П Р О Т О К О Л

 

година 2013                                             град Стара Загора

Окръжен съд                                          ІV граждански състав

На 03 октомври                                       година 2013

В публично заседание, в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                    

Секретар П.Г.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия-докладчик ЗЛАТЕВ

гр. дело номер 38 по описа за 2013 година

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦ: Д.Т.А.редовно и своевременно призован, явява се лично и с адв. А.М. от АК – Варна, редовно упълномощен от по-рано 

 

ОТВЕТНИК: С.С.С. - редовно и своевременно призована, не се явява. Вместо нея адв. Н.Д., ред. упълномощена от по-рано

 

 

АДВ.М.: Да се даде ход на делото.

 

АДВ.Д.:   Да се даде ход на делото. Поддържам подадената молба.

 

АДВ.М.: Получихме вчера молбата. В молбата е написано, че претенцията е под 25 000 лв., което не така. Претендираме за сумата от 26 521.37 лв. Ответницата твърди, че има обективно съединени искове на основание чл.119 ГПК, с което не сме съгласни, тъй като не сме предявили обективно съединени искове. Искът е само един. Нашето вземане е на основание покана по чл.84, ал.2 от ЗЗД. В действителност са изплатени кредити, теглени по време на брака, но сумата, която е заплатена от клиента ми се претендира не за всеки кредит поотделно, а на общо основание и в самата покана е определил ищеца, че цялото задължение възлиза на 26 521 лв.

 

ИЩЕЦЪТ Д.А.: Поддържам казаното от адвоката ми. Държа тук да се гледа делото.

 

АДВ.Д.: Няма значение за какво претендира и как точно е посочено в петитума. Касае се за вземане, което произтича от три договора за предоставяне на кредит. Предвид обективното съединяване на иска, а е и от значение цената на всеки един от тях и считам, че делото е подсъдно на РС гр. Гълъбово.

 

Видно от описателната част в петитума на иск. молба претенцията е за солидарна отговорност поне ½ от направените разходи за преводи, предмет на иск. молба, по отношение на имущество, което е представлявало СИЕ по време на съществуването на брака, до прекратяването му, с влязло в сила решение №83/04.10.2012г. на Гълъбовския РС, за който период от време двамата съпрузи – страни по делото, са отговаряли по смисъла на оборимата законова презумпция с по 50% за задължението в това СИО. Видно от иск. молба претенциите са за суми в размер на 12 000 лв., 3 669 лв. и 9688.20 лв. и съответно половината от 38 657.70 лв. – общо в размер на 53 042.73 лв., като 50 % от тях представляват сумата 26 521.37 лв. Общият размер от 26 521.37 лв. е над законовата граница от 25 000 лв. за облигационни искове, подсъдни като първа инстанция пред настоящия СОС, по смисъла на чл.104, т.4, пр.1 от ГПК, но отделните искови претенции, всяка една от тях е под този размер. Следователно исковете се явяват родови подсъдни на РС и местно подсъдни към местожителството на ответника РС гр. Гълъбово като първа съдебна инстанция.

Ето защо предвид гореизложеното, съдът счита, че възражението на ответницата е процесуално допустимо, основателно, доказано и следва да бъде уважено.

Ето защо на основание чл.103 във вр. с чл.104, т.4, пр.1  във вр. с чл.119 от ГПК вр. с чл.118, ал.1 и ал.2 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИЛАГА молба от 01.10.2013 г. от адв. Д..

 

ПРИЛАГА гр.д. №266/2012 г. по описа на РС – Гълъбово.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №38/2013г. по описа на СОС.

 

ИЗПРАЩА делото за разглеждане на родово и местно компетентния РС гр. Гълъбово, обл. Ст.Загора.

 

Определението за прекратяване може да се обжалва в 1-седмичен срок от днес с частна жалба чрез ОС – Ст.Загора пред ПАС.

 

След влизане в сила на определението, делата да се изпратят на РС – Гълъбово.

 

Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 10.50 часа.

 

 

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                    СЕКРЕТАР: