О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

Номер   931/ 31.07.2013г.                           Град Стара Загора

 

Старозагорски окръжен съд                      ІІ   Граждански състав

На 31.07.                                                                    Година 2013

в закрито заседание, в следния състав:

 

 

                        Председател: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

           Членове: 1. Н. УРУКОВ

                           2. ТРИФОН МИНЧЕВ

                                

 

като разгледа докладваното от съдията - докладчик УРУКОВ

въззивно гражданско дело номер 1238 по описа за 2013 година.

 

 

   Производството е на основание чл. 258 и сл. от ГПК.

 

   Производството е образувано по въззивна жалба на  Н.С.В. – чрез процесуалния си представител и пълномощник адв. Г.П. ***, против Решение от 19.04.2013г., постановено по гр.дело № 480/2013г., по описа на Старозагорския районен съд, с което е отхвърлен частично предявения иск по чл. 225, ал. 1 КТ, във вр. с чл. 344, ал.1, т.4 от КТ, за сумата 1 557.69 лева, като неоснователен, както и в частта, в която са осъдени да заплатят на ответника сумата от 144.57г. – направени разноски по делото. Считат, че постановеното решение е неправилно постановено и молят да бъде отменено в обжалваната част, като се приеме, че предявеният иск е доказан и бъде изцяло уважен.

 

 Излагат доводи, че първоинстанционния съд неправилно е приложил материалния закон. Молят да бъде уважена подадената въззивна жалба, да се отмени постановеното решение от Старозагорския районен съд в обжалваните части като неправилно и обосновано. Не правят искане за събиране на нови доказателства.

 

              В законоустановеният срок е постъпил писмен отговор от адв. И.И. – пълномощник на въззиваемия “П.” ЕООД – гр. С., кв. “Г.”, чрез който изразяват становището си по постъпилата въззивна жалба.

 

Молят подадената въззивна жалба като неоснователна да бъде отхвърлена, а бъде потвърдено като правилно и законосъобразно постановеното решение на първоинстанционния съд. Считат, че е изяснено по категоричен начин от признанията на самия ищец, че е започнал работа на 17.01.2013г. в “Д. и.” ООД, като работникът е приел да извършва  трудова дейност при друг работодател, а претендира обезщетение след прекратяване на правоотношението му с другия работодател и не е доказал, че причината за прекратяване на правоотношението му с в “Д. и.” ООД е незаконосъобразното му уволнение от “Пътно поддържане” ЕООД. Още повече, че оставането на работника без работа е станало вече след прекратяване на другия трудов договор и обезщетението, за което се претендира – не е причинено от ответника по делото. Ищецът е бил и регистриран в Агенцията по заетостта от 04.02.2013г., тоест, след прекратяване на трудовия му договор с в “. “Д. и.”” ООД. Молят да бъде постановено решение, с което да се остави без уважение подадената въззивна жалба и потвърди решението на първоинстанционния Районен съд- гр. С.в обжалваните части.

 

Претендират да им бъдат присъдени направените съдебни разноски и адвокатски хонорар за всички инстанции.

 

 Въззивният съд намира, че по делото е постъпила молба от въззивника Н.С.В. с вх. № 8904/18.07.2013г., с която заявява, че оттегля депозираната въззивна жалба, по която е образувано настоящото в.гр.дело № 1238/2013г., по описа на Старозагорския окръжен съд.

 

Съдът намира, че следва да уважи направеното искане за оттегляне на подадената въззивна жалба от въззивника Н.С.В., действащ с процесуален представител адв. Г.П. *** и да прекрати производството по делото.

 

Съгласно чл. 264, ал. 1 ГПК, във всяко положение на делото страната може да оттегли изцяло или отчасти подадената въззивна жалба. Налага се извода, че за оттеглянето не е необходимо съгласието на насрещната страна като оттеглянето може да се стане във всяко положение на въззивното производство.

 

В тази насока производството по настоящото в.гр. дело № 1238/2013г., по описа на С. окръжен съд, следва да бъде прекратено, поради оттегляне на жалбата.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 264, ал. 1 ГПК, Старозагорският окръжен съд в настоящия съдебен състав,

 

                              О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в. гр. дело № 1238/2013г., по описа на С. окръжен съд, поради оттегляне на въззивната жалба.

 

Определението подлежи на касационно обжалване  в едноседмичен срок от връчването му на страните, пред ВКС на РБ, чрез ОС-С..

 

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                    2.