О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

1032             18.09.2013г.      гр.Стара Загора

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Гражданско отделение, ЧЕТВЪРТИ състав

На осемнадесети септември 2013г.

В закрито заседание в следния състав:

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ                                                       

Секретар: Павлина Георгиева

като разгледа докладваното от СЪДИЯ ЗЛАТЕВ                                                       

гр.дело № 51 по описа за 2013 година, за да се произнесе съобрази следното :

 

 

Производството е на основание чл.105 във вр. с чл.119, ал.3 и 4 от ГПК, във вр. с чл.45 и сл. от ЗЗД.

 

Производството по делото е образувано въз основа на постъпила след 01.03.2008г. първоначална Искова молба вх.№ 4750/12.04.2013г. от Н.Н.А. ***, в момента пребиваващ в Затвора- Стара Загора, против ответника А.С.С.-***, с иска по чл.45 и сл. от ЗЗД.

 

Видно от представеното заверено копие от личната карта № 642266479/19.05.2011г. на ответника А.С.С., той има постоянен адрес по смисъла на ЗГР в ***

 

Предвид на което производството по делото следва да се прекрати пред настоящия първоинстанционен ОС-Ст.Загора, и да се изпрати по правилата на родовата и местната подсъдност на надлежния първоинстанционен ОС-гр.Кърджали за образуване и разглеждане.

 

    Настоящото съдебно Определение, постановено в закрито заседание, не прегражда хода на делото и не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

 

 

Ето защо предвид всички гореизложени съображения и на основание чл.105 във вр. с чл.119, ал.3 и 4 от ГПК, във вр. с чл.45 и сл. от ЗЗД, първоинстанционният Старозагорски окръжен съд

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

    ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 51/2013г. по описа на Окръжен съд- гр.Стара Загора.

 

 

    ИЗПРАЩА прекратеното гр.дело № 51/2013г. по описа на ОС- Стара Загора, по правилата на родовата и местната подсъдност на надлежния първоинстанционен Окръжен съд- гр.Кърджали, за образуване на гражданско дело под нов номер и за разглеждане на предявения иск между страните.

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не прегражда пътя на делото и не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

 

 

    ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :