Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                                      12.08.2013 година                        гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД          ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 12 август                                                                                     2013 година

В закрито заседание в следния състав

 

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ:         РУМЯНА БОНЧЕВА

 

                                                                     АННА ТРИФОНОВА

                                       

СЕКРЕТАР: ……………………… ……………………………………………….

ПРОКУРОР:………………………………………………………………………..

Като разгледа докладваното от зам. председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в.гр.д. № 1324 по описа за 2013 г., за да се произнесе съобрази:

         

Производството е по реда на чл. 435 от ГПК.

          Постъпила е жалба от А.Х.К. против действията на ЧСИ Яна Георгиева с район на действие ОС-Стара Загора по изп.д. №333/2013г., изразяващи се в образуване на изпълнителното дело и в изпращане на  покана за доброволно изпълнение.

 

Жалбоподателят твърди, че тези действия на ЧСИ са неправилни и незаконосъобразни. На първо място изпълнителното производство било образувано в нарушение на чл.427 от ГПК, т.е. не била спазена местната компетентност. Счита, че незаконосъобразно са започнали изпълнителни действия без да е събрана авансово дължимата държавна такса. Твърди, че ЧСИ е следвало да съобрази разпоредбата на чл.433 ал.2 т.6 от ГПК – да прекрати изпълнителното производство, тъй като не били заплатени авансово дължимите ДТ и разноски по изпълнението. Ето защо моли да бъде отменена поканата за доброволно изпълнение и бъде прекратено изпълнителното производство.

 

Възражение по жалбата от другата страна не е постъпило.

 

 На основание чл. 436, ал.3 от ГПК са постъпили мотиви по обжалваните действия от ЧСИ при Окръжен съд  - Стара Загора -Яна Георгиева.

 

          Окръжният съд, след като обсъди изложените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваните действия, извършени по изп.д. .№ 333/2013г. по описа на ЧСИ Яна Георгиева с район на действие ОС-Стара Загора, намери за установено следното:

          Жалбата е подадена в срока по чл.436 ГПК, поради което разглеждането й е допустимо.         

По отношение оплакването за нарушена местна компетентност при образуване на изпълнителното производство, окръжният съд намира жалбата за допустима, но неоснователна по следните съображения:

Местната изпълнителна компетентност е предпоставка за допустимост на изпълнителния процес и условие за валидност на изпълнителните действия.

Взискателят К.Ж.С. е подала молба до ЧСИ Яна Георгиева с приложен изпълнителен лист за образуване на изпълнително производство против А.Х.К. , като на основание чл.427 ал.2 от ГПК е поискала делото да се образува при ЧСИ с район на действие ОС – Стара Загора.

          Действително съгласно чл. 427 ал.1 от ГПК  молбата за изпълнение се подава до съдебния изпълнител, в чийто район се намират:

1. движимите или недвижимите вещи, върху които е насочено изпълнението;

2. постоянният адрес или седалището на третото задължено лице, когато изпълнението е насочено върху вземания на длъжника към него;

3. местоизпълнението на задълженията за действие или бездействие, когато се иска изпълнение на такива задължения;

4. постоянният или настоящият адрес на взискателя или длъжника - по избор на взискателя по вземане за издръжка.

Съгласно ал.2 на посочената разпоредба обаче взискателят може да поиска от съдебния изпълнител по своя постоянен адрес налагане на запор или възбрана върху вещи и вземания на длъжника, независимо че по правилата на ал. 1 изпълнителните действия подлежат на извършване от друг съдебен изпълнител. След налагане на запора или възбраната съдебният изпълнител препраща изпълнителното дело на надлежния съдебен изпълнител, който да извърши опис и продан на вещите.

Именно на тази възможност се е позовал взискателят в настоящия случай, поради което и действията на ЧСИ Яна Георгиева са правилни и законосъобразни, поради което жалбата в тази й част следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

 

          По отношение жалбата в частта й, в която се иска отмяна на поканата за доброволно изпълнение, окръжният съд намира същата за НЕДОПУСТИМА.

 

          Настоящата жалба е подадена от длъжника в изпълнителното производство А.Х.К. и е против поканата за доброволно изпълнение, която  получил от ЧСИ Яна Георгиева.

Съгласно разпоредбата на чл.435 ал.2 ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочване на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските. Следователно в нормата на ал.2 на чл.435 от ГПК са посочени изчерпателно хипотезите, в които длъжникът може да обжалва действията на съдебния изпълнител.

С оглед на това окръжният съд намира, че жалбата на А.Х.К. в тази й част се явява недопустима. Обжалваното действие в изпълнителното производство не е от посочените изчерпателно в ал.2 на чл.435 ГПК хипотези, подлежащи на обжалване от длъжника. Поради това жалбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане. Освен това следва да се посочи, че съгласно чл.428 ГПК, когато пристъпва към изпълнение, съдебният изпълнител е длъжен да изпрати на длъжника покана, с която му дава двуседмичен срок за доброволно изпълнение. Последната има за цел да уведоми длъжника за започналия изпълнителен процес и да го предупреди, че ако не изпълни задължението си в двуседмичен срок от уведомяването, ще се пристъпи към принудително изпълнение. Задачата на призовката е да стимулира длъжника към доброволно изпълнение. Едва след изтичане на визирания от законодателя двуседмичен срок, съдебният изпълнител може да започне принудителни действия, т.е. реални изпълнителни действия, които подлежат на съдебен контрол и проверка, се предприемат след този срок.

 

Предвид гореизложеното, окръжният съд намира, че жалбоподателят няма правен интерес от обжалване, тъй като обжалваното от него действие на ЧСИ не е от кръга на действията на съдебния изпълнител, които подлежат на съдебен контрол в конкретния случай.  Актовете, които разпоредбата на ал.2 на чл.435 ГПК посочва като предмет на обжалване от длъжника в основната си част представляват финални протоколи, в които се удостоверява осъществяването на предписаното в изпълнителния процес поведение. Те представляват окончателни произнасяния – крайна цел на веригата от последователно проведени действия – елементи от фактическия състав на процеса в рамките на съответния предписан от закона способ. Законодателят е концентрирал защитата на длъжника в тези финални произнасяния, за да осуети възможността въпроси относно нарушения, допускани в хода на развитието на процедурите да се поставят на вниманието на съда предварително.

 

Ето защо окръжният съд намира, че следва да бъде оставена без разглеждане жалбата на А.Х.К. против действията на ЧСИ Яна Георгиева с район на действие ОС-Стара Загора по изп.д. №333/2013г.- покана за доброволно изпълнение, като недопустима.

 

Водим от горните мотиви, Старозагорският окръжен съд

 

          Р Е Ш И :     

 

          ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Х.К. *** против действията на ЧСИ Яна Георгиева с район на действие ОС-Стара Загора по изп.д. №333/2013г.- изразяващи се в образуване на изпълнителното производство в нарушение на чл.427 ал.1 от ГПК, като неоснователна.

 

          Решението в тази му част е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Х.К. против действията на ЧСИ Яна георгиева с район на действие ОС-Стара Загора по изп.д. №333/2013г.- покана за доброволно изпълнение, като недопустима.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. №1324/2013г. по описа на ОС-Стара Загора в тази й част.

 

          Определението подлежи на обжалване в седмичен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено пред АС-Пловдив.

 

         

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: