Р Е Ш Е Н И Е

 

№ …….                                           29.10.2013 г.                     град Стара Загора

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД             ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,

На осемнадесети октомври                                                              2013 година

в открито заседание, в следния състав:           

                                                                       

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

                                                           

Секретар:  П.Г.,

Прокурор:………………………..,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 104 по описа за 2013 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е на основание чл. 95 от ЗАПСП, във вр. с чл.124, ал.1 от ГПК.

 

Постъпила е Искова молба делото Г.Р.Х. ***, в която той твърди, че е автор на кръстословици. Заявява, че ответникът търговско дружество "Чака"-ООД, издава вестник „SZ- ОКО" - регионален седмичник за град Стара Загора, като в брой 7 от 08.12.2008 г. на вестник SZ- ОКО" е публикувана негова кръстословица без неговото знание и съгласие, като при публикуването й е премахнат надписа „Г.Х.", обозначаващ неговото авторство. Счита, че кръстословиците му представляват обект на авторско право и се ползват от закрилата на закона. Това поражда правото му да търси признание за нарушаването на авторското му право от страна на издателството, изразяващо се в следните действия - използването на неговото произведение без разрешението му и премахване на надписа, обозначаващ авторството му. Ето защо и предвид гореизложеното, за него се поражда интерес от водене на настоящия иск, като моли съда да приеме за установен факта, че ответникът е нарушил авторското му право върху процесната кръстословица. Претендира за направените по делото разноски.

 


 

Ответникът ИК ”Чака-ООД” гр.Стара Загора моли да се постанови прекратяване на настоящето производство, поради недопустимост на иска, тъй като ищецът няма надлежна легитимация за предявяване на настоящия иск, поради това, че не отговаря на изискванията на чл.3 от ЗАПСП, като обект на защита по същия закон. Алтернативно моли съда да постанови решение, с което да отхвърли предявения иск, като неоснователен и недоказан.

 

След като се запозна със събраните по делото доказателства, съдът намери за установено следното от фактическа страна:

 

            Видно представените по делото заверени копия от страници 1, 2 и 15 от 08.12.2008г. на в. “SZ ОКО”,  стр. 1, 3 и 10 на бр.141/12.12.2001г. на в. “7 дни Стара Загора”, се установи, че под публикуваните в тях 2 бр. кръстословици, същите са с напълно идентично съдържание. Под тази в бр.141/12.12.2001 г. на в. “7 дни Стара Загора” е посочено името на автора Г.Х., а в тази в бр.7/08- 14.12.2008г. на в. “SZ ОКО”, не е посочен автора.

 

От обясненията на Управителката на ответното дружество Д.А.Д. дадени по реда на чл.176 от ГПК  се установява, че не е знаела кой е автора на тази кръстословица. Разбрала е това от подадения срещу дружеството й процесен иск. Заявява, че оформлението на конкретния брой е работа на графичния дизайнер и тя знае как е приложена кръстословицата. Заявява, че тя работи с него само по интернет, тъй като дизайнера е в гр. С. и никога не го е виждала. Процесната кръстословица е предоставена от дизайнера С.М. от гр. С., като във въпросния брой в карето фигурира името на този дизайнер С.М.. Решението да се публикува кръстословицата във вестника е елемент от графичния дизайн - такива са снимки, картички и също от дизайнера се решава публикуването им. Изданието е безплатно и тях най -вече ги интересуват журналистическите статии и рекламните карета, тъй като те се издържат само от реклама. На всяка страница във всяко печатно издание остават празни карета, които се запълват със снимка по избор на дизайнера. Изданието им винаги е в шестнадесет страници. Печатната машина така работи и качва броя на определена хартия. В празнични броеве има място за кръстословици. За пощенският и електронният адрес на графичния дизайнер заявява, че е указано името му в карето на вестника - С.М. от гр.С..

 

От събраните по делото писмени и гласно доказателство се установява, че едно трето, външно за ответника лице - наетия компютърен графичен дизайнер С.М. от гр.С., е включило тази кръстословица за запълване на останалото свободно “каре” в този брой на изданието- седмичник, издавано от ответното търговско дружество/издателска къща/ с управител Д.А.Д., като липсва писмен договор между автора /ищец/ и издателя /ответник/.

 

Предвид установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

 

Съгласно чл.2 от ЗАПСП, авторското право върху произведенията на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението, а в чл.6 от същия закон е постановено, че до доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени върху произведението по обичайния за това начин.

 

Съгласно разпоредбата на чл.3 от ЗАПСП, обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма.

 

В този смисъл и всяка една кръстословица е резултат на творческа дейност и се обективира със своя текстово-графичен вид. Разпоредбата на чл.3, ал.1, т.9 от ЗАПСП изрично посочва графичното оформление на периодично издание като обект на авторското право. Графичното оформление на една кръстословица, като част от едно периодично издание, също се явява обект на авторско право. От своя страна графичното оформление на една кръстословица включва рамка, полета, в които се пишат въпросите, самия текст на въпросите, оформен по подходящ начин, стрелки и полета с различна форма, в които пише читателя, както и комбинирането на всички тези елементи по подходящ начин, за да се получи едно крайно и завършено произведение.

 

  Ответникът макар формално да оспорва авторството на ищеца върху процесната кръстословица, по същество не оспорва авторството на ищеца върху двете идентични процесни кръстословици, което е отразено в Отговора му на Исковата молба, поради което съдът счита, че авторството върху процесните кръстословици на ищеца се явява безспорно установено.

 

Установи се от събраните по делото гласни доказателства, че едно трето, външно за ответника лице е включило тази кръстословица за запълване на останалото свободно “каре” в този брой на изданието- седмичник. Наред с това ответникът не установи и доказа по какъвто и да е несъмнен и безспорен начин, че ответното търговско дружество - издател на това периодично издание не е извършило нарушението. Напротив - съгласно чл.95 “б”, изр.1, пр.3 от ЗАПСП юридическите лица носят гражданска отговорност за нарушаването на авторските права по този закон, извършени виновно от лицата, наети от тях, какъвто очевидно се явява наетия графичен дизайнер.

 

Тоест ответникът не е оборил оборимата законова презумпция по чл.95б, изр.2 от ЗАПСП, че вината по изр.1, пр.3 на чл.95б от ЗАПСП се предполага до доказване на противното.

 

От събраните по делото писмени и гласни доказателства, се установи по несъмнен и безспорен начин, че ищецът Г.Р.Х. е автор на процесната  кръстословица, публикувана на страница № 15 от броя от 08 - 14.12.2008г. на в. “SZ ОКО”, в която не е посочен автор, издаван от ответното търговско дружество "Чака", ООД, гр. Ст.Загора. Абсолютно същата идентична кръстословица е публикувана във в. ”7 дни Стара Загора” бр. № 141/12.12.2001 г., където в долния десет ъгъл е записано името на автора “Г.Х.”- ищец по делото.

 

Следователно ищецът се явява автор и на графичното оформление на кръстословиците, тъй като според разпоредбата на чл.10 от ЗАПСП, авторското право върху отделните части, включени в периодично издание /каквото е бр. № 7/8- 14.12.2008 г. на в. “SZ ОКО”/, принадлежи на авторите им и ищеца е носител и на това авторско право изцяло и неделимо.

 

Ето защо, съдът намира, че ищецът е авторът на публикуваната от ответника процесната кръстословица, няма сключен съгласно ЗАПСП договор между страните, в които да бъде уговорено дължимото изрично писмено съгласие от автора за публикуване на неговата кръстословица от ответника, възнаграждение и други.

 

Според чл. 95, т.1 от ЗАПСП е предвидено, че носителят на нарушеното авторско право лично може да иска по съдебен ред установяване факта на това нарушение против нарушителя, което е установено и доказано по несъмнен и безспорен начин в хода на съдебното дирене по настоящото дело. Поради което установителният иск следва да се уважи изцяло.

С оглед изхода на делото, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, следва да бъде осъден ответникът да заплати на ищеца направените разноски по делото в размер на 930, 70 лв..

 

 Ето защо, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответникът ТД “ЧАКА” ООД, ЕИК 123623655 със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.”Боруйград” № 31, че е нарушил авторското право на ищеца Г.Р.Х., ЕГН ********** ***, със върху неговата кръстословица, публикувана на стр.15 от бр.№ 7/8- 14.12.2008г. на седмичника в. SZ-ОКО”, издаван от ответника ТД “ЧАКА” ООД, ЕИК123623655 със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.”Боруйград” № 31.

 

ОСЪЖДА ТД “ЧАКА” ООД, ЕИК 123623655 със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.”Боруйград” № 31, да заплати на Г.Р.Х., ЕГН **********,***, сумата от 930,70 лв./деветстотин и тридесет лева и 70 ст./, представляваща направените по делото разноски.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от съобщението, с въззивна жалба чрез ОС- Ст.Загора пред АС- гр.Пловдив.

 

 

                                                           

                                                         ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :