Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 390                                                 24.10.2013г.                       гр.Стара Загора

 

                                      В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

на десети октомври 2013г.

в публично заседание в следния състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар П.Г.

като разгледа докладваното от съдията – докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 71/2013г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството е на основание чл.95, ал.1, т.1, във вр. чл.35, чл.18, чл.15 от ЗАПСП във вр. с чл.124, ал.1 и чл.310, ал.1, т.3 от ГПК.

 

Ищецът твърди в първоначалната си Искова молба, че ответникът като издател на регионалния седмичник- в.”Марица изток” е публикувал негова кръстословица без негово знание и съгласие, като при публикуването е премахнат надписа : “Съставил : Г.Х.”, обозначаващ неговото авторство, както и речника с трудните думи, който е съществена част от кръстословицата. Твърди, че кръстословиците му представляват обект на авторското му право и съгласно чл.3, ал.1 от ЗАПСП се ползват от закрилата на закона. Твърди, че това му авторско право е било нарушено от ответника по чл.18, ал.1, чл.35, чл.15, ал.1, т.4 и т.5 от ЗАПСП. Като доказателство, че е автор на процесната кръстословица  представя заверено копие от бр.9/829/03.03.2006г. на в.”7 дни Стара Загора”- регионален седмичник за гр.Ст.Загора, където същата е била публикувано преди това, тъй като се вижда надписа : “Съставил : Г.Х.”, както и наличието на речник на трудните думи. Поради което моли настоящия първоинстанционен съд да приеме за установено, че ответникът ИК”Марица Изток” ЕООД е нарушил авторското му право върху процесната кръстословица. Претендира и за разноските по делото.

С уточняващата си Молба от 15.07.2013г. ищецът иска събиране и на гласни доказателства- отговори на управителя на ответника по реда на чл.176 от ГПК, свързани с предмета на делото.

В съдебно заседание пледира лично и чрез процесуалния си представител,  че поддържа иска си и моли за присъждане на разноски.

В дадения му от съда 3- дневен срок е депозирал писмена Защита в тази насока, в която моли предявеният от него иск да бъде уважен изцяло, ведно със законните последици от това.

 

Ответникът Издателска къща ”Марица- изток”- ЕООД- гр.Раднево, обл.Старозагорска в Отговора на исковата молба сочи, че искът против тях е неоснователен и недоказан, тъй като едно трето за делото лице- печатницата “Литера принт”- АД, гр.Ст.Загора е извършвала предпечатната подготовка на целия вестник, включително и на процесната кръстословица, поради което искът против ответника се явява неоснователен и недоказан, като моли същия да се отхвърли изцяло, ведно със законните последици от това. В съдебно заседание пледира чрез управителя си и чрез процесуалния си представител по делото- адвокат, че искът е неоснователен и недоказан. Претендира и за разноските по делото.

В дадения му 5- дневен срок ответникът е представил Писмена защита по делото, в която сочи, че посоченото от ищеца съдебно Решение по предишно аналогично дело на ОС- Ст.Загора няма обвързваща сила за него, тъй като той не е бил страна по това дело, че тогава кръстословицата е била отпечатана във в.”7 дни Стара Загора”, а не във в.”7 дни прес”, че ответникът не е нарушил авторското му право, тъй като процесната кръстословица е изготвена от едно трето за делото лице- печатницата “Литера принт”- АД, гр.Ст.Загора без негово знание и изрично съгласие. Поради което моли иска против него да се отхвърли изцяло, ведно със законните последици от това.

 

Съдът след като се запозна с всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, като се съобрази с приложимите по казуса материално- правни и процесуални норми, и като взе предвид становищата на всяка една от страните, счита за изяснено и доказано по несъмнен и безспорен начин по делото следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

Относно процесуланата допустимост на иска:

Съдът намира, че предявения от ищеца против ответника установителен иск е процесуално допустим, своевременно предявен, родово и местно подсъден като първа съдебна инстанция на настоящия първоинстанционен ОС – Стара Загора по смисъла на чл.104, т.6 от ГПК във вр. с чл.95, ал.1, т.1 и чл.96 от ЗАПСП.

 

Относно материалната основателност на иска:

Видно от събраните по делото писмени доказателства се установи следното:

Производството по делото е бързо на основание чл.310, ал.1, т.3, пр.1 и чл.311, ал.1 от ГПК във вр. с чл.95, ал.1, т.1 и чл.96 от ЗАПСП. Образувано е по искова молба на  Г.Р.Х., с която на основание чл.95, ал.1, т.1 от ЗАПСП той иска от съда да признае за установено спрямо него, че ответникът е нарушил авторското му право върху процесната кръстословица. Видно от представените от страните, неоспорени от другата страна и приети от съда като писмени доказателства по делото, процесната кръстословица е отпечатана от ответника в бр.4/3240/29.01.2009г. на в.”Марица изток”, без да е посочено име на автора й. Аналогична кръстословица е отпечатана и в бр.9/829/03.03.2006г. на в.”7 дни Стара Загора”, издаван от друг издател, където фигурира името на ищеца и има списък с трудните думи. Предпечатната подготовка и самото отпечатването на процесната кръстословица без името на автора и без списъка на трудните думи към нея, е станало от трето за делото лице- печатницата “Литера принт”- АД, гр.Стара Загора, за което тя има договор, фактура и касов бон към нея.

От събраните по делото гласни доказателства се установи следното :

Видно от отговорите на въпроси по реда на чл.176 от ГПК, управителката на ответника Б.А.Б., кръстословицата е изготвена от служителка на печатницата “Литера принт”- АД А.С., тъй като са имали договорка с печатницата при предпечатната подготовка на всеки брой, ако остане свободно място, да публикуват някаква кръстословица с оглед мястото.  

Видно от показанията по реда на чл.163- 171 от ГПК на свидетелката А.Г.С., по разпореждане на нейните началници, тя е вземала от стари вестници, списания, сборници и други, отпечатаните там кръстословици, сканирала ги е, правила е някои козметични промени по тях и ги е предавала в този им променен вид за печатане във вестника на ответника, което е продължило от 1992г. до 2010г., включително и процесната кръстословица. Изготвянето на процесната кръстословица е част от предпечатната подготовка на този брой на вестника на ответника, изборът е извършван от нея, според вида на кръстословицата и свободното място на съответната страница на вестника.

Съдът кредитира изцяло показанията на тази свидетелка, тъй като тя не е в преки родствени, служебни или други отношения със страните, показанията й са вътрешно непротиворечиви, подкрепят се от събраните по делото писмени доказателства, и липсват по делото данни да е пряко или косвено заинтересована от изхода на настоящия спор.

Следователно от събраните по делото писмени и гласни  доказателства се установи по несъмнен и безспорен начин, че едно трето, външно за ответника лице/какъвто очевидно се явява свидетелката А.Г.С. от печатницата “Литера принт”- АД, гр.Стара Загора/, по разпореждане на нейните ръководители, е включило технически след известни козметични промени, тази процесна  кръстословица за запълване на останалото свободно “каре” в този брой на изданието- седмичник, издавано от ответното търговско дружество/издателска къща/, като липсва писмен договор между автора/ищец/ и издателя/ответник/ и/или печатницата- третото неучастващо по делото юридическо лице- търговско дружество.

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

Разпоредбата на чл.2 от ЗАПСП сочи, че авторското право върху произведенията на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението. Същевременно чл.6 от ЗАПСП сочи, че до доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени върху произведението по обичайния за това начин. От събраните по делото писмени и гласни доказателства, се установи по несъмнен и безспорен начин, че ищецът Г.Р.Х. *** е автор на процесната  кръстословица, публикувана на страниците на брой № 4/3240/29.01.2009г. на вестник „Марица- изток"- регионален вестник за гр.Раднево, обл.Старозагорска, като в този брой на вестника е публикувана негова кръстословица без негово знание и съгласие. Съгласно разпоредбата на чл.3 от ЗАПСП, обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма. В този смисъл и всяка кръстословица е резултат на творческа дейност, чието създаване/съставяне/ изисква определени умения(наука) и талант(изкуство). Същевременно всяка кръстословица се обективира със своя текстово-графичен вид. Разпоредбата на чл.3, ал.1, т.9 от ЗАПСП изрично посочва графичното оформление на периодично издание като обект на авторското право. Графичното оформление на една кръстословица/каквато е и процесната такава/, като част от едно периодично издание/каквото е това на ответника/, също се явява обект на авторско право. От своя страна графичното оформление на една кръстословица включва рамка, полета, в които се пишат въпросите, самия текст на въпросите, оформен по подходящ начин, стрелки и полета с различна форма, в които пише читателя, както и комбинирането на всички тези елементи по подходящ начин, за да се получи едно крайно и завършено произведение. Макар, че в чл.3 от ЗАПСП, който изброява някои обекти на авторското право, кръстословиците не са изрично включени, това изброяване не е изчерпателно. Примерно са изброени най-често срещаните типове произведения на творческа дейност. Творческата дейност, обаче, е разнообразна, поради което е невъзможно изчерпателно изброяване. Изчерпателно, обаче, са изброени произведенията, които не са обекти на авторско право. Тези обекти са изрично посочени в разпоредбата на чл. 4 от ЗАПСП и това са- нормативни актове, идеи и концепции, фолклорни творби, новини, факти, сведения и данни. Тъй като кръстословиците не могат да се отнесат към никоя от категориите в този изчерпателен списък, следва да се приеме, че те са обекти на авторско право. Това е така и защото при съставянето на кръстословици е налице творческа дейност, която се изразява в оригиналността при особения подбор и подреждане на различни думи, буквите на които да се засекат по хоризонтал и вертикал. Значенията на тези думи трябва да се опишат с кратки и ясни изречения, които да се изпишат по такъв начин, че да се съберат в предназначените за това полета. Всяка кръстословица се характеризира със своята неповторимост и за съставянето й се изисква и особен вид умения, като при съчетания на всички тези дадености, съставителят на кръстословица става носител на авторско право. В този смисъл е и становището на г-н Георги Саракинов - доктор по право; дългогодишен главен юрисконсулт на бившата Агенция за авторско право; председател на бившия Временен съвет за радиочестоти и телевизионни канали (1992 - 1995 г.); експерт към парламентарните комисии по култура и медии към 36, 37, 38 и 39 Народно събрание и един от създателите на Закона за авторското право и сродните му права. В своята книга „Авторско право и сродните му права в Република България", изд. “Сиби”- 2007г., за обектите на авторското право той пише: „1. Литературни произведения. За такива авторското право счита тези произведения, които се изразяват чрез слово (на латински литера значи буква). Всяко словесно произведение, независимо от неговата форма, е литературно по смисъла на закона". В този смисъл кръстословицата е литературно произведение. Към същия извод води и т.1 от ал.1 на чл.3 на ЗАПСП, където компютърните програми са приравнени към литературните произведения, въпреки че по обичайните разбирания една компютърна програма в никакъв случай не може да се нарече литературно произведение. Друг довод, че кръстословицата е обект на авторско право е, че тя се обективира визуално в графичен вид. Законът изрично посочва графичното оформление на периодично издание като обект на авторско право (чл.3, ал.1, т.9 от ЗАПСП). Графичното оформление на кръстословицата, като част от периодично издание, също се явява обект на авторско право. Тъй като ищецът е автор и на графичното оформление на кръстословиците, а и според чл.10 от ЗАПСП, авторското право върху отделните части, включени в периодично издание, принадлежи на авторите им, той е носител и на това авторско право. Графичното оформление на една кръстословица включва: рамка, полета, в които се пишат въпросите, самият текст на въпросите, оформен по подходящ начин, стрелки, полета с различна форма, в които пише читателя, както и комбинирането на всички тези елементи по подходящ начин, за да се получи завършено произведение. Двете основни императивни норми в ЗАПСП, стоящи в основата на предмета на доказване в един авторско- правен спор са чл.2 и чл.6 от ЗАПСП. Първият текст визира постулата, касаещ възникването на авторското право. Законодателят е приел в чл.2 от ЗАПСП, че авторското право върху произведенията на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението. Вторият важен момент от предмета на доказване е самото авторство. Авторскоправната доктрина в България е приела един теоретично „улеснен" начин на доказване в този контекст, чрез изграждането на т.нар „предположение за авторство". Чл.6 от ЗАПСП казва, че до доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени върху произведението по обичайния за това начин. По безспорен начин от събраните по делото доказателства е видно, че ищецът Г.Х. е автор на кръстословицата; неговото име е изписано  точно и ясно върху публикуваната много по- рано в бр.9/829/03.03.2006г. на друг вестник- седмичника “7 дни Стара Загора” аналогична негова кръстословица. Процесната кръстословица, публикувана в брой № 4/3240/29.01.2009г. на вестник „Марица- изток"- регионален вестник за гр.Раднево, обл.Старозагорска, по съдържание и общ вид е напълно идентична- т.е. става въпрос за същото произведение, и ответникът по делото не е оспорил по никакъв надлежен начин идентичността на съдържанието на двете кръстословици. Ответникът оспорва авторството на процесната кръстословица, но по никакъв начин не успява да обори твърдението на ищеца, че именно той е автор на кръстословицата по реда на чл.6, ал.1 от ЗАПСП. Авторското право на ищеца е нарушено чрез следните действия- използването на произведението без разрешението на автора и в нарушение на чл.18, ал.1 и чл.35 от ЗАПСП, премахване на надписа, обозначаващ авторството в нарушение на чл.15, ал.1, т.4 от ЗАПСП и премахването на речника с трудните думи -нарушение на чл.15, ал.1, т.5 от ЗАПСП. Според чл.95б от ЗАПСП: „Юридическите лица и едноличните търговци носят гражданска отговорност за нарушаването на права по този закон, извършено виновно от лицата, които ги представляват, съответно от техни служители или от лица, наети от тях. В този случай вината се предполага до доказване на противното“. Ирелевантен за спора е фактът кой е „физическият" извършител на публикацията, предвид това, че ответник по делото е юридическо лице, което е носител на права и задължения чрез своите органи и чиято отговорност, за да се реализира не е нужна вина, а е достатъчен фактът на нарушението. Самият факт, че ответникът не е получавал от него негови произведения доказва, че кръстословицата е публикувана без разрешението на автора й- ищеца. Още повече, че в конкретния случай е налице и влязло в законна сила въззивно Решение на ПАС- Пловдив във връзка с гр.д.№ 1067/2009г. по описа на ОС- Ст.Загора, ищецът е обявен за автор на всички кръстословици, публикувани във в.”7 дни Стара Загора”, включително и на процесната кръстословица. Поради което е налице сила на присъдено нещо, влязлото в законна сила съдебно Решение е задължително не само за страните по онова дело, но и по това дело, както и за настоящия и всички други съдилища и учреждения в Република България съгласно императивните норми на чл.297- 299 от ГПК.

На основание гореизложеното в хода на съдебното дирене и съдебните прения се доказа по несъмнен и безспорен начин, че ищецът е автор на произведение, обект на закрила по ЗАПСП, както и че ответникът чрез извършване на публикация на негова кръстословица в брой № 4/3240/29.01.2009г. на вестник „Марица- изток"- регионален вестник за гр.Раднево, обл.Старозагорска, ИК”Марица изток"- ЕООД е извършил нарушенията по чл.18, ал.1; чл.35; чл.15, ал.1, т.4 и чл.15, ал.1, т.5 от ЗАПСП, поради което искът на ищеца против ответника е изцяло доказан, и следва да се уважи, ведно с всички законни последици от това. Ответникът не е оборил оборимата законова презумпция по чл.95б, изр.2 от ЗАПСП, че вината по изр.1, пр.3 на чл.95б от ЗАПСП се предполага до доказване на противното. Поради което от правна гледна точка на основание чл.95, т.1 във вр. с чл. 96 от ЗАПСП установителният иск следва да се уважи в изцяло, ведно с всички законни последици от това.

 

Настоящото първоинстанционно съдебно Решение може да се обжалва в 2- седмичен срок от датата на обявяването му- днес 24.10.2013г./четвъртък/ съгласно императивната разпоредба на чл.315, ал.2 от ГПК, с въззивна жалба чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд- гр.Стара Загора пред въззивния  му Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл.95, ал.1, т.1 от ЗАПСП, във вр. с чл.124, ал.1 от ГПК, първоинстанционният ОС- Ст.Загора

Р   Е   Ш   И:

 

ПРИЕМА за установено по отношение на ответника ИК“Марица- изток”- ЕООД, ЕИК- 123521271, със седалище и адрес на управление: гр.Раднево, обл.Старозагорска, ул.”Гита” № 2, че е нарушил авторското право на ищеца  Г.Р.Х.- ЕГН ********** ***, със съдебен адрес в гр.Велико Търново, ул.”Хан Аспарух” № 2- А- адв.Н.Н. от АК- В.Търново, върху неговата кръстословица, публикувана без негово знание и съгласие в брой № 4/3240/29.01.2009г. на вестник „Марица- изток"- регионален вестник за гр.Раднево, обл.Старозагорска.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 2- седмичен срок от днес- 24.10.2013г./четвъртък/ от всяка от страните чрез Окръжен съд – гр.Ст.Загора пред Апелативен съд– гр. Пловдив.

 

                                      ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :