О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 1193                                            23.10.2013г.                       град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

на двадесет и трети октомври 2013г.

в закрито заседание в следния състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева,

като разгледа докладваното от съдията - докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 98 по описа за 2013г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е на основание чл.129, ал.3 и във вр. с чл.71- 78 във вр. с чл.252- 254 от ГПК и във вр. с чл.5 от ЗЛС.

 

Постъпила е Искова молба вх. № 8695/12.07.2013 г. от пълнолетния вменяем български гражданин К.П.К. ***,  обл.С., в качеството на попечител на ответника, против 1 бр. ответник- физическо лице/пълнолетен български гражданин/, живущ ***, с искане от съда на основание чл.5 от ЗЛС да постави вече ограничено запретения ответник под пълно запрещение.

 

Исковата молба е оставена без движение, като на ищеца многократно са давани законните 1- седмични срокове по чл.127- 129 от ГПК да отстрани нередовностите в исковата си молба и приложенията към нея, и да представи писмени доказателства за внесена дължима Държавна такса/ДТ/ в размер на 30 лв. по приходната сметка на ОС- Ст.Загора в обслужващата го КТБ- АД- клон Стара Загора съгласно чл.71- 73 от ГПК, или в същия законен 1- седмичен срок да представи по делото актуална писмена Декларация за СИС/МСП/ по реда на чл.83, ал.2, т.2 от ГПК, с оглед искането му към настоящия съд за освобождаване от дължимата ДТ- 30 лв. по делото.  Представената към ИМ писмена Декларация/л.4 от делото/е стара и неактуална- от преди повече от 1, 5 г./от 27.03.2012г./, а делото е заведено в съда на 12.07.2013г./л.2 от делото/.

 

Последното съдебно Разпореждане е връчено лично пълномощника на ищеца- адв.А.Ч. от АК- Ст.Загора на 14.10.2013г./понеделник/- видно от разписката към Съобщението/л.45 от делото/, и законният 1- седмичен срок е изтекъл още на 21.10.2013г./понеделник/, като нередовността в приложението към ИМ не е отстранено и към днешна дата- 23.10.2013г./сряда/, макар че пълномощника на ищеца е подал ново поредно Заявление вх.№ 12545/15.10.2013г./л.46- 47 от делото/.

 

         Поради което и предвид гореизложеното, съдът счита, че поради многократно неотстранената нередовност в приложението към ИМ/неплатена дължима ДТ- 30 лв. и неподадена нова актуална писмена декларация за СИС/МСП/ под страх от наказателна отговорност по чл.313 от НК/, ИМ следва да бъде върната обратно на ищеца, ведно с всички законни последици от това.

 

         Тъй като това постановено в закрито заседание настоящо съдебно Определение прегражда по- нататъшното развитие на делото, то може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на ищеца с частна жалба чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд- гр.Ст.Загора пред въззивния му Апелативен съд- гр.Пловдив по правилата на чл. 252 - 254 във вр. с чл. 274, ал. 1, т. 1 и чл. 275 от ГПК.

 

         Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл.129, ал.3 и във вр. с чл.71- 78 във вр. с чл.252- 254 от ГПК и във вр. с чл.5 от ЗЛС, първоинстанционният Окръжен съд- Стара Загора

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

         ВРЪЩА обратно на ищеца К.П.К.- ЕГН ********** ***, Исковата му молба вх.№ 8695/12.07.2013г./л.2 от делото/ по настоящото гр.д.№ 98/2013г. по описа на ОС- Ст.Загора.

 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на ищеца, с частна жалба чрез ОС- Ст.Загора пред ПАС- Пловдив.

 

         РАЗПОРЕЖДА съобщението ведно с Определението да се връчи на ищцовата страна, както следва :

         1.На ищеца К.П.К.-***.

         2.На пълномощника му- адв. А.Ч. от АК- Ст.Загора, на адреса на адв. му кантора в гр.Ст.Загора.

 

 

 ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :