О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

  

 

917                                               29.07.2013г.                       Град Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,     ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и девети юли                                  две хиляди и тринадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ:  МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                                                                ИВАНЕЛА КАРАДЖОВА

                    

Секретар ПЕНКА ВАСИЛЕВА

като разгледа докладваното от  съдията МАВРОДИЕВА       

въззивно гражданско дело номер 1282  по описа за 2013 година.

Производството е по реда на чл.435 и следващите от ГПК.

 Образувано е по жалбата на “Мини Марица Изток” ЕАД, гр.Раднево против действието на ЧСИ М.Д., рег. № 865, с район на действие ОС- Стара Загора- покана за доброволно изпълнение по изп.дело № 360/ 2013г.

 

        Жалбоподателят твърди, че с поканата за доброволно изпълнение били определени … лв. разноски, по изпълнителното дело – адв. възнаграждение на взискателя, които длъжникът следвало да плати. Твърди, че адв. възнаграждение било завишено прекомерно и моли да бъде намалено на …лв. Твърди, че уведомяването на длъжника не било извършено надлежно, тъй като съобщенията се връчвали, не на “Мини Марица Изток “  ЕАД, гр.Раднево, а на Рудник “Трояново – Север” с. Ковачево. Претендира юрисконсултско възнаграждение.    

 

        В постъпилия отговор на адв. Р.М. като пълномощника на  И.Г.Е., се излага становище за недопустимост на жалбата, тъй като се обжалва ПДИ и разноски, без да е налице произнасяне на ЧСИ по искане за намаляване адв. хонорар поради прекомерност. Излага съображения за просрочие на жалбата. Алтернативно, счита, че жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. Претендира за разноските по делото – … лв. за адв. хонорар.

 

       Съгласно чл.436, ал.3 ГПК са приложени мотиви на ЧСИ М.Д., в които се взема становище, че жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

 

       Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, възраженията на взискателя и провери законосъобразността на обжалваното действие, намери за установено следното:

 

Подадената жалба е НЕДОПУСТИМА.

        Изпълнително дело № 360/2013г. по описа на ЧСИ Маргарита Димитрова е образувано въз основа на изпълнителен лист от 28.03.2013 г., издаден въз основа на решението по гр.дело № 298/2012 г. на РС- Раднево, по силата на който Рудник “Трояново – Север” с. Трояново, клон на “Мини Марица Изток” е осъден  да заплати на И.Г.Е. обезщетение в размер на 9239.16 лв., за периода 04.06.2012г. – 04.12.2012г., през който е останал без работа поради уволнението, ведно със законната лихва, считано от 11.06.2012г.  На 24.04.2013 г. е връчена покана за доброволно изпълнение на длъжника по изпълнителното дело – “Мини Марица Изток”  ЕАД, “Рудник Трояново – север” с. Ковачево, в която е посочено, че задължението възлиза на … лв., от които главница …лв. и законна лихва – …лв. за периода 11.06.2012г. – 22.04.2013г., … лв. разноски по изпълнителното дело – адв. възнаграждение за взискателя и …лв. такси по Тарифата към ЗЧСИ, с включен ДДС.

Поради извършено плащане в срока за доброволно изпълнение на 30.04.2013г. длъжникът “Мини Марица Изток” ЕАД, Рудник Трояново – Север е уведомен за приключване на изпълнителното производство.

       Съгласно разпоредбата на чл.435, ал.2 ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските.

Съгласно чл.428 ГПК, когато пристъпва към изпълнение, съдебният изпълнител е длъжен да изпрати на длъжника покана, с която му дава двуседмичен срок за доброволно изпълнение. Последната има за цел да уведоми длъжника за започналия изпълнителен процес и да го предупреди, че ако не изпълни задължението си в двуседмичен срок от уведомяването, ще се пристъпи към принудително изпълнение. Задачата на поканата е да стимулира длъжника към доброволно изпълнение. Едва след изтичане на визирания от законодателя двуседмичен срок, съдебният изпълнител може да започне принудителни действия. Реални изпълнителни действия, които подлежат на съдебен контрол и проверка, се предприемат след този срок. ПДИ има посочените в закона функции, но по същество не е същинско изпълнително действие и не съставлява действие от категорията на посочените в чл.435, ал.2 ГПК, следователно жалба срещу ПДИ е недопустима. Защитата на длъжника чрез жалба по отношение на възложените му разноски може да стане само при условията на чл.435, ал.2, предл. последно ГПК- когато е издадено нарочно постановление за тях. В изпълнителното производство на общо основание е приложима разпоредбата на чл.248 ГПК, съгласно която ЧСИ може да допълни или измени  постановлението си за разноски.  Искането по чл.78, ал.5 от ГПК, най – напред по реда на чл.248 ГПК следва да бъде направено пред ЧСИ. Едва след постановяване на определение по реда на чл.248 ГПК, длъжникът ще има възможност да обжалва определението по изп. дело за определяне на разноски.

В този смисъл, не следва да бъде разглеждано оплакването за ненадлежно уведомяване на длъжника, поради връчване на уведомленията за изпълнителното производство на клона, вместо на самото юридическо лице.

       Предвид гореизложеното, въззивният съд намира, че жалбата на длъжника против действията на ЧСИ М.Д. по изпълнително дело № 360/2013г. - покана за доброволно изпълнение, следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима, а производството по делото- прекратено.

      

       В полза на ответника по жалбата следва да се присъдят направените в настоящото производство разноски за адв. защита в размер на … лв.

 

       Мотивиран от гореизложеното, Окръжният съд           

 

О П Р Е Д Е Л И :

        

       ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Мини Марица Изток” ЕАД, гр.Раднево, ул.Георги Димитров № 13, ЕИК 8330017552 против действията на ЧСИ- покана за доброволно изпълнение в частта за дължимите разноски, по изп. дело № 360/2013 по описа на ЧСИ М.Д. рег.№ 865, с район на действие ОС- Стара Загора, като НЕДОПУСТИМА.

 

       ПРЕКРАТЯВА производството по в. гр. дело № 1282/2013г. на Старозагорския окръжен съд.

 

       ОСЪЖДА “Мини Марица Изток” ЕАД, гр.Раднево, ул.Георги Димитров № 13, ЕИК 8330017552  да заплати на И.Г.Е. ***, ЕГН ********** сумата от …/…/ лв., представляващи направените в настоящото производство разноски.

 

       Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено пред АС- Пловдив.

 

       

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: