Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О   Р Е Ш Е Н И Е

 

и  за поправка на очевидна фактическа грешка

 

 

№323                                        01.08.2013 г.                          гр.Стара Загора

 

   В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, Четвърти състав

На първи август 2013 г.

В закрито заседание в следния състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар: Павлина Георгиева

Като разгледа докладваното от съдията – докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 39/2013 г., за да се произнесе съобрази следното :

 

 

         Производството е на основание чл.247, във вр. с чл.235- 236 и чл.310, ал.1, т.3, пр.1 и във вр. с чл.248 във вр. с чл.78, ал.1 от ГПК, и във вр. с чл.95, ал.1, т.1 от ЗАПСП.

 

         Съдът констатира, че при постановяване на първоинстанционното си Решение № 270/04.07.2013г. по настоящото гр.д.№ 39/2013г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора, съдът е допуснал очевидна фактическа грешка в диспозитива на своето Решение, като е променил словореда и оттам се е получила неволна грешка при изписване по отношение на коя страна за какво нарушение на кои авторски права са били нарушени, което следва да се поправи с настоящото Решение за поправка на ОФГ по реда на чл.247 от ГПК.

 

Наред с това с първоинстанционното си Решение № 270/04.07.2013г. по настоящото гр.д.№ 39/2013г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора, съдът е пропуснал да се произнесе по искането на ищеца за присъждане на направените от него разноски по делото по реда на чл.248 от ГПК.

 

В дадения му законен 1- седмичен срок по чл.248, ал.2 от ГПК ответникът не е представил писмен Отговор на ищцовата молба по чл.248, ал.1 от ГПК.

 

След като обсъди доводите на ищцовата страна, като се запозна със събраните по делото доказателства и с мотивите и диспозитива на постановеното по делото Решение, съдът констатира, че в случая е допусната очевидна фактическа грешка от настоящия първоинстанционен съда, която следва да се отстрани от него, и е налице непроизнасяне от съда по въпроса за присъждане разноските на ищцовата страна, по което съдът следва да се произнесе, като осъди ответника да заплати на ищеца изцяло направените, поискани и доказани със Списъка по чл.80 от ГПК разноски по делото, които са в размер на общо 330 лв., от които ДТ- 30 лв. за образуване на делото/л.2 от делото/ и 300 лв. за адвокатски хонорар на 1 бр. адвокат- повереник на ищеца/л.5 от делото/.

 

Поради което тези грешки и пропуски следва да се отстранят с настоящото Допълнително съдебно Решение, което е и за поправка на очевидна фактическа грешка/ОФГ/, като настоящия първоинстанционен ОС- Ст.Загора допусне поправка на очевидна фактическа грешка в  диспозитива на първоинстанционното си Решение № 270/04.07.2013г., постановено по настоящото гражданско дело № 39/2013г. по описа на ОС- Ст.Загора, като в диспозитива на Решението следва да се приеме за установено по отношение на ответника ИК“Гълъбовски вести”- ЕООД, гр.Гълъбово, обл.Старозагорска, че е нарушил авторското право на ищеца  Г.Р.Х.- ЕГН ********** от ***, върху неговата авторска кръстословица, публикувана без негово знание и съгласие в издавания от ответника бр.31(1094)/09.09.2009г. на в.”Гълъбовски вести”, и осъди ответника ИК“Гълъбовски вести”- ЕООД, гр.Гълъбово, обл.Старозагорска, да заплати на ищеца  Г.Р.Х.- ЕГН ********** от *** всички направени от него разноски по делото в размер на общо 330 лв./триста и тридесет лева/, ведно с всички законни последици от това.

 

Настоящото първоинстанционно съдебно Решение за поправка на ОФГ и за Допълване на първоначалното Решение, може да се обжалва по общия ред в законния 2- седмичен срок от връчването му на всяка една от страните, с въззивна жалба чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд – гр.Стара Загора пред въззивния му Апелативен съд – гр.Пловдив.

 

 

Ето защо предвид на горното и на основание чл.247, във вр. с чл.235- 236 и чл.310, ал.1, т.3, пр.1 и във вр. с чл.248 във вр. с чл.78, ал.1 от ГПК, и във вр. с чл.95, ал.1, т.1 от ЗАПСП, първоинстанционният Окръжен съд – Стара Загора

 

                                   Р   Е   Ш   И   :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в  диспозитива на първоинстанционното си Решение № 270/04.07.2013г., постановено по настоящото гражданско дело № 39/2013г. по описа на ОС- Ст.Загора, като диспозитива на Решението следва да е :

 

 

ПРИЕМА за установено по отношение на ответника ИК“Гълъбовски вести”- ЕООД, ЕИК- 833034847, със седалище и адрес на управление: гр.Гълъбово, обл.Старозагорска, ул.”Димитър Благоев” № 53, че е нарушил авторското право на ищеца  Г.Р.Х.- ЕГН ********** ***, със съдебен адрес в ***- адв.Н.Н. от АК- В.Търново, върху неговата кръстословица, публикувана без негово знание и съгласие в бр.№ 31(1094) от 09.09.2009г. на вестник ”Гълъбовски вести”, издаван от ответника ИК“Гълъбовски вести”- ЕООД, ЕИК- 833034847, със седалище и адрес на управление: гр.Гълъбово, обл.Старозагорска, ул.”Димитър Благоев” № 53.

 

ОСЪЖДА ответника ИК“Гълъбовски вести”- ЕООД, ЕИК- 833034847, със седалище и адрес на управление: гр.Гълъбово, обл.Старозагорска, ул.”Димитър Благоев” № 53, да заплати на ищеца  Г.Р.Х.- ЕГН ********** ***, със съдебен адрес в ***- адв.Н.Н. от АК- В.Търново, всички направени разноски по делото в размер на общо 330 лв./триста и тридесет лева/.

 

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва по общия ред в законния 2- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с въззивна жалба чрез Окръжен съд – гр.Стара Загора пред Апелативен съд – гр.Пловдив.

 

 

                                              ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :