П Р О Т О К О Л

 

година 2013                                                                     град Стара Загора

Окръжен съд                                                           ІІІ граждански състав

На 17 септември                                                                        година 2013

В публично заседание, при закрити врата, в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ УРУКОВ

                    

Секретар Н. Гочева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия УРУКОВ

гр. дело номер 1010 по описа за 2012 година

На именното повикване в 15.05 часа се явиха:

                   

ИЩЕЦ: Д.С.Б. –  редовно и своевременно призован, явява се лично и с адв. Р.С. с пълномощно от по-рано.

 

ОТВЕТНИЦИ: М.М.И. –  редовно и своевременно призована явява се лично заедно с адв. Н.Я., упълномощена от по-рано

 

                           Д.Д.Б., чрез назначения особен представител адв. М.М. – явява се лично особения представител адв. М., надлежно упълномощена от по-рано

 

КОНТРОЛИРАЩА СТРАНА: ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА – ред. призовани не изпращат представител

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА: ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО , ПОДПОМАГАНЕ” гр. СТАРА ЗАГОРА - ред. призовани, призовката  е получена на 10.07.2013г. от лицето Тинка Сивова - сътрудник в дирекцията, не изпращат представител.

 

ВЕЩО ЛИЦЕ: д-р Д.Д. -  явява се лично

 

Съдията докладчик докладва, че по делото е постъпила съдебна поръчка № 6722/2013г по описа на Софийски районен съд съответна с изпълнена и приета като доказателство по делото ДНК експертиза.

 

           АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

 

           АДВ.Я.: Да се даде ход на делото.

 

            АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че страните са редовно и своевременно призовани, не са налице процесуални пречки за даване ход на делото.

Ето защо

        

                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

            АДВ. С.: Да се приложи по делото съдебната поръчка.

 

           АДВ.Я.: Да се приложи по делото съдебната поръчка.

 

            АДВ. М.: Да се приложи по делото съдебната поръчка.

 

 

 

С оглед становището на страните и поради това, че е изпълнена съответната съдебна поръчка,

Съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРИЛАГА приключената  съдебна поръчка №6722/2013 г.  по описа на 66-ти състав на СРС, като доказателство по настоящото дело.

 

 

АДВ. С.: Да се пристъпи към изслушване на съдебномедицинската  експертиза.

 

АДВ.Я.: Да се пристъпи към изслушване на експертизата.

 

АДВ. М.: Да се изслуша експертизата.

 

С оглед становищата на страните, следва да се изслушат във днешното с.з., заключението на съдебномедицинската експертиза.

С оглед на горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Съдебното следствие продължава с изслушване на назначената по делото съдебномедицинска експертиза.

 

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

д-р. Д.Д. на 63 г., българин, бълг. гражданин, женен, неосъждан, без родство със страните, с висше медицинско образование.

 

Предупредена за отговорността по чл.291 от НК.

Обещава да даде добросъвестно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ д-р. Д.Д. : Представила съм писмено заключение, което поддържам. Нямам какво да допълня.

 

АДВ. С.: Нямам въпроси.

 

АДВ.Я.: Нямам въпроси.

 

АДВ. М.: Нямам въпроси.

 

 

Съдът счита, че следва да се приеме заключението, ето защо, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на съдебномедицинската експертиза и определя на вещото лице да се изплати възнаграждение в размер на сумата 200 лв., които да се изплатят от внесения от пълномощника на ищеца адв. Р.С. депозит, за което да се издадат 1 бр. РКО.

 

Съдът освободи вещото лице от съдебната зала.

 

АДВ.С.: С оглед заключението на съдебномедицинската експертиза и с резултата на ДНК - експертизата искаме да направим отказ от иск. Правим отказ от иска с оглед заключенията на експертизите и на основание чл.233  от ГПК.

 

ИЩЕЦЪТ Д.Б.: Поддържам казаното от пълномощника си.

 

АДВ.Я.: Няма процесуална пречка да бъде направен отказ от иска. Моля с оглед на процесуалното представяне на ищцата да бъдат присъден направените по делото разноски. Адвокатски хонорар в размер на  450лв съобразно представено писмено пълномощно.

 

АДВ.М.: Също няма процесуални пречки да се направи отказ от иска. Няма основание за възражение в този смисъл.

 

АДВ. С.: Нямаме възражения относно присъждане на разноските.

 

Относно направеното искане за отказ от иска по смисъл на чл.233 от ГПК. От страна на ищеца съобразно същата разпоредба ищецът може да се откаже изцяло или отчасти от спорното право във всяко положение на делото. В този случай той не може да предяви отново същия иск. В тази връзка не е налице процесуална пречка производството да бъде прекратено на това основание.

 

По отношение на искането на първата ответница за присъждане на  разноски по делото съобразно чл.78, ал.4 от ГПК ответникът  има право на разноски и при прекратяване на делото. В тази връзка следва да бъдат присъдени разноските съобразно депозирания договор за правна защита  и съдействие на л.29 от делото в размер на 450 лева.

 

Съдът намира че възнаграждението за особения представител е било присъдено и изплатено преди възобновяването на делото, поради което същото не следва да бъде присъждано.

 Водим от горните мотиви и на основание чл. 233 във вр. с чл.78 ал.4 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1010/2012г. по описа на Окръжен съд гр.Стара Загора, поради отказ от иска от страна на ищеца Д.С.Б. с ЕГН: **********.

 

ОСЪЖДА ищецът Д.С.Б., с ЕГН: ********** ***, къща и със съдебен адрес гр. Стара Загора, ул. “Ген. Гурко” 54, ет.2, ап.5 чрез адв. С. да заплати на М.М.И., с ЕГН ********** с  адрес *** сумата от 450 лв. /четиристотин и петдесет лева/ направените от последната разноски по делото.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда подлежи на обжалване в 1-седмичен срок  считано от днес пред Апелативен съд гр. Пловдив чрез Окръжен съд гр.Стара Загора.

 

 

Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 15,30    часа.

 

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                    СЕКРЕТАР: