Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ ………                                         22.10.2013 г.                     град Стара Загора

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД              ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На осемнадесети октомври                                                               2013 година

в открито заседание, в следния състав:           

                                                                       

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

                                                           

Секретар: П.Т.,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 33 по описа за 2013 година, за да се произнесе съобрази следното:

 

  

Предявени са три обективно съединени иска, с правно основание чл. 92, във вр.  с чл. 79 и 82 от ЗЗД и чл. 232, ал. 2 от ЗЗД.

 

Производството по делото е образувано по искова молба вх. № 3425/15.03.2013 г. от А.Г.Т. срещу Д.Х.Б. с която ищецът иска да се осъди ответницата да му заплати следните суми:

 

- сумата от 27 600 лв., представляваща договорна неустойка по прекратения предварителен договор за продажба на имот, сключен на 30.09.2009 г. заедно със законната лихва от датата на завеждането на иска, до окончателното и изплащане;

 

- сумата от 7 948 лв. представляваща обезщетение за претърпяна имуществена загуба поради развалянето на предварителния договор за неизпълнението му от страна на ответницата със законната лихва от датата на завеждането на иска, до окончателното и изплащане;

 

- при условията на алтернативност с горната претенция, сумата в размер на 8 427 лв., представляваща пропусната полза – законна лихва за забава за сумата в размер на 27 600 за периода от 31.03.2010 г. /датата на разваляне на договора/ до 15.03.2013 г., датата на предявяване на иска, заедно със законната лихва от датата на завеждането на иска, до окончателното и изплащане;

 

- сумата 1361 лв. от която наем в размер на 350 лв. за месец март 2010 г., 573 лв. разходи за ел. енергия, за периода м. януари - м. март 2010 г. и 438 лв. за консумирана вода в имота, със законната лихва от датата на завеждането на иска, до окончателното и изплащане. 

 

Ищецът твърди, че между страните е сключен предварителен договор за продажба на недвижим имот от 30.09.2009 г., по който договор ответникът не изпълнил задълженията си по него, поради което се е стигнало до разваляне на договора, съгласно уговореното в него. В клаузите на договора е видно, че в задължение на ответницата е вменено изпълнение на заплащане на част от продажната цена на имота, т.е. предплата, а заедно с това и като гаранция за изпълнение на договора е уговорено капаро, което е следвало да изпълни по чл.2 от договора на два транша и на равни вноски. Това задължение същата не е изпълнила, както и задължението за внасяне на 10% от продажната цена към момента на подписване на договора. От приложения договор се установява, че тя е следвало да изплати до 31.03.2010 г. остатъка от продажната цена, за да може да бъде сключен окончателен договор и изслушана сделката. По силата на договора ответницата е следвало да изплати 13 800 лв. предплата, които не е платила. При данни, че това не е изпълнено, дължи сумата от 27 000 лв.  като неустойка, уговорена по силата на договора. Относно втория иск счита, че от неизпълнение на този договор ищецът е претърпял съответната загуба, в претендираната сума. Ако съдът приеме, че този иск не е доказан и не е основателен, при условията на алтернативност, е предявил иск за пропуснати ползи в размер мораторна лихва за забава за неизплащане на задължение. За четвъртия предявен иск от ищеца в размер 1361 лв., описан подробно в ИМ, твърди, че същите произтичат от налично наемно правоотношение от сключения договор. Претендира за направените съдебни и деловодни разноски.

 

Ответникът Д.Х.Б. не е представил в срок отговор на исковата молба, съгласно чл. 131 от ГПК, не е направил искане за разглеждане на делото в нейно отсъствие и не се явява в насроченото съдебно заседание.

 

В първото съдебно заседание, ищецът е направил искане по чл. 238 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение.

 

Съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 238, ал.1 ГПК за постановяване на неприсъствено решение, тъй като ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се е явил в първото по делото заседание, без да е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие. Съгласно чл. 239, ал.1, т.1 ГПК, съдът постановява неприсъствено решение, когато на страните са указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание.

 

Видно от материалите по делото, тези изисквания са изпълнени по отношение на ответника. Второто изискване, съгласно чл. 239, ал. 1, т. 2 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение, е искът да е вероятно основателен, с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства. Съдът счита, че и това изискване в случая е налице. От представените по делото писмени доказателства се установява, че предявените искове са основателни в претендираните размери.

 

По отношение на алтернативно предявения иск за мораторна лихва, съдът намира, че не следва да се произнася, тъй като е искът е предявен при условията на алтернативност и главния иск е уважен.

 

На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, ответникът следва да заплати на ищеца сумата от 2 835 лв., представляваща направените по делото разноски.

 

С оглед на тези съображения, съдът приема, че са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, поради което и на основание чл. 238, ал. 1 от ГПК във връзка с чл. 239, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от ГПК

 

  Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА Д.Х.Б., ЕГН **********,***, да заплати на А.Г.Т., ЕГН **********,***, офис № 10, следните суми: сумата от 27 600 лв., /двадесет и седем хиляди и шестстотин лева/, представляваща договорна неустойка по прекратения предварителен договор за продажба на имот, сключен на 30.09.2009 г. заедно със законната лихва от датата на завеждането на иска, до окончателното и изплащане; сумата от 7 948 лв. /седем хиляди деветстотин четиридесет и осем лева/, представляваща обезщетение за претърпяна имуществена загуба поради развалянето на предварителния договор за неизпълнението му от страна на ответницата със законната лихва от датата на завеждането на иска, до окончателното и изплащане; сумата 1361 лв. /хиляда триста шестдесет и един лева/, от която наем в размер на 350 лв. за месец март 2010 г., 573 лв. разходи за ел. енергия, за периода м. януари - м. март 2010 и 438 лв. за консумирана вода в имота, със законната лихва от датата на завеждането на иска, до окончателното и изплащане, както и сумата 2835 лв. /две хиляди осемстотин тридесет и пет лева/, представляваща направените по делото разноски.

 

ПРЕПИСИ от решението да се връчи на страните.

 

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

 

           

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :