Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

       за поправка на Очевидна фактическа грешка

 

№ 332                                            20.08.2013 г.                        град С.З.

 

   В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,            ІІІ ГРАЖДАНСКИ състав

На двадесети август  2013 година

В закритото заседание в следния състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ : Н. УРУКОВ                                                     

 

Секретар: ……………………………………………………………...

Прокурор: ……………………………………………………………..

като разгледа докладваното от съдията-докладчик Н. УРУКОВ

гр.дело № 1028 по описа за 2010 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е на основание чл.247, ал.1 и 3 във връзка с чл.234 от ГПК /2008 г/.

 

Постъпила е писмена молба с вх.№ 9747/09.08.2013г. от ищеца *** гр.С.З. и ответника М.Т.К.Г. гр.С.З.. В предоставената на съда от страните проекто съдебна спогодба в хода на откритото съдебно заседание по делото, проведено на 09.07.2013г. е допусната фактическа грешка, като грешно е записано собственото име на управителя на ответното дружество, който е В.Т.И., а не както грешно е записано Р. Т.И.. Тази фактическа грешка след това е пренесена и в съдебния протокол от същата дата, в който е записана одобрената от съда и постигната между страните съдебно спогодба. По повод на това отправят настоящото искане за извършване на поправка на посочената фактическа грешка, като вместо собственото име на управителя на ответното дружество Р., да се чете В.Т.И..

 

Съгласно чл.234, ал.3 от ГПК съдебната спогодба има значение на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

 

 

Видно от всички доказателства по делото, както и от Протоколното Определение на съда се установява, че действително съдът е записал, като управител на М.Т.К.Г. гр.С.З. - Р. Т.И. вместо правилното В.Т.И. страница 4 от същото.

 

Съдът счита, че е допусната очевидна фактическа грешка в  Протоколното определение по делото, която следва да бъде коригирана по реда на чл.247 от ГПК.

Съгласно разпоредбата на чл. 247, ал.1 от ГПК съдът по своя инициатива или по молба на страните може да поправи допуснатите в решението очевидни фактически грешки.

                       

Следователно следва да бъде допусната поправка на очевидна фактическа грешка в Протоколно определение № 822/09.07.2013 г. по гр. д. № 1028/2010 год. по описа на ОС - С.З., като вместо написаното в  Протоколното определение на страница 4, ред 10 вместо собственото име на управителя на ответното дружество М.Т.К.Г. гр.С.З.  Р.   следва да се впише и да се чете “В.”.

 

Настоящото Решение не подлежи на обжалване в съответствие с разпоредбата на чл.234, ал.3 от ГПК, тъй като и одобрената от съда спогодба също не подлежи на обжалване.

 

Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл. 247, ал.1  и ал.3 във връзка с чл.234, ал.3 от ГПК /2008г./,  съдът

 

Р    Е    Ш    И   :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в своето Протоколно определение № 822/09.07.2013 г. по гр. д. № 1028/2010 год. по описа на ОС - С.З., както следва: вместо написаното в Протоколното определение на страница 4, ред 10 отгоре надолу собственото име на управителя на ответното дружество М.Т.К.Г. гр.С.З. “Р.”, следва да се впише и да се чете “В.”.

 

РЕШЕНИЕТО за поправка на Очевидна фактическа грешка не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

 

 

 

 

                                     ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :