Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер ….../06.08.2013 г.                  Година 2013                Град Стара Загора

 

                                       В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                               ­­ІІ   Граждански състав

На шести юни                                                                                      Година 2013

в публичното заседание, в следния състав:

                                                         

                                          Председател: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                                  

                                                Членове: 1. НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                 2. ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар  С.С.

прокурор ……………………………………………..

като разгледа докладваното от съдията - докладчик УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1173 по описа за 2013 година.

 

Производството е на основание чл.258 и сл. от ГПК.

           

            Производството по делото е образувано по въззивна жалба на адв. Е.Б.С. в качеството си на пълномощник на жалбоподателите М.Н.К., М.Ц.Н., К.Ц.Н., М.А.А., Н.А.К. и Х.А.Ч., против Решение под № 127/18.03.2013 г. за поправка на Очевидна Фактическа Грешка /ОФГ/ по гр. дело № 2095/2011г., по описа на РС- Казанлък.

          Въззивниците М.Н.К., М.Ц.Н., К.Ц.Н., М.А.А., Н.А.К. и Х.А.Ч. чрез адв. Е.С., във въззивната си жалба излагат доводи за незаконосъобразност и неправилност на обжалваното решение, а също така и за необоснованост като твърдят, че са налице всички нарушения визирани в чл. 281, т. 3 от ГПК. Молят да бъде отменено обжалваното Решение за поправка на ОФГ, спорът да бъде разгледан по съществото си и да се уважи ревандикационният им иск за собственост върху 37/171 ид. части от ПИ с идентификатор 55021.501.1467, с площ 171 кв. метра по плана на ***, а ответното дружество “СТИЛ СИТИ ГРУП” ЕООД - *** да бъде осъдено да им предаде собствеността и владението върху тях и им присъди направените разноски за тяхното участие и тази част на въззивното съдебно производство.

 

Подробни съображения относно всички оплаквания и доводи са изложени във въззивната жалба на жалбоподателите. Не правят искания за събиране на нови доказателства пред въззивния съд с въззивната жалба.

 

          В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от въззиваемия СТИЛ СИТИ ГРУП” ЕООД - *** чрез адв. Д.К.Д., чрез който се изразява становището, че въззивната жалба на жалбоподателите се явява неоснователна и недоказана и като такава следва да бъде отхвърлена и да се потвърди обжалваното решение за поправка на ОФГ, като наред с това и решение под № 650/21.12.2012г. на Казанлъшкия районен съд, като правилно и законосъобразно. С отговора не са направени нови искания за събирането и допускането на доказателства от въззивния съд.

 

            Първоначално е постъпила първа въззивна жалба с вх. № 675/18.01.2013г. от жалбоподателите чрез адв. Е.С., против решение № 650/21.12.2012г. постановено по гр.дело № 2095/2011г. по описа на РС-Казанлък в частта му, с която е отменен изцяло нот. акт № 41/2010г. на нотариус Павел Павлов, с район на действие РС-Казанлък. Въз основа на тази жалба е образувано в.гр.дело № 1078/2013г. по описа на ОС-Стара Загора. С определение № 241/21.02.2013г. по същото в.гр.дело № 1078/13г. въззивният ОС-Стара Загора, І Граждански състав е прекратил производството по делото и е върнал делото на РС-Казанлък за поправка на очевидна фактическа грешка, по реда на чл. 247 ГПК. Именно въз основа на това определение на въззивния съд е постановено и второто решение № 127/18.03.2013г. за поправка на ОФГ по гр.дело № 2095/2011г., по описа на РС-Казанлък което пък се явява предмет на обжалване на настоящата въззивна жалба на жалбоподателите подадена чрез пълномощника им – адв. Е.С..

 

          Въззивницине М.Н.К., М.Ц.Н., К.Ц.Н., М.А.А., Н.А.К. и Х.А.Ч., редовно и своевременно призовани, не се явяват по делото, вместо тях се явява пълномощникът им –адв. Е.С., която взема становище, че въззивните жалби се явяват основателни и доказани и като такива следва да бъдат уважени, а обжалваното решение в атакуваната му част следва да бъде отменено в тази му част, а именно, с която е отменен нот. акт № 41/2010г. на нотариус Павел Павлов, с р-н на действие РС-Казанлък, за собственост на маломерен поземлен имот от 37 кв.метра, в землището на ***.

 

          Въззиваемият “Стил Сити груп” ЕООД представлявано от едноличния собственик на капитала и управител А.Г.Б.,  редовно и своевременно призован, явява се адв. Д.Д., който взема становище по въззивните жалби на жалбоподателите, че същите се явяват неоснователни и недоказани и като такава следва да бъдат оставени без уважение.  

          Третото лице-помагач А.Г.Б. – редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител по делото.

 

          Съдът като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност намери за установено следното:

 

Предявен е иск с правно основание чл. 108 от ЗС, във вр. с чл. 124,

ал. 1 от ГПК

 

Първоначално е постъпила първа въззивна жалба с вх. № 675/18.01.2013г. от жалбоподателите чрез адв. Е.С., против решение № 650/21.12.2012г. постановено по гр.дело № 2095/2011г. по описа на РС-Казанлък в частта му, с която е отменен изцяло нот. акт № 41/2010г. на нотариус Павел Павлов, с р-н на действие РС-Казанлък. Въз основа на тази жалба е образувано в.гр.дело № 1078/2013г. по описа на ОС-Стара Загора. С определение № 241/21.02.2013г. по същото в.гр.дело № 1078/13г. въззивният ОС-Стара Загора, І Граждански състав е прекратил производството по делото и е върнал делото на РС-Казанлък за поправка на очевидна фактическа грешка, по реда на чл. 247 ГПК. Именно въз основа на това определение на въззивния съд е постановено и второто решение № 127/18.03.2013г. за поправка на ОФГ по гр.дело № 2095/2011г., по описа на РС-Казанлък което пък се явява предмет на обжалване на втората въззивна жалба на жалбоподателите подадена чрез пълномощника им – адв. Е.С..

 

Въззивният съд намира, че правилно е била установена фактическата обстановка пред първоинстанционния съд. В тази насока видно от Решение под №2/30.11.2006год. по преписка вх.№ А356/28.01.1992година на ОС „ЗГ" Павел баня и скица №791/19.10.2006год. на Община Павел баня ОС „ЗГ" е възстановила в реални граници правото на собственост на наследници на Г.А. Б. върху нива от 1,685 дка в кв.З парцел 240 по плана на ***. /л.162/.

 

Видно от решение № А396 от 21.05.2007год. по преписка № А396/14.02.1992год. ОС „Земеделие и гори" Павел баня и скица под №370/09.05.2007г. /л.183/ възстановила на наследниците на К.Н.К. в реални граници нива от 0,134 дка в м."Воденицата" в кв.З, парцел 241 по плана на гр.Павел баня изработен 1992год. при граници на север имот 1460, на изток имот 242, на юг-път, на запад - имот 239 и имот 241. Възстановения терен има формата неправилен четириъгълник.

С НА под №103, том I, рег. № 672 н.д. № 87/2008год. на 19.03.2008г. нотариус Мариела Павлова въз основа на обстоятелствена проверка, извършена по нот.дело № 87/2008год. и писмени документи е признала А.Г.Б. за собственик по наследство, делба и давностно владение на УПИ XXVIII-1484 от 1222 кв.м. в кв.З по плана на *** при съседи УПИ ХХVІІ-1483, неурегулиран имот № 1467 и улица.

С НА под № 151, том I, рег. № 956, н.д. № 132/2008г. на 10.04.2008год. на нотариус Мариела Павлова А.Г.Б. продава на „Стил сити груп" ЕООД, представлявано от него самия УПИ ХХУШ-1484 с площ 1222кв.м. в кв.З по плана на гр.- Павел баня при съседи УПИ XXVIII-1484 от 1222 кв.м. в кв.З по плана на *** при съседи УПИ ХХVІІ-1483, неурегулиран имот № 1467 и улица за непосочена в акта сума.

Видно от у-ие за наследници №255/03.05.2007год. на Общ. Павел баня К.Н.К., починал на 02.02.1966год. е оставил за свои наследници Р. К.Н.-снаха, внучки-М.К.Н., М.Ц.Н., М.А.А., Н.А.К., Х. А.Ч. и внук К.Ц.Н..

Въз основа на изрично писмено искане на А.Г.Б., Е.Г.Д. и М.Н.К. със Заповед №56/12.02.2008г. на Община Павел баня влязла в сила на 27.08.2008г. е одобрен подробен устройствен план- план за регулация - Разделяне на ПИ 1460 на два УПИ - УПИ ХХП-1483 в кв.З с площ 463 кв.м. на Е.Д. и УПИ XXVIII-1484 с площ 1222кв.м. на А.Г.Б.. За ПИ 1467 е отредено УПИ ХХ1Х-1467 с площ 168 кв.м.

С констативен нотариален акт № 179 том I рег. № 2571 дело 163 от 10.06.2010год. нотариус Павел Павлов въз основа на влязло в сила решение № А396/21.05.2007г. по преписка вх. № А396/14.02.1992год. на ОбС “Земеделие и гори" Павел баня, е признал за собственици на 134/171 ид.ч. от незастроен поземлен имот с идентификатор 55021.501.1467 с площ 171 кв.м., представляващ по стар идентификатор имот пл. № 1467 в кв. 3 по плана на *** както следва: М.Н.К. - на 6/18 идеални части, М.Ц.Н.- на 3/18 идеални части, К.Ц.Н.- на 3/18 идеални части, М.А.А.- на 2/18 ид. части, Н.А.К.- на 2/18 ид. части и Х.А.Ч.- на 2/18 ид. части.

С констативен нотариален акт № 41 том II рег. № 3551 дело 223 от 05.08.2010год. нотариус Павел Павлов въз основа на обстоятелствена проверка извършена по нот.дело № 223/2010год. е признал за собственици на 37/171 и.ч. от незастроен поземлен имот с идентификатор 55021.501.1467 с площ 171 кв.м., представляващ по стар идентификатор имот пл. № 1467 в кв. 3 по плана на *** както следва: М.Н.К. - на 6/18 идеални части, М.Ц.Н.- на 3/18 идеални части, К.Ц.Н.- на 3/18 идеални части, М.А.А.- на 2/18 ид. части, Н.А.К.- на 2/18 ид. части и Х.А.Ч.- на 2/18 ид. части.

 

Първоинстанционният съд на практика с двете си решения е уважил частично предявеният иск по отношение на 134/171 ид. части от процесния имот, а е отхвърлил иска в останалата му част за останалите 37/171 ид. части от същия. Същевременно с това РС-Казанлък е отменил изцяло и нотариален акт под № 41/2010г. на нотариус Павел Павлов. Въззивният съд намира, че решението в първоначалната му част досежно 134/171 ид.части от процесния имот не е обжалвано и е влязло в законна сила, като на практика е обжалвано с двете въззивни жалби в останалите му две горе посочени части.

 

В този смисъл въззивният съд намира, че пред първоинстанционният съд са били разпитани свидетелките Г.Д.Г. и Ф.Н.И., като същите свидетелки са били разпитани и при съставянето на констативния нотариален акт за право на собственост на недвижим имот установено с обстоятелствена проверка№ 41, том ІІ, рег. № 3551, дело № 223/2010г. на нотариус Павел Павлов, вписан с № 443, в регистъра на НК, с р-н на действие РС-Казанлък. Техните свидетелски показания са били документирани в протокол от 05.08.2010г. /л. 154-155 от първоинст. дело/. 

 

Видно от показанията на първата свидетелка, разпитана от първоинстанционния съд  Г.Д.Г.  /на л. 215-216 от първонистанционното дело/, същата познава страните по делото и живее в *** от 45 години постоянно. Знае, че А.Б. има строителна фирма и има складове до река Тунджа. Обяснява, че имали съседна нива от другата страна на пътя. Спомня си, че наследниците на К.Н. възстановили една нива по-малка от декар, като възстановяването на нивите ставало документално от ПК. Свидетелката твърди в показанията си, че на мястото където била възстановена нивата на наследниците на К.Н. се образувал един трап при направата на шосето и денивелацията ставала голяма. Този трап съществувал и сега, но мястото от към шосето било заградено и имало входна врата за коли. Мястото било с формата на триъгълник, като според нея южната страна граничала с ограда на Пътното управление. Свидетелката твърди, че голяма част от дупката била засипана и към този момент имота се ползвал от А. Б.. Свидетелката Г. твърди в показанията си, че процесният имот е “техен” – собственост на ищците, че е деклариран на тяхно име, но реално нямат достъп до него, защото бил ограден. Твърди, че около две години имало поставена телена ограда, а преди това не е виждала някой да ползва този имот, тъй като същият бил неизползваем, тъй като се събирала вода в дупката, която се намирала в имота. Същата е заявила пред нотариуса, че наследниците са ползвали имота като е имала предвид, че документално същите са заявили този имот, че му плащат данъците и към наст. момент, но той не е могъл да се обработва в този си вид. Към момента в който се явила пред нотариуса й било известно, че тези хора си плащат данъците, заявили са го за възстановяване и го имат за свой. Известно й е, че ставало въпрос за имот от 170 кв.метра, а не за цялата нива, тъй като през нивата минавал пътя.

 

Видно от показанията на втората свидетелка Ф.Н.И., която също живее в *** постоянно от 1998г., нейният баща имал имот в съседство с този имот на К.Н..  Знае, че през 60-те години пътното започнало строеж, “но този имот станал една голяма дупка”, даже и нейния син като малък ходил да лови риба там. Свидетелката твърди, че в съседство на К.Н. имат имот и ***, които започнали да правят някакъв строеж между оградата на Пътното управление и имота на ***. Твърди, че това е някъде от около две години, но не повече. Свидетелката си спомня, че бати й Н.  когато видял, че в имота се разчиства и изравнява, той планувал варианти как да постъпи за да защити имота си, като едното което смятал да направи било да отиде в Службата по кадастъра и  на базата на решението на ПК да му дадат скица, защото с нея можело да удостовери, че тези 150-160 кв.м. са негови. След като той починал, не е говорила с неговите близки, но знае, че *** построили складовете скоро и че те ползвали този имот към момента. Свидетелката си спомня, че пред нотариуса когато е заявила, че наследниците на К.Н. са своили имота 17-18 години, преди 2010г. е имал предвид, че са го смятали за свой и те действително го смятат за такъв, защото им е върнат от ПК и са го владели преди Пътното да направи вилата.

 

От показанията на тези свидетели се установява, че действително ищците са считали процесния имот за свой, включително и процесните за настоящата инстанция 37/171 ид. части от същия, тъй като същите са извършили всички необходими действия по ЗСПЗЗ за възстановяването на собствеността на земята им пред Поземлената комисия в гр.Павел баня, сега ос “Земеделие и гори”. Предприели са всички действия по декларирането на тези имоти в съответната данъчна служба, сега ТД на НАП, като същевременно с това през цялото това време от възстановяването на собствеността им и до настоящия момент са заплащали и данъците върху същия процесен недвижим имот от 171 кв. метра. Всички тези факти и обстоятелства дават сериозното основание на въззивният съд да приеме, че ищците са извършвали необходимите фактически действия по ползването, владеенето и поддръжката на процесния имот. Освен това от показаният на свидетелите се установи, че в процесния имот се намирал изкоп, който е бил пълен с вода, което на практика не е позволявало реално ползване и владение на имота, докато преди около две или три години изкопът е бил засипан, а терена изравнен и третото лице-помагач А.Б. чрез неговата фирма – ответника “Стил Сити груп” ЕООД, представлявано от едноличния собственик на капитала и управител А.Г.Б., е започнал да владее този имот.

В тази насока въззивният съд счита, че не налице и изтекла в полза на третото-лице помагач и ответника придобивна давност на имота, тъй като същите не са го владели в съответните и предвидените в Закона за собствеността срокове, за да придобият собствеността върху същия. В този смисъл неоснователно е твърдението на третото лице-помагач А.Б., че е собственик на поземлен имот 55021.501.1467 и на двете заявени от него като самостоятелни основания, а именно поради това, че го владее повече от 50 години, и поради това, че владее имота през последните 16 години следствие възстановяването му по Решение № 2 от 07.11.1994год. на Поземлена комисия ***, издадено по заявление вх. № 356/28.01.1992г. за възстановяване на нива от 1,882 дка в землището на ***, съставляваща имота № 240 по плана от 1960 година. Не се представиха никакви доказателства участващия в производството А.Б. да е владял ПИ 55021.501.1467 или части от него преди 2007година. Доказателствата са, че А.Б. е владял имота като физическо лице за себе си до края на 2009год. Не се представиха доказателства по делото възстановяването на нивата от 1,882 дка да е на терена съвпадащ с терена върху който лежи ПИ 55021.501.1467. Съдът счита, че подобно съвпадение е невъзможно тъй като нивата от 1,882 дка видно от всички представени по делото документи съставлява част от имот пл. № 240, а ПИ 55021.501.1467 не съдържа в себе си терен, който някога да е съставлявал част от имот пл. № 240 /имотът лежи върху части от имот 241-неправилен четириъгълник, и № 239-триъгьлник/. Третото лице - помагач като физическо лице не владее имота предмет на спора от 2010год. Намерението на А.Б. да държи имота за себе си като физическо лице е променено след като лицето А.Б. в качеството си на управител на дружеството ответника решава да разположи върху терена предприятието на дружеството. Установи се по безспорен начин, че върху терена предмет на спора е разположена складова база на дружеството-въззиваем. Базата е част от предприятието на въззиваемия и ответник „Стил Сити Груп" ЕООД гр.Павел баня, ежедневно се експлоатира от дружеството по предназначение. Базата, респ. предприятието на търговеца, представлява ограден терен, върху който има положена твърда настилка, построяване на складови помещения, озеленяване и други подобрения. Въззиваемият  Стил Сити Груп" ЕООД Павел баня владее без основание както 134/171 ид. части от УПИ ХІХ-1467, съставляващи към настоящия момент 134/171 ид. части част от поземления имот 55021.501.1467 обособени в границите на имот 1467, които са собственост на ищците, така и процесните за настоящата съдебна инстанция 37/171 ид. част. Налага се категоричния извод, че в тази част предявеният иск за собственост е основателен и следва да бъде уважен.

 

 

 

 

 Правилно първоинстанционния съд е кредитирал с доверие представените пред този съд доказателства, като логични и непротиворечиви, включително и гласните такива, но е стигнал до неправилния и незаконосъобразен извод, че следва да отмени горепосочения констативен нотариален акт № 41, том II, рег. № 3551, дело 223 от 05.08.2010год., издаден от нотариус Павел Павлов въз основа на обстоятелствената проверка извършена по нот.дело № 223/2010год и същевременно с това да отхвърли иска на ищците в частта му за 37/171 ид.части от същия имот.

         В тази връзка настоящата инстанция намира, че Районният съд неправилно е отхвърлил предявеният иск в тази му част относно процесните  37/171 ид.части от същия имот, поради което обжалваното решение следва да бъде частично отменено в тази му част, както и в частта му за отмяната на н.а. под № 41/2010 год на нотариуса Павел Павлов, като неправилно и незаконосъобразно в тази му част, както и в частта му за присъдените разноски, съразмерно уважената и отхвърлената част от иска и въззивният съд следва да уважи предявеният и относно процесните 37/171 ид. части на въззивниците.

 

Въззивният съд намира, че също така обжалваното решение на РС гр.Казанлък се явява неправилно и в частта му за разноските, тъй като на практика и с оглед на гореизложените подробни съображения и доводи се уважава изцяло иска на ищците и на основание чл.78, ал.1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищците направените  от последните всички разноски по делото пред първата инстанция, както следва: Разноските на ищците възлизат на 50лв. за държавна такса по иска по чл.108 ЗС, З лв. такса за банков превод, 510лв. адв. възнаграждение /л.22/ платено от всички ищци, още 600лв. платени от М.К. за процесуално представителство по настоящото производство и за водене на неприетия за разглеждане по делото насрещен иск. От заплатеното от М.К. възнаграждение от 600лв. съдът определя 300лв. възнаграждение за неприетия за разглеждане иск. Тъй като съгласно чл.78 ал.1 ГПК заплатените от ищеца такси и разноски, се заплащат от ответника съразмерно с уважената част от иска съдът счита, че ответникът с оглед на уважения изцяло иск следва да заплати на всички ищци от заплатените от тях 563лв. разноски пред първата инстанция, а на ищцата М.К. от заплатените 300 лв. направената от последната разноски направени пред първата инстанция.

 

На основание чл.78, ал.1 във вр. с чл.273 от ГПК въззиваемият следва да бъде осъден да заплати на въззивниците направените от последните разноски по делото и пред настоящата въззивна инстанция общо в размер на 651,94 лева съобразно представения списък на разноските по чл.79 и чл.80 от ГПК, от които сумата от 51,94 лева Д.Т. за двете въззивни жалби сумата от 600 лева представляваща възнаграждение за един адвокат заплатено от всички въззивниците съобразно договор за правна помощ 21.01.2013г. /на лист.19 от настоящото в.гр.д.№ 1173/2013г. на ОС-Стара Загора/.

Водим от горното, съдът

 

                                                       Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ отчасти решение № 650/21.12.2012г., постановено по гр. дело № 2095/2011г., по описа на Районен съд - гр. Казанлък в частта му, в която РС-Казанлък е отменил изцяло нот. акт № 41, том ІІ, рег. № 3551, дело № 223/2010год. на Нотариус Павел Павлов, както и в частта му за разноските по делото, с което Районен съд - гр. Казанлък Е ОСЪДИЛ „Стил Сити Груп" ЕООД ЕИК 200032847 гр.Павел баня ул."Васил Левски" №33, представлявано от А.Г.Б. ДА ЗАПЛАТИ на М.Н.К. ЕГН ********** ***, М.Ц.Н. ЕГН ********** ***, К.Ц.Н. *** ***, М.А.А. *** *** Н.А.К. ЕГН ********** *** и Х.А.Ч. ЕГН ********** *** сумата 441лв., представляваща разноски по делото, както и частта му, в която Е ОСЪДИЛ “Стил Сити Груп" ЕООД ЕИК 200032847гр.Павел баня ул."Васил Левски" №33, представлявано от А.Г.Б. ДА ЗАПЛАТИ на М.Н.К. ЕГН ********** *** сумата 200лв., представляваща разноски по делото и в частта му, в която Е ОСЪДИЛ М.Н.К. ЕГН ********** ***, М.Ц.Н. ЕГН ********** ***, К.Ц.Н. *** ***, М.А.А. *** *** Н.А.К. ЕГН ********** *** и Х.А.Ч. ЕГН ********** *** СОЛИДАРНО ДА ЗАПЛАТЯТ на „Стил Сити Груп" ЕООД ЕИК 200032847 гр.Павел баня ул."Васил Левски" №33, представлявано от А.Г.Б. сумата 134лв., представляваща разноски по делото, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО в тези му части, както и

 

ОТМЕНЯ изцяло Решение № 127/18.03.2013 г. за поправка на Очевидна Фактическа Грешка по гр. дело № 2095/2011г., по описа на РС- Казанлък, с което РС-Казанлък поправя допуснатата в решение № 650/21.12.2012г., явна фактическа грешка, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и вместо това  П О С Т А Н О В Я В А :

 

ПРИЗНАВА за установено по отношение на „Стил Сити Груп” ЕООД, ЕИК 200032847 ***, с управител А.Г.Б., че М.Н.К. ЕГН ********** ***, М.Ц.Н. ЕГН ********** ***, К.Ц.Н. *** ***, М.А.А. *** *** Н.А.К., ЕГН **********,*** и Х.А.Ч. ЕГН ********** ***, са собственици на описаните в констативен нотариален акт № 179, том I, рег. № 2571, дело 163, от 10.06.2010год. нотариус Павел Павлов издаден въз основа на решение № А396/21.05.2007г. по преписка вх. № А396/14.02.1992год. на ОбСЗемеделие и гори" Павел баня 37/171 /тридесет и седем сто седемдесет и една/идеални части от незастроен поземлен имот с идентификатор 55021.501.1467/ петдесет и пет хиляди и двадесет и едно,точка, петстотин и едно,точка, хиляда четиристотин шесдесет и седем/, целият с площ 171 кв.м. /сто седемдесет и един квадратни метра/, находящ се в гр.Павел баня, с трайно предназначение на територията-урбанизирана и начин на трайно ползване-ниско застрояване /до 10 метра/, представляващ по стар идентификатор имот 1467 в квартал 3, като ОСЪЖДА „Стил Сити Груп" ЕООД гр.Павел баня ул."Васил Левски" №33, представлявано от А.Г.Б.-управител ДА ПРЕДАДЕ на М.Н.К. с п.а. владението на 6/18 идеални части от 37/171 ид. части от ПИ с идентификатор 55021.501.1467 като ОТХВЪРЛЯ претенцията за останалата част от 37/171 ид. части от имота; ДА ПРЕДАДЕ на М.Ц.Н. с п.а. 7владението на 3/18 идеални части от 37/171 идеални части от ПИ с идентификатор 55021.501.1467 като ОТХВЪРЛЯ претенцията за останалата част от 37/171 ид. части от имота; ДА ПРЕДАДЕ на К.Ц.Н. с п.а. владението на 3/18 идеални части от 37/171 ид. части от ПИ с идентификатор 55021.501.1467 като ОТХВЪРЛЯ претенцията за останалата част от 37/171 ид. части от имота; ДА ПРЕДАДЕ на М.А.А. с п.а. владението на 2/18 ид. части от 37/171 ид. части от ПИ с идентификатор 55021.501.1467, като ОТХВЪРЛЯ претенцията за останалата част от 37/171 ид. части от имота; ДА ПРЕДАДЕ на Н.А.К. с п.а. владението на 2/18 ид. части от 37/171 ид. части от ПИ с идентификатор 55021.501.1467 като ОТХВЪРЛЯ претенцията за останалата част от 37/171 ид. части от имота; ДА ПРЕДАДЕ на Х.А.Ч. с п.а. владението на 2/18 ид. части от 37/171 ид. части от ПИ с идентификатор 55021.501.1467 като ОТХВЪРЛЯ претенцията за останалата част от 37/171 ид. части от имота.

 

ОСЪЖДА „Стил Сити Груп" ЕООД ЕИК 200032847гр.Павел баня ул."Васил Левски" №33, представлявано от А.Г.Б. ДА ЗАПЛАТИ на М.Н.К. ЕГН ********** ***, М.Ц.Н. ЕГН ********** ***, К.Ц.Н. *** ***, М.А.А. *** *** Н.А.К. ЕГН ********** *** и Х.А.Ч. ЕГН ********** *** сумата 563 лв. /петстотин шестдесет и три лева/, представляваща разноски по делото пред първата инстанция.

 

ОСЪЖДА „Стил Сити Груп" ЕООД ЕИК 200032847гр.Павел баня ул."Васил Левски" №33, представлявано от А.Г.Б. ДА ЗАПЛАТИ на М.Н.К. ЕГН ********** *** сумата 300лв. /триста лева/, представляваща разноски по делото пред първата инстанция.

 

ОСЪЖДА „Стил Сити Груп" ЕООД ЕИК 200032847гр.Павел баня ул."Васил Левски" №33, представлявано от А.Г.Б. ДА ЗАПЛАТИ на М.Н.К. ЕГН ********** ***, М.Ц.Н. ЕГН ********** ***, К.Ц.Н. *** ***, М.А.А. *** *** Н.А.К. ЕГН ********** *** и Х.А.Ч. ЕГН ********** *** сумата 651,94 лв. /шестотин петдесет и един лева и 94 ст./, представляваща разноски по делото пред въззивната инстанция.

 

          ОБЯВЯВА НА СТРАНИТЕ, че решение № 650/21.12.2012г. по гр. дело № 2095/2011г., по описа на Районен съд - гр. Казанлък е влязло в сила в останалата му част.

 

           Решението подлежи на касационно обжалване и протестиране в едномесечен срок от връчването му на страните, пред ВКС на РБ, чрез ОС-Стара Загора, при наличието на касационните основания по чл. 280, ал. 1 от ГПК.

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                       2.