - УПИ-IХ-5194 /девет - пет едно девет четири/  с планоснимачен номер 709 /седемстотин и девет/ в кв. 7 /седми/  ”Индустриален” в гр.С.З., а сега по кадастралната карта на гр. С.З. кв.522 /петстотин двадесет и две/ “Индустриален” с реална площ от 8845кв.м – в имот с идентификатор 68850.522.709 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка седем нула девет/, по действащата кадастрална карта на гр.С.З., одобрена със заповед РД-18-65/30.05.2008г.  – съборени в хода на настоящото производство от ответника, без съгласието на ищеца.

 

     2.  Ответникът  - "МТК ГРУП" ЕООД гр.С.З., със седалище и адрес на управление гр.С.З., ул."Герасим Папазчев" №1А, с  ЕИК121436429, представлявано от управителя В.Т.И. с ЕГН********** с постоянен адрес – гр.Велико Търново, ул.”Сергей Румянцев” №27  - правоприемник от 06.03.2012г. на "МТК ГРУП" ООД гр.София,  със седалище и адрес на управление Столична Община, район Витоша, ж.к."Лозенец", ул."Чавдар Мутафов" №5А, с  ЕИК121436429, представлявано от управителя Р. Т.И., с ЕГН**********, заявява, че извършва признаване на основателността на ревандикационния иск на ищеца, като признава, че  - ТПК „Освобождение” гр. С.З., с ЕИК 000799369 и адрес на управление гр.С.З., ул."Княз Борис" №100 е собственик на следния недвижим имот, а именно: Дворно място /земя/ с площ от 8845кв.м /осем хиляди осемстотин четиридесет и пет квадратни метра/,  /част от 23 814 кв.м/, съставляващ част от бивш парцел II-втори в кв. "Индустриален" по плана на гр. Ст.Загора от 1961г., а по сега действащият план на гр. С.З., включен и съставляващ  УПИ-IХ-5194 /девет - пет едно девет четири/ с планоснимачен номер 709 /седемстотин и девет/ в кв.7 /седми/, ”Индустриален” в гр.С.З., а по кадастралната карта на гр. С.З. кв.522 /петстотин двадесет и две/ “Индустриален”, с реална площ от 8845кв.м /осем хиляди осемстотин и четиридесет и пет квадратни метра/ – съответно имот с идентификатор 68850.522.709 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка седем нула девет/ по действащата кадастрална карта на гр.С.З.  одобрена със заповед РД-18-65/30.05.2008г. при граници на УПИ: север - УПИ-II5195а – с пл.№721, изток-улица, запад  УПИ-I-НПСКР "Берое" и  юг -УПИ-VII-5200 с пл.№707 /съобразно приложената към искова молба вх.№13339/01.07.2008г. по описа на СтРС скица с №1496/28.03.2008г. издадена от Община - С.З. – лист с №57 от свързаните с приложеното гр.д. №925/2008г. по описа на СтРС документи, а по кадастралната карта на гр.С.З. към 05.10.2010г. - фактически със следните граници от север УПИ-I-НПСКР "Берое" - имот №9907 /девет девет нула седем/ с идентификатор 68850.522.9907, от изток-улица с идентификатор 68850.522.17, запад и  юг -УПИ-VII-5200  с пл.№707 – имот №9905 с идентификатор 68850.522.9905 по кадастралната карта на гр.С.З., а към 02.11.2011г., съгласно приложената на лист с №146 от свързаните с кориците на делото документи – скица с №11872/02.11.2011г., издадена от СГКК гр.С.З. със следните граници: от север - поземлен  имот с идентификатор 68850.522.9910, от изток-улица с идентификатор 68850.522.17, от  запад -  поземлен имот с идентификатор 68850.522.9912 и поземлен  имот с идентификатор 68850.522.9913, и от юг- поземлен имот с идентификатор 68850.522.707 по кадастралната карта на гр.С.З., който имот в момента се владее от ответника. Като поради извършеното признание на горе индивидуализирания иск  от страна на ответника "МТК ГРУП" ЕООД гр.С.З., същия се задължава да предаде владението на индивидуализирания по-горе поземлен имот  на ищеца ТПК „Освобождение” гр. С.З. в срок от четиринадесет дни от подписването на настоящата спогодба.

3. Страните, чрез своите представители заявяват, че поради постигнатата съдебна спогодба по между им не претендират присъждане на  разноски от съда и следва да ги понесат така, както са ги извършили.

 

Аз Ви я предоставям само като текст спогодбата, а ще бъде подписана в съдебно заседание. Правя искане за прекратяване на производството по отношение на първия иск, за който ищеца се отказва, а по отношение на втория иск да бъде прекратено делото, поради постигната между страните спогодба. Съдът не прие трансформацията, но този иск остана висящ и за да не може да бъде заведен този иск повторно, за това са тези мои искания. Моля да ни бъде върната половината от внесената държ. такса.

 

АДВ.ДИКЛИЕВА: Не оспорва казаното от адв. Б., постигнали сме спогодба, съгласна съм с нейното съдържание. Вариантът е предварително подготвен, обсъден, съгласни сме по трите основни точки. Не се противопоставям.

 

С П О Г О Д И Л И   С Е:

 

ТПК „ОСВОБОЖДЕНИЕ” гр. С.З. – чрез Председателя на УС Т.Т.Д.  ...................................

 

"МТК ГРУП" ЕООД гр.С.З., чрез  Управителя Р. Т.И. – представляван от пълномощника адвокат З.Д.Д. от СтАК

                                                           .....................................

 

Съобразно разпоредбата на чл.234, ал.1 от ГПК /цитат/ съдът  намира, че така депозираната от страните съдебна спогодба от 09.07.2013г. не противоречи на закона и добрите нрави в обществото, поради което съдът следва да приеме и одобри същата спогодба, която да бъде подписана както от страните по делото, така и от съдебния състав.

Съгласно постигнатата между страните спогодба на основание чл.78, ал.9от ГПК, съдът следва да постанови на ищеца да бъде върната половината от внесената от ищеца държавна такса, като са внесени общо 10150 лв. с 3 бр. банкови бордера от 01.07.2008 г., от 18.07.2008 г. /на л.2 и л.69 от гр.д. №925/08 г. на СРС/ и б. бордеро от 12.10.2010г. за сумата от 6742.00 лв. на /л.47 от настоящето гр.д. №1082/2010г./ Следва да се върне на ищеца половината от внесената държ. такса в размер на 5075 лв.

Съгласно чл.234 от ГПК съдебната спогодба има сила на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

Водим от горните мотиви и на основание чл.234 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ОДОБРЯВА така постигнатата между страните спогодба, по силата на която:

 

Ищецът в производството по  гр.д. №1028/2010г. по описа на СтОС - ТПК „ОСВОБОЖДЕНИЕ” гр. С.З., с ЕИК 000799369, и адрес на управление гр.С.З., ул."Княз Борис" №100, представлявана от председателя на УС Т.Т.Д.,  с ЕГН********** от една страна заявява, че извършва отказ от предявения против ответното дружество трансформационен иск: Да бъде осъден ответника да заплати обезщетение на ищеца в размер общо на 48350 лв., ведно със законната лихва от датата на завеждане на настоящата искова молба за разрушените и съборени от него, без съгласието на ищеца в хода на настоящото съдебно производство сгради и съоръжения, както следва: (3.) релсов път, портален кран, подкранова площ за склад за материали с площ от 2800 кв.м на стойност 13775лв.; (4.) леярна (масивна сграда на един етаж) със застроена площ 370кв.м на стойност 3475лв.; (5.) масивна сграда “ковашко отделение” на един етаж със застроена площ 90кв.м на стойност 1080лв.; (6.) цистерна за вода с обем на вместимост 20 тона на стойност 200лв.; (7.)помещение за автотранспорта ( масивна сграда на един етаж) със застроена площ 20кв.м на стойност 240лв.; (8.) масивна административна сграда, на два етажа с разгъната застроена площ 400кв.м и приземен етаж с площ 150кв.м на стойност 27500лв.; (9.) паянтова сграда на един етаж със застроена площ 20кв.м на стойност 100лв.; (10.)  склад за/д/ ДАП (масивна сграда на един етаж) със застроена площ 150кв.м на стойност 1980лв. – находящи се в - УПИ-IХ-5194 /девет - пет едно девет четири/  с планоснимачен номер 709 /седемстотин и девет/ в кв. 7 /седми/  ”Индустриален” в гр.С.З., а сега по кадастралната карта на гр. С.З. кв.522 /петстотин двадесет и две/ “Индустриален” с реална площ от 8845кв.м – в имот с идентификатор 68850.522.709 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка седем нула девет/, по действащата кадастрална карта на гр.С.З., одобрена със заповед РД-18-65/30.05.2008г.  – съборени в хода на настоящото производство от ответника, без съгласието на ищеца.

     Ответникът  - "МТК ГРУП" ЕООД гр.С.З., със седалище и адрес на управление гр.С.З., ул."Герасим Папазчев" №1А, с  ЕИК121436429, представлявано от управителя В.Т.И. с ЕГН********** с постоянен адрес – гр.Велико Търново, ул.”Сергей Румянцев” №27  - правоприемник от 06.03.2012г. на "МТК ГРУП" ООД гр.София,  със седалище и адрес на управление Столична Община, район Витоша, ж.к."Лозенец", ул."Чавдар Мутафов" №5А, с  ЕИК121436429, представлявано от управителя Р. Т.И., с ЕГН**********, заявява, че извършва признаване на основателността на ревандикационния иск на ищеца, като признава, че  - ТПК „Освобождение” гр. С.З., с ЕИК 000799369 и адрес на управление гр.С.З., ул."Княз Борис" №100 е собственик на следния недвижим имот, а именно: Дворно място /земя/ с площ от 8845кв.м /осем хиляди осемстотин четиридесет и пет квадратни метра/,  /част от 23 814 кв.м/, съставляващ част от бивш парцел II-втори в кв. "Индустриален" по плана на гр. Ст.Загора от 1961г., а по сега действащият план на гр. С.З., включен и съставляващ  УПИ-IХ-5194 /девет - пет едно девет четири/ с планоснимачен номер 709 /седемстотин и девет/ в кв.7 /седми/, ”Индустриален” в гр.С.З., а по кадастралната карта на гр. С.З. кв.522 /петстотин двадесет и две/ “Индустриален”, с реална площ от 8845кв.м /осем хиляди осемстотин и четиридесет и пет квадратни метра/ – съответно имот с идентификатор 68850.522.709 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка седем нула девет/ по действащата кадастрална карта на гр.С.З.  одобрена със заповед РД-18-65/30.05.2008г. при граници на УПИ: север - УПИ-II5195а – с пл.№721, изток-улица, запад  УПИ-I-НПСКР "Берое" и  юг -УПИ-VII-5200 с пл.№707 /съобразно приложената към искова молба вх.№13339/01.07.2008г. по описа на СтРС скица с №1496/28.03.2008г. издадена от Община - С.З. – лист с №57 от свързаните с приложеното гр.д. №925/2008г. по описа на СтРС документи, а по кадастралната карта на гр.С.З. към 05.10.2010г. - фактически със следните граници от север УПИ-I-НПСКР "Берое" - имот №9907 /девет девет нула седем/ с идентификатор 68850.522.9907, от изток-улица с идентификатор 68850.522.17, запад и  юг -УПИ-VII-5200  с пл.№707 – имот №9905 с идентификатор 68850.522.9905 по кадастралната карта на гр.С.З., а към 02.11.2011г., съгласно приложената на лист с №146 от свързаните с кориците на делото документи – скица с №11872/02.11.2011г., издадена от СГКК гр.С.З. със следните граници: от север - поземлен  имот с идентификатор 68850.522.9910, от изток-улица с идентификатор 68850.522.17, от  запад -  поземлен имот с идентификатор 68850.522.9912 и поземлен  имот с идентификатор 68850.522.9913, и от юг- поземлен имот с идентификатор 68850.522.707 по кадастралната карта на гр.С.З., който имот в момента се владее от ответника. Като поради извършеното признание на горе индивидуализирания иск  от страна на ответника "МТК ГРУП" ЕООД гр.С.З., същия се задължава да предаде владението на индивидуализирания по-горе поземлен имот  на ищеца ТПК „Освобождение” гр. С.З. в срок от четиринадесет дни от подписването на настоящата спогодба.

Страните, чрез своите представители заявяват, че поради постигнатата съдебна спогодба по между им не претендират присъждане на  разноски от съда и следва да ги понесат така, както са ги извършили.

 

ПОСТАНОВЯВА да бъде върната на ищеца ТПК „Освобождение” гр. С.З., с ЕИК 000799369, и адрес на управление гр.С.З., ул."Княз Борис" №100, представлявана от председателя на УС Т.Т.Д. да се върне половината от внесената държ. такса в размер на 5075.00 лв. /пет хиляди седемдесет и пет лева/, която да бъде приведена по банковата сметка на ищеца BG72UNCR75271087337713, BIC: *** “УниКредит Булбанк” АД клон С.З..

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №1028/2010г. по описа на Старозагорски окръжен съд.

 

Съдебната спогодба има значението на влязло в сила решение и заедно с определението, с което се приема и одобрява не подлежат на обжалване пред по-горен съд.

 

Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 11.30 часа.

 

 

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                    СЕКРЕТАР: