ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер  807                                  05.07.2013 Година                       Град Стара Загора

 

                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, …….ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На пети юли..…………...……...………………...две хиляди и тринадесета  година

В закрито заседание в следния състав:

 

Председател: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

                                                    Членове:       РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                                     МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                                                      

Секретар ………………………...………………………………….…………………

като разгледа докладваното от ……..зам.председателя  ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА        

въззивно гражданско дело номер 1245……………...…по описа за 2013 година.

         

Производството е по реда на чл. 435 от ГПК.

          Постъпила е жалба с вх. № 02305 от 27.05.2013г. от Г.Х.К. и Х.Д.К. против действията на ЧСИ Ив.Биволова с район на действие ОС-Стара Загора по изп.д. №187/2013г.- покана за доброволно изпълнение в частта й, с която е наложена възбрана върху недвижим имот.

Жалбоподателите твърдят, че на 20.05.2013г. са получили покана за доброволно изпълнение, с която са уведомени, че е наложена възбрана върху следния недвижим имот с идентификатор 68850.501.529.2.27, находящ се в гр.Стара Загора кв.”…” ул.”…” №…вх….ет….ап….по горното изпълнително дело. Жалбоподателите намират това действие за незаконосъобразно, тъй като считат, че този имот е несеквестируем по силата на чл.444 ал.1 т.7 от ГПК. Ето защо молят това действие да бъде отменено на основание чл.435 ал.2 от ГПК.

Постъпило е възражение по жалбата от другата страна Р.Д.Д. чрез пълномощника й адв.Д.М., която счита жалбата за неоснователна и моли да бъде оставена без уважение, за което излага подробни съображения.

На основание чл. 436, ал.3 от ГПК са постъпили мотиви по обжалваното действие от ЧСИ при Окръжен съд  - Стара Загора И.Б..

          Окръжният съд, след като обсъди изложените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното действие, извършено по изп.д. .№ 187/2013г. по описа на ЧСИ И.Б. с район на действие ОС-Стара Загора, намери за установено следното:

 

          ЖАЛБАТА Е НЕДОПУСТИМА.

Изпълнително дело № 187/2013г. по описа на ЧСИ И.Б. с район на действие ОС-Стара Загора е образувано след като с молба взискателят Р.Д.Д. е представил изпълнителен лист срещу Г.Х.К. и Х.Д.К. за заплащане на дължими суми.

 

          Настоящата жалба е подадена от длъжниците в изпълнителното производство Г.Х.К. и Х.Д.К. и е против наложената възбрана с поканата за доброволно изпълнение върху следния недвижим имот с идентификатор 68850.501.529.2.27, находящ се в гр.Стара Загора кв.”…” ул.”…” №…вх….ет….ап….по горното изпълнително дело. Жалбоподателите намират това действие за незаконосъобразно, тъй като считат, че този имот е несеквестируем по силата на чл.444 ал.1 т.7 от ГПК.

Съгласно разпоредбата на чл.435 ал.2 ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочване на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските. Следователно в нормата на ал.2 на чл.435 от ГПК са посочени изчерпателно хипотезите, в които длъжникът може да обжалва действията на съдебния изпълнител.

С оглед на това окръжният съд намира, че жалбата на Г.Х.К. и Х.Д.К. се явява недопустима. Обжалваното действие в изпълнителното производство не е от посочените изчерпателно в ал.2 на чл.435 ГПК хипотези, подлежащи на обжалване от длъжника. Поради това жалбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане. Освен това следва да се посочи, че съгласно чл.428 ГПК, когато пристъпва към изпълнение, съдебният изпълнител е длъжен да изпрати на длъжника покана, с която му дава двуседмичен срок за доброволно изпълнение. Съобщаването на наложените възбрани е част от задължителното съдържание на поканата. Последната има за цел да уведоми длъжника за започналия изпълнителен процес и да го предупреди, че ако не изпълни задължението си в двуседмичен срок от уведомяването, ще се пристъпи към принудително изпълнение. Задачата на призовката е да стимулира длъжника към доброволно изпълнение. Едва след изтичане на визирания от законодателя двуседмичен срок, съдебният изпълнител може да започне принудителни действия, т.е. реални изпълнителни действия, които подлежат на съдебен контрол и проверка, се предприемат след този срок.

 

Предвид гореизложеното, окръжният съд намира, че жалбоподателите нямат правен интерес от обжалване, тъй като обжалваното от тях действие на ЧСИ не е от кръга на действията на съдебния изпълнител, които подлежат на съдебен контрол в конкретния случай.  Разпоредбите на ГПК, регламентиращи защитата срещу изпълнението чрез обжалване действията на съдебния изпълнител, не уреждат самостоятелен ред за обжалване действията по налагане на възбрана върху имот на длъжника. Налагането на възбрана има характер на обезпечителна мярка в изпълнителния процес, така и на предназначителна мярка, тъй като отделят съответната вещ от патримониума, за да бъде осъществено върху тази вещ принудителното изпълнение. Актовете, които разпоредбата на ал.2 на чл.435 ГПК посочва като предмет на обжалване от длъжника в основната си част представляват финални протоколи, в които се удостоверява осъществяването на предписаното в изпълнителния процес поведение. Те представляват окончателни произнасяния – крайна цел на веригата от последователно проведени действия – елементи от фактическия състав на процеса в рамките на съответния предписан от закона способ. Законодателят е концентрирал защитата на длъжника в тези финални произнасяния, за да осуети възможността въпроси относно нарушения, допускани в хода на развитието на процедурите да се поставят на вниманието на съда предварително.

 

Ето защо окръжният съд намира, че следва да бъде оставена без разглеждане жалбата на Г.Х.К. и Х.Д.К. с вх. № 02305 от 27.05.2013г. против действията на ЧСИ Ив.Б. с район на действие ОС-Стара Загора по изп.д. №187/2013г.- покана за доброволно изпълнение в частта й, в която е наложена възбрана върху недвижим имот, като недопустима.

 

Водим от горните мотиви, окръжният съд       

         

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата с вх. № 02305 от 27.05.2013г. от Г.Х.К. и Х.Д.К. против действията на ЧСИ Ив.Б. с район на действие ОС-Стара Загора по изп.д. №187/2013г.-връчване на покана за доброволно изпълнение в частта й, в която е наложена възбрана върху недвижим имот, като недопустима.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. №1245/2013г. по описа на ОС-Стара Загора.

          Определението подлежи на обжалване в седмичен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено пред АС-Пловдив.

         

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: