О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер 1007                                 16.09.2013 год.                      град  Стара Загора

 

 

Старозагорският окръжен съд                                            Гражданско отделение

На шестнадесети  септември                                                                       Година 2013

в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОНЬО ТОНЕВ

 

Секретар

като разгледа докладваното от председателя ТОНЕВ

Гражданско дело № 101 по описа за 2013 год., за да се произнесе съобрази следното:

 

Постъпила е искова молба с вх .№ 9031/22.07.2013 год. от С.Ж.Д. ***, против ответниците ОС - Ст.Загора, Прокуратурата на РБ - София и ОД на МВР - Ст. Загора, като моли настоящият да осъди ответниците солидарно да му заплатят парично обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на общо 40 000 лв., ведно със законната лихва от датата на прекратяване на наказателното производство - 19.04.2012 год. до окончателното изплащане на сумата.

   

Постъпила е писмена молба вх. № 9185/24.07.2013 год. от ищеца С.Ж.Д. с ЕГН: ********** ***, който иска отвод на съдиите от настоящия първоинстанционен ОС - Ст. Загора, тъй като вторият ответник по делото по ЗОДОВ е ОС - Ст. Загора, в който се разглежда и иска му като първа инстанция.

 

След като се запозна с изложеното в писмената молба и с приложените доказателствата към нея и като взе предвид приложимите по случая материално - правни и процесуални норми, съдът счита за изяснено следното:

 

Следва да се вземе предвид, че като първи ответник по делото фигурира ОС – Стара Загора, пред когото делото е заведено и в който съд работи като съдия - докладчикът Тоньо Тонев.  Следователно съдът счита, че е възможно да възникне съмнение от страна на някоя от страните по настоящото дело в субективизъм, липса на обективност, безпристрастност и заинтересованост от изхода на делото, поради което съдия докладчикът счита, че следва да се отведе от разглеждане на делото.

        

Поради невъзможност да бъде сформиран съдебен състав, който да разгледа делото, производството по същото следва да бъде прекратено и делото изпратено на Апелативен съд – Пловдив, който да определи компетентен съд, който да разгледа делото.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ГПК, съдът

 

                              О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТСТРАНЯВА от разглеждането на гражданско дело № 101/2013 год. по описа на Старозагорския окръжен съд съдията ТОНЬО ТОНЕВ.

 

ПРЕКРАТЯВА И ИЗПРАЩА гр.д. № 101/2013 год. по описа на Окръжен съд – Стара Загора на Апелативен съд – Пловдив, който да определи компетентен съд, който да разгледа делото.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: