О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер 1110           03.10.2013г.    град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

На трети октомври 2013 г.

в закрито заседание в следния състав:

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 68 по описа за 2013г., за да се произнесе съобрази следното :

 

Производството е на основание чл. 129, ал.3 във вр. с чл.128, т.2, пр.1 и във вр. с чл.71- 73 и чл.211 от ГПК.

 

Производството по делото е образувано въз основа на постъпила Искова молба с вх.№ 6526/27.05.2013г./л.2- 3 от делото/, с иск за осъждане на ответника да му заплати парично обезщетение за претърпени неимуществени вреди по чл.45 и сл. от ЗЗД в размер на 26 000 лв., ведно със законната лихва върху тях от датата на увреждането до окончателното изплащане на сумите, като претендира и разноските по делото.

Въпреки официалните съобщения, връчени лично на ищеца и на пълномощника му- адвокат първоначално на 09.08.2013г./л.63 от делото/ и на 05.09.2013г./л.64 от делото/, и повторно напомнително съответно на 19.09.2013г./л.67 от делото/ и на 23.09.2013г./л.68 от делото8, той не е внесъл дължимата ДТ- 1040 лв. по приходната сметка на настоящия първоинстанционен ОС- Ст.Загора в обслужващата го банка, и не е представил платежен документ за това по делото до днес.

Съдът намира, че е налице хипотезата на 129, ал.3 във вр. с чл.128, т.2, пр.1 и във вр. с чл.71- 73 от ГПК, съгласно която при невнасяне на дължимата ДТ в дадения законен 1- седмичен срок, исковата молба се връща обратно на ищеца, а производството по делото се прекратява, ведно със законните последици от това.

След влизане в законна сила на настоящото Определение за прекратяване на съдебното производство по делото по отношение на първоначалния иск, делото следва да се докладва на съдията- докладчик за произнасяне по въпроса за заведения по правилата на чл.211 от ГПК насрещен иск на ответника срещу ищеца/л.27- 36 и л.52- 60 от делото/.

Настоящото прекратително съдебно Определение може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с частна жалба чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд- гр.Стара Загора пред въззивния му Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

Ето защо поради изложените мотиви и на основание чл. 129, ал.3 във вр. с чл.128, т.2, пр.1 и във вр. с чл.71- 73 и чл.211 от ГПК, първоинстанционният ОС- Ст.Загора

 

        О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

ВРЪЩА обратно на ищеца исковата молба  поради невнесена дължимата Държавна такса 1 040 лв. по делото.

 

ПРЕКРАТЯВА изцяло производството по първоинстанционното гражданско дело № 68/2013г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора.

 

ЗАДЪЛЖАВА Гражданско деловодство “Първоинстанционни дела” на ОС- Ст.Загора, след влизане в законна сила на настоящото Определение за прекратяване на производството по делото по отношение на първоначалния иск, делото да се докладва на съдията- докладчик за произнасяне по въпроса за заведения по правилата на чл.211 от ГПК насрещен иск на ответника срещу ищеца.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с частна жалба чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

    ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :